Službeni glasnik BiH, broj 89/18

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 155. sjednici, održanoj 25.09.2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O OSNIVANJU SAVJETODAVNOG TIJELA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ZA SARADNJU S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovom odlukom osniva se Savjetodavno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju s nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Savjetodavno tijelo), određuju se nadležnosti, sastav, način imenovanja, mandat i zadaci, te druga pitanja iz djelokruga rada Savjetodavnog tijela.

(2) Izrazi koji se u ovoj odluci koriste u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Član 2.
(Definicije)

"Nevladine organizacije" u smislu ove odluke su udruženja i fondacije koje su osnovane saglasno pozitivnim propisima kojima je regulirano osnivanje udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini.

Član 3.
(Nadležnosti Savjetodavnog tijela)

(1) Savjetodavno tijelo se osniva radi unapređenja saradnje s nevladinim organizacijama, a u svrhu stvaranja podsticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za njihovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.

(2) Savjetodavno tijelo, naročito, obavlja sljedeće poslove iz stava 1. ovog člana:

a) učestvuje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja se odnosi na nevladine organizacije;

b) daje preporuke na nacrte strategijskih dokumenata i propisa u nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji se odnose na nevladine organizacije;

c) predlaže donošenje i izmjene strategijskih dokumenata i propisa iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje se odnose na razvoj nevladinih organizacija;

d) prati provedbu Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini i drugih strategijskih dokumenata i propisa od značaja za nevladine organizacije, koji su u nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u koordinaciji s Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine;

e) obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.

Član 4.
(Sastav Savjetodavnog tijela)

(1) Savjetodavno tijelo ima pet članova.

(2) Za članove Savjetodavnog tijela mogu se imenovati predstavnici nevladinih organizacija, akademske zajednice, medija i pojedinci s iskustvom u kreiranju, praćenju i provedbi javne politike od značaja za stvaranje podsticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini.

Član 5.
(Imenovanja)

(1) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dužno je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke utvrditi kriterije i raspisati javni konkurs za imenovanje članova u Savjetodavno tijelo u skladu sa članom 4. ove odluke.

(2) Članove Savjetodavnog tijela, na prijedlog ministra pravde Bosne i Hercegovine, imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Razrješenje)

(1) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog ministra pravde Bosne i Hercegovine, može razriješiti člana Savjetodavnog tijela prije isteka mandata u slučaju kada član Savjetodavnog tijela ne ispunjava svoje obaveze ili zbog nastupanja drugih okolnosti koje su nespojive sa članstvom u Savjetodavnom tijelu.

(2) Poslovnikom o radu Savjetodavnog tijela bliže se propisuje način razrješenja člana Savjetodavnog tijela.

Član 7.
(Mandat članova)

(1) Mandat članova Savjetodavnog tijela traje četiri godine, s mogućnošću reizbora.

(2) Postupak kandidiranja i imenovanja članova za novi saziv Savjetodavnog tijela provodi se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata tekućeg Savjetodavnog tijela.

Član 8.
(Način rada)

Način rada i odlučivanja, kao i druga pitanja značajna za rad Savjetodavnog tijela, bit će regulirana Poslovnikom o radu koji se usvaja na konstituirajućoj sjednici Savjetodavnog tijela, konsenzusom svih članova.

Član 9.
(Predsjedavanje)

Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Savjetodavnog tijela se biraju na konstituirajućoj sjednici, prostom većinom od ukupnog broja glasova članova Savjetodavnog tijela.

Član 10.
(Izvještavanje)

Savjetodavno tijelo priprema godišnji izvještaj o radu, koji dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 11.
(Finansiranje)

Članovi Savjetodavnog tijela ne primaju naknadu za svoj rad.

Član 12.
(Stručna i administrativna podrška)

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva, pruža stručnu i administrativnu podršku radu Savjetodavnog tijela.

Član 13.
(Prijelazne i završne odredbe)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 227/18
25. septembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!