Službeni glasnik BiH, broj 31/18

"EI" Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 9. stav 1. Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) ("Službeni glasnik BiH" – Međunarodni ugovori, broj 11/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na 93. sjednici, održanoj 08. marta 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE KONVENCIJE O MEĐUNARODNOJ TRGOVINI UGROŽENIM VRSTAMA DIVLJIH ŽIVOTINJA I BILJAKA U BOSNI I HERCEGOVINI (CITES)⃰ $$$Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. decembra 1996. godine o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3.3.1997.); Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. maja 2006. godine o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006.); Provedbena uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. avgusta 2012. godine o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima, te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7.9.2012.); Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/736 od 7. maja 2015. godine o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju ( SL L 117, 8. 5. 2015).$$$


POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA


Član 1.
(Predmet)

(1) Predmet ove Odluke je provođenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, kao zemlje strane Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), ratificirane od strane Bosne i Hercegovine 05.12.2008. godine ("Službeni glasnik BiH" – Međunarodni ugovori, broj 11/08) s ciljem propisivanja uvjeta pod kojim se obavlja uvoz, izvoz, unos, iznos ili tranzit, trgovina i uzgoj ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih divljih vrsta (u daljem tekstu: zaštićene vrste), njihovih dijelova i derivata; izdavanje dozvola i drugih akata (potvrde, certifikati, mišljenja), dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvola, sadržaja i izgleda dozvola, spiskova vrsta, njihovih dijelova i derivata koji podliježu izdavanju dozvola, odnosno drugih akata, vrsta, njihovih dijelova i derivata čiji je uvoz odnosno izvoz zabranjen, ograničen ili obustavljen; izuzetaka od izdavanja dozvola, načina obilježavanja životinja ili pošiljki, načina provedbe nadzora i vođenja evidencije i izrade izvještaja.

(2) Sastavni dio ove Odluke čine i prilozi, koji su označeni rimskim brojevima.

Član 2.
(Definicije pojmova)

Izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
a) "datum sticanja" je datum kada je primjerak uzet iz divljine, rođen u zatočeništvu ili vještački razmnožen ili, ukoliko takvi podaci nisu poznati, najraniji dokaziv datum kada je postao vlasništvom neke osobe;

b) "derivat" je svaki prerađeni dio životinje, biljke, gljive ili tjelesna tečnost. Derivati većinom nisu prepoznatljivi dio primjerka od kojeg potiču;

c) "dio" je svaki dio životinje, biljke ili gljive, nezavisno od toga da li je u svježem, sirovom, osušenom ili prerađenom stanju;

d) "druga generacija potomaka (F2) i sljedeće generacije potomaka (F3, F4, itd.)" su primjerci uzgojeni u kontroliranim uvjetima, čiji su roditelji, također, uzgojeni u kontroliranim uvjetima, za razliku od primjeraka koji su uzgojeni u kontroliranim uvjetima čiji je barem jedan od roditelja začet u ili uzet iz divljine (potomci prve generacije F1);

e) "država porijekla" je država u kojoj je primjerak uzet iz prirode, uzgojen u zatočeništvu ili vještački razmnožen;

f) "izvozna dozvola" je dozvola na osnovu koje se vrši izvoz vrsta navedenih u prilozima ove Odluke iz Bosne i Hercegovine;

g) "komercijalne svrhe" su sve svrhe kojima je cilj ostvarivanje ekonomske ili bilo koje druge koristi, uključujući i sve one aktivnosti za koje nije moguće dokazati nekomercijalnu svrhu, uključujući prodaju, kupovinu, podnošenje ponude za kupovinu, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korištenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju, prijevoz radi prodaje, najam, razmjenu i bilo koji drugi vid promjene vlasništva primjeraka;

h) "kontrolirani uvjeti" obuhvataju uvjete pod kojim se manipulira da bi se uzgojile određene vrste životinja i biljaka u sredini u kojoj je spriječen nekontrolirani ulazak i izlazak životinja, jaja, zametaka i polena, kao i vještački prostor za životinje, odvoz otpada, zdravstvenu njegu, zaštitu od predatora, vještačko snabdijevanje hranom i drugo;

i) "Konvencija" je Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (u daljem tekstu: Konvencija) koja je ratificirana od strane Bosne i Hercegovine dana 05.12.2008. godine ("Službeni glasnik BiH" – Međunarodni ugovori, broj 11/08);

j) "lične ili kućne stvari" su mrtvi primjerci, njihovi dijelovi i derivati koji pripadaju fizičkom licu i čine dio njegovih uobičajenih dobara i imovine ili su tome namijenjeni;

k) "lovački trofej" je cijela životinja, lako prepoznatljiv dio ili prerađevina životinje, naveden na bilo kakvoj pratećoj dozvoli ili potvrdi Konvencije, a zadovoljava sljedeće uvjete: sirov je, prerađen ili proizveden; zakonito ga je dobio lovac loveći za svoju ličnu upotrebu; uvezen je, izvezen ili ponovno izvezen od strane ili u ime lovca kao dio prijenosa iz države porijekla do države uobičajenog boravišta.

l) "matični fond" su sve jedinke zaštićenih vrsta flore i faune koje se koriste za razmnožavanje;

m) "Ministarstvo" je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koje obavlja dužnosti Upravnog organa u skladu sa članom 9. Konvencije koji izdaje dozvole, potvrde i druge akte u skladu sa ovom Odlukom, te obavlja druge poslove u okviru ovlaštenja utvrđenih ovom Odlukom;

n) "nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine" su: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalno ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine i kantoni Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa nadležnostima i dogovorom između Federalnog ministrstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine i kantona unutar Federacije Bosne i Hercegovine i Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji obavljaju poslove i zadatake u okviru ovlaštenja utvrđenih ovom Odlukom;

o) "nekomercijalne svrhe" su sve aktivnosti kojima primarni cilj nije ekonomska korist ili dobit, i to: isključivo lična upotreba, naučna istraživanja, edukacija, bio-medicinska istraživanja i programi razmnožavanja u zatočeništvu sa ciljem očuvanja vrsta;

p) "nuđenje na prodaju" je nuđenje na prodaju i svaka druga radnja koja se opravdano može tumačiti kao takva, uključujući oglašavanje ili davanje povoda za oglašavanjem prodaje i poziv na ponudu;

r) "obavještenje o uvozu" je prijava graničnoj carinskoj službi od strane uvoznika, njegovog ovlaštenog zastupnika, odnosno predstavnika u trenutku i na mjestu unošenja određenih primjeraka u Bosnu i Hercegovinu;

s) "obrađeni primjerci stečeni prije više od 50 godina" podrazumijevaju primjerke koji su znatno promijenjeni u odnosu na svoje prirodno sirovo stanje ili obrađeni u nakit, ukrase, umjetničke predmete, predmete za praktičnu upotrebu ili muzičke instrumente prije 01. juna 1947. godine, i za koje je pružen odgovarajući dokaz da su stečeni u takvom stanju; takvi primjerci će se smatrati obrađenima samo ako se nalaze u jednoj od prethodno navedenih kategorija, i ako im nije potrebno dalje rezbarenje, oblikovanje i izrada kako bi postigli svoju svrhu;

t) "odredište" je mjesto na kojem se u trenutku unošenja u Bosnu i Hercegovinu primjerci namjeravaju držati; u slučaju živih primjeraka, to je prvo mjesto na kojem se primjerci namjeravaju držati nakon bilo kakvog perioda karantina ili nekog drugog zadržavanja u svrhu sanitarnih provjera i kontrole;

u) "ovlaštena naučna i stručna organizacija" je naučnik i/ili naučna ili stručna ustanova nadležna za osiguravanje naučne ili stručne podloge za provedbu Konvencije u skladu sa članom 9. Konvencije, imenovana od strane nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

v) "ponovni uvoz u Bosnu i Hercegovinu" je unošenje u Bosnu i Hercegovinu bilo kojeg primjerka koji je prethodno bio izvezen ili ponovo izvezen;

z) "ponovni izvoz iz Bosne i Hercegovine" je izvoz iz Bosne i Hercegovine bilo kojeg primjerka koji je prethodno unesen;

aa) "populacija" je biološki ili geografski određen ukupan broj jedinki;

bb) "potvrda o ponovnom izvozu" je potvrda na osnovu koje se vrši ponovni izvoz vrsta navedenih u prilozima ove Odluke, tj. izvoz iz Bosne i Hercegovine svih primjeraka koji su prethodno uneseni;

cc) "potvrda za primjerak" je dokument koji se izdaje za radnje iz člana 24. i 25. ove Odluke, za žive kičmenjake. Za svaki primjerak izdaje se posebna potvrda i ista važi samo na teritoriju Bosne i Hercegovine;

dd) "potvrda za trgovinu" je dokument koji se izdaje za radnje iz člana 24. i 25. ove Odluke, važi samo na teritoriju Bosne i Hercegovine, a koristi se za jednu ili više transakcija;

ee) "prekogranični promet" je iznos, unos, izvoz ili uvoz i unošenje iz mora, zaštićenih vrsta, njihovih dijelova i derivata;

ff) "pretkonvencijski primjerak" znači primjerak stečen prije nego što je data vrsta prvi put uvrštena u Dodatke Konvencije,

gg) "prodaja" je bilo koji oblik prodaje. U smislu ove Odluke iznajmljivanje, zamjena robe ili razmjena smatra se prodajom;

hh) "provjere u trenutku uvoza, izvoza, ponovnog izvoza i tranzita" su provjere dozvola, potvrda i prijava predviđenih ovom Odlukom i propisima na nivou Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, pregled primjeraka, kao i uzimanje uzoraka radi analize ili detaljnijih provjera;

ii) "primjerak" je svaka životinja ili biljka, bez obzira da li je živa ili mrtva, koja pripada zaštićenim vrstama datim u Prilogu I, Prilogu II, Prilogu III, Prilogu IV, Prilogu V, Prilogu VI, Prilogu VII, Prilogu VIII i Prilogu IX, koji čine sastavni dio ove Odluke, svaki njen dio ili derivat, bez obzira čini li sastojak druge robe, kao i sva druga roba za koju je iz propratne isprave, pakovanja, oznake, etikete ili ostalih dokumenata vidljivo da predstavlja životinju ili biljku koja pripada tim vrstama, ili ako sadrži dijelove ili derivate životinja ili biljaka koje pripadaju tim vrstama, osim ukoliko takvi dijelovi ili derivati nisu izričito izuzeti od primjene odredbi ove Odluke. Primjerkom će se smatrati i primjerak zaštićene vrste date u naprijed navedenim prilozima u ovoj tački, ukoliko predstavlja životinju ili biljku, ili je dio ili derivat životinje ili biljke čiji barem jedan "roditelj" pripada navedenoj vrsti. U slučajevima kada "roditelji" takve životinje ili biljke pripadaju vrstama navedenim u različitim prilozima, ili vrstama od kojih je samo jedna navedena, primjenjuju se odredbe restriktivnijeg priloga. U slučaju primjeraka biljaka hibrida, ukoliko je jedan od "roditelja" pripadnik zaštićene vrste date u Prilogu I, primjenjuju se odredbe restriktivnijeg priloga samo u slučaju da u tom prilogu uz tu vrstu stoji napomena u tom smislu;

jj) "prva generacija potomaka (F1)" su primjerci dobiveni pod kontroliranim uvjetima od roditelja od kojih je barem jedan začet u prirodi ili uzet iz prirode;

kk) "putujuće izložbe" su zbirke uzoraka, cirkusi, menažerije ili izložbe biljaka, orkestar ili muzejska izložba koji se komercijalno izlažu pred publikom;

ll) "tranzit" je prijevoz primjeraka između dvije lokacije izvan Bosne i Hercegovine, preko teritorija Bosne i Hercegovine, tokom kojeg eventualni prekid kretanja nastaje samo zbog postupaka koji se zahtjevaju ovim oblikom prometa;

mm) "trgovina" je unošenje u Bosnu i Hercegovinu, uključujući unošenje iz mora, te izvoz i ponovni izvoz iz Bosne i Hercegovine, kao i upotreba, premještanje i prijenos vlasništva primjeraka koji podliježu odredbama ove Odluke, unutar Bosne i Hercegovie;

nn) "unošenje iz mora" je unošenje u Bosnu i Hercegovinu bilo kojeg primjerka koji je uzet u morskom okruženju i unosi se direktno iz morskog okruženja koje nije u nadležnosti nijedne države, uključujući vazdušni prostor iznad mora, morsko dno i podzemlje ispod mora;

oo) "Upravni organi" su organi uprave u Bosni i Hercegovini nadležni za provedbu Konvencije u pojedinoj državi članici u skladu sa članom 9. Konvencije, i to Ministarstvo i nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine";

pp) "uvozna dozvola" je dozvola na osnovu koje se vrši uvoz vrsta navedenih u prilozima ove Odluke u Bosnu i Hercegovinu;

rr) "vrsta" je vrsta, podvrsta ili njena populacija;

ss) "zbirka uzoraka" je zbirka zakonito stečenih mrtvih primjeraka, njihovih dijelova i prerađevina koje se prevoze preko granice u svrhu predstavljanja.

POGLAVLJE II - UVJETI ZA OBAVLJANJE PREKOGRANIČNOG PROMETA ZAŠTIĆENIH VRSTA


Član 3.
(Uvoz vrsta iz Priloga I)

(1) Primjerci vrsta iz Priloga I ove Odluke mogu se unijeti u Bosnu i Hercegovinu ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje uvoznu dozvolu koju izdaje Ministarstvo.

(2) Uvozna dozvola iz stava (1) ovog člana izdaje se na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da je podnosilac zahtjeva dostavio dokumentaciju kojom se dokazuje da su primjerci nabavljeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti datih vrsta u državi izvoza ili ponovnog izvoza. U slučaju uvoza primjeraka vrsta iz Priloga I koji su navedeni u Dodacima I, II, ili III Konvencije, podnosilac zahtjeva prilaže izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je u skladu sa Konvencijom izdao upravni organ države izvoza ili države ponovnog izvoza, ili njihovu fotokopiju;

b) da je pružen odgovarajući dokaz da se primjerci neće upotrebljavati u komercijalne svrhe;

c) da je ovlaštena naučna i stručna organizacija, na osnovu dostupnih podataka i dokumentacije utvrdila:

1) da unošenje u Bosnu i Hercegovinu nema štetan uticaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorija koju zauzimaju odgovarajuće populacije tih vrsta;

2) da je unošenje u Bosnu i Hercegovinu potrebno za napredak nauke i provedbu neophodnih bio-medicinskih istraživanja; ili ukoliko se dokaže da su te vrste jedine odgovarajuće za navedene svrhe i da ne postoje drugi primjerci uzgojeni u zatočeništvu ili vještački razmnoženi; ili za uzgoj ili razmnožavanje u svrhu očuvanja vrsta; ili za istraživanje i obrazovanje u svrhu očuvanja vrsta; ili druge potrebe koje nisu štetne za opstanak vrsta. Provođenje neophodnih bio-medicinskih istraživanja potrebno je da se vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", broj 25/09) i Pravilnikom o zaštiti pokusnih životinja i uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave izvođenje eksperimenata na životinjama ("Službeni glasnik BiH", broj 46/10);

3) da je smještaj namijenjen živom primjerku u odredištu odgovarajuće opremljen za njegovo primjereno držanje i njegu;

d) da je na osnovu mišljenja ovlaštene naučne i stručne organizacije utvrđeno da nema nikakvih drugih faktora koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji bi bili protivni izdavanju uvozne dozvole;

e) da je pružen odgovarajući dokaz da će svaki živi primjerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja.

(3) Svaka uvozna dozvola izdata na osnovu kopije odgovarajuće izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu vrijedi za unošenje primjeraka u Bosnu i Hercegovinu samo ako je uz nju priložen original valjane izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu.

(4) Ispunjenost uvjeta iz stava (2) ovog člana cijeni nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Uvoz vrsta iz Priloga II)

(1) Primjerci vrsta iz Priloga II ove Odluke mogu se unijeti u Bosnu i Hercegovinu ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje uvoznu dozvolu koju izdaje Ministarstvo.

(2) Uvozna dozvola iz stava (1) ovog člana izdaje se na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da je podnosilac zahtjeva dostavio dokumentaciju kojom se dokazuje da su primjerci nabavljeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti datih vrsta u državi izvoza ili ponovnog izvoza. U slučaju uvoza primjeraka vrsta iz Priloga II koji su dati u Dodacima Konvencije, podnosilac zahtjeva prilaže izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je u skladu sa Konvencijom izdao upravni organ države izvoza ili države ponovnog izvoza, ili njihovu fotokopiju;

b) da je podnosilac zahtjeva dao na uvid dokumente kojima se dokazuje da je smještaj za žive primjerke u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primjereno držanje i njegu;

c) da je podnosilac zahtjeva pružio zadovoljavajući dokaz da će svaki živi primjerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja;

d) da je ovlaštena naučna i stručna organizacija, na osnovu dostupnih podataka i dokumentacije, utvrdila da unošenje u Bosnu i Hercegovinu nema štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorija koju zauzima odgovarajuća populacija te vrste, uzimajući u obzir sadašnji ili predviđeni nivo trgovine;

e) da je na osnovu mišljenja ovlaštene naučne i stručne organizacije utvrđeno da nema nikakvih drugih faktora koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji bi bili protivni izdavanju uvozne dozvole.

(3) Svaka uvozna dozvola izdata na osnovu kopije odgovarajuće izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu vrijedi za unošenje primjeraka u Bosnu i Hercegovinu samo ako je uz nju priložen original valjane izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu.

(4) Ispunjenost uvjeta iz stava (2) ovog člana cijeni nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Uvoz vrsta iz Priloga III)

(1) Primjerci vrsta iz Priloga III ove Odluke mogu se unijeti u Bosnu i Hercegovinu ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje obavještenje o uvozu koje izdaje Ministarstvo.

(2) Obavještenje o uvozu iz stava (1) ovog člana se izdaje na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, mišljenja ovlaštene naučne i stručne organizacije u slučaju uvoza živih primjeraka, te ukoliko je uz zahtjev priložena:

a) izvozna dozvola koju je, u skladu sa Konvencijom, izdao upravni organ države izvoza ukoliko se radi o uvozu iz države koja je naznačena uz ime te vrste u Prilogu III, ili

b) izvozna dozvola, potvrda o ponovnom izvozu ili potvrda o porijeklu koju je, u skladu sa Konvencijom, izdao upravni organ države izvoza ili države ponovnog izvoza ukoliko se radi o uvozu iz svih drugih zemalja, osim one čije ime stoji u napomenama uz ime vrste u Prilogu III.

(3) Ovlaštena naučna i stručna organizacija daje mišljenje iz stava (2) ovog člana, u kojem ocjenjuje da li:

a) unošenje u Bosnu i Hercegovinu ima štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija te vrste u državi porijekla, uzimajući u obzir sadašnji ili predviđen nivo trgovine;

b) postoji opasnost po autohtone vrste, ukoliko dođe do slučajnog ili namjernog bijega primjeraka u slobodnu prirodu Bosne i Hercegovine;

c) je smještaj namijenjen živim primjercima u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primjereno držanje i njegu.

(4) Ispunjenost uvjeta iz st. (2) i (3) ovog člana cijeni nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Uvoz vrsta iz Priloga IV, VII i VIII)

(1) Primjerci vrsta datih u Prilogu IV, VII i VIII ove Odluke mogu se unijeti u Bosnu i Hercegovinu ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje obavještenje o uvozu koje izdaje Ministarstvo.

(2) Obavještenje o uvozu iz stava (1) ovog člana izdaje se na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te mišljenja ovlaštene naučne i stručne organizacije.

(3) Ovlaštena naučna i stručna organizacija daje mišljenje iz stava (2) ovog člana, u kojem ocjenjuje da li:

a) unošenje u Bosnu i Hercegovinu ima štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija te vrste u državi porijekla, uzimajući u obzir sadašnji ili predviđen nivo trgovine;

b) postoji opasnost po autohtone vrste, ukoliko dođe do slučajnog ili namjernog bijega primjeraka u slobodnu prirodu Bosne i Hercegovine;

c) je smještaj namijenjen živim primjercima u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primjereno držanje i njegu.

(4) Ispunjenost uvjeta iz stava (3) ovog člana cijeni nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Izuzeci pri izdavanju uvozne dozvole)

Uvjeti za izdavanje uvozne dozvole iz člana 3. stav (2) tač. b) i c) i člana 4. stav (2) ove Odluke se ne odnose na primjerke za koje podnosilac zahtjeva dostavi dokument kojim dokazuje:
a) da su isti prethodno zakonito uneseni u Bosnu i Hercegovinu ili stečeni u njoj, i da se, bez obzira da li su izmijenjeni ili ne, ponovo unose u Bosnu i Hercegovinu, ili

b) da predstavljaju obrađene primjerke koji su stečeni prije više od 50 godina.

Član 8.
(Izvoz i ponovni izvoz vrsta iz Priloga I i VII)

(1) Primjerci vrsta datih u Prilogu I i VII ove Odluke mogu se izvoziti i ponovo izvoziti iz Bosne i Hercegovine ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je izdalo Ministarstvo.

(2) Izvozna dozvola iz stava (1) ovog člana izdaje se na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da je podnosilac zahtjeva dostavio dokument kojim dokazuje:

1) da su primjerci nabavljeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite prirode, a ukoliko se radi o primjercima vrsta iz Priloga I kojim Bosna i Hercegovina nije država porijekla, dokazna dokumentacija se dostavlja u obliku potvrde u kojoj se navodi da je primjerak uzet iz prirode u skladu sa važećim zakonodavstvom države porijekla,

2) da su primjerci nabavljeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa Konvencijom,

3) da je izdata uvozna dozvola u slučaju izvoza primjeraka vrsta iz Dodatka I Konvencije u neku od država strana Konvencije,

4) da se primjerci neće koristiti u komercijalne svrhe, izuzev primjeraka u skladu sa članom 32. ove Odluke,

5) da će svaki živi primjerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja;

b) da je ovlaštena naučna i stručna organizacija na osnovu dostupnih podataka, u pisanom obliku utvrdila da hvatanje ili sakupljanje primjeraka iz prirode, ili njihov izvoz, neće imati štetan uticaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorija koju zauzima odgovarajuća populacija tih vrsta;

c) da je na osnovu mišljenja ovlaštene naučne i stručne organizacije utvrđeno da ne postoje drugi faktori koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji sprečavaju izdavanje izvozne dozvole.

(3) Potvrda o ponovnom izvozu izdaje se na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te ako su ispunjeni uvjeti iz stava (2) tačka a) alineja 3), 4) i 5) i tačka c) ovog člana, i ako podnosilac zahtjeva dostavi dokument kojim dokazuje da su primjerci:

a) uneseni u Bosnu i Hercegovinu u skladu sa ovom Odlukom;

b) uvedeni u međunarodnu trgovinu u skladu sa Konvencijom, ako su uneseni u Bosnu i Hercegovinu prije 05.12.2008. godine;

c) zakonito uneseni u Bosnu i Hercegovinu prije početka primjene ove Odluke i Konvencije u Bosni i Hercegovini.

(4) Ispunjenost uvjeta iz st. (2) i (3) ovog člana cijeni nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 9.
(Izvoz i ponovni izvoz vrsta iz Priloga II, III i VIII)

(1) Primjerci vrsta iz Priloga II, III i VIII ove Odluke mogu se izvoziti ili ponovo izvoziti iz Bosne i Hercegovine ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je izdalo Ministarstvo.

(2) Izvozna dozvola iz stava (1) ovog člana izdaje se na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te ako su ispunjeni uvjeti iz člana 8. stav (2) tač. a) alineja 1), 2) i 5) i b) i c) ove Odluke.

(3) Potvrda o ponovnom izvozu izdaje se na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te ako su ispunjeni uvjeti iz člana 8. stav (2) tač. a) alineja (5) i c) i stav (3) ove Odluke.

Član 10.
(Izuzeci pri izdavanju izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu)

Uvjeti za izdavanje izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu iz člana 8. stav (2) tač. a) alineja 3) i 4) i b) ove Odluke, ne odnose se na:

a) obrađene primjerke koji su stečeni prije više od 50 godina;

b) mrtve primjerke, njihove dijelove i derivate za koje podnosilac zahtjeva pruži odgovarajući dokaz da su zakonito stečeni prije nego što su se na njih počele primjenjivati odredbe Konvencije i odredbe ove Odluke.

Član 11.
(Posebna pravila za uvoz živih primjeraka alohtonih vrsta)

(1) Živi primjerci alohtonih vrsta koje nisu date u Prilozima I do IX, mogu se unijeti u Bosnu i Hercegovinu ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje uvoznu dozvolu koju je izdalo Ministarstvo.

(2) Dozvola iz stava (1) ovog člana izdaje se na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da je podnosilac zahtjeva dostavio dokument kojim dokazuje porijeklo primjeraka i pisanu izjavu iz koje je vidljiva namjena uvoza;

b) da je ovlaštena naučna i stručna organizacija dala mišljenje da:

1) unošenje u Bosnu i Hercegovinu nema štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija te vrste u državi porijekla, uzimajući u obzir sadašnji ili predviđen nivo trgovine;

2) ne postoji opasnost po autohtone vrste, ukoliko dođe do slučajnog ili namjernog bijega primjeraka u slobodnu prirodu Bosne i Hercegovine;

3) je smještaj namijenjen živim primjercima u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primjereno držanje i njegu;

c) da je pružen odgovarajući dokaz da će svaki živi primjerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja.

d) da je na osnovu mišljenja ovlaštene naučne i stručne organizacije utvrđeno da ne postoje drugi faktori koji sprečavaju izdavanje uvozne dozvole.

(3) Ispunjenost uvjeta iz stava (2) ovog člana cijeni nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 12.
(Tranzit)

(1) Tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu primjeraka vrsta iz Priloga I do IX ove Odluke obavezno se prijavljuje u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.

(2) Za tranzit primjeraka vrsta iz stava (1) ovog člana potrebno je da pošiljku prati odgovarajuća dokumentacija države izvoza iz koje je vidljivo konačno odredište. Za vrste iz Priloga I, II i III ove Odluke potrebna je važeća izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu koju je izdao upravni organ države izvoza ili ponovnog izvoza u skladu sa Konvencijom.

POGLAVLJE III - IZUZECI PRI UVOZU, PONOVNOM UVOZU I PONOVNOM IZVOZU ZAŠTIĆENIH VRSTA


Član 13.
(Ponovni uvoz)

(1) Izuzetno od primjene čl. 3, 4, 5. i 6. ove Odluke za ponovni uvoz u Bosnu i Hercegovinu mrtvih primjeraka, dijelova i derivata koji predstavljaju lične ili kućne stvari, nije potrebno:

a) pribaviti uvoznu dozvolu Bosne i Hercegovine za vrste iz Priloga I i II ove Odluke;

b) popuniti obavještenje o uvozu u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja za vrste iz Priloga III i IV.

(2) Izuzetak iz stava (1) ovog člana se ne odnosi na lične i kućne stvari koje se koriste za ostvarivanje komercijalne dobiti, koje se prodaju, izlažu u komercijalne svrhe, čuvaju za prodaju, nude za prodaju ili prevoze radi prodaje.

(3) Pod mrtvim primjercima iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se i lovački trofeji ako su:

a) sastavni dio ličnog prtljaga putnika koji dolaze iz inostranstva, ili

b) sastavni dio lične imovine fizičkog lica koje mijenja boravak u inostranstvu za boravak u Bosni i Hercegovini, ili

c) lovački trofeji odstrijeljeni u inostranstvu, a uvoze se naknadno.

(4) Kada lice koje ima prebivalište ili boravište u Bosni i Hercegovini prvi put unosi u Bosnu i Hercegovinu lične i kućne stvari, uključujući i lovačke trofeje, koji potiču od primjeraka vrsta iz Priloga II ili III ove Odluke, nadležnoj carinskoj službi stavlja na uvid:

a) original izvozne dozvole i

b) Kopiju za vlasnika izvozne dozvole ili potvrdu o ponovnom izvozu države izvoza.

Carinska služba prosljeđuje original izvozne dozvole ili Potvrdu o ponovnom izvozu Ministarstvu, a vlasniku vraća pečatom ovjerenu Kopiju za vlasnika.

(5) Izuzetak iz st. (1) i (4) ovog člana se ne odnosi na lične i kućne stvari, uključujući i lovačke trofeje, porijeklom od primjeraka vrsta iz Priloga I ove Odluke, koje prvi put u Bosnu i Hercegovinu unosi lice koje ima prebivalište ili boravište u Bosni i Hercegovini, ili dokaže da namjerava zasnovati prebivalište u Bosni i Hercegovini.

(6) Kada lice koje ima prebivalište ili boravište u Bosni i Hercegovini ponovo unosi lične ili kućne stvari u Bosnu i Hercegovinu, uključujući i lovačke trofeje, koji potiču od vrsta iz Priloga I ili II ove Odluke, carinskoj službi stavlja na uvid:

a) Kopiju za vlasnika ranije upotrijebljene uvozne ili izvozne dozvole Bosne i Hercegovine ovjerene od strane carinske službe Bosne i Hercegovine, ili

b) Kopiju za vlasnika izvozne dozvole ili potvrdu o ponovnom izvozu države izvoza iz stava (4) ovog člana korištenu kod prvog ulaska u Bosnu i Hercegovinu, ili

c) dokaz da su primjerci zakonito nabavljeni u Bosni i Hercegovini.

(7) Izuzetno od st. (1), (4) i (6) ovog člana pri uvozu ili ponovnom uvozu u Bosnu i Hercegovinu nije potrebno staviti na uvid uvoznu dozvolu, izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu za:

a) najviše 125 grama kavijara jesetarskih vrsta (Acipenseriformes spp.) po osobi, u pakovanjima obilježenim u skladu sa članom 33. stav (1) tačka g) ove Odluke;

b) najviše tri komada udaraljki izrađenih od kaktusa (Cactaceae spp.) po osobi;

c) najviše četiri prerađena proizvoda od krokodila (Crocodulia spp.) po osobi, osim mesa i lovačkih trofeja;

d) najviše tri ljušture puža vrste "Strombus gigas" po osobi;

e) najviše četiri mrtva morska konjića (Hippocampus spp.) po osobi;

f) najviše tri primjerka džinovskih školjki (Tridacnidae spp.) do tri kilograma ukupne težine (tri cijela ili šest odgovarajućih polovina ljušture) po osobi.

Član 14.
(Ponovni izvoz)

(1) Izuzetno od primjene čl. 8. stav (3) i 9. stav (3) ove Odluke nije potrebno pribaviti potvrdu za ponovni izvoz iz Bosne i Hercegovine mrtvih primjeraka, dijelova i derivata vrsta iz Priloga I, II i III koji predstavljaju lične ili kućne stvari, uključujući lovačke trofeje, koji se ponovo izvoze iz Bosne i Hercegovine, i sastavni su dio:

a) ličnog prtljaga putnika koji putuje u inostranstvo, ili

b) lične imovine fizičkog lica koje mijenja boravak u Bosni i Hercegovini za boravak u inostranstvu.

(2) Izuzeće iz stava (1) ovog člana ne primjenjuje se na:

a) lične i kućne stvari i lovačke trofeje kada se prvi put izvoze iz Bosne i Hercegovine;

b) lične i kućne stvari koje se koriste za ostvarivanje komercijalne dobiti, koje se prodaju, izlažu u komercijalne svrhe, čuvaju za prodaju, nude za prodaju, prevoze radi prodaje ili izvoze u svrhu prodaje.

(3) Kada lice koje ima prebivalište ili boravište u Bosni i Hercegovini ponovo izvozi lične i kućne stvari, uključujući i lovačke trofeje, koji potiču od primjeraka vrsta iz Priloga I, II i III ove Odluke, nije dužno da stavi na uvid carinskoj službi potvrdu o ponovnom izvozu iz Bosne i Hercegovine ukoliko dostavi na uvid:

a) "Kopija za vlasnika" izvozne dozvole korištene prilikom prvog izlaska iz Bosne i Hercegovine, ili

b) "Kopija za vlasnika" prethodno upotrijebljene uvozne dozvole Bosne i Hercegovine za vrste iz Priloga I ove Odluke, ili

c) "Kopija za vlasnika" izvozne dozvole ili potvrdu o ponovnom izvozu iz člana 13. stav (4) ove Odluke korištene prilikom prvog ulaska u Bosnu i Hercegovinu ovjerene od strane carinske službe, ili

d) dokaz da su primjerci zakonito nabavljeni u Bosni i Hercegovini.

(4) Izuzetno od st. (1), (2) tačka a) i (3) ovog člana, pri izvozu ili ponovnom izvozu nije potrebno staviti na uvid izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu za primjerke i količine iz člana 13. stav (7) ove Odluke.

Član 15.
(Etiketa za razmjenu naučnog materijala)

(1) Dozvole iz čl. 3, 4, 5, 8. i 9. ove Odluke, kao i mišljenja i obavještenja iz člana 6. ove Odluke, nisu obavezni ukoliko se radi o konzerviranim, osušenim ili na neki drugi način očuvanim muzejskim primjercima, primjercima iz herbarijuma i živom biljnom materijalu, i to u slučaju kada se oni posuđuju, poklanjaju ili razmjenjuju u nekomercijalne svrhe među naučnicima i naučnim ustanovama. Naučnici i naučne ustanove moraju biti registrirani pri upravnom organu države u kojoj se nalaze, a pošiljka sa primjercima obilježena etiketom iz Priloga XIII, koji je sastavni dio ove Odluke. Naučnici i naučne ustanove popunjavaju sva polja etikete, i o upotrebi svake etikete obavještavaju nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, tako što mu dostavljaju za to predviđeni dio etikete, koji onda obavještava Ministarstvo.

(2) Naučnike i naučne ustanove iz stava (1) ovog člana, nadležni organi Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, upisuju u svoju evidenciju i dodjeljuju im evidencijski broj, koji se sastoji od pet znakova, od kojih su prva dva slova i predstavljaju dvoslovni ISO-kôd države, a zadnje tri cifre su jedinstveni broj naučne ustanove.

(3) Naučnici i naučne ustanove vode inventar primjeraka iz Priloga I do IV, Priloga VII i VIII ove Odluke, u koji Ministarstvo i nadležni organi Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, imaju uvid.

(4) Ministarstvo obavještava Sekretarijat Konvencije o naučnim ustanovama registriranim za razmjenu naučnog materijala.

Član 16.
(Pretkonvencijski status primjeraka)

(1) Na zahtjev zainteresirane strane, a na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo izdaje potvrdu da su primjerci stečeni prije stupanja na snagu odredbi Konvencije za datu vrstu, odnosno ove Odluke (pretkonvencijski status).

(2) Pod datumom sticanja živih ili mrtvih primjeraka uzetih iz prirode podrazumijeva se onaj datum kada su isti uzeti iz prirodnog okruženja, a pod datumom sticanja dijelova i derivata podrazumijeva se datum kada su legalno postali nečije vlasništvo. Ako nije moguće utvrditi datum sticanja primjerka, za takav primjerak ne može se utvrditi pretkonvencijski status.

Član 17.
(Putujuće izložbe)

(1) Za zakonito nabavljene primjerke vrsta iz Priloga I, II i III ove Odluke, koji su sastavni dio putujućih izložbi, Ministarstvo, na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izdaje dozvolu za putujuće izložbe ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) da su primjerci životinja rođeni i uzgojeni u zatočeništvu u skladu sa članom 28. ove Odluke, a primjerci biljaka vještački razmnoženi u skladu sa članom 30. ove Odluke;

b) da su primjerci nabavljeni ili uneseni u Bosnu i Hercegovinu prije nego što su se na njih počele primjenjivati odredbe Konvencije za vrste iz Dodataka I, II ili III Konvencije, ili odredbe Odluke za vrste iz Priloga I, II i III ove Odluke.

(2) Dozvola za putujuće izložbe koristi se za višestruki prelazak granice kao uvozna dozvola iz čl. 3, 4. i 5. ove Odluke, izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu iz čl. 8. i 9. ove Odluke, i kao potvrda iz člana 24. stav (4) ove Odluke izdata samo u svrhu izlaganja javnosti, a izdaje se na obrascu iz Priloga XIV, koji čini sastavni dio ove Odluke.

(3) Za žive životinje izdaje se posebna dozvola iz stava (1) ovog člana za svaki primjerak i moguće ju je izdati za žive životinje samo ako je to u skladu sa propisima iz oblasti dobrobiti životinja. Za žive biljke ili mrtve primjerke biljaka i životinja sastavni dio dozvole je prilog sa popisom i opisom vrsta (inventarski popis) na kome se ponavljaju polja 9-18 obrasca iz Priloga XIV ove Odluke.

(4) Sastavni dio dozvole za putujuće izložbe je jedan ili više primjeraka propratnog obrasca iz Priloga XV, koji čini sastavni dio ove Odluke.

(5) Primjerak životinje iz stava (1) ovog člana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da je unesen u evidenciju Ministarstva i nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

b) da je obilježen jedinstvenom trajnom oznakom u skladu sa članom 35. ove Odluke ako se radi o živim životinjama, ili trajno obilježen na neki drugi način tako da upravni organi svake države u koju primjerak uđe mogu provjeriti odgovara li dozvola primjerku koji se uvozi ili (ponovo) izvozi;

c) da bude vraćen u Bosnu i Hercegovinu prije dana isteka dozvole.

Član 18.
(Dozvole za putujuće izložbe)

(1) Dozvolu za putujuće izložbe koje potiču iz Bosne i Hercegovine izdaje Ministarstvo na zahtjev, a na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Na obrascu dozvole iz Priloga XIV, u polju 20 navodi se napomena: "Sastavni dio dozvole je "x" (navesti broj) stranica propratnog obrasca, koje carinski službenik ovjerava pri svakom prekograničnom prelasku."

(2) Dozvolu za putujuće izložbe iz druge države izdaje Ministarstvo na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a na osnovu zahtjeva i odgovarajuće dozvole koju je izdao upravni organ druge države. Na ovu dozvolu ne odnose se odredbe člana 17. stav (5) tač. a) i c) ove Odluke. Na obrascu dozvole u polju 20 navodi se napomena: "Ova dozvola je važeća samo ako je uz nju priložen Original dozvole za cirkuse i druge putujuće izložbe broj "xx" (navesti broj dozvole) izdate u "xxx" (navesti naziv države). Sastavni dio dozvole je "x" (navesti broj) stranica propratnog obrasca, koje carinski službenik ovjerava pri svakom prekograničnom prelasku."

(3) Dozvola iz stava (2) ovog člana se izdaje samo ako to nije u suprotnosti sa propisima iz oblasti dobrobiti životinja koji su važeći u Bosni i Hercegovini. Ako tokom boravka u Bosni i Hercegovini neka od životinja za koju je izdata dozvola za putujuće izložbe dobije potomke, vlasnik dozvole ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je obavijestiti nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kojem je uputio prvobitni zahtjev, a koji o istom obavještava Ministarstvo, i pribaviti odgovarajuću dozvolu ili potvrdu za sve potomke.

(4) Svaku izgubljenu, ukradenu ili uništenu dozvolu za putujuće izložbe može zamijeniti samo upravni organ koji ju je izdao. Ukoliko Ministarstvo izda zamjenu dozvole, rok važenja ostaje isti kao i na prvobitnoj dozvoli i u polju 20 obrasca dozvole navodi se sljedeća napomena: "Ova dozvola poništava i zamjenjuje dozvolu broj "xx" (navesti broj prethodne dozvole), izdatu "xx.xx.xxxx." (navesti datum)."

Član 19.
(Prekogranični promet zaštićenih vrsta iz Priloga I, II i III u ličnom vlasništvu)

(1) Za zakonito nabavljene žive životinje iz Priloga I, II i III ove Odluke, koje se smatraju ličnim vlasništvom, Ministarstvo, na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izdaje dozvolu za prekogranični promet, ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) primjerci životinja rođeni su i uzgojeni u zatočeništvu u skladu sa članom 28. ove Odluke;

b) primjerci životinja nabavljeni su ili uneseni u Bosnu i Hercegovinu prije nego što su se na njih počele primjenjivati odredbe Konvencije za vrste iz Dodataka I, II ili III, ili odredbe Odluke za vrste iz Priloga I, II i III ove Odluke.

(2) Dozvola za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu koristi se za višestruki prelazak granice kao uvozna dozvola iz čl. 3, 4. i 5. ove Odluke i izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu iz čl. 8. i 9. ove Odluke, a izdaje se na obrascu iz Priloga X, koji čini sastavni dio ove Odluke. Dozvola je važeća samo ako životinju prati vlasnik, odnosno nosilac dozvole.

(3) Dozvola za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu odnosi se na samo jedan primjerak.

(4) Sastavni dio dozvole za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu je jedan ili više primjeraka propratnog obrasca iz Priloga XV ove Odluke.

(5) Primjerak životinje iz stava (1) ovog člana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da je unesen u evidenciju Ministarstva i nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

b) da je obilježen jedinstvenom trajnom oznakom u skladu sa članom 35. ove Odluke;

c) da se ne može koristiti u komercijalne svrhe, izuzev u slučajevima iz člana 20. stav (4) ove Odluke;

d) da bude vraćen u Bosnu i Hercegovinu prije dana isteka dozvole.

Član 20.
(Prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu)

(1) Dozvolu za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu izdaje Ministarstvo na osnovu zahtjeva i na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Na obrascu dozvole u polju 23 navodi se napomena: "Koristi se za višestruki prelazak granice ako životinju prati vlasnik, odnosno nosilac dozvole. Ako primjerak ugine, bude ukraden, ubijen, izgubljen ili se vlasništvo nad primjerkom prenese na drugi način, dozvola se mora odmah vratiti upravnom organu koji ju je izdao. Sastavni dio dozvole je "x" (navesti broj) stranica propratnog obrasca, koje carinski službenik ovjerava pri svakom prekograničnom prelasku."

(2) Dozvolu za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu za životinju registriranu u drugoj državi, koja ulazi u Bosnu i Hercegovinu izdaje Ministarstvo na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a na osnovu zahtjeva i odgovarajuće dozvole koju je izdao upravni organ te druge države.

(3) Na ovu dozvolu ne odnose se odredbe člana 19. stav (5) tač. a) i d) ove Odluke. Na obrascu dozvole u polju 23 navodi se napomena: "Ova dozvola je važeća samo ako je uz nju priložen Original dozvole za životinje u ličnom vlasništvu broj "xx" (navesti br. dozvole) izdate u "xxx"(navesti naziv države) i ako je primjerak u pratnji vlasnika, odnosno nosioca dozvole."

(4) Ako tokom boravka u Bosni i Hercegovini životinja za koju je izdata dozvola za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu dobije potomke, vlasnik, odnosno nosilac dozvole dužan je obavijestiti nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kojem je uputio prvobitni zahtjev, a koji o istom obavještava Ministarstvo, i pribaviti odgovarajuću dozvolu ili potvrdu za sve potomke.

(5) Ako vlasnik, odnosno nosilac dozvole za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu, želi prodati životinju, Original dozvole i propratne obrasce mora vratiti Ministarstvu. Ukoliko se radi o vrsti iz Priloga I ove Odluke, vlasnik, odnosno nosilac dozvole dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde iz člana 24. stav (4) ove Odluke. Ukoliko se radi o vrsti iz Priloga II ove Odluke, vlasnik, odnosno nosilac dozvole dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde iz člana 25. stav (3) ove Odluke.

(6) Svaku izgubljenu, ukradenu ili uništenu dozvolu za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu može zamijeniti samo upravni organ koji ju je izdao. Ukoliko Ministarstvo izda zamjenu dozvole, kategorija i rok važenja ostaju isti kao i na prvobitnom dokumentu, i u polju 23 obrasca dozvole navodi se sljedeća napomena: "Ova dozvola je vjerodostojna kopija originala."

Član 21.
(Ograničenja pri uvozu za vrste iz Priloga I i VI)

(1) Uvoz vrsta iz Priloga VI ove Odluke je zabranjen.

(2) Izuzetno, Ministarstvo može dozvoliti uvoz vrsta iz stava (1) ovog člana izdavanjem uvozne dozvole na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da je zahtjev za uvoz podnesen prije stupanja na snagu zabrane uvoza;

b) da Ministarstvo utvrdi da je narudžba za uvoz plaćena ili su primjerci otpremljeni prije stupanja na snagu zabrane uvoza.

(3) Odredba stava (2) ovog člana ne primjenjuje se na vrste iz Priloga I ove Odluke koje se nalaze u Dodatku I Konvencije.

(4) Rok važenja Uvozne dozvole izdate u skladu sa stavom (2) ovog člana ne smije biti duži od jednog mjeseca.

(5) Ako u Prilogu VI ove Odluke uz ime vrste u rubrikama pod nazivom "porijeklo primjerka" ili "tip primjerka" nije izričito drugačije propisano, zabrana uvoza iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na:

a) primjerke rođene ili uzgojene u zatočeništvu ili vještački razmnožene;

b) primjerke neophodne za napredak nauke i provedbu neophodnih bio-medicinskih istraživanja ukoliko se dokaže da je ta vrsta jedina primjerena za te svrhe i da ne postoje drugi primjerci uzgojeni u zatočeništvu ili vještački razmnoženi, primjerke namijenjene uzgoju ili razmnožavanju u svrhu očuvanja vrste, i primjerke namijenjene istraživanju i obrazovanju u svrhu očuvanja vrste;

c) primjerke koji su dio ličnih i kućnih stvari fizičkih i pravnih lica koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu sa namjerom privremenog ili trajnog nastanjivanja.

Član 22.
(Ograničenja pri uvozu za vrste iz Poglavlja 1. Priloga IX)

(1) Nije dozvoljen uvoz kože, kožnih prerađevina i drugih proizvoda porijeklom od primjeraka vrsta iz Poglavlja 1. Priloga IX ove Odluke u komercijalne svrhe.

(2) Izuzetno, uvoz kože, kožnih prerađevina i drugih proizvoda porijeklom od primjeraka vrsta iz Poglavlja 1. Priloga IX ove Odluke može se dozvoliti ako se radi o primjercima ulovljenim tradicionalnim eskimskim lovom, ili se radi o uvozu u nekomercijalne svrhe.

(3) Ministarstvo će izdati uvoznu dozvolu na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da je ovlaštena naučna i stručna organizacija na osnovu dostupnih podataka utvrdila da:

1) uvoz primjeraka ne utiče štetno na povoljno stanje populacija vrste ili područje rasprostranjenosti u državi porijekla,

2) je uvoz primjeraka neophodan za napredak nauke i provedbe nužnih bio-medicinskih istraživanja, te da je ta vrsta jedina primjerena za te svrhe i da ne postoje drugi primjerci uzgojeni u zatočeništvu ili vještački razmnoženi, ili je uvoz primjeraka neophodan za istraživanja i obrazovanje u svrhu očuvanja vrste,

3) svrha uvoza ne šteti opstanku vrste;

b) da je uvoznik priložio dokumentaciju iz koje je vidljivo da su primjerci pribavljeni u skladu sa odgovarajućim propisima države porijekla i pisanu izjavu kojom potvrđuje da će primjerci biti korišteni u svrhe iz tačke a) alineja 2) ovog stava.

(4) U slučaju uvoza iz stava (2) ovog člana, uvoznik graničnoj carinskoj ispostavi daje na uvid uvoznu dozvolu.

Član 23.
(Ograničenja pri uvozu za vrste iz Poglavlja 2, 3. i 4. Priloga IX)

(1) Nije dozvoljen uvoz krzna životinja iz Poglavlja 2. Priloga IX, i od njega sastavljenih prerađevina navedenih u Poglavlju 3. Priloga IX.

(2) Izuzetno, može se dozvoliti uvoz krzna životinja i od njega sastavljenih prerađevina iz stava (1) ovog člana ako se radi o:

a) uvozu krzna životinjskih vrsta iz država navedenih u spisku iz Poglavlja 4. Priloga IX, ili;

b) krznu dobivenom od primjeraka životinja rođenih i uzgojenih u zatočeništvu.

(3) U slučaju uvoza iz stava (2) ovog člana krzna životinja i od njega sastavljenih prerađevina vrsta iz Poglavlja 2. Priloga IX, uvoznik mora graničnoj carinskoj službi dostaviti na uvid potvrdu koja se izdaje na obrascu iz Poglavlja 5. Priloga IX.

(4) U slučaju da se radi o uvozu vrsta navedenih u Prilogu I i II, uvoznik mora graničnoj carinskoj službi dostaviti na uvid uvoznu dozvolu iz čl. 3. i 4. ove Odluke.

(5) Uvoznik ne mora dostaviti na uvid graničnoj carinskoj službi potvrdu iz stava (3) ovog člana u slučajevima kada se radi o:

a) gotovim proizvodima za ličnu upotrebu, ukoliko dostavi na uvid dokaz o porijeklu ili račun,

b) gotovim proizvodima koji nisu namijenjeni prodaji na području Bosne i Hercegovine već ponovnom izvozu,

c) krznu životinja i od njega sastavljenim prerađevinama koji se ponovo uvoze u Bosnu i Hercegovinu nakon provedenog postupka prerade u drugoj državi ukoliko dostavi na uvid dokaz da se radi o krznu životinja, i od njega sastavljenim prerađevinama, koje su prethodno izvezene, ili ponovo izvezene iz Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE IV - TRGOVINA ZAŠTIĆENIM VRSTAMA


Član 24.
(Trgovina vrstama iz Priloga I i VII)

(1) Nije dozvoljena prodaja, kupovina, podnošenje ponude za kupovinu, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje u javnosti radi sticanja dobiti, korištenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju, prijevoz radi prodaje, najam, razmjena i bilo koji drugi vid promjene vlasništva primjeraka vrsta iz Priloga I i VII ove Odluke.

(2) Izuzetno, Ministarstvo može odobriti radnje iz stava (1) ovog člana na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) primjerci su stečeni ili uneseni u Bosnu i Hercegovinu u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode prije stupanja na snagu odredbi Konvencije koje se primjenjuju na vrste iz Dodatka I Konvencije, ili odredbi Odluke za vrste iz Priloga I ove Odluke;

b) primjerci porijeklom iz Bosne i Hercegovine uzeti su iz prirode u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode;

c) primjerci su obrađeni i stečeni prije više od 50 godina;

d) primjerci su uneseni u Bosnu i Hercegovinu u skladu sa ovom Odlukom i upotrebljavat će se u svrhe koje nisu štetne za opstanak populacija date vrste;

e) ako se radi o primjercima životinjskih vrsta rođenih i uzgojenih u zatočeništvu, primjercima vještački razmnoženih biljnih vrsta, ili o dijelovima i derivatima takvih primjeraka;

f) primjerci su potrebni za napredovanje nauke ili za nužne bio-medicinske svrhe, ukoliko se dokaže da je data vrsta jedina odgovarajuća za te svrhe, i ako nema primjeraka te vrste koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili vještački razmnoženi. Provođenje neophodnih bio-medicinskih istraživanja potrebno je da se vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", broj 25/09) i Pravilnikom o zaštiti pokusnih životinja i uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja se bave izvođenje eksperimenata na životinjama ("Službeni glasnik BiH", broj 46/10);

g) primjerci su namijenjeni za uzgoj ili razmnožavanje u korist očuvanja vrste;

h) primjerci su namijenjeni za istraživanje ili obrazovanje radi očuvanja vrste.

(3) Za radnje iz stava (2) ovog člana potrebno je pribaviti potvrdu za trgovinu koju izdaje Ministarstvo na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, vlasniku primjerka, a svaki sljedeći vlasnik mora pribaviti novu potvrdu. Potvrda se izdaje na obrascu iz Priloga XII, koji čini sastavni dio ove Odluke.

(4) Izuzetno od primjene stava (3) ovog člana, ako se radi o živim kičmenjacima, potrebno je pribaviti potvrdu za primjerak koju izdaje Ministarstvo na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na obrascu iz Priloga XII ove Odluke. Potvrda se izdaje samo za pojedinačni primjerak koji je obilježen u skladu sa članom 35. ove Odluke.

Član 25.
(Trgovina vrstama iz Priloga II)

(1) Nije dozvoljena prodaja, kupovina, podnošenje ponude za kupovinu, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korištenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju, prijevoz radi prodaje, najam, razmjena i bilo koji drugi vid promjene vlasništva primjeraka vrsta iz Priloga II ove Odluke.

(2) Izuzetno, Ministarstvo može dozvoliti radnje iz stava (1) ovog člana na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) primjerci su stečeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode;

b) primjerci su uneseni u Bosnu i Hercegovinu u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode;

c) ako se radi o primjercima životinjskih vrsta rođenih i uzgojenih u zatočeništvu, primjercima vještački razmnoženih biljnih vrsta, ili o dijelovima i derivatima takvih primjeraka.

(3) Za žive kičmenjake potrebno je pribaviti potvrdu za primjerak koju izdaje Ministarstvo na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na obrascu iz Priloga XII ove Odluke. Potvrda se izdaje samo za pojedinačni primjerak koji je obilježen u skladu sa članom 35. ove Odluke.

Član 26.
(Izuzeci pri trgovini)

Odredbe člana 24. i 25. ove Odluke ne primjenjuju se na:
a) u zatočeništvu rođene i uzgojene primjerke životinjskih vrsta iz Priloga V ove Odluke i njihove hibride, pod uvjetom da su primjerci datih vrsta obilježeni u skladu sa članom 35. ove Odluke;

b) vještački razmnožene primjerke biljnih vrsta;

c) obrađene primjerke stečene prije više od 50 godina, u skladu sa definicijom iz člana 2. ove Odluke.

POGLAVLJE V - PREMJEŠTANJE ŽIVIH PRIMJERAKA UNUTAR BOSNE I HERCEGOVINE


Član 27.
(Uvjeti za premještanje živih primjeraka vrsta iz Priloga I i II)

(1) Za svako premještanje (prijevoz, selidba, novo nastanjivanje, promjena prebivališta, itd.) nekog živog primjerka vrsta iz Priloga I ove Odluke sa mjesta naznačenog u uvoznoj dozvoli ili u potvrdi izdatoj u skladu sa ovom Odlukom, Ministarstvo izdaje potvrdu na obrascu iz Priloga XII ove Odluke na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Potvrda iz stava (1) ovog člana može se izdati pod uvjetom da:

a) lice odgovorno za premještanje primjerka dostavi dokumentaciju iz koje je vidljivo da je primjerak pribavljen u skladu sa propisima iz oblasti zaštite prirode;

b) ovlaštena naučna i stručna organizacija izda pisano stručno mišljenje iz kojeg proizlazi da je smještaj koji je namijenjen živom primjerku u mjestu u koje se šalje odgovarajuće opremljen za njegovo primjereno držanje i njegu.

(3) Potvrda iz stava (1) ovog člana nije potrebna ako se živa životinja mora premjestiti zbog hitnog veterinarskog liječenja, nakon čega će biti vraćena na mjesto navedeno u uvoznoj dozvoli ili drugoj potvrdi.

(4) Živi primjerci životinja koji se prevoze u Bosnu i Hercegovinu, iz Bosne i Hercegovine ili unutar nje, ili pretovaraju, obavezno se pripremaju, prevoze i njeguju na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja, u skladu sa posebnim propisima.

(5) Na obrascu potvrde iz stava (1) ovog člana označava se svrha odobrenja premještanja živih primjeraka vrsta iz Priloga I ove Odluke unutar Bosne i Hercegovine sa mjesta navedenog u uvoznoj dozvoli ili drugoj potvrdi.

(6) Ako se živi primjerak vrste navedene u Prilogu II premješta unutar Bosne i Hercegovine, lice u čijem je posjedu primjerak može ga prepustiti drugom licu tek nakon što se uvjeri da je lice kojem je primjerak namijenjen dobro obaviješteno o smještaju, opremi i postupanju kako bi se primjerku osigurala potrebna skrb.

POGLAVLJE VI - UZGOJ I VJEŠTAČKO RAZMNOŽAVANJE ZAŠTIĆENIH VRSTA


Član 28.
(Primjerci životinjskih vrsta rođenih i uzgojenih u zatočeništvu)

Primjerak životinjske vrste smatrat će se da je rođen i uzgojen u zatočeništvu ako Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja ovlaštene naučne i stručne organizacije, kao i na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, utvrdi:

a) da je primjerak potomak ili potiče od potomka rođenog ili na drugi način dobivenog pod kontroliranim uvjetima - ukrštanjem roditelja ili drugačijim prenošenjem njihovih zametaka pod kontroliranim uvjetima, ako se radi o polnom razmnožavanju, ili kada je u pitanju bespolno razmnožavanje, dobivenog od roditelja koji su se nalazili pod kontroliranim uvjetima kada je počeo razvoj potomka;

b) da je matični fond formiran u skladu sa važećim propisima koji su se na njega odnosili u vrijeme kad je nabavljen i na način koji ne šteti opstanku tih vrsta u prirodi;

c) da se matični fond održava bez unošenja primjeraka iz prirode, osim povremenog obogaćivanja fonda novim životinjama, jajima ili zamecima, u skladu sa važećim propisima i na način koji ne šteti opstanku tih vrsta u prirodi, koje je moguće isključivo u sljedeće svrhe:

1) da bi se spriječilo ili ublažilo štetno ukrštanje životinja u bliskom srodstvu, s tim da se obim proširenja fonda utvrđuje u skladu sa potrebom za novim genetskim materijalom,

2) da bi se zbrinule životinje zaplijenjene u skladu sa propisima o zaštiti prirode,

3) izuzetno, za povećanje matičnog fonda u registriranim uzgojnim operacijama;

d) da je matični fond stvorio drugu (F2) ili sljedeću generaciju (F3, F4, itd.) potomaka pod kontroliranim uvjetima.

Član 29.
(Utvrđivanje porijekla)

Vlasnik životinje obezbjeđuje dostupnost uzorka krvi ili drugog tkiva radi provedbe analize u slučajevima kada nadležni organ Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odredi potrebu utvrđivanja porijekla životinje.

Član 30.
(Vještački razmnoženi primjerci biljnih vrsta)

(1) Primjerak biljne vrste smatrat će se vještački razmnoženim ako nakon pribavljenog mišljenja ovlaštene naučne i stručne organizacije, nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine utvrdi:

a) da primjerak biljne vrste potiče od biljke uzgojene iz sjemena, sadnice, reznice, kalusa, drugog biljnog tkiva, spora ili drugih propagula pod kontroliranim uvjetima, tj. u sredini koja nije prirodna i kojom čovjek u znatnoj mjeri manipulira, što može obuhvatiti obrađivanje tla, đubrenje, kontrolu korova, navodnjavanje ili rasadne postupke poput presađivanja u saksije ili zaštitu od vremenskih uvjeta;

b) da je uzgojeni matični fond formiran u skladu sa važećim propisima koji su se na njega odnosili u vrijeme kad je nabavljen, i na način koji ne šteti opstanku tih vrsta u prirodi;

c) da se matičnim fondom upravlja na način koji garantira njegovo dugotrajno održanje;

d) kada se radi o kalemljenim biljkama, da su i podloga i plemka dobivene vještački u skladu sa tač. a) do c) ovog stava.

(2) Deblo će se smatrati vještački razmnoženim ukoliko potiče od stabala uzgojenih na jednovrsnoj plantaži u skladu sa stavom (1) ovog člana.

Član 31.
(Dozvola za uzgoj i vještačko razmnožavanje)

(1) Za uzgoj ili vještačko razmnožavanje primjeraka vrsta iz Priloga I, II, VII i VIII ove Odluke, podnosilac zahtjeva dužan je pribaviti dozvolu Ministarstva, uz prethodno izdatu saglasnost nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Uzgoj i vještačko razmnožavanje vrsta iz Dodatka I Konvencije u komercijalne svrhe za potrebe međunarodne trgovine, registrirat će se u Sekretarijatu Konvencije.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole obavezno sadrži:

a) ime i prezime fizičkog lica, naziv i sjedište pravnog lica ili poduzetnika, ime odgovornog lica koje će obavljati uzgoj;

b) lokaciju uzgajališta;

c) datum početka uzgoja;

d) naučni naziv vrste koja je predmet uzgoja;

e) opis planiranog matičnog fonda koji uključuje broj i starost mužjaka i ženki koji čine matični fond, genetsku vezu između jedinki u paru i među parovima matičnog fonda, ukoliko se može odrediti;

f) dokaz da je matični fond stečen u skladu sa zakonskim odredbama koje su se odnosile na datu vrstu u trenutku sticanja, i to na način koji ne ugrožava opstanak date vrste u prirodi;

g) dokumentaciju koja dokazuje da je vrstu moguće uzgojiti do druge generacije potomaka (F2) i opis korištenih metoda, odnosno ako je uzgoj sproveden samo do prve generacije, dokumentaciju koja dokazuje da su metode uzgoja iste ili slične onima koje su drugdje rezultirale uzgojem druge generacije potomaka;

h) opis smještaja sadašnjeg i očekivanog broja jedinki, uključujući sigurnosne mjere radi sprječavanja bijega i/ili krađe (detaljni podaci o broju i veličini prostorija za uzgoj i podizanje mladunaca, kapacitetu inkubatora, proizvodnji ili snabdijevanju hranom, raspoloživosti veterinarskih usluga, itd.);

i) procjenu predviđene potrebe i izvore dodatnih primjeraka za povećanje broja životinja u uzgoju radi povećanja genetske raznovrsnosti uzgojene populacije, da bi se izbjeglo štetno ukrštanje;

j) detaljan opis metoda obilježavanja (prstenovi, mikro-čipovi ili druge oznake) jedinki matičnog fonda, njihovih potomaka i proizvoda (npr. koža, meso);

k) način ostvarivanja komercijalne dobiti (živi primjerci, meso, jaja, krzno, koža, drugi dijelovi tijela i njihove prerađevine, itd.), odnosno u slučaju uzgoja u nekomercijalne svrhe, nesumnjiv dokaz da ne postoje elementi komercijalnog djelovanja;

l) podaci o prošlom, sadašnjem i budućem godišnjem uzgoju potomaka, zajedno sa podacima o broju reproduktivnih ženki koje svake godine dobijaju potomstvo.

(3) Dozvola se izdaje na osnovu prethodno utvrđene ispunjenosti uvjeta u skladu sa stavom (2) ovog člana.

(4) Ministarstvo, kao i nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, vodi evidenciju lica kojima je dozvoljen uzgoj u skladu sa ovom Odlukom.

(5) Uzgajivač je dužan najkasnije do 1. marta tekuće godine dostaviti nadležnom organu Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, godišnji izvještaj o uzgoju ili vještačkom razmnožavanju primjeraka vrsta iz Priloga I, II, VII i VIII ove Odluke za prethodnu godinu.

(6) Ako uzgajivač ne postupi u skladu sa odredbama ove Odluke i u skladu sa uvjetima propisanim u dozvoli za uzgoj, Ministarstvo će, na zahtjev ili uz saglasnost nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ukinuti izdatu dozvolu, a dalji uzgoj ili vještačko razmnožavanje zabraniti.

(7) Stav (2) ovog člana se shodno primjenjuje na izdavanje dozvole za vještačko razmnožavanje biljnih vrsta iz Priloga I, II, VII i VIII ove Odluke.

Član 32.
(Izuzeci koji se odnose na vrste iz Priloga I)

(1) S primjercima vrsta iz Priloga I ove Odluke koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu u skladu sa članom 28. ove Odluke ili vještački razmnoženi u skladu sa članom 30. ove Odluke postupat će se u skladu sa odredbama koje se primjenjuju na primjerke vrsta iz Priloga II ove Odluke, osim u slučaju svrhe iz člana 24. stav (1) ove Odluke.

(2) U slučaju vještački razmnoženih biljaka može se odustati od odredbi čl. 3. i 8. ove Odluke, u skladu s uvjetima propisanim članom 30. ukoliko se radi o:

a) upotrebi fitosanitarnih potvrda,

b) trgovini od strane registriranih komercijalnih trgovaca i naučnih ustanova iz člana 15. stav (1), ili

c) trgovini hibridima.

POGLAVLJE VII - OBILJEŽAVANJE POŠILJKI I POJEDINAČNIH ŽIVIH PRIMJERAKA BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA, NJIHOVIH DIJELOVA I DERIVATA


Član 33.
(Obilježavanje primjeraka pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu)

(1) Ministarstvo će, na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izdati uvoznu dozvolu za primjerke vrsta iz Priloga I ove Odluke ako podnosilac zahtjeva dokaže da su obilježeni u skladu sa Konvencijom i da su:

a) uzgojeni u zatočeništvu u uzgajalištu koje je registrirano u Sekretarijatu Konvencije;

b) dobiveni farmskim uzgojem koji je odobren od strane Konvencije; ili

c) primjerci populacija vrsta datih u Dodatku I Konvencije za koje je od strane Konvencije odobrena izvozna kvota; ili

d) neobrađene kljove afričkog slona i njihovi rezbareni dijelovi koji su svi duži od 20 centimetara i teži od 1 kilograma; ili

e) svježa, štavljena i/ili obrađena krokodilska koža, dijelovi kože sa slabina, repova, vratova, nogu, leđa i ostali njeni dijelovi koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, i cijela svježa, štavljena ili obrađena krokodilska koža i koža slabina koja se ponovo uvozi u Bosnu i Hercegovinu; ili

f) živi kičmenjaci vrsta iz Priloga I ove Odluke koji pripadaju putujućoj izložbi; ili

g) bilo koje pakovanje kavijara (limenka, staklena ambalaža ili posuda u koju se kavijar neposredno pakuje) od jesetarskih vrsta (Acipenseriformes spp.) obilježeno metodom odobrenom od strane Konvencije. Pakovanje se označava pojedinačno, naljepnicama za jednokratnu upotrebu koje se stavljaju na svako pakovanje.

(2) Ministarstvo će, na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izdati uvoznu dozvolu za primjerke vrsta iz Priloga II uzgojene u zatočeništvu ukoliko podnosilac zahtjeva dokaže da su obilježeni u skladu sa članom 35. ove Odluke.

(3) Nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine može ovlastiti postrojenje za preradu i pakovanje kavijara od jesetarskih vrsta (Acipenseriformes spp.) u Bosni i Hercegovini i dodijeliti mu jedinstvenu evidencijsku oznaku, te o istom obavijestiti Ministarstvo. Ovlašteno postrojenje vodi evidenciju o količinama kavijara koje se uvoze, izvoze, ponovo izvoze, proizvode ili skladište i dokumentaciju dostavlja Ministarstvu. Popis ovlaštenih postrojenja Ministarstvo dostavlja Sekretarijatu Konvencije.

Član 34.
(Obilježavanje primjeraka pri izvozu i ponovnom izvozu)

Ministarstvo, na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izdaje:
a) izvoznu dozvolu za žive kičmenjake vrsta iz Priloga I ove Odluke ukoliko podnosilac zahtjeva dokaže da su primjerci obilježeni u skladu sa posebnim propisom, u skladu sa članom 35. Odluke;

b) izvoznu dozvolu i potvrdu o ponovnom izvozu za sva pakovanja kavijara obilježena u skladu sa članom 33. stav (1) tačka g) ove Odluke;

c) potvrdu o ponovnom izvozu za primjerke obilježene u skladu sa članom 33. stav (1) tač. a), b), c), d) i f) ove Odluke ukoliko njihovo stanje nije bitno promijenjeno, a podnosilac zahtjeva dokaže da su izvorne oznake kojima su primjerci obilježeni netaknute;

d) potvrdu o ponovnom izvozu za cijelu svježu, štavljenu ili obrađenu krokodilsku kožu i kožu slabina, ukoliko podnosilac zahtjeva dokaže da su njihove izvorne oznake netaknute ili, ukoliko su one izgubljene ili uklonjene, da su primjerci obilježeni oznakom za ponovni izvoz.

Član 35.
(Metode obilježavanja)

(1) Živi kičmenjaci obavezno se obilježavaju u skladu sa posebnim propisom.

(2) Primjerci iz čl. 17. st. (5), 19. st. (5), 24. st. (4), 25. st. (3) i 34. tačka a) ove Odluke, kao i jedinke matičnog fonda iz registriranih uzgajališta iz člana 31. obilježavaju se u skladu sa stavom (1) ovog člana.

(3) Stav (1) ovog člana ne primjenjuje se na primjerke živih kičmenjaka za koje se Ministarstvu i nadležnim organima Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine pruži odgovarajući dokaz da su njihove fizičke osobine u vrijeme izdavanja dozvole ili potvrde onemogućavale sigurnu primjenu metoda utvrđenih odredbom iz stava (1) ovog člana.

(4) Za primjerke na koje se odnosi izuzeće iz stava (3) ovog člana, Ministarstvo, na osnovu saglasnosti nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izdaje samo potvrdu za trgovinu iz čl. 24. stav (3) i 25. stav (3) ove Odluke, na kojoj se u polju 20. navodi odgovarajuća napomena o nemogućnosti obilježavanja, a ako je metodu obilježavanja moguće sigurno primijeniti kasnije, i odgovarajuća napomena o tome.

(5) Za svaki primjerak koji nije obilježen u skladu sa stavom (1) ovog člana, nije moguće pribaviti potvrdu za primjerak iz čl. 24. stav (4) i 25. stav (3), dozvolu za životinje u ličnom vlasništvu iz člana 19. i dozvolu za putujuće izložbe iz člana 17. ove Odluke.

POGLAVLJE VIII - POSTUPAK ZA IZDAVANJE DOZVOLE I POTVRDE


Član 36.
(Zahtjev)

(1) Zahtjev za izdavanje dozvola i potvrda na osnovu ove Odluke podnosi se nadležnom organu Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u pisanom obliku, prije uvoza primjeraka u Bosnu i Hercegovinu, odnosno njihovog izvoza ili ponovnog izvoza.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana za primjerke vrsta iz Priloga I, II i III ove Odluke podnosi se na obrascu iz Priloga X, XII i XIV ove Odluke.

(3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana za primjerke vrsta iz Priloga VII do IX ove Odluke podnosi se na obrascu iz Priloga XVII Poglavlje 1, koji čini sastavni dio ove Odluke. Zahtjev za izdavanje dozvola za uvoz živih primjeraka divljih vrsta koje nisu navedene u prilozima ove Odluke podnosi se na obrascu iz Priloga XVII Poglavlje 2, koji čini sastavni dio ove Odluke.

(4) U zahtjevu iz stava (1) ovog člana podnosilac zahtjeva navodi istinite i tačne podatke, daje istinite izjave i informacije i prilaže važeću dokumentaciju. Visina administrativne takse će se regulirati posebnim sporazumom između Ministarstva i nadležnih organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(5) Nakon što nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izda saglasnost za izdavanje dozvole, uz prethodno pribavljeno stručno mišljenje ovlaštene naučne i stručne organizacije na nivou entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ista se prosljeđuje Ministarstvu radi izdavanja dozvole, potvrde ili drugog akta, zajedno sa zahtjevom i pratećom dokumentacijom uz zahjev.

(6) Ovlaštene naučne i stručne organizacije oslobođene su od obaveze uplaćivanja administrativne takse za dozvole, potvrde i druga akta ako se radi o uvozu, izvozu ili ponovnom izvozu u nekomercijalne svrhe.

(7) Rokovi za postupanje po zahtjevu u skladu sa stavom (4) ovog člana regulirani su odgovarajućim zakonima u oblasti uprave na nivou Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.

(8) Ministarstvo je dužno da izda dozvolu podnosiocu zahtjeva u roku od 10 radnih dana od dana prijema saglasnosti za izdavanje dozvole od strane nadležnih organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 37.
(Odbijanje zahtjeva)

(1) Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje uvozne dozvole za kavijar i meso jesetarskih vrsta (Acipenseriformes spp.) ukoliko nisu unaprijed propisane izvozne kvote u skladu sa procedurom odobrenom na sastanku članica Konvencije.

(2) Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje izvozne dozvole za kavijar i meso jesetarskih vrsta (Acipenseriformes spp.) ukoliko nisu unaprijed propisane izvozne kvote u skladu s procedurom odobrenom na sastanku članica Konvencije.

Član 38.
(Naknadno izdavanje dokumenata)

(1) Izuzetno od primjene člana 36. stav (2) ove Odluke, a pod uvjetom da uvoznik ili izvoznik nakon pristizanja ili prije otpreme pošiljke obavijesti Ministarstvo o razlozima zbog kojih dozvole i potvrde iz čl. 3, 4, 8. i 9. ove Odluke nisu blagovremeno pribavljene, iste se mogu izdati naknadno za primjerke vrsta iz Priloga II i III ove Odluke, kao i za primjerke vrsta iz Priloga I ove Odluke, koji ispunjavaju uvjete iz člana 7. i 10. ove Odluke, ukoliko:

a) Ministarstvo, u konsultaciji sa upravnim organom druge države, utvrdi da se razlozi zbog kojih dokumentacija nije blagovremeno pribavljena ne mogu pripisati podnosiocu zahtjeva;

b) se uvoz, izvoz ili ponovni izvoz odvija u skladu sa Konvencijom i sa važećim propisom druge države.

(2) Izuzetno od primjene člana 36. stav (2) ove Odluke, kada su primjerci koji se uvoze, izvoze ili ponovo izvoze lične i kućne stvari na koje se primjenjuju posebni izuzeci iz čl. 13. i 14. ove Odluke, ili zakonito nabavljene žive životinje u ličnom vlasništvu koje se koriste samo za nekomercijalne svrhe, dozvole i potvrde iz čl. 3, 4, 8. i 9. ove Odluke mogu se izdati naknadno za primjerke vrsta iz Priloga II i III ove Odluke, kao i za primjerke vrsta iz Priloga I ove Odluke, koji ispunjavaju uvjete iz čl. 7. i 10. ove Odluke, pod uvjetom da je Ministarstvo, u konsultaciji sa carinskom službom, utvrdilo da se radi o slučajnoj grešci i da nije bilo pokušaja prevare prilikom uvoza ili ponovnog izvoza u skladu sa odredbama ove Odluke i važećim zakonodavstvom druge države.

(3) Za primjerke vrsta iz Priloga I ove Odluke za koje je uvozna dozvola izdata naknadno na osnovu stava (2) ovog člana, zabranjuje se svako komercijalno korištenje iz člana 24. stav (1) ove Odluke, u periodu od šest mjeseci od dana izdavanja dozvole, uz nemogućnost korištenja izuzetaka iz člana 24. stav (2) ove Odluke.

(4) Za primjerke vrsta iz Priloga I i II ove Odluke koji podliježu uvjetima iz člana 7. ove Odluke, za koje se izdaje uvozna dozvola na osnovu stava (2) ovog člana, na obrascu dozvole iz Priloga X ove Odluke, u polju 23 navodi se zabrana svakog komercijalnog korištenja u periodu od šest mjeseci od dana izdavanja dozvole.

(5) Na dokumentima koji se izdaju u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana, na obrascu iz Priloga X ove Odluke, u polju 23 moraju biti navedeni razlozi za naknadno izdavanje.

(6) O dozvolama izdatim u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana Ministarstvo obavještava Sekretarijat Konvencije.

Član 39.
(Važenje dokumenata iz drugih država)

(1) Pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu i tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu, dozvole, potvrde i druge dozvole izdate u drugim državama smatraju se važećim ako su upotrijebljene za izvoz ili ponovni izvoz iz druge države najkasnije prije posljednjeg dana isteka roka njihovog važenja i koriste se za uvoz u Bosnu i Hercegovinu ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu u roku od šest mjeseci od dana izdavanja.

(2) Potvrda o porijeklu iz člana 5. ove Odluke za primjerke vrsta iz Priloga III ove Odluke, može se koristiti za uvoz primjeraka u Bosnu i Hercegovinu u roku od 12 mjeseci od dana izdavanja.

(3) Dozvole za putujuće izložbe i dozvole za životinje u ličnom vlasništvu mogu se koristiti za unošenje u Bosnu i Hercegovinu u roku od tri godine od dana izdavanja.

(4) Podaci o izvezenoj količini moraju biti naznačeni u izvoznoj dozvoli i potvrdi o ponovnom izvozu, sa potpisom i potvrdom zvaničnika iz države izvoza i ponovnog izvoza, na za to predviđenom mjestu u dokumentu. U slučaju da izvozni dokument nije popunjen i ovjeren na za to predviđenom mjestu u trenutku izvoza, Ministarstvo će, u saradnji sa upravnim organom države izvoza ili ponovnog izvoza, utvrditi okolnosti i razlog nepopunjavanja predviđenog polja i utvrditi da li je dozvola prihvatljiva.

Član 40.
(Obrasci za dozvole, potvrde i drugi akti)

(1) Ministarstvo propisuje izgled obrazaca uvozne dozvole, izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu i dozvole za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu za primjerke vrsta iz Priloga I, II, III i IV ove Odluke.

(2) Uvozna dozvola, izvozna dozvola, potvrde o ponovnom izvozu i dozvole za prekogranični promet životinja u ličnom vlasništvu za primjerke vrsta iz Priloga I, II, III i IV ove Odluke, izdaju se prema izgledu i sadržaju datim na obrascu iz Priloga X ove Odluke, a sastoje se od:

a) Originala;

b) Kopije za vlasnika;

c) Kopije koju carinska služba vraća Upravnom organu;

d) Kopije za Upravni organ;

e) Zahtjeva;

f) Kopije za carinsku službu.

(3) Dozvola za putujuće izložbe za primjerke vrsta iz Priloga I, II i III ove Odluke izdaju se prema izgledu i sadržaju datim na obrascu iz Priloga XIV ove Odluke, a sastoje se od:

a) Originala;

b) Kopije za Upravni organ;

c) Zahtjeva.

(4) Propratni obrazac koji je sastavni dio dozvole za životinje u ličnom vlasništvu i dozvole za putujuće izložbe, izdaje se prema izgledu i sadržaju datim na obrascu iz Priloga XV ove Odluke.

(5) Obavještenje o uvozu za primjerke vrsta iz Priloga III i IV ove Odluke, kao i za vrste iz Priloga VII i VIII koje se ne nalaze i u Prilozima I, II i III ove Odluke izdaje se prema izgledu i sadržaju datim na obrascu iz Priloga XI ove Odluke, a sastoji se od:

a) Originala;

b) Kopije za uvoznika;

c) Kopije za carinsku službu.

(6) Potvrde iz čl. 24. st. (3) i (4) i 25. st. (3) ove Odluke izdaju se prema izgledu i sadržaju datim na obrascu iz Priloga XII ove Odluke, a sastoje se od:

a) Originala;

b) Kopije za Upravni organ;

c) Zahtjeva.

(7) Etiketa iz člana 15. ove Odluke izdaje se prema izgledu i sadržaju datim na obrascu iz Priloga XIII ove Odluke.

Član 41.
(Papir za obrasce)

(1) Papir za obrasce iz člana 40. ove Odluke ne sadrži mehaničku celulozu, prilagođen je za pisanje i teži najmanje 55 g/m2.

(2) Dimenzije obrazaca iz člana 40. ove Odluke, izuzev etikete, su 210x297 milimetara (A4), uz najveće odstupanje od 18 milimetara manje ili 8 milimetara više po dužini.

(3) Papir za obrasce iz člana 40. stav (2) ove Odluke je:

a) bijele boje za "Original", sa izvijuganom ukrasnom šarom u pozadini štampanom u sivoj boji na prednjoj strani obrasca kako bi se mogao otkriti svaki pokušaj falsificiranja bilo mehaničkim ili hemijskim sredstvima;

b) žute boje za "Kopija za vlasnika";

c) svijetlozelene boje za "kopiju za državu izvoza ili državu ponovnog izvoza " ako se radi o uvoznoj dozvoli, odnosno "Kopija koju carinska služba vraća Upravnom organu" ako se radi o izvoznoj dozvoli, ili potvrdi o ponovnom izvozu;

d) ružičaste boje za "Kopija za Upravni organ";

e) bijele boje za "Zahtjev";

f) svijetloplave boje za "Kopija za carinsku službu".

(4) Papir za obrasce iz člana 40. stav (3) ove Odluke je:

a) žute boje za "Original", sa uzorkom u pozadini štampanim u sivoj boji na prednjoj strani obrasca kako bi se mogao otkriti svaki pokušaj falsificiranja bilo mehaničkim ili hemijskim sredstvima;

b) ružičaste boje za "Kopija za Upravni organ";

c) bijele boje za "Zahtjev".

(5) Papir za propratni obrazac iz člana 40. stav (4) ove Odluke je bijele boje.

(6) Papir koji se koristi za obrasce iz člana 40. stav (5) ove Odluke je:

a) bijele boje za "Original";

b) žute boje za "Kopija za uvoznika";

c) svijetloplave boje za "Kopija za carinsku službu".

(7) Papir koji se koristi za obrasce iz člana 40. stav (6) ove Odluke je:

a) žute boje za "Original", sa izvijuganom ukrasnom šarom u pozadini štampanom u sivoj boji na prednjoj strani kako bi se mogla otkriti svaka krivotvorina, bilo mehaničkim ili hemijskim sredstvima;

b) ružičaste boje za "Kopija za Upravni organ";

c) bijele boje za "Zahtjev".

(8) Papir za etiketu iz člana 40. stav (7) ove Odluke je bijele boje.

(9) Obrasci i etiketa iz člana 40. ove Odluke štampaju se i ispunjavaju na službenim jezicima koji se koriste u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.

(10) Obrasci iz člana 40. st. (2), (3), (4) i (6) ove Odluke sastavni su dio elektronskog postupka izdavanja.

Član 42.
(Postupanje sa obrascima)

(1) Obrasci iz člana 40. ove Odluke ispunjavaju se elektronskim putem.

(2) Zahtjevi za dozvole i potvrde, obavještenje o uvozu i etiketa iz člana 40. ove Odluke mogu biti ispunjeni i rukom, pod uvjetom da su ispunjeni čitko, mastilom i velikim štampanim slovima. U suprotnom, isti će se odbaciti kao nepotpuni.

(3) Na dozvolama, potvrdama i obavještenjima o uvozu ne smije se ništa naknadno brisati, mijenjati ili popravljati, osim ako takve izmjene nisu potvrđene pečatom i potpisom Ministarstva ili nadležne carinske službe.

(4) U dozvolama, potvrdama i zahtjevima za njihovo izdavanje upotrebljavaju se:

a) kodovi iz Priloga XVI, koji je sastavni dio ove Odluke, za opis primjeraka;

b) jedinice iz Priloga XVI ove Odluke, za iskazivanje količine i neto mase;

c) naučni nazivi taksona zasnovani na standardnim referentnim dokumentima za nomenklaturu datim u Prilogu XX, koji je sastavni dio ove Odluke;

d) kodovi iz Poglavlja 1. Priloga XVIII koji je sastavni dio ove Odluke, za opis svrhe prometa;

e) kodovi iz Poglavlja 2. Priloga XVIII koji je sastavni dio ove Odluke, za opis porijekla primjeraka;

f) taksoni kojima pripadaju primjerci, a koji moraju biti navedeni do nivoa vrste, osim u slučajevima kad se vrste razlikuju do nivoa podvrste, u skladu sa prilozima Odluke ili u slučajevima kad Konferencija država članica Konvencije odluči da je dovoljno razlikovanje do nekog višeg taksonomskog nivoa.

(5) Ako neki obrazac iz člana 40. ove Odluke sadrži prilog koji se smatra njegovim sastavnim dijelom, taj se prilog, kao i broj stranica priloga, navodi u obrascu dozvole ili potvrde, a svaka stranica priloga treba da sadrži broj dozvole ili potvrde i datum njenog izdavanja, kao i potpis i pečat Ministarstva.

(6) Ako se obrazac iz člana 40. stav (2) ove Odluke upotrebljava za više od jedne vrste u pošiljci, dodaje mu se prilog u kojem se, uz uvjete iz stava (5) ovog člana, za svaku vrstu iz pošiljke ponavljaju polja 8 do 22 obrasca i polje 27 obrasca iz Priloga X ove Odluke, predviđeno za unošenje "stvarno uvezene količine/neto mase" i "broj mrtvih životinja pri dolasku".

(7) Ako se obrazac iz člana 40. stav (3) ove Odluke upotrebljava za više od jedne vrste u pošiljci, dodaje mu se prilog u kojem se, uz uvjete iz stava (5) ovog člana, za svaku vrstu iz pošiljke ponavljaju polja 8 do 18 obrasca iz Priloga XIV ove Odluke.

(8) Ako se obrazac iz člana 40. stav (6) ove Odluke upotrebljava za više od jedne vrste, dodaje mu se prilog u kojem se, uz uvjete iz stava (5) ovog člana, za svaku vrstu iz pošiljke ponavljaju polja 4 do 18 obrasca iz Priloga XII ove Odluke.

(9) Odredbe st. (1) do (7) ovog člana primjenjuju se i pri odlučivanju o prihvatljivosti dozvola i potvrda koje izdaju druge države za primjerke koji se unose u Bosnu i Hercegovinu.

(10) Dozvole i potvrde iz stava (9) ovog člana koje se odnose na primjerke za koje su utvrđene izvozne kvote dobrovoljno ili na sastanku članica Konvencije, mogu se prihvatiti jedino ako je u njima naveden ukupan broj primjeraka prethodno izvezenih u tekućoj godini, uključujući i primjerke obuhvaćene tom dozvolom, kao i kvota za tu vrstu.

(11) Potvrde o ponovnom izvozu izdate od strane država izvoza mogu se prihvatiti jedino ako je u njima navedena država porijekla, broj i datum izdavanja izvozne dozvole države porijekla i, prema potrebi, država zadnjeg ponovnog izvoza, broj i datum izdavanja potvrde o ponovnom izvozu, ili ako sadrže zadovoljavajuće obrazloženje za nedostatak tih podataka.

(12) Dozvole i potvrde iz druge države koje sadrže kod za oznaku porijekla "O" smatrat će se važećim samo ako primjerak na dozvoli odgovara definiciji za pretkonvencijski primjerak iz člana 2. ove Odluke i ako sadrže datum sticanja primjerka ili izjavu da je primjerak stečen prije određenog datuma.

Član 43.
(Pošiljke koje su dio jednog utovara)

Za svaku pošiljku primjeraka poslatih kao dio jednog utovara, Ministarstvo uz prethodno izdatu saglasnost nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izdaje posebnu uvoznu dozvolu, izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu.

Član 44.
(Rok važenja dozvola i potvrda izdatih u Bosni i Hercegovini)

(1) Rok važenja uvoznih dozvola je najduže šest mjeseci, osim u slučaju uvoznih dozvola za vrste iz Priloga I ove Odluke gdje je rok važenja najduže 12 mjeseci. Uvozna dozvola nije važeća bez odgovarajućeg važećeg dokumenta države izvoza ili države ponovnog izvoza.

(2) Izuzetno, rok važenja uvozne dozvole za kavijar jesetarskih vrsta (Acipenseriformes spp.) za koje su propisane godišnje izvozne kvote, i za koje je upravni organ države izvoza izdao izvoznu dozvolu, je najduže 12 mjeseci nakon dana izdavanja izvozne dozvole.

(3) Izuzetno, rok važenja uvozne dozvole za kavijar jesetarskih vrsta (Acipenseriformes spp.) za koji je upravni organ države ponovnog izvoza izdao potvrdu o ponovnom izvozu, je najduže 18 mjeseci nakon dana izdavanja izvozne dozvole države porijekla.

(4) Rok važenja izvoznih dozvola i potvrda o ponovnom izvozu je najduže šest mjeseci.

(5) Izuzetno, rok važenja potvrde o ponovnom izvozu kavijara jesetarskih vrsta (Acipenseriformes spp.) je najduže 18 mjeseci nakon datuma izdavanja izvozne dozvole države porijekla.

(6) Izvozne kvote iz stava (2) ovoga člana određuju se od strane Konvencije.

(7) Rok važenja dozvola za putujuće izložbe i dozvola za životinje u ličnom vlasništvu je najduže tri godine od datuma izdavanja. Dozvole za putujuće izložbe i dozvole za životinje u ličnom vlasništvu nisu važeće ukoliko se primjerak proda, izgubi, uništi, ukrade, ako se vlasništvo nad primjerkom promijeni ili ako se radi o živom primjerku i isti ugine, pobjegne ili se pusti u prirodu.

(8) Nakon isteka roka važenja, dozvole i potvrde iz st. (1) do (7) ovog člana smatraju se nevažećim i ne proizvode pravno dejstvo.

(9) Vlasnik dozvole ili potvrde mora bez odlaganja Ministarstvu vratiti Original i sve kopije uvozne dozvole, izvozne dozvole, dozvole za putujuće izložbe i dozvole za životinje u ličnom vlasništvu, koje su istekle, nisu iskorištene, ili su prestale važiti.

Član 45.
(Prestanak važenja dozvola i potvrda)

(1) Kopija za vlasnika iskorištenih uvoznih dozvola prestaje važiti ukoliko:

a) živi primjerci na koje se ista odnosi uginu, izgube se, unište ili ukradu;

b) žive životinje na koje se ista odnosi pobjegnu ili se puste u prirodu;

c) bilo koji od podataka unesenih u polje 3, 6 ili 8 uvozne dozvole više ne odražava stvarno stanje;

d) nisu ispunjeni posebni uvjeti propisani u polju 23 uvozne dozvole;

(2) Dozvole i potvrde iz člana 8. st. (2) i (3), potvrde iz člana 9, potvrde iz čl. 24. st. (3) i (4), 25. i 27. stav (1) ove Odluke, prestaju važiti ukoliko:

a) živi primjerci na koje se odnosi ta dokumentacija uginu, izgube se, unište ili ukradu;

b) žive životinje na koje se odnosi ta dokumentacija pobjegnu ili se puste u prirodu;

c) podaci na potvrdi iz čl. 24. st. (3) i (4), 25. i 27. stav (1) ove Odluke u poljima 2 i 4 obrasca više ne odražavaju stvarno stanje, ili nisu ispunjeni posebni uvjeti navedeni u polju 20.

(3) Potvrde iz čl. 24. stav (4) i 25. ove Odluke ne mogu biti izdate kao potvrde za primjerak dok primjerci na koje se potvrda odnosi nisu obilježeni jedinstvenim i trajnim oznakama u skladu sa članom 35. ove Odluke.

(4) Potvrde za trgovinu iz člana 24. stav (3) ove Odluke izdate u skladu sa uvjetima iz člana 24. stav (2) tač. c), e), f), g) i i) ove Odluke prestaju važiti ako podaci uneseni u polje 1 obrasca potvrde iz Priloga XII ove Odluke više ne odražavaju stvarno stanje.

(5) U slučajevima iz st. (1), (2) i (4) ovog člana, vlasnik dozvole i potvrde dužan je Original i sve kopije bez odlaganja vratiti Ministarstvu. Ministarstvo može, uz saglasnost nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na osnovu zahtjeva izdati novu dozvolu, potvrdu ili drugi dokument, koji uvažava nastale promjene.

Član 46.
(Zamjena dozvola i potvrda)

(1) Pri izdavanju dozvole ili potvrde koja zamjenjuje poništeni, izgubljeni, ukradeni ili uništeni dokument, ili dozvole ili potvrde koja je istekla, u polju predviđenom za posebne uvjete navodi se broj zamijenjenog dokumenta i razlog njegove zamjene.

(2) Ukoliko je izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu za vrste iz Priloga I, II, III i IV ove Odluke poništena, izgubljena, ukradena ili uništena, Ministarstvo o tome obavještava upravni organ države odredišta i Sekretarijat Konvencije.

(3) Dozvole, potvrde ili obavještenja o uvozu koja su izgubljena, ukradena ili uništena, može zamijeniti samo upravni organ koji je iste izdao.

(4) Ukoliko se pošiljka razdvoji na više dijelova ili iz nekih drugih razloga više ne odražava stvarno stanje iz Kopije za vlasnika uvozne dozvole iz Priloga X ove Odluke, Kopije za uvoznika obavještenja o uvozu ili druge potvrde, Ministarstvo može izmijeniti podatke na dokumentu u skladu sa članom 42. stav (3) ove Odluke, ili može izdati jednu ili više odgovarajućih potvrda ukoliko utvrdi validnost dokumenta koji treba zamijeniti.

(5) Pri izdavanju potvrde iz stava (4) ovog člana koja zamjenjuje Kopiju za vlasnika uvozne dozvole, Kopiju za uvoznika obavještenja o uvozu ili drugu potvrdu, Ministarstvo zadržava dokument koji je zamijenilo.

POGLAVLJE IX - NAČIN PROVEDBE NADZORA, VOĐENJA EVIDENCIJE I IZRADA IZVJEŠTAJA


Član 47.
(Privremeno zbrinjavanje oduzetih ili zaplijenjenih primjeraka)

(1) Živi primjerci životinjskih i biljnih vrsta iz Priloga I do IX ove Odluke, njihovi dijelovi i derivati, koje inspekcija nadležna za poslove zaštite prirode, carina, policija ili granična veterinarska inspekcija oduzme ili zaplijeni, mogu se privremeno zbrinuti kod pravnih ili fizičkih lica koja ovlasti nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Kontrola prekograničnog prometa zaštićenih divljih vrsta, njihovih dijelova i derivata, vrši se u saradnji sa Ministarstvom i/ili ovlaštenom naučnom i stručnom organizacijom.

Carinska služba, inspekcija nadležna za poslove zaštite prirode, granična veterinarska inspekcija, granična fito-sanitarna inspekcija i policijska služba, obavještavaju Ministarstvo o pronalasku ili prijavi primjeraka koji mogu biti predmet ove Odluke, a naročito o kršenju odredbi ove Odluke i/ili zakona kojima se regulira prekogranični promet zaštićenih vrsta navedenih u Prilozima I do X ove Odluke, kao i živih primjeraka divljih vrsta koje nisu navedene u prilozima ove Odluke.

Član 48.
(Postupanje sa trajno oduzetim primjercima životinjskih vrsta)

(1) U slučaju kada se radi o primjercima živih životinja, koji su trajno oduzeti pri uvozu ili unosu u Bosnu i Hercegovinu, a za koje nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine utvrdi državu porijekla, odnosno koji su oduzeti ili zaplijenjeni na drugi način na području Bosne i Hercegovine, a poznata je lokacija sa koje su primjerci uzeti iz prirode, isti mogu biti vraćeni državi porijekla o njenom trošku uz njenu prethodnu saglasnost, odnosno vraćeni na lokaciju sa koje su uzeti iz prirode, pod uvjetom:

a) da su životinje boravile u karantinu i da nisu nosioci bolesti ili parazita;

b) da će životinje biti pripremljene za prijevoz i prevezene na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja;

c) da je povratak opravdan i koristan sa stanovišta zaštite te vrste.

(2) Ako postupanje sa trajno oduzetim primjercima živih životinja iz stava (1) ovog člana nije moguće, nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi odluku o:

a) puštanju u prirodu, pod uvjetom:

1) da je utvrđeno da se radi o autohtonoj vrsti,

2) da primjerci pripadaju istoj populaciji kao i primjerci te vrste u prirodi,

3) da se ponašanje primjeraka ne razlikuje od ponašanja divljih primjeraka u prirodi,

4) da su primjerci boravili u karantinu i da je utvrđeno da nisu nosioci bolesti ili parazita;

b) ustupanju radi trajnog držanja u zatočeništvu u nekomercijalne svrhe, pravnim i fizičkim licima ovlaštenim od strane nadležnog organa Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ukoliko ispunjavaju propisane uvjete za držanje zaštićenih životinja u zatočeništvu;

c) ustupanju naučnicima i naučnim ustanovama ukoliko trajni smještaj nije moguće osigurati u skladu sa stavom (2) tačka a) alineja 2) ovog člana. Ukoliko se radi o živim primjercima iz Priloga I i VII ove Odluke, ustupanje se može odobriti samo ako će se primjerci koristiti u svrhu istraživanja koja pridonose očuvanju te ili srodne vrste u prirodi;

d) ustupanju pravnom licu u komercijalne svrhe pod uvjetom:

1) da ima dozvolu za uzgoj i vještačko razmnožavanje u komercijalne svrhe,

2) da je registrirano pri Sekretarijatu Konvencije, ako se radi o primjercima vrsta iz Dodatka I Konvencije;

e) prodaji, pod uvjetom:

1) da se primjerci neće preprodati,

2) da su primjerci boravili potrebno vrijeme u karantinu i nisu nosioci zaraznih bolesti ili parazita,

3) da kupac nije evidentiran kao prekršilac propisa iz oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja, da dokaže da je obezbijedio uvjete za smještaj živog primjerka u skladu sa propisima o uvjetima držanja zaštićenih životinja u zatočeništvu i da je poduzeo sve potrebne mjere u svrhu sprječavanja bijega primjerka u prirodu;

f) usmrćivanju, u slučaju kada životinje nije moguće smjestiti u skladu sa tač. a) do e) ovog stava. Usmrćivanje se provodi u skladu sa propisima koji uređuju dobrobit životinja.

(3) Odluka o postupanju sa trajno oduzetim primjercima živih životinja iz st. (1) i (2) ovog člana donosi se na osnovu pisanog stručnog mišljenja ovlaštene naučne i stručne organizacije.

Član 49.
(Postupanje sa mrtvim primjercima životinjskih vrsta)

Mrtve primjerke životinjskih vrsta, kao i dijelove ili derivate istih, nadležni organ Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, može:
a) zadržati za vlastito korištenje u edukativne svrhe;

b) ustupiti drugim pravnim i fizičkim licima koja u obavljanju poslova doprinose zaštiti prirode (škole, muzeji, naučne ustanove, naučnici, itd.);

c) prodati, osim u slučaju da se radi o primjercima iz Priloga I ili VII ove Odluke;

d) komisijski uništiti.

Član 50.
(Postupanje sa trajno oduzetim primjercima biljnih vrsta)

Odredbe čl. 48. i 49. ove Odluke shodno se primjenjuju na žive i mrtve primjerke biljnih vrsta iz Priloga I do VIII ove Odluke.

Član 51.
(Vođenje evidencije)

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o prekograničnom prometu primjeraka vrsta iz priloga ove Odluke u elektronskom obliku.

(2) Podaci o kojima se vodi evidencija iz stava (1) ovog člana su:

a) naziv i adresa uvoznika i izvoznika;

b) broj i vrsta izdatih dozvola i potvrda;

c) države sa kojima je vršen promet;

d) vrsta, broj primjerka, porijeklo i, ukoliko je to moguće, opis primjerka.

Član 52.
(Poslovi koje obavlja Ministarstvo)

Ministarstvo obavlja poslove Upravnog organa u smislu provođenja odredbi ove Odluke, a naročito:
a) izdaje dozvole i potvrde, te druge akte na način propisan ovom Odlukom,

b) vodi evidencije o međunarodnoj trgovini primjercima vrsta iz priloga ove Odluke, ažurira sadržaj ove Odluke u skladu sa izmjenama i dopunama Dodataka CITES-a i propisa Evropske unije,

c) u saradnji s nadležnim organima Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te ovlaštenim naučnim i stručnim organizacijama, priprema prijedloge za sastanak strana Konvencije, te prijedloge za izmjene i dopune dodataka i rezolucija Konvencije u saradnji sa stručnjacima,

d) učestvuje na sastancima država članica Konvencije gdje zastupa stavove Bosne i Hercegovine,

e) djeluje kao Upravni organ u smislu člana 9. Konvencije,

f) vrši kontakt sa Sekretarijatom Konvencije i državama članicama Konvencije,

g) sarađuje sa upravnim i stručnim organima drugih država, te međunarodnim organizacijama nadležnim za poslove zaštite prirode,

h) obavlja i druge poslove u skladu sa ovom Odlukom.

Član 53.
(Poslovi Sektora za carine pri Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)

(1) Sektor za carine Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u ovoj Odluci: carinska služba) provjerava uvoz, izvoz, ponovni uvoz i izvoz i tranzit vrsta iz Priloga I do IX ove Odluke, te živih primjeraka alohtonih vrsta, a naročito:

a) provjerava da li primjerci prilikom prelaska granice posjeduju važeće dozvole, potvrde ili druge akte koje, u skladu sa ovom Odlukom, izdaje Ministarstvo,

b) uz pomoć granične veterinarske i fito-sanitarne inspekcije, provjerava da li primjerci tj. sadržaj pošiljke odgovaraju podacima navedenim u propratnoj dokumentaciji,

c) uz pomoć granične veterinarske inspekcije, provjerava uvjete prijevoza navedene u propratnoj dokumentaciji.

(2) Carinska služba dužna je obavijestiti Ministarstvo o pronalasku ili prijavi primjeraka koji mogu biti predmetom ove Odluke ili o kršenju odredbi ove Odluke, te carinskih propisa koji se odnose na žive primjerke alohtonih vrsta i primjerke vrsta navedenih u Prilozima I do IX ove Odluke.

Član 54.
(Izrada izvještaja)

(1) O primjeni Konvencije, Ministarstvo u saradnji s nadležnim organom Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izrađuje i dostavlja Sekretarijatu Konvencije godišnji izvještaj o prekograničnom prometu primjeraka vrsta iz Priloga I do IV ove Odluke koje se nalaze u Dodacima Konvencije, te dvogodišnji izvještaj o zakonodavnim i administrativnim mjerama poduzetim sa ciljem provedbe odredbi Konvencije.

(2) Godišnji izvještaj iz stava (1) ovog člana sadrži pregled podataka iz člana 51. stav (2) tač. b) do d) ove Odluke.

(3) Dvogodišnji izvještaj iz stava (1) ovog člana sadrži informacije o mjerama koje je Bosna i Hercegovina poduzela u cilju provedbe Konvencije.

POGLAVLJE X - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 55.
(Posebne obaveze pravnih i fizičkih lica)

Pravna i fizička lica koja posjeduju primjerke vrsta iz Priloga I, II, VII i VIII ove Odluke u svrhu obavljanja radnji iz čl. 24. st. (1) i (2) i 31. ove Odluke, dužna su pribaviti potvrde iz člana 24. st. (3) i (4) i dozvole iz člana 31. ove Odluke u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 56.
(Propisi za provođenje)

Za potrebe provođenja ove Odluke, u skladu sa članom 35. stav (1) ove Odluke, nadležni organi Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke da donesu:

a) Pravilnik kojim će se definirati uvjeti držanja, način obilježavanja i evidentiranja divljih životinja u zatočeništvu, i

b) Pravilnik kojim će se definirati uvjeti koje moraju ispunjavati prihvatilišta za zbrinjavanje zaštićenih divljih životinja.

Član 57.
(Stupanje Odluke na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se istekom šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

VM broj 333/18
08. marta 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.PRILOG I
Strogo zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku A Uredbe Komisije (EU) br. 101/2012 od 06. februara 2012. godine koja dopunjava Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima


PRILOG I

 

Strogo zaštićene vrste koje se nalaze na Dodacima CITES konvencije i na Dodatku A Uredbe Komisije (EU) br. 101/2012 od 06. februara 2012. godine koja dopunjava Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

 

FAUNA - ŽIVOTINJE

CHORDATA - HORDATA

MAMMALIA - SISARI

RED

PORODICA

VRSTA

Naučni naziv

VRSTA

Lokalni naziv

NAPOMENA

ARTIODACTYLA

(PAPKARI)

Antilocapridae

(Viloroge antilope)

Antilocapra americana (samo populacija u Meksiku; ni jedna druga populacija nije uključena u Priloge ove Odluke)

Viloroga antilopa

(I)

Bovidae

(Goveda)

Addax nasomaculatus

Adaks antilopa

(I)

Bos gaurus (isključujući udomaćeni oblik poznat kao Bos frontalis, na koji se odredbe ove Odluke ne odnose)

Gaur

(I)

Bos mutus (isključujući udomaćeni oblik poznat kao Bos grunniensis, na koji se odredbe ove Odluke ne odnose)

Jak

(I)

Bos sauveli

Kuprej

(I)

Bubalus depressicornis

Anoa

(I)

Bubalus mindorensis

Filipinska anoa (tamarau)

(I)

Bubalus quarlesi

Planinska anoa

(I)

Capra falconeri

Markhor

(I)

Capricornis milneedwardsii

Kineski serov

(I)

Capricornis rubidus

Crveni serov

(I)

Capricornis sumatraensis

Sumatranski serov

(I)

Capricornis thar

Himalajski serov

(I)

Cephalophus jentinki

Džentinkov dujker

(I)

Gazella cuvieri

Kivijeova gazela

(I)

Gazella leptoceros

 

(I)

Hippotragus niger variani

Sabljasta antilopa (podvrsta variani - džinovska sabljasta antilopa)

(I)

Naemorhedus baileyi

Crveni goral

(I)

Naemorhedus caudatus

Dugorepi goral

(I)

Naemorhedus goral

Goral

(I)

Naemorhedus griseus

Kineski goral

(I)

Nanger dama

Dama gazela

(I)

Oryx dammah

 

(I)

Oryx leucoryx

Arapski oriks

(I)

Ovis ammon hodgsonii

Argali ovca (podvrsta hodgsonii - tibetanski argali)

(I)

Ovis ammon nigrimontana

Argali ovca (podvrsta nigrimontana - argali sa Kara Taua)

(I)

Ovis orientalis ophion

Kiparski muflon

(I)

Ovis vignei vignei

Avganistanski urijal

(I)

Pantholops hodgsonii

Ćiru

(I)

Pseudoryx nghetinhensis

Siola

(I)

Rupicapra pyrenaica ornata

Pirinejska divokoza (podvrsta ornata)

(II)

Camelidae

(Kamile i lame)

Vicugna vicugna (izuzevši populacije u Argentini [populacije u pokrajinama Jujuy i Catamarca, i poluzatvorene populacije Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Boliviji [cijela populacija]; Čileu [populacija regije Primera]; i Peruu [cijela populacija], koje su uključene u Prilog II ove Odluke)

Vikunja

(I)

Cervidae

(Jeleni)

Axis calamianensis

Kalamijanski jelen

(I)

Axis kuhlii

Kulijev jelen

(I)

Axis porcinus annamiticus

Svinjski jelen

(I)

Blastocerus dichotomus

Močvarni jelen

(I)

Cervus elaphus hanglu

Jelen obični (podvrsta hanglu)

(I)

Dama dama mesopotamica

Persijski jelen lopatar

(I)

Hippocamelus spp.

Gvemali

(I)

Muntiacus crinifrons

Crni muntjak

(I)

Muntiacus vuquanghensis

Džinovski muntjak

(I)

Ozotoceros bezoarticus

Pampaski jelen

(I)

Pudu puda

Pudu

(I)

Rucervus duvaucelii

Barašinga jelen

(I)

Rucervus eldii

Eldijev jelen

(I)

Moschidae

(Mošusni jeleni)

Moschus spp. (samo populacije u Avganistanu, Butanu, Indiji, Mijanmaru, Nepalu i Pakistanu; sve druge populacije su uključene u Prilog II ove Odluke)

Mošusni jeleni

(I)

Suidae

(Svinje)

Babyrousa babyrussa

Babirusa

(I)

Babyrousa bolabatuensis

 

(I)

Babyrousa celebensis

 

(I)

Babyrousa togeanensis

 

(I)

Sus salvanius

Patuljasta svinja

(I)

Tayassuidae

(Pekariji)

Catagonus wagneri

Čako pekari

(I)

CARNIVORA

(MESOJEDI)

Ailuridae

Ailurus fulgens

Mali (crveni) panda

(I)

Canidae

(Psi)

Canis lupus (sve populacije, osim onih u Španiji sjeverno od rijeke Duero i Grčkoj sjeverno od 39-te paralele. Populacije u Butanu, Indiji, Nepalu i Pakistanu navedene su u Dodatku I Konvencije; sve druge populacije su navedene u Dodatku II). Odredbe ove Odluke ne odnose se na Canis lupus familiaris i na Canis lupus dingo.

Vuk

(I/II)

Canis simensis

Etiopski vuk

 

Speothos venaticus

Kolumbijski divlji pas

(I)

Felidae

(Mačke)

Acinonyx jubatus (odobrene su sljedeće izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina tim primjercima podliježe odredbama člana 4. ove Odluke)

Gepard

(I)

Caracal caracal (samo populacija u Aziji; sve su druge populacije uključene u Prilog II ove Odluke)

Karakal (pustinjski ris)

(I)

Catopuma temminckii

Azijska zlatna mačka

(I)

Felis nigripes

Crnonoga mačka

(I)

Felis silvestris

Divlja mačka

(II)

Leopardus geoffroyi

Žofrojeva mačka

(I)

Leopardus jacobitus

Andska planinska mačka

(I)

Leopardus pardalis

Ocelot

(I)

Leopardus tigrinus

Tigrasta mačka

(I)

Leopardus wiedii

Margej

(I)

Lynx lynx

Ris

(II)

Lynx pardinus

Iberski ris

(I)

Neofelis nebulosa

Oblačasti leopard

(I)

Panthera leo persica

Azijski lav (podvrsta persica)

(I)

Panthera onca

Jaguar

(I)

Panthera pardus

Leopard

(I)

Panthera tigris

Tigar

(I)

Pardofelis marmorata

Pjegava mačka

(I)

Prionailurus bengalensis bengalensis (samo populacije u Bangladešu, Indiji i Tajlandu; sve druge populacije su uključene u Prilog II ove Odluke)

Leopardasta mačka

(I)

Prionailurus iriomotensis

Iriomote mačka

(II)

Prionailurus planiceps

 

(I)

Prionailurus rubiginosus (samo populacija u Indiji; sve su druge populacije uključene u Prilog II ove Odluke)

 

(I)

Puma concolor coryi

Puma (podvrsta coryi sa Floride)

(I)

Puma concolor costaricensis

Puma (podvrsta iz Kostarike)

(I)

Puma concolor couguar

Puma (podvrsta couguar)

(I)

Puma yaguarondi (samo populacije u Centralnoj i Sjevernoj Americi; sve druge populacije su uključene u Prilog II ove Odluke)

Jaguarundi

(I)

Uncia uncia

Sniježni leopard

(I)

Mustelidae

(Kune)

 Lutrinae

 (Vidre)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mustelinae

 

 

Aonyx capensis microdon (samo populacije u Kamerunu i Nigeriji; sve druge populacije su uključene u Prilog II ove Odluke)

 

(I)

Enhydra lutris nereis

Južna morska vidra (podvrsta nereis)

(I)

Lontra felina

 

(I)

Lontra longicaudis

 

(I)

Lontra provocax

 

(I)

Lutra lutra

Vidra

(I)

Lutra nippon

Japanska vidra

(I)

Pteronura brasiliensis

Džinovska vidra

(I)

Mustela nigripes

Sjevernoamerički crnonogi tvor

(I)

Otariidae

Arctocephalus philippii

 

(II)

Arctocephalus townsendi

 

(I)

Phocidae

(Pravi tuljani)

Monachus spp.

Foka monahinja

(I)

Ursidae

(Medvjedi)

Ailuropoda melanoleuca

Panda

(I)

Helarctos malayanus

Sunčev medvjed

(I)

Melursus ursinus

Medvjed usnaš

(I)

Tremarctos ornatus

Medvjed sa naočarima

(I)

Ursus arctos (samo su populacije u Butanu, Kini, Meksiku i Mongoliji i podvrsta Ursus arctos isabellinus navedene u Dodatku I Konvencije; sve druge populacije su navedene u Dodatku II Konvencije)

Mrki medvjed

(I/II)

Ursus thibetanus

Azijski crni medvjed

(I)

Viverridae

(Vivere, cibetke)

Prionodon pardicolor

Pjegavi linsang

(I)

CETACEA

(KITOVI)

 

CETACEA spp.

Kitovi

(I/II) (5)

CHIROPTERA

(SLIJEPI MIŠEVI)

Pteropodidae

(Leteće lisice,

letipsi)

Acerodon jubatus

 

(I)

Pteropus insularis

 

(I)

Pteropus livingstonii

 

(II)

Pteropus loochoensis

 

(I)

Pteropus mariannus

 

(I)

Pteropus molossinus

 

(I)

Pteropus pelewensis

 

(I)

Pteropus pilosus

 

(I)

Pteropus rodricensis

 

(II)

Pteropus samoensis

 

(I)

Pteropus tonganus

 

(I)

Pteropus ualanus

 

(I)

Pteropus voeltzkowi

 

(II)

Pteropus yapensis

 

(I)

CINGULATA

Dasypodidae

(Oklopnici)

Priodontes maximus

Džinovski oklopnik

(I)

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

(Torbarski miševi)

Sminthopsis longicaudata

 

(I)

Sminthopsis psammophila

 

(I)

Thylacinidae

(Torbarski vukovi)

Thylacinus cynocephalus (možda izumrla)

Torbarski vuk

(I)

DIPROTODONTIA

Macropodidae

(Kenguri i valabiji)

Lagorchestes hirsutus

 

(I)

Lagostrophus fasciatus

 

(I)

Onychogalea fraenata

 

(I)

Onychogalea lunata

 

(I)

Potoroidae

Bettongia spp.

 

(I)

Caloprymnus campestris (možda izumrla)

Pustinjski pacov-kengur

(I)

Vombatidae

(Vombati)

Lasiorhinus krefftii

 

(I)

LAGOMORPHA

Leporidae

Caprolagus hispidus

 

(I)

(Zečevi i kunići)

Romerolagus diazi

 

(I)

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

Chaeropus ecaudatus (možda izumrla)

 

(I)

Peramelidae

(Bandikuti)

Perameles bougainville

 

(I)

Thylacomyidae

Macrotis lagotis

Veliki bilbi

(I)

Macrotis leucura

Mali bilbi

(I)

PERISSODACTYLA

(KOPITARI)

Equidae

(Konji)

Equus africanus (izuzevši odomaćeni oblik poznat i pod nazivom Equus asinus koji ne podliježe odredbama ove Odluke)

Nubijski magarac

(E. asinus - afrički divlji magarac)

(I)

Equus grevyi

Grejvijeva zebra

(I)

Equus hemionus (vrsta je navedena u Dodatku II Konvencije, ali su podvrste Equus hemionus hemionus i E. hemionus khur navedene u Dodatku I Konvencije)

Azijski magarac

(E. hemionus hemionus - kulan)

(I/II)

Equus kiang

Kijang

(II)

Equus przewalskii

Konj Przevalski

(I)

Equus zebra zebra

Tipična brdska zebra

(I)

Rhinocerotidae

(Nosorozi)

Rhinocerotidae spp. (izuzevši podvrstu uključenu u Prilog II ove Odluke)

Nosorozi

(I)

Tapiridae

(Tapiri)

Tapiridae spp. (izuzevši vrstu uključenu u Prilog II ove Odluke)

Tapiri

(I)

PRIMATES

(PRIMATI)

Atelidae

(Paukoliki majmuni)

Alouatta coibensis

Crni drekavac

(I)

Alouatta palliata

Plaštasti drekavac

(I)

Alouatta pigra

 

(I)

Ateles geoffroyi frontatus

Crnoruki pauk-majmun (podvrsta frontatus)

(I)

Ateles geoffroyi panamensis

Crnoruki pauk-majmun (podvrsta panamensis)

(I)

Brachyteles arachnoides

 

(I)

Brachyteles hypoxanthus

 

(I)

Oreonax flavicauda

Žutorepi runasti majmun

(I)

Cebidae

(Marmozeti i

tamarini)

Callimico goeldii

Geldijev marmozet

(I)

Callithrix aurita

Bjelouhi marmozet

(I)

Callithrix flaviceps

 

(I)

Leontopithecus spp.

Zlatni tamarini

(I)

Saguinus bicolor

Dvobojni tamarin

(I)

Saguinus geoffroyi

Žofrojev tamarin

(I)

Saguinus leucopus

 

(I)

Saguinus martinsi

 

(I)

Saguinus oedipus

 

(I)

Saimiri oerstedii

 

(I)

Cercopithecidae

(Majmuni Starog

svijeta)

Cercocebus galeritus

 

(I)

Cercopithecus diana

Diana majmun

(I)

Cercopithecus roloway

 

(I)

Cercopithecus solatus

 

(II)

Colobus satanas

Crni kolobus

(II)

Macaca silenus

Lav-makak

(I)

Mandrillus leucophaeus

Dril

(I)

Mandrillus sphinx

Madril

(I)

Nasalis larvatus

Dugonosi majmun

(I)

Piliocolobus foai

 

(II)

Piliocolobus gordonorum

 

(II)

Piliocolobus kirkii

 

(I)

Piliocolobus pennantii

 

(II)

Piliocolobus preussi

 

(II)

Piliocolobus rufomitratus

 

(I)

Piliocolobus tephroceles

 

(II)

Piliocolobus tholloni

 

(II)

Presbytis potenziani

 

(I)

Pygathrix spp.

Languri

(I)

Rhinopithecus spp.

 

(I)

Semnopithecus ajax

 

(I)

Semnopithecus dussumieri

 

(I)

Semnopithecus entellus

 

(I)

Semnopithecus hector

 

(I)

Semnopithecus hypoleucos

 

(I)

Semnopithecus priam

 

(I)

Semnopithecus schistaceus

 

(I)

Simias concolor

 

(I)

Trachypithecus delacouri

 

(II)

Trachypithecus francoisi

 

(II)

Trachypithecus geei

 

(I)

Trachypithecus hatinhensis

 

(II)

Trachypithecus johnii

 

(II)

Trachypithecus laotum

 

(II)

Trachypithecus pileatus

 

(I)

Trachypithecus poliocephalus

 

(II)

Trachypithecus shortridgei

 

(I)

Cheirogaleidae

(Patuljasti i mišoliki lemuri)

Cheirogaleidae spp.

Patuljasti lemuri

(I)

Daubentoniidae

Daubentonia madagascariensis

Aj-aj

(I)

Hominidae

(Čovjekoliki

majmuni)

Gorilla beringei

Istočni (planinski) gorila

(I)

Gorilla gorilla

Zapadni gorila

(I)

Pan spp.

Šimpanze i bonobo

(I)

Pongo abelii

Orangutan sa Sumatre

(I)

Pongo pygmaeus

Orangutan sa

Bornea

(I)

Hylobatidae

(Giboni)

Hylobatidae spp.

Giboni

(I)

Indridae

Indridae spp.

Indriji, sifake i runasti lemuri

(I)

Lemuridae

(Lemuri)

Lemuridae spp.

Lemuri

(I)

Lepilemuridae

(Lasičasti lemuri)

Lepilemuridae spp.

 

(I)

Lorisidae

(Loriji)

Nycticebus spp.

Loriji

(I)

Pitheciidae

Cacajao spp.

Uakariji

(I)

Callicebus barbarabrownae

 

(II)

Callicebus melanochir

 

(II)

Callicebus nigrifrons

Crnočeli titi

(II)

Callicebus personatus

Atlantski titi

(II)

Chiropotes albinasus

Bjelonosi saki

(I)

Tarsiidae

(Aveti)

Tarsius spp.

Aveti

(II)

PROBOSCIDEA

(SURLAŠI)

Elephantidae

(Slonovi)

Elephas maximus

Indijski slon

(I)

Loxodonta africana (izuzevši populacije u Bocvani, Namibiji, Južnoafričkoj Republici i Zimbabveu, koje su uključene u Prilog II ove Odluke)

Afrički slon

(I)

RODENTIA

(GLODARI)

Chinchillidae

(Činčile)

Chinchilla spp. (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu odredbama ove Odluke)

Činčila

(I)

Hystricidae

(Bodljikavi prasići Starog svijeta)

Hystrix cristata

Bodljikavo prase

 

Muridae

(Miševi)

Leporillus conditor

 

(I)

Pseudomys fieldi praeconis

 

(I)

Xeromys myoides

 

(I)

Zyzomys pedunculatus

 

(I)

Sciuridae

(Vjeverice)

Cynomys mexicanus

 

(I)

SIRENIA

(SIRENE)

Dugongidae

(Dugonzi, morske krave)

Dugong dugon

Dugong

(I)

Trichechidae

(Lamantini)

Trichechidae spp. (Trichechus inunguis i Trichechus manatus su navedene u Dodatku I Konvencije, Trichechus senegalensis je navedena u Dodatku II Konvencije)

Manatiji

(I/II)

AVES - PTICE

RED

PORODICA

VRSTA

Naučni naziv

VRSTA

Lokalni naziv

NAPOMENA

ANSERIFORMES

(GUŠČARICE)

Anatidae

(Patke, guske,

labudovi)

Anas aucklandica

Oklandska krdža

(I)

Anas chlorotis

Novozelandska krdža

(I)

Anas laysanensis

Lajsanska patka

(I)

Anas nesiotis

 

(I)

Anas querquedula

Grogotovac

 

Asarcornis scutulata

Bjelokrila patka

(I)

Aythya innotata

Madagaskarska patka njorka

 

Aythya nyroca

Patka njorka

 

Branta canadensis leucopareia

Kanadska guska (ssp. leucopareia)

(I)

Branta ruficollis

Guska crvenovoljka

(II)

Branta sandvicensis

Havajska guska

(I)

Mergus octosetaceus

Brazilski ronac

 

Oxyura leucocephala

Bjeloglava patka

(II)

Rhodonessa caryophyllacea (možda izumrla)

Ružičastoglava patka

(I)

Tadorna cristata

 

 

APODIFORMES

(ČIOPE)

Trochilidae

(Kolibri)

Glaucis dohrnii

Bahijski (Kolibri)

(I)

CHARADRIIFORMES

(ŠLJUKARICE)

Laridae

(Galebovi)

Larus relictus

Mongolski galeb

(I)

Scolopacidae

(Šljuke, sprudnici,

sprutke i liskonoge)

Numenius borealis

Eskimska carska šljuka

(I)

Numenius tenuirostris

Tankokljuni carska šljuka

(I)

Tringa guttifer

Sahalinski sprudnik

(I)

CICONIIFORMES (ČAPLJE)

Ardeidae (Čaplje)

Ardea alba

Velika bijela čaplja

 

Bubulcus ibis

Čaplja govedarka

 

Egretta garzetta

Mala bijela čaplja

 

Ciconiidae

(Rode)

Ciconia boyciana

Crnokljuna roda

(I)

Ciconia nigra

Crna roda

(II)

Ciconia stormi

Crnokapa roda

 

Jabiru mycteria

Jabiru 

(I)

Leptoptilos dubius

Asamski marabu

 

Mycteria cinerea

Crvenolika roda

(I)

Phoenicopteridae

(Plamenci)

Phoenicopterus ruber

Plamenac

(II)

Threskiornithidae

(Ražnjevi,

kašičari)

Geronticus calvus

Crvenokapi ražanj

(II)

Geronticus eremita

Ćelavi ražanj

(I)

Nipponia nippon

Crvenoliki ražanj

(I)

Platalea leucorodia

Kašičar

(II)

Pseudibis gigantea

Veliki ibis

 

COLUMBIFORMES

(GOLUBOVI)

Columbidae

(Golubovi, grlice)

Caloenas nicobarica

Kudravi golub

(I)

Claravis godefrida

Ljubičastokrili  golub

 

Columba livia

Divlji golub

 

Ducula mindorensis

Mindorska voćarica

(I)

Leptotila wellsi

Grenadski golub

 

Streptopelia turtur

Grlica

 

CORACIIFORMES

(MODROVRANE)

Bucerotidae

(Kljunorošci)

Aceros nipalensis

Crvenogrli kljunorožac

(I)

Buceros bicornis

Veliki kljunorožac

(I)

Rhinoplax vigil

Šlemasti kljunorožac

(I)

Rhyticeros subruficollis

 

(I)

CUCULIFORMES

(KUKAVICE)

Musophagidae

(Turakoi)

Tauraco bannermani

Kamerunski turako

(II)

FALCONIFORMES

(GRABLJIVICE)

Accipitridae

(Jastrebovi, mišari,

orlovi)

Accipiter brevipes

Kratkoprsti kobac

(II)

Accipiter gentilis

Jastreb

(II)

Accipiter nisus

Kobac

(II)

Aegypius monachus

Crni lešinar

(II)

Aquila adalberti

Španski krstaš

(I)

Aquila chrysaetos

Suri orao

(II)

Aquila clanga

Crni orao

(II)

Aquila heliaca

Krstaš

(I)

Aquila pomarina

Orao kliktaš

(II)

Buteo buteo

Mišar

(II)

Buteo lagopus

Gaćasti mišar

(II)

Buteo rufinus

Riđi mišar

(II)

Chondrohierax uncinatus wilsonii

Kukastokljuna lunja

(I)

Circaetus gallicus

Zmijar

(II)

Circus aeruginosus

Eja močvarica

(II)

Circus cyaneus

Poljska eja

(II)

Circus macrourus

Stepska eja

(II)

Circus pygargus

Eja livadarka

(II)

Elanus caeruleus

Bijela lunja

(II)

Eutriorchis astur

Madagaskarski zmijar

(II)

Gypaetus barbatus

Bradan

(II)

Gyps fulvus

Bjeloglavi sup

(II)

Haliaeetus spp. (vrsta Haliaeetus albicilla navedena je u Dodatku I Konvencije; druge vrste su navedene u Dodatku II Konvencije)

Bjelorepani

(I/II)

Harpia harpyja

Harpija

(I)

Hieraaetus fasciatus

Prugasti orao

(II)

Hieraaetus pennatus

Patuljasti orao

(II)

Leucopternis occidentalis

Prugastoglavi mišar

(II)

Milvus migrans

Crna lunja

(II)

Milvus milvus

Crvena lunja

(II)

Neophron percnopterus

Bijela kanja

(II)

Pernis apivorus

Osičar

(II)

Pithecophaga jefferyi

Filipinski orao

(I)

Cathartidae

(Američki

lešinari)

Gymnogyps californianus

Kalifornijski kondor

(I)

Vultur gryphus

Andski kondor

(I)

Falconidae

(Sokolovi)

Falco araeus

Sejšelska vjetruška

(I)

Falco biarmicus

Krški soko

(II)

Falco cherrug

Stepski soko

(II)

Falco columbarius

Mali soko

(II)

Falco eleonorae

Morski soko

(II)

Falco jugger

Indijski soko

(I)

Falco naumanni

Bjelonokta vjetruška

(II)

Falco newtoni (samo sejšelska populacija)

Madagaskarska vjetruška

(I)

Falco pelegrinoides

Pustinjski soko

(I)

Falco peregrinus

Sivi soko

(I)

Falco punctatus

Mauricijuska vjetruška

(I)

Falco rusticolus

Sjeverni soko

(I)

Falco subbuteo

Soko lastavičar

(II)

Falco tinnunculus

Vjetruška

(II)

Falco vespertinus

Siva vjetruška

(II)

Pandionidae

(Orlovi ribari)

Pandion haliaetus

Orao ribar

(II)

GALLIFORMES

(KOKOŠKE)

Cracidae

(Guani, čačalake,

hokoi)

Crax alberti

Plavokljuni hoko

(III Kolumbija)

Crax blumenbachii

Krunsati hoko

(I)

Mitu mitu

Alagoaški hoko

(I)

Oreophasis derbianus

Rogati guan

(I)

Penelope albipennis

Bjelokrili guan

(I)

Pipile jacutinga

Crnočeli guan

(I)

Pipile pipile

Trinidadski guan

(I)

Megapodiidae

(Koke humkašice)

Macrocephalon maleo

Sulaveška kokoška

(I)

Phasianidae

(Jarebice,

prepelice, fazani,

kokoške)

Catreus wallichii

Himalajski fazan

(I)

Colinus virginianus ridgwayi

 

(I)

Crossoptilon crossoptilon

Bijeli fazan

(I)

Crossoptilon mantchuricum

Brkati fazan

(I)

Lophophorus impejanus

Himalajski monal

(I)

Lophophorus lhuysii

Kineski monal

(I)

Lophophorus sclateri

Bjeloleđi monal

(I)

Lophura edwardsi

Vijetnamski fazan

(I)

Lophura imperialis

Plavi fazan

(I)

Lophura swinhoii

Tajvanski fazan

(I)

Odontophorus strophium

Ogrličasta  prepelica

 

Ophrysia superciliosa

Himalajska prepelica

 

Polyplectron napoleonis

Palavanski paunaš

(I)

Rheinardia ocellata

Pjegavi paun

(I)

Syrmaticus ellioti

Bjelotrbi fazan

(I)

Syrmaticus humiae

Plavovrati fazan

(I)

Syrmaticus mikado

Mrki fazan

(I)

Tetraogallus caspius

Kaspijska koka

(I)

Tetraogallus tibetanus

Tibetanska koka

(I)

Tragopan blythii

Crvenogrudi tragopan

(I)

Tragopan caboti

Pjegavi tragopan

(I)

Tragopan melanocephalus

Mrki tragopan

(I)

Tympanuchus cupido attwateri

 

(I)

GRUIFORMES

(ŽDRALOVI)

Gruidae

(Ždralovi)

Grus americana

Bijeli ždral

(I)

Grus canadensis (vrsta je navedena u Dodatku II Konvencije, ali su podvrste Grus canadensis nesiotes i Grus canadensis pulla navedene u Dodatku I Konvencije)

Kanadski ždral

(I/II)

Grus grus

Ždral

(II)

Grus japonensis

Crvenokapi ždral

(I)

Grus leucogeranus

Sibirski ždral

(I)

Grus monacha

Kineski ždral

(I)

Grus nigricollis

Crnovrati ždral

(I)

Grus vipio

Mongolski ždral

(I)

Otididae

(Droplje)

Ardeotis nigriceps

Indijska droplja

(I)

Chlamydotis macquenii

 

(I)

Chlamydotis undulata

Hubara

(I)

Houbaropsis bengalensis

 

(I)

Otis tarda

Droplja

(II)

Sypheotides indicus

 

(II)

Tetrax tetrax

Mala droplja

(II)

Rallidae

(Barske koke i liske)

Gallirallus sylvestris

Smeđa kokica

(I)

Rhynochetidae

(Kagui)

Rhynochetos jubatus

Kagu

(I)

PASSERIFORMES

(PJEVAČICE)

Atrichornithidae

(Pirgašice )

Atrichornis clamosus

Crnogruda pirgašica

(I)

Cotingidae

(Kotinge)

Cotinga maculata

 

(I)

Xipholena atropurpurea

 

(I)

Fringillidae

(Zebe)

Carduelis cucullata

Veneculeanski čižak

(I)

Hirundinidae

(Laste)

Pseudochelidon sirintarae

 

(I)

Icteridae

(Trupijali)

Xanthopsar flavus

 

(I)

Meliphagidae

(Medojedi)

Lichenostomus melanops cassidix

 

(I)

Muscicapidae

(Muharice)

Acrocephalus rodericanus

 

(III Mauricijus)

Dasyornis broadbenti litoralis (možda izumrla)

 

(I)

Dasyornis longirostris

 

(I)

Picathartes gymnocephalus

Bjelovrata gologlavka

(I)

Picathartes oreas

 

(I)

Pittidae

(Pite)

Pitta gurneyi

 

(I)

Pitta kochi

 

(I)

Sturnidae

(Čvorci)

Leucopsar rothschildi

Balijska mina

(I)

Zosteropidae

(Bjelooke)

Zosterops albogularis

 

(I)

PELECANIFORMES

(NESITI)

Fregatidae

(Brzani)

Fregata andrewsi

Bjelotrbi brzan

(I)

Pelecanidae

(Nesiti)

Pelecanus crispus

Kudravi nesit

(I)

Sulidae

(Blune)

Papasula abbotti

Crnokrila bluna

(I)

PICIFORMES

(DJETLIĆI)

Picidae

(Djetlići)

Campephilus imperialis

Velika žuna

(I)

Dryocopus javensis richardsi

Bjelotrba žuna

(I)

PODICIPEDIFORMES

(GNJURCI)

Podicipedidae

(Gnjurci)

Podilymbus gigas

Atlantski gnjurac

(I)

PROCELLARIIFORMES

(CJEVONOSKE)

Diomedeidae

(Albatrosi)

Phoebastria albatrus

Žutoglavi albatros

(I)

PSITTACIFORMES

(PAPAGAJI)

Cacatuidae

(Kakadui)

Cacatua goffini

Tanimbarski kakadu

(I)

Cacatua haematuropygia

Filipinski kakadu

(I)

Cacatua moluccensis

Molučki kakadu

(I)

Cacatua sulphurea

Žutoćubi kakadu

(I)

Probosciger aterrimus

Palmin kakadu

(I)

Loriidae

(Loriji)

Eos histrio

Plavogrudi lori

(I)

Vini spp. (vrsta Vini ultramarina navedena je u Dodatku I Konvencije, ostale su vrste  navedene u Dodatku II Konvencije)

 

(I/II)

Psittacidae

(Papagaji)

Amazona arausiaca

Dominikanska amazona

(I)

Amazona auropalliata

 

(I)

Amazona barbadensis

Žutoramena amazona

(I)

Amazona brasiliensis

Šarenoglava amazona

(I)

Amazona finschi

 

(I)

Amazona guildingii

Plamena amazona

(I)

Amazona imperialis

Carska amazona

(I)

Amazona leucocephala

Kubanska amazona

(I)

Amazona oratrix

 

(I)

Amazona pretrei

Crvenolika amazona

(I)

Amazona rhodocorytha

Plavolika amazona

(I)

Amazona tucumana

Tukumanska amazona

(I)

Amazona versicolor

Kestenjastogruda amazona

(I)

Amazona vinacea

Ljubičastogruda amazona

(I)

Amazona viridigenalis

Tamaulipska amazona

(I)

Amazona vittata

Portorikanska amazona

(I)

Anodorhynchus spp.

 

(I)

Ara ambiguus

Zelena ara

(I)

Ara glaucogularis

Plavogrla ara

(I)

Ara macao

Crveno-plava ara

(I)

Ara militaris

Vojnička ara

(I)

Ara rubrogenys

Crvenočela ara

(I)

Cyanopsitta spixii

Plava ara

(I)

Cyanoramphus cookii

 

(I)

Cyanoramphus forbesi

Čatamska kozica

(I)

Cyanoramphus novaezelandiae

Kozica

(I)

Cyanoramphus saisseti

 

(I)

Cyclopsitta diophthalma coxeni

 

(I)

Eunymphicus cornutus

Ćubasta kozica

(I)

Guarouba guarouba

Zlatna jandaja

(I)

Neophema chrysogaster

Narandžastotrbi papagaj

(I)

Ognorhynchus icterotis

Žutolika jandaja

(I)

Pezoporus occidentalis (možda izumrla)

 

(I)

Pezoporus wallicus

Podzemni papagaj

(I)

Pionopsitta pileata

Crvenočeli papagaj

(I)

Primolius couloni

Plavoglava ara

(I)

Primolius maracana

Plavokrila ara

(I)

Psephotus chrysopterygius

Plavi papagaj

(I)

Psephotus dissimilis

Plavotrbi papagaj

(I)

Psephotus pulcherrimus (možda izumrla)

Rajski papagaj

(I)

Psittacula echo

Mauricijuski aleksandar

(I)

Pyrrhura cruentata

Crvenouhi papagaj

(I)

Rhynchopsitta spp.

 

(I)

Strigops habroptilus

Kakapo

(I)

RHEIFORMES

Rheidae

(Nandui)

Pterocnemia (Rhea) pennata (izuzevši populacije vrste Pterocnemia pennata pennata, koje su uključene u Prilog II ove Odluke)

Mali nandu

(I)

SPHENISCIFORMES

(PINGVINI)

Spheniscidae

(Pingvini)

Spheniscus humboldti

Humboltski pingvin

(I)

STRIGIFORMES

(SOVE)

Strigidae

(Sove)

Aegolius funereus

Gaćasta kukumavka

(II)

Asio flammeus

Ritska sova

(II)

Asio otus

Utina

(II)

Athene noctua

Kukumavka

(II)

Bubo bubo

Buljina

(II)

Glaucidium passerinum

Mala sova

(II)

Heteroglaux blewitti

Šumska kukumavka

(I)

Mimizuku gurneyi

Veliki ćuk

(I)

Ninox novaeseelandiae undulata

Novozelandski ćuk

(I)

Ninox natalis

Indonezijski ćuk

(I)

Nyctea scandiaca

Sniježna sova

(II)

Otus ireneae

Kenijski ćuk

(II)

Otus scops

Ćuk

(II)

Strix aluco

Šumska sova

(II)

Strix nebulosa

Laponska sova

(II)

Strix uralensis

Dugorepa sova

(II)

Surnia ulula

Jastrebača

(II)

Tytonidae

(Kukuvije)

Tyto alba

Kukuvija

(II)

Tyto soumagnei

Madagaskarska kukuvija

(I)

STRUTHIONIFORMES

(NOJEVI)

Struthionidae

(Nojevi)

Struthio camelus (samo populacije u Alžiru, Burkini Faso, Kamerunu, Centralnoafričkoj Republici, Čadu, Maliju, Mauritaniji, Maroku, Nigeru, Nigeriji, Senegalu i Sudanu; nijedna druga populacija nije uključena u Priloge ove Odluke)

Noj

(I)

TINAMIFORMES

(TINAMUI)

Tinamidae

(Tinamui)

Tinamuss solitarius

Paragvajski tinamu

(I)

TROGONIFORMES

(TROGONI)

Trogonidae

(Trogoni)

Pharomachrus mocinno

Dugorepi kvecal

(I)

REPTILIA - GMIZAVCI

RED

PORODICA

VRSTA

Naučni naziv

VRSTA

Lokalni naziv

NAPOMENA

CROCODYLIA

Alligatoridae

(Aligatori)

Alligator sinensis

 

(I)

Caiman crocodilus apaporiensis

 

(I)

Caiman latirostris (izuzevši populaciju u Argentini koja je uključena u Prilog II ove Odluke)

Kajman

(I)

Melanosuchus niger (izuzevši populaciju u Brazilu i Ekvadoru koja je uključena u Prilog II ove Odluke i podliježe nultoj godišnjoj izvoznoj kvoti sve dok godišnju izvoznu kvotu ne odobri Sekretarijat Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore i Stručna komisija za krokodile IUCN-a)

Crni kajman

(I)

Crocodylidae

(Krokodili)

Crocodylus acutus (izuzevši populacije na Kubi, koja je uključena u Prilog II ove Odluke)

 

(I)

Crocodylus cataphractus

 

(I)

Crocodylus intermedius

 

(I)

Crocodylus mindorensis

 

(I)

Crocodylus moreletii  (izuzevši populacije u Belizu i Meksiku koje su uključene u Prilog II ove Odluke, sa nultom izvoznom kvotom za komercijalne svrhe)

 

(I)

Crocodylus niloticus (izuzevši populacije u Bocvani,  Egiptu [podliježe nultoj godišnjoj izvoznoj kvoti za komercijalne svrhe], Etiopiji, Keniji, Madagaskaru, Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južnoafričkoj Republici, Ugandi, Ujedinjenoj Republici Tanzaniji [podliježe godišnjoj izvoznoj kvoti najviše

do 1.600 divljih primjeraka uključujući lovačke trofeje pored primjeraka dobivenih farmskim uzgojem],

Zambiji i Zimbabveu; ove su populacije uključene u Prilog II ove Odluke)

Nilski krokodil

(I)

Crocodylus palustris

 

(I)

Crocodylus porosus (izuzevši populacije u Australiji, Indoneziji i Papua Novoj Gvineji,

koje su uključene u

Prilog II ove Odluke)

Estuarski krokodil

(I)

Crocodylus rhombifer

 

(I)

Crocodylus siamensis

 

(I)

Osteolaemus tetraspis

 

(I)

Tomistoma schlegelii

 

(I)

Gavialidae

(Gavijali)

Gavialis gangeticus

Gavijal

(I)

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

(Tuatare)

Sphenodon spp.

Tuatara

(I)

SAURIA

Chamaeleonidae

(Kameleoni)

Brookesia perarmata

 

(I)

Chamaeleo chamaeleon

Kameleon

(II)

Gekkonidae

(Gekoni)

Phelsuma guentheri

 

(II)

Helodermatidae

Heloderma horridum charlesbogerti

Gila čudovište

(I)

Iguanidae

(Iguane)

Brachylophus spp.

 

(I)

Cyclura spp.

 

(I)

Sauromalus varius

 

(I)

Lacertidae

Gallotia simonyi

 

(I)

Podarcis lilfordi

 

(II)

Podarcis pityusensis

 

(II)

Varanidae

(Varani)

Varanus bengalensis

 

(I)

Varanus flavescens

 

(I)

Varanus griseus

 

(I)

Varanus komodoensis

Komodski

varan

(I)

Varanus nebulosus

 

(I)

Varanus olivaceus

 

(II)

SERPENTES

Boidae

(Udavi)

Acrantophis spp.

 

(I)

Boa constrictor occidentalis

Argentiska boa

(I)

Epicrates inornatus

 

(I)

Epicrates monensis

 

(I)

Epicrates subflavus

 

(I)

Eryx jaculus

Peščani udav

(II)

Sanzinia madagascariensis

 

(I)

Bolyeriidae

Bolyeria multocarinata

 

(I)

Casarea dussumieri

 

(I)

Pythonidae

(Pitoni)

Python molurus molurus

Indijski piton

(I)

Viperidae

Vipera latifii

 

 

Vipera ursinii (samo populacija u Evropi osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; te populacije nisu uključene u Priloge ove Odluke)

Planinski šargan

(I)

TESTUDINES

Chelidae

Pseudemydura umbrina

 

(I)

Cheloniidae

Cheloniidae spp.

Morske kornjače

(I)

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Kožasta morska kornjača

(I)

Emydidae

(Barske kornjače)

Glyptemys muhlenbergii

 

(I)

Terrapene coahuila

 

(I)

Geoemydidae

Batagur baska

 

(I)

Geoclemys hamiltonii

 

(I)

Melanochelys tricarinata

 

(I)

Morenia ocellata

 

(I)

Pangshura tecta

 

(I)

Testudinidae

(Kopnene kornjače)

Astrochelys radiata

 

(I)

Astrochelys yniphora

 

(I)

Chelonoidis nigra

 

(I)

Gopherus flavomarginatus

 

(I)

Malacochersus tornieri

 

(II)

Psammobates geometricus

 

(I)

Pyxis arachnoides

 

(I)

Pyxis planicauda

 

(I)

Testudo graeca

Grčka kornjača

(II)

Testudo hermanni

Šumska kornjača

(II)

Testudo kleinmanni

 

(I)

Testudo marginata

 

(II)

Trionychidae

Apalone spinifera atra

 

(I)

Aspideretes gangeticus

 

(I)

Aspideretes hurum

 

(I)

Aspideretes nigricans

 

(I)

AMPHIBIA - VODOZEMCI

RED

PORODICA

VRSTA

Naučni naziv

VRSTA

Lokalni naziv

NAPOMENA

ANURA

(BEZREPI

VODOZEMCI)

Bufonidae

(Krastave žabe)

Altiphrynoides spp.

 

(I)

Atelopus zeteki

 

(I)

Bufo periglenes

 

(I)

Bufo superciliaris

 

(I)

Nectophrynoides spp.

 

(I)

Nimbaphrynoides spp.

 

(I)

Spinophrynoides spp.

 

(I)

Microhylidae

Dyscophus antongilii

 

(I)

Rheobatrachidae

Rheobatrachus silus

 

(II)

CAUDATA

(REPATI VODOZEMCI)

 

Cryptobranchidae

Andrias spp.

 

(I)

Salamandridae

Neurergus kaiseri

 

(I)

PISCES - RIBE

CHONDRICHTYES (ELASMOBRANCHII) - RUŠLJORIBE

RED

PORODICA

VRSTA

Naučni naziv

VRSTA

Lokalni naziv

NAPOMENA

RAJIFORMES

(RAŽE)

Pristidae

(Testerače)

Pristidae spp. (izuzevši vrstu koja se nalazi u Prilogu II ove Odluke)

 

(I)

ACTINOPTERYGII - ZRAKOPERKE

RED

PORODICA

VRSTA

Naučni naziv

VRSTA

Lokalni naziv

NAPOMENA

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser brevirostrum

 

(I)

 

(Kečige, jesetrovke)

Acipenser sturio

Atlanska jesetra

(I)

CYPRINIFORMES

Catostomidae

(Pripijače)

Chasmistes cujus

 

(I)

Cyprinidae

(Šaranke)

Probarbus jullieni

 

(I)

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Scleropages formosus

 

(I)

Scleropages inscriptus

 

(I)

PERCIFORMES

Sciaenidae

Totoaba macdonaldi

 

(I)

SILURIFORMES

Pangasiidae

Pangasianodon gigas

 

(I)

SARCOPTERYGII - ŠAKOPERKE

RED

PORODICA

VRSTA

Naučni naziv

VRSTA

Lokalni naziv

NAPOMENA

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

Latimeria spp.

Latimerija, cjelakant

(I)

ARTHROPODA - ZGLAVKARI

INSECTA - INSEKTI

RED

PORODICA

VRSTA

Naučni naziv

VRSTA

Lokalni naziv

NAPOMENA

LEPIDOPTERA

(LEPTIRI)

Papilionidae

(Lastini repci)

Ornithoptera alexandrae

 

(I)

Papilio chikae

 

(I)

Papilio homerus

 

(I)

Papilio hospiton

 

(I)

Parnassius apollo

Apolon

(II)

MOLLUSCA - MEKUŠCI

BIVALVIA - ŠKOLjKE

RED

PORODICA

VRSTA

Naučni naziv

VRSTA

Lokalni naziv

NAPOMENA

UNIONOIDA

Unionidae

Conradilla caelata

 

(I)

Dromus dromas

 

(I)

Epioblasma curtisii

 

(I)

Epioblasma florentina

 

(I)

Epioblasma sampsonii

 

(I)

Epioblasma sulcata perobliqua

 

(I)

Epioblasma torulosa gubernaculum

 

(I)

Epioblasma torulosa torulosa

 

(I)

Epioblasma turgidula

 

(I)

Epioblasma walkeri

 

(I)

Fusconaia cuneolus

 

(I)