Službeni glasnik BiH, broj 96/14

Na osnovu člana 40. stav (1) Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), a u vezi sa članovima 14. stav (4), 15. stav (3) i 16. stav (3) Pravila 55/2011 o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga ("Službeni glasnik BiH", broj 98/11), te člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine donosi


INSTRUKCIJU


O NAČINU IZVJEŠTAVANJA O UDJELU EVROPSKIH DJELA, EVROPSKIH DJELA NEZAVISNIH PRODUCENATA I BOSANSKOHERCEGOVAČKIH DJELA U PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA


Član 1.
(Predmet)

Instrukcijom o načinu izvještavanja o udjelu evropskih djela, evropskih djela nezavisnih producenata i bosanskohercegovačkih djela u programskim sadržajima (u daljem tekstu: Instrukcija) utvrđuju se bliža pravila i uputstva o načinu i formi iskazivanja podataka i rokovima izvještavanja korisnika dozvola za televizijsko emitovanje u svrhu realizacije obaveza koje su propisane članovima 14. stav (4), 15. stav (3) i 16. stav (3) Pravila 55/2011 o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga (u daljem tekstu: Pravilo).

Član 2.
(Način vođenja evidencije)

(1) Korisnici dozvola za televizijsko emitovanje dužni su voditi elektronsku evidenciju o udjelu evropskih djela, evropskih djela nezavisnih producenata i bosanskohercegovačkih djela u programskim sadržajima na način i u formi propisanoj Obrascem L-31, a koji čini sastavni dio ove instrukcije.

(2) Elektronsku verziju Obrasca L-31 Regulatorna agencija za komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) objavljuje na svojoj web stranici www.rak.ba.

Član 3.
(Ažurnost vođenja evidencije)

Evidencije iz člana 2. ove instrukcije korisnici dozvola za televizijsko emitovanje dužni su popunjavati u elektronskoj formi ažurnim dnevnim unosom podataka na Obrascu L-31, kontinuirano za kalendarsku godinu.

Član 4.
(Način popunjavanja Obrasca L-31)

Obrazac L-31 se popunjava na sljedeći način:

1. U kolonu pod rednim brojem 1. (Dan i datum emitovanja) unosi se dan emitovanja (pon., uto., sri., čet., pet., sub., ned.), te hronološki datumi emitovanja djela za svaki dan u godini (npr. 1. januar 2015.), tako da prvi uneseni datum bude 1. januar, a da posljednji uneseni datum bude 31. decembar. Ukoliko bilo kojeg dana nije emitovano ništa od navedenih djela, unosi se dan i datum, a ostale kolone ostavljaju se prazne.

2. U kolonu pod rednim brojem 2. (Naziv djela) se unosi tačan naziv svakog pojedinačnog djela emitovanog taj dan. Unosi se onoliko redova koliko je bilo emitovanih djela za taj dan. Unose se samo ona djela koja spadaju u evropska i/ili bosanskohercegovačka djela, kako je definisano članovima 14. i 16. Pravila. Ne unose se programi vijesti, sportski događaji, igre, oglašavanje, usluge teleteksta i teletrgovine.

3. U koloni pod rednim brojem 3. (bh. djelo) unosi se opcija "DA" ukoliko se radi o bosanskohercegovačkom djelu. U protivnom, unosi se opcija "NE".

4. U koloni pod rednim brojem 4. (Zemlja porijekla audiovizuelnog djela) unosi se zemlja porijekla emitovanog djela. U slučaju da je djelo urađeno u koprodukciji više zemalja, unose se sve zemlje koje su učestvovale u koprodukciji.

5. U kolonu pod rednim brojem 5. (Evropsko djelo nezavisnih producenata) unosi se opcija "DA" ukoliko se radi o djelu koje spada u evropsko djelo nezavisnih producenata, kako je definisano članom 15. Pravila. U protivnom, unosi se opcija "NE". Ukoliko se unese opcija "NE", ne unose se kolone 6 i 7.

6. U kolonu pod rednim brojem 6. (Naziv i sjedište nezavisnog producenta) unosi se tačan naziv i sjedište nezavisnog producenta.

7. U kolonu pod rednim brojem 7. (Evropsko djelo nezavisnih producenata proizvedeno u posljednjih pet godina) unose se opcija "DA" ukoliko je djelo proizvedeno u posljednjih pet godina. U protivnom, unosi se opcija "NE".

8. U kolonu pod rednim brojem 8. (Neto trajanje djela) unosi se ukupno neto trajanje pojedinačnog emitovanog djela iz kolone 2., bez uračunatog trajanja sadržaja emitovanih u prekidima (oglašavanje, teletrgovina, samopromocija i sl.)

9. U kolonu pod rednim brojem 9. (Neto trajanje dnevnog programa) unosi se ukupno neto trajanje dnevnog emitovanog programa za taj dan. U neto trajanje programa se ne računaju programi vijesti, sportski događaji, igre, oglašavanje, usluge teleteksta i teletrgovine, reemitovani program, kao ni neprogramski elementi (npr. periodi neemitovanja programa, testni signal, prekidi programa).

Član 5.
(Obaveza popunjavanja i dostavljanja pojedinačnih Obrazaca L-31 za svaku dozvolu)

Korisnici dozvola za televizijsko emitovanje koji posjeduju više od jedne dozvole za televizijsko emitovanje dužni su vršiti popunjavanje i dostavljanje Obrasca L-31 pojedinačno za svaku od dozvola.

Član 6.
(Forma i rokovi za dostavljanje evidencija)

Korisnici dozvola za televizijsko emitovanje dužni su evidencije iz člana 2. ove instrukcije, sa unesenim podacima u Obrascu L-31, dostavljati Agenciji u elektronskoj verziji, prema sljedećoj dinamici:

a) najkasnije do 15. maja tekuće godine, sa podacima za period od 1. januara do 30. aprila;

b) najkasnije do 15. septembra tekuće godine, sa podacima za period od 1. januara do 31. avgusta tekuće godine; i

c) najkasnije do 15. januara naredne godine sa podacima za period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine.

Član 7.
(Izuzeće od obaveze vođenja i dostavljanja evidencije)

(1) Korisnici dozvola za televizijsko emitovanje koji su lokalnog karaktera dužni su Agenciji podnijeti zahtjev za izuzeće od obaveza propisanih ovom instrukcijom najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu.

(2) Izuzetno od obaveze propisane stavom (1) ovog člana, zahtjev za izuzeće od obaveza propisanih ovom instrukcijom za 2015. godinu, može se podnijeti najkasnije do 31. decembra 2014. godine.

(3) Korisnici dozvola iz stava (1) ovog člana dužni su izvršavati obaveze propisane ovom instrukcijom sve dok Agencija ne uvaži zahtjev za izuzeće od obaveza propisanih ovom instrukcijom.

(4) Korisnici dozvola za televizijsko emitovanje za tematske kanale, kao i kanale za teletrgovinu i samopromociju, izuzeti su od obaveza propisanih ovom instrukcijom.

Član 8.
(Prijelazne odredbe)

(1) Obaveze utvrđene ovom instrukcijom primjenjuju se od 1. januara 2015. godine.

Član 9.
(Stupanje na snagu)

(1) Ova instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03-02-2-3590-1/14
28. novembra 2014. godine
Sarajevo


Generalni direktor
Dr. Kemal Huseinović, s. r.Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!