Službeni glasnik BiH, broj 51/16

Na osnovu člana 17. i člana 22. stava 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Strategijom integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini i Okvirnim akcionim planom provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period od 2015. do 2018. godine, koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 33. sjednici održanoj 03.12.2015. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici održanoj 06.06.2016. godine, donijelo je


ODLUKU


O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA UTVRĐENIH STRATEGIJOM INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U BOSNI I HERCEGOVINI I OKVIRNIM AKCIONIM PLANOM PROVOĐENJA STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2018. GODINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom formira se Koordinaciono tijelo za praćenje provođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih Strategijom integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini i Okvirnim akcionim planom provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period od 2015. do 2018. godine (u daljem tekstu: Koordinaciono tijelo), imenuju se članovi i određuje nadležnost rada Koordinacionog tijela, kao i druga pitanja od značaja za rad Koordinacionog tijela.

Član 2.
(Sastav Koordinacionog tijela)

(1) U Koordinaciono tijelo imenuju se:

a) Goran Mišković, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - predsjedavajući Koordinacionog tijela,

b) Slobodan Krstić, Granična policija Bosne i Hercegovine - zamjenik predsjedavajućeg Koordinacionog tijela,

c) Dara Crnić - Babić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine - član,

d) Vladimir Milenković, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - član,

e) Drago Ćorić, Granična policija Bosne i Hercegovine - član,

f) Muhamed Huskić, Služba za poslove sa strancima - član,

g) Trivo Marinković, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - član,

h) Edvin Alibašić, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - član,

i) Slaviša Kreštalica, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine - član,

j) Ajla Dautbašić, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja - član,

k) Refik Ahmetović, Federalna uprava za inspekcijske poslove - član,

l) Predrag Tomić, Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske - član,

m) Senada Garić, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - član.

(2) Za sekretara Koordinacionog tijela imenuje se Halida Tihić iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(3) U slučaju kada imenovana osoba prestane, bude spriječena ili nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost na poziciji u instituciji navedenoj u stavu (1) ovog člana, toj osobi prestaje mandat u Koordinacionom tijelu. Institucija u kojoj se dogodila promjena dužna je u roku od 30 dana od dana nastale promjene dostaviti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

(4) Sektor za graničnu i opštu sigurnost Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine pruža tehničku i administrativnu podršku radu Koordinacionog tijela.

(5) Mandat člana Koordinacionog tijela iz stava (1) ovog člana počinje od dana stupanja na snagu ove odluke i traje do donošenja nove Odluke ili prestaje na način propisan stavom (3) ovog člana.

Član 3.
(Nadležnosti)

(1) Nadležnosti koordinacionog tijela su:

a) Da učestvuje u praćenju i provođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini i Okvirnog akcionog plana provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period od 2015. do 2018. godine, njegovim izmjenama i dopunama kao i predlaganju mjera za njegovu bolju implementaciju prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i nadležnim institucijama;

b) Da koordinira aktivnosti sa nadležnim institucijama u vezi realizacije ciljeva iz Okvirnog akcionog plana dokumenta Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period od 2015. do 2018. godine, te da uspostavlja kontakte, koordinira i sarađuje sa ostalim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnim organizacijama;

c) Inicira aktivnosti vezano za realizaciju ciljeva iz Okvirnog akcionog plana i godišnjih akcionih planova dokumenta Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period od 2015. do 2018. godine, prati realizaciju istih, te eventualno upozorava nadležnu instituciju na obavezu pravovremenog izvještavanja određene aktivnosti ili mjere iz akcionog plana;

d) Organizuje i inicira sastanke sa nadležnim institucijama, kao i sa svim institucijama i organizacijama uključenim u proces integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini;

e) Inicira aktivnosti na prikupljanju relevantnih informacija s ciljem pripreme izvještaja za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u vezi realizacije ciljeva iz Okvirnog akcionog plana dokumenta Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period od 2015. do 2018. godine.

f) Pokretanje inicijative i izrada nacrta Strategije integrisanog upravljanja granicom, Okvirnih akcionih planova, te godišnjih akcionih planova za naredni period.

(2) Sekretar Koordinacionog tijela pruža administrativno - tehničku podršku radu Koordinacionog tijela, priprema organizaciju sastanaka Koordinacionog tijela, vodi zapisnik na sastancima, vrši interresornu koordinaciju distribucije i dostave podataka koji se odnose na provođenje zaključaka Koordinacionog tijela i učestvuje u pripremi godišnjeg Izvještaja o radu Koordinacionog tijela, pohranjuje i vodi evidenciju o materijalima sa sastanaka Koordinacionog tijela, te obavlja i druge poslove vezane zarad Koordinacionog tijela.

Član 4.
(Poslovnik o radu)

Koordinaciono tijelo je dužno u roku od 30 dana od dana formiranja sazvati prvi sastanak i donijeti Poslovnik o radu kojim će biti definisan i uređen način rada Koordinacionog tijela, prava i obaveze članova, te druga pitanja od važnosti za rad Koordinacionog tijela.

Član 5.
(Izvještaj o radu)

(1) Koordinaciono tijelo je dužno putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine dostaviti godišnji Izvještaj o radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

(2) Koordinaciono tijelo će o svom radu izvještavati i Državnu komisiju za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Prestanak važenja i stupanje na snagu)

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju Državnog koordinatora za integrisano upravljanje granicom u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 78/15).

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 107/16
06. juna 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!