Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s članom 9. stav (7) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 104/13), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 89. sjednici, održanoj 4. aprila 2014. godine, donijelo je


ODLUKU


O RASPOREDU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2014. GODINU


Član 1.
(Predmet odluke)

(1) U skladu sa okvirnim odnosima (Federacija Bosne i Hercegovine 62,66%, Republika Srpska 31,34% i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine 6%) utvrđenim Revidiranim Akcionim planom Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013-2016 (u daljem tekstu: Akcioni plan), sredstva u iznosu od 2.800.000,00 KM osigurana tekućim grantom u okviru budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine koja su namijenjena za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za 2014. godinu, raspoređuju se prema utvrđenoj namjeni na sljedeći način:

a) za stambeno zbrinjavanje Roma

2.000.000,00 KM

b) za zapošljavanje Rom

600.000,00 KM

c) za zdravstvenu zaštitu Roma

200.000,00 KM

 (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana mogu se udruživati sa sredstvima iste namjene koja su osigurana od strane opština, gradova, kantona, entiteta, domaćih i stranih vladinih i nevladinih organizacija i institucija i drugih domaćih i stranih donatora, što se uređuje ugovorom o sufinansiranju između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i udružioca sredstava.

Član 2.
(Raspodjela sredstava za stambeno zbrinjavanje Roma)

(1) Sredstva namijenjena za stambeno zbrinjavanje Roma u iznosu od 2.000.000,00 KM u 2014. godini, raspoređuju će se na sljedeći način:

a) za stambeno zbrinjavanje Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine

1.253.200,00 KM

b) za stambeno zbrinjavanje Roma u Republici Srpskoj

626.800,00 KM

c) za stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

120.000,00 KM

 (2) Sredstva iz ove odluke namijenjena su:

a) izgradnju individualnih kuća i stanova,

b) izgradnja socijalnih stanova i kuća,

c) poboljšanje uslova stanovanja (rekonstrukcija postojećih kuća i sanacija stanova),

d) izgradnja i unapređenje prateće komunalne infrastrukture u romskim naseljima,

e) djelimično sufinansiranje programa za legalizaciju bespravno izgrađenih stambenih objekata.

(3) Utrošak svih raspoloživih sredstava realizuje se putem javnog poziva za prikupljanje projektnih prijedloga kojeg objavljuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

(4) Opšte kriterije za korištenje i sva ostala pitanja u vezi sa realizacijom raspoloživih sredstava, iz člana 1. ove odluke, posebnom odlukom uređuje ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Akcionim planom.

Član 3.
(Raspodjela sredstava za zapošljavanje Roma)

(1) Sredstva namijenjena za zapošljavanje Roma u iznosu od 600.000,00 KM u 2014. godini, raspoređuju se na sljedeći način:

a) za zapošljavanje Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine

375.960,00 KM

b) za zapošljavanje Roma u Republici Srpskoj

188,040,00 KM

c) za zapošljavanje Roma u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

36.000,00 KM

 (2) Sredstva su namijenjena za sufinansiranje zapošljavanja Roma kod poslodavca i za sufinansiranje samozapošljavanja Roma kao i provođenje drugih mjera utvrđenih u Akcionom planu, a realizuju se u saradnji sa zavodima za zapošljavanje entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: zavodi za zapošljavanje), na osnovu javnih poziva koje raspisuju zavodi za zapošljavanje u cilju osiguravanja ravnopravnog pristupa sredstvima za rješavanje problema Roma u zapošljavanju.

(3) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine će, u skladu sa ovom odlukom, zaključiti memorandume o razumijevanju sa zavodima za zapošljavanje kojim će se utvrditi način realizacije sredstava iz stava (1) ovog člana.

Član 4.
(Kriterij za raspodjelu sredstava za zdravstvenu zaštitu Roma)

(1) Sredstva namijenjena za zdravstvenu zaštitu Roma u iznosu od 200.000,00 KM u 2014. godini, realizuju se u saradnji sa zavodima za zdravstvenu zaštitu entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: zavodi za zdravstvenu zaštitu) raspoređuju se na sljedeći način:

a) za zdravstvenu zaštitu Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine

125.320,00 KM

b) za zdravstvenu zaštitu Roma u Republici Srpskoj

62.680,00 KM

c) za zdravstvenu zaštitu Roma u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

12.000,00 KM

 (2) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine će, u skladu sa ovom odlukom, zaključiti memorandume o razumijevanju sa zavodima za zdravstvenu zaštitu kojim će se utvrditi način realizacije sredstava iz stava (1) ovog člana.

Član 5.
(Izvještavanje o namjenskom utrošku sredstava)

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine će u skladu sa ovom odlukom obavezati korisnike tekućih grantova da su dužni, putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dostaviti Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine izvještaj o namjenskom utrošku ovih sredstava u rokovima koji su propisani članom 22. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13).

Član 6.
(Odgovornost za realizaciju odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 73/14
4. aprila 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!