Službeni glasnik BiH, broj 85/12

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici održanoj 18. septembra 2012. godine, donijelo je


ODLUKU


O OSNIVANJU ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom osniva se Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor), utvrđuju kriteriji izbora članova Odbora i regulišu druga pitanja vezana za njegov rad.

Član 2.
(Sastav Odbora)

(1) Odbor čine 22 člana koji se imenuju na period od četiri godine.

(2) Odbor je nezavisno tijelo, savjetodavnog karaktera pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

(3) U skladu sa preporukama tijela i udruženja koja se bave rješavanjem romskih problema i ustanovljenom praksom Odbor čini 11 predstavnika ispred institucija iz Bosne i Hercegovine i 11 predstavnika romskog nevladinog sektora.

(4) Članove Odbora nakon dostavljanja prijedloga, u skladu sa ovom Odlukom, imenuje, na prijedlog ministara za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Metodologija i kriteriji izbora članova Odbora)

(1) Izbor članova Odbora, vrši se na sljedeći način:

b) po jednog predstavnika ispred institucija Bosne i Hercegovine predlažu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Direkcija za evropske integracije, Agencija za zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine;

c) po jednog predstavnika predlažu vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Članove Odbora ispred registrovanih romskih udruženja, po principu jedno udruženje jedan glas, osiguravajući ravnopravnu teritorijalnu zastupljenost predlažu romska udruženja:

a) iz Federacije Bosne i Hercegovine šest članova i to po jedan član ispred uredno registriranih romskih udruženja sa područja Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Srednjobosanskog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona, samostalno ili u saradnji sa registriranom krovnom organizacijom;

b) iz Republike Srpske tri člana i to po jedan član ispred uredno registriranih romskih udruženja sa područja regije Banje Luke, Doboja i Bijeljine samostalno ili u saradnji sa registriranom krovnom organizacijom;

c) iz Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine jednog člana;

d) ispred Ženske romske mreže jedna članica.

(3) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će u saradnji sa romskim organizacijama organizovati Skupštinu romskih udruženja na koju će zvanično biti pozvana sva registrirana udruženja i krovne organizacije. Organizacije koje su prethodno usaglasile svoje predstavnike iste će uz prilaganje originalnog zapisnika na samoj Skupštini zvanično predati prijedlog za imenovanje njihovog člana u Odbor.

Član 4.
(Zadaci Odbora)

Odbor ima nadležnost da raspravlja o svim značajnim pitanjima sadržanim u Strategiji Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma ("Službeni glasnik BiH", broj 67/05), (u daljem tekstu: Strategija) te prati provođenje i predlaže aktivnosti u svrhu efikasnije realizacije Dekade inkluzije Roma 2005-2015. godina, a posebno je zadužen za:

a) sistemsko praćenje provođenja Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: Akcioni plan) i Revidiranog plana o obrazovnim potrebama Roma u Bosni i Hercegovini;

b) donosi operativne planove i predlaže mjere za unapređenje provođenja Akcionog plana;

c) putem svojih predstavnika inicira aktivnosti na osiguranju sredstava u budžetima institucija na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta za potrebe realizacije Akcionog plana;

d) prati utrošak odobrenih sredstava u budžetima institucija Bosne i Hercegovine i institucija entiteta za realizaciju Akcionog plana u sve tri oblasti te dinamiku realizacije istih;

e) uključuje se u ostvarivanju kontakata sa potencijalnim donatorima i drugih zainteresovanih strana na osiguravanju sredstava za provođenje Akcionog plana;

f) u cilju donošenja validnih stavova, zaključaka i preporuka, Odbor može, u skladu sa finansijskim mogućnostima, formirati stalne ili povremene komisije i tematsko- stručne grupe, a posebno u okviru implementacije Akcionog plana;

g) svojim aktom utvrdit će sistem monitoringa realizacije utvrđenih planskih aktivnosti za Rome u Bosni i Hercegovini te pratiti metodologiju utroška donatorskih i budžetskih sredstava namijenjenih za realizaciju Akcionog plana.

Član 5.
(Stručna i tehnička pomoć)

Stručnu i tehničku pomoć Odboru pruža Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a po potrebi i drugi organi, nadležni za rješavnje pojedinih pitanja sadržanih u Strategiji i Akcionom planu.

Član 6.
(Način rada i izvještavanja)

(1) Odbor donosi Poslovnik o svom radu kojim uređuje način rada i odlučivanja, ostvarivanja osnovnih funkcija kao i druga pitanja značajna za rad Odbora.

(2) Odbor podnosi najmanje jednom godišnje, putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, izvještaj o radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Naknada za rad)

(1) Članovi Odbora imaju pravo na novčanu naknadu u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12).

(2) Članovi Odbora imaju pravo na dnevnicu i naknadu troškova prevoza za dane u kojima prisustvuju sjednicama odbora, u skladu sa odredbama Odluke o visini dnevnice za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/07 i 6/12) i Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje ("Službeni glasnik BiH", broj 6/12).

(3) Član Odbora koji je imenovan ispred institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nema pravo na dnevnicu i naknadu troškova iz stava (2) ovog člana u slučaju kada je na osnovu rada u u instituciji koja ga je delegirala ostvario pravo na dnevnicu za službeno putovanje odnosno naknadu putnih troškova u okviru institucije Bosne i Hercegovine u kojoj ima regulsan radno pravni status,

(4) Novčana sredstva iz ovog člana se obezbjeđuju u budžetu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 99/07) i Odluka o osnivanju Koordinacionog odbora za praćenje provođenja Akcionog plana za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik BiH", broj 73/08).

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 159/12
18. septembra 2012. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!