Službeni glasnik BiH, broj 58/16

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 6. stav 1. tačka c) Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) i člana IV stav 3.Odluke o osnivanju Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 15/02 i 44/16), na prijedlog Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 63. sjednici održanoj 07. jula 2016. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA PODRŠKU CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

1. DAMIR ŠIŠIĆ imenuje se za vršioca dužnosti pomoćnika direktora za podršku Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini.

2. Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 158/16
07. jula 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!