Službeni glasnik BiH, broj 49/12

Na osnovu člana 29., a u skladu sa članom 7. Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08 i 32/12), Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O KRITERIJIMA ZA USPOSTAVLJANJE JEDINICA INTERNE REVIZIJE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: CHJ) definira kriterije za uspostavljanje jedinica interne revizije u skladu sa članom 7. u organizacijama definiranim u članu 2. stav (2) Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.
(Kriteriji za uspostavljanje interne revizije)

(1) Kriteriji za uspostavljanje jedinice interne revizije su:

a) Ukupan godišnji budžet institucije veći od 10.000.000 KM,

b) Broj zaposlenih u instituciji veći od 200, ili da je broj zaposlenih veći od 150 ukoliko je institucija organizirana na način da ima više od dva regionalno ustanovljena organizaciona dijela,

c) Nivo izvršenih transakcija koji, u totalu, premašuje iznos od 15.000.000 KM ili ostvarivanje prihoda od djelatnosti,

d) Stepen rizika koji je uključen, a što u skladu sa članom 2. tačka cc) Zakona o finansiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09 i 42/12), predstavlja vjerovatnoću dešavanja nekog događaja koji može da utiče na ostvarivanje ciljeva organizacije.

(2) CHJ će prilikom definiranja strukture interne revizije i utvrđivanja broja izvršilaca interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine primjenjivati kriterije iz stava (1) ovog člana, posebno vodeći računa o primjeni koncepta "value for money" (eng. vrijednost za novac) i koncepta "3E" (ekonomičnost, efikasnost i efektivnost).

Član 3.
(Organizacije koje ispunjavaju kriterije)

Na osnovu ispunjenosti kriterija za uspostavljanje interne revizije definiranih u članu 2. ove odluke, a u smislu odredbi propisanih članom 6. Zakona, te na osnovu podataka iz Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 42/12), jedinice interne revizije na nivou institucija BiH obavezne su uspostaviti sljedeće institucije i to na način prikazan u Tabelarnom pregledu kako slijedi:

Tabelarni pregled

 

 

Naziv institucije

Budžet 2012. godine

R.

br.

 

Ukupan godišnji budžet

Broj zaposlenih sa 01.01.2012.g.

1.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

305.847.000

10.009

 

 

2.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

54.317.000

499

 

 

3.

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

99.205.000

2.444

 

 

4.

Granična policija Bosne i Hercegovine

72.049.000

2.271

 

 

5.

Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA

29.231.000

732

 

 

6.

Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine

33.121.000

685

 

 

7.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDDEEA

20.253.000

 

150

 

 

8.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela*

27.537.000

816

 

 

9.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH

12.865.000

403

 

 

10.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine za sljedeće institucije:

27.417.000

 

323

 

Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine

 

 

Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

 

 

Agenciju za zaštitu ličnih podataka u BiH

 

 

Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama

 

 

Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine

 

 

 

11.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine za sljedeće institucije:

54.916.000

860

 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

 

 

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine

Jedinicu za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje sankcija pritvora i drugih mjera BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sud Bosne i Hercegovine

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

 

 

 

12.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine za sljedeće institucije:

32.872.000

566

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

 

 

Agenciju za antidoping kontrolu BiH

 

 

Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH

 

 

Agenciju za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje u BiH

 

 

Agenciju za rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

 

 

Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH

 

 

Državnu regulatornu agenciju za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH

 

 

Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika

 

 

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u BiH

 

 

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC

 

 

 

13.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine za sljedeće institucije:

24.320.000

510

 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

 

 

Agenciju za policijsku podršku

 

 

Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja

 

 

Agenciju za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova

 

 

Službu za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine

 

 

 

14.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za sljedeće institucije:

16.858.000

220

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

 

 

Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine

 

 

Instituciju ombudsmana za ljudska prava

 

 

Fond za povratak Bosne i Hercegovine

 

 

 

15.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za sljedeće institucije:

28.210.000

313

 

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

 

 

Agenciju za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine

 

 

Direkciju za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine

 

 

Regulatornu agenciju za komunikacije

 

 

 

16.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za sljedeće institucije:

29.364.000

566

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

 

Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

 

 

Agenciju za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine

 

 

Agenciju za promociju stranih investicija u BiH

 

 

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine

 

 

Institut za intelektualno vlasništvo BiH

 

 

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

 

 

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine

 

 

Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

 

 

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

 

 

Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

 

Komisiju za koncesije Bosne i Hercegovine

 

 

 

 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

 

 

Upravu Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

 

 

 

 

17.

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine za sljedeće institucije:

46.014.000

687

 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

 

 

Agenciju za državnu službu Bosne i Hercegovine

 

 

Agenciju za javne nabavke Bosne i Hercegovine

 

 

Agenciju za osiguranje u Bosni i Hercegovini

 

 

Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine

 

 

Arhiv Bosne i Hercegovine

 

 

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

 

 

Direkciju za evropske integracije

 

 

Direkciju za ekonomsko planiranje BiH

 

 

Ured koordinatora za reformu javne uprave

 

 

Memorijalni centar Srebrenica – Potočari

 

 

Odbor državne službe za žalbe

 

 

Predsjedništvo BiH

 

 

Ured za zakonodavstvo

 

 

Centralnu harmonizacijsku jedinicu MFT BiH

 

 

 

NAPOMENA:

- Pod svakim od navedenih rednih brojeva navedena je jedna samostalna jedinica interne revizije, kao i institucije u kojima će ta jedinica vršiti internu reviziju u skladu sa Zakonom i ovom odlukom.

 

 Član 4.
(Organizacioni status interne revizije)

(1) U skladu sa odredbama člana 2. stav (2), člana 7. stav (2), te člana 11. stav (2) Zakona, preporučuje se, da se u organizacionoj strukturi institucija navedenih u članu 3. ove odluke, u cilju osiguranja uslova funkcionalno nezavisne interne revizije, uspostavi jedinica interne revizije direktno vezana za rukovodioca organizacije u organizacionom nivou osnovne organizacione jedinice.

(2) Rukovodilac interne revizije, u skladu sa odredbama člana 2. stav (4) Zakona, ima status pomoćnika rukovodioca organizacije.

Član 5.
(Usklađivanje dokumenata o unutrašnjoj organizaciji)

(1) Institucije koje su u obavezi da uspostave jedinicu interne revizije, u skladu sa članom 3. ove odluke, potrebno je da najkasnije za 180 dana od dana objavljivanja ove odluke u "Službenom glasniku BiH", shodno članu 24. tačka f) Zakona, podnesu zahtjev za pribavljanje saglasnosti CHJ u vezi sa dijelom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji se odnosi na internu reviziju, te da kroz izmjene i dopune postojećeg pravilnika o unutrašnjoj organizaciji iste usklade sa Zakonom i ovom odlukom.

(2) Broj izvršilaca u svakoj od jedinica interne revizije biće definiran, od strane CHJ, u procesu davanja saglasnosti iz stava (1) ovog člana.

Član 6.
(Nadležnost Centralne jedinice interne revizije MFiT BiH)

(1) Centralna jedinica interne revizije Ministarstva finansija i trezora BiH ima obavezu da, u skladu sa članom 6. tačkom c) i u skladu sa članom 8. Zakona, vrši funkciju interne revizije u institucijama navedenim pod rednim brojem 19. Tabelarnog pregleda u članu 3. ove odluke, odnosno u sljedećim institucijama:

Ministarstvu finansija i trezora BiH,

Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine,

Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine,

Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini,

Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine,

Arhivu Bosne i Hercegovine,

Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH,

Direkciji za evropske integracije,

Direkciji za ekonomsko planiranje BiH,

Uredu koordinatora za reformu javne uprave,

Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari,

Odboru državne službe za žalbe,

Predsjedništvu BiH,

Uredu za zakonodavstvo i u

Centralnoj harmonizacijskoj jedinicu MFT BiH.

(2) Interna revizija u institucijama iz prethodnog stava vršit će se na osnovu odobrenih strateških, godišnjih i pojedinačnih revizorskih planova Centralne jedinice interne revizije Ministarstva finansija i trezora BiH, koji se zasnivaju na procjeni rizika i na toj osnovi utvrđenih prioriteta koji osiguravaju efikasno i efektivno korištenje raspoloživih resursa.

(3) Rukovodilac Centralne jedinice za internu reviziju Ministarstva finansija i trezora BiH će sa rukovodiocem svake od institucija iz stava (1) ovog člana potpisati Povelju interne revizije, koja je usklađena sa Poveljom usvojenom i odobrenom od strane CHJ ("Službeni glasnik BiH", broj 82/11).

(4) Obavljanje interne revizije u institucijama iz stava (1) ovog člana vršit će se na osnovu potpisanog sporazuma o vršenju interne revizije definiranog članom 8. ove odluke.

Član 7.
(Nadležnost jedinica interne revizije uspostavljenih za više institucija)

(1) Interna revizija u institucijama u kojima se interna revizija uspostavlja u skladu sa odredbama člana 6. tačka b) Zakona, a koje su u Tabelarnom pregledu u članu 3. ove odluke, navedene od rednog br. 10. do rednog br. 17., vršit će se na osnovu odobrenih strateških, godišnjih i pojedinačnih revizorskih planova koji se zasnivaju na procjeni rizika i na toj osnovi utvrđenih prioriteta koji osiguravaju efikasno i efektivno korištenje raspoloživih resursa.

(2) Rukovodioci jedinica za internu reviziju navedenih od rednog br. 10. do rednog br. 17. Tabelarnog pregleda iz člana 3. ove odluke, treba da sa rukovodiocem svake od institucija za koje ta jedinica vrši internu reviziju, potpišu Povelju interne revizije, koja je usklađena sa Poveljom usvojenom i odobrenom od strane CHJ ("Službeni glasnik BiH", broj 82/11).

(3) Obavljanje interne revizije u institucijama iz stava (1) ovog člana vršit će se na osnovu potpisanog sporazuma o vršenju interne revizije čiji je sadržaj definiran članom 8. ove odluke.

Član 8.
(Sadržaj sporazuma o vršenju interne revizije)

Sporazum o vršenju interne revizije predstavlja pisani akt kojim se definiraju međusobni odnosi između jedinice interne revizije i institucije kojoj se pružaju usluge interne revizije, njihova prava i obaveze, kao i odgovornost internih revizora i zaposlenih u datoj instituciji, te cilj i način pružanja konsultantskih usluga interne revizije u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima se tretira ova problematika, a posebno sa Poveljom interne revizije, Etičkim kodeksom za interne revizore i Priručnikom za internu reviziju sa standardima interne revizije ("Službeni glasnik BiH", broj 82/11).

Član 9.
(Uspostavljanje interne revizije u javnim preduzećima)

Javna preduzeća, u smislu člana 2. stav (2) Zakona, dužna su se obratiti CHJ, kako bi se izvršila procjena ispunjenosti uslova i neophodnosti uspostavljanja interne revizije u tim organizacijama.

Član 10.
(Novoosnovane institucije)

Organizacije, u smislu člana 2. stav (2) Zakona, koje u skladu sa zakonskim propisima budu osnovane nakon objavljivanja ove odluke, dužne su dostaviti CHJ svoj Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, shodno članu 24. tačka f) Zakona, radi pribavljanja saglasnosti CHJ u vezi sa definiranjem načina vršenja interne revizije u ovim institucijama.

Član 11.
(Ured za reviziju institucija BiH)

Ured za reviziju institucija BiH će, u cilju poštovanja nezavisnosti definirane članom 4. Zakona o reviziji institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 12/06) i uspostavljenog sistema kontrole kvaliteta iz člana 2. istog zakona, samostalno ocijeniti postojanje potrebe da, u skladu sa međunarodnim standardima i praksama, uspostavi internu reviziju.

Član 12.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka primjenjuje se od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-02-2-150-1/12
18. јuna 2012. godine
Sarajevo


Direktor
Ranko Šakota, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!