Službeni glasnik BiH, broj 18/23

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine na 57. sjednici održanoj 9.11.2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODREĐENIM ZAŠTITNIM MJERAMA U VEZI S PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA UVEZENIM IZ NARODNE REPUBLIKE KINE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovom Odlukom propisuje se zabrana uvoza u Bosnu i Hercegovinu proizvoda životinjskog porijekla iz Narodne Republike Kine kao i uslovi odstupanja u vezi s predmetnom zabranom.

(2) Ovom Odlukom preuzimaju se odredbe Odluke Komisije od 20. decembra 2002. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s proizvodima životinjskog porijekla uvezenim iz Kine (2002/994/EC), sa svim izmjenama i dopunama, zaključno sa Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2015/1068 оd 1. jula 2015.

(3) Navođenje odredbi Odluke iz stava (2) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne stečevine Evropske unije u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Područje primjene)

Ova se Odluka primjenjuje na sve proizvode životinjskog porijekla uvezene iz Narodne Republike Kine i namijenjene ishrani ljudi ili upotrebi u obliku hrane za životinje.

Član 3.
(Odstupanja od zabrane uvoza)

(1) Zabranjuje se uvoz u Bosnu i Hercegovinu proizvoda navedenih u članu 2. ove Odluke.

(2) Odstupajući od stava (1) ovog člana, odobrava se uvoz u Bosnu i Hercegovinu proizvoda navedenih u Aneksu koji je sastavni dio ove Odluke u skladu s posebnim uslovima zdravlja životinja i javnog zdravlja koji se primjenjuju na dotične proizvode i u skladu sa članom 4. ove Odluke za proizvode navedene u Aneksu u dijelu B.

Član 4.
(Uslovi koje moraju pratiti odstupanja)

(1) Odobrava se uvoz u Bosnu i Hercegovinu pošiljki proizvoda s liste iz Aneksa dio B koje prati izjava kineskog nadležnog tijela u kojoj se navodi da je svaka pošiljka prije otpreme bila podvrgnuta hemijskom ispitivanju kako bi se osiguralo da odnosni proizvodi ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi ili životinja.

(2) Hemijsko ispitivanje iz stava (1) ovog člana mora se posebno provesti kako bi se utvrdila prisutnost:

a) hloramfenikola i

b) nitrofurana i njegovih metabolita u svim proizvodima s liste iz Aneksa dio B.

(3) Proizvodi akvakulture iz Aneksa dio B se dodatno ispituju i na prisutnost:

a) malahitnog zelenila,

b) kristal violeta i

c) njihovih metabolita.

(4) Svi rezultati hemijskih ispitivanja navedenih u st. (2) i (3) ovog člana moraju biti navedeni u izjavi navedenoj u stavu (1) ovog člana.

Član 5.
(Prestanak važenja drugih akata)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu određenih pošiljki koje potječu iz Narodne Republike Kine ("Službeni glasnik BiH", broj 44/03).

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 202/22
09. novembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.
AneksDIO A - Lista proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih za ishranu ljudi ili hranidbu životinja kojima je uvoz u Bosnu i Hercegovinu dopušten bez potvrde predviđene u članu 4. ove Odluke:


a) proizvodi ribarstva osim:
1) onih dobijenih akvakulturom;
3) potočnih rakova vrste Procambrus clarkii ulovljenih u prirodnim slatkovodnim vodama ribolovom;
c) hrana za kućne ljubimce kako je propisano Odlukom o nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi ("Službeni glasnik BiH", broj 19/11) i Pravilnikom o utvrđivanju veterinarsko-zdravstvenih uslova za odlaganje, korištenje, sakupljanje, prevoz, identifikaciju i sljedivost, registraciju i odobravanje pogona, stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda životinjskog porijekla i njihovih proizvoda koji nisu namijenjeni ishrani ljudi ("Službeni glasnik BiH", broj 30/12);
f) kondroitin sulfat i glukozamin koji se smatraju kao krmivo kako je propisano važećim propisima;
g) L-cistein i L-cistin koji se smatraju kao dodaci hrani za životinje kako je propisano važećim propisima.


DIO B Lista proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih za ishranu ljudi ili hranidbu životinja, čiji je uvoz u Bosnu i Hercegovinu dozvoljen, pod uslovom da im je priložena potvrda iz člana 4. ove Odluke:


c) rakovi vrste Procambrus clarkii ulovljeni ribolovom u prirodnim slatkim vodama;
d) crijeva;
f) med;
g) matična mliječ;
h) proizvodi od mesa peradi;
i) jaja i proizvodi od jaja;
j) propolis i pčelinje saće.
b) želatina,
e) meso kunića;
b) očišćeni i/ili prerađeni škampi;
d) supstanci koje se upotrebljavaju kao prehrambeni aditivi kako je propisano Pravilnikom o prehrambenim aditivima ("Službeni glasnik BiH", br. 33/18 i 6/21);
a) proizvodi ribarstva iz uzgoja;
2) očišćenih i/ili prerađenih škampa:
e) supstanci koje se upotrebljavaju kao dodaci prehrani ili u njima kako je propisano važećim propisima;


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!