Službeni glasnik BiH, broj 42/16

Na osnovu člana 2. stav 2. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 5. stav 1. 2. i 3. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 1/02, i 10/02) i člana 36.) Poslovnika o radu Predsjedništva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 25. redovnoj sjednici, održanoj 25. maja 2016. godine, donijelo


ODLUKU


O DOPUNI ODLUKE O KOMISIJI ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA


Član 1.


U Odluci o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 1/02 i 10/02), u članu 7. iza riječi "Komisija usvaja opće akte," dodaju se riječi: "sa tri glasa - konsenzusom domaćih članova" i interpunkcijski znak "zarez". Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do 30. maja 2017. godine, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-2062-19/16
25. maja 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!