Službeni glasnik BiH, broj 47/22

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 70. stav (2) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 56. sjednici, održanoj dana 14.07.2022. godine, donio je


PRAVILNIK


O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST


Član 1.


U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 65/10,100/07, 35/08, 85/17 i 44/20) u članu 8. stav (1) mijenja se i glasi:

" (1) Novosagrađenim građevinskim objektom iz člana 4. stav (3) tačka 4. Zakona smatra se:

a) nedovršen građevinski objekat i/ili ekonomski djeljiva cjelina u sklopu objekata u bilo kojoj fazi izgradnje,

b) završen građevinski objekat i/ili ekonomski djeljiva cjelina u sklopu objekata koja nije upotrebljavana ili je upotrebljavana kraće od dvije godine od momenta početka upotrebe."

Član 2.


U članu 22. iza stava (6) dodaju se novi stavovi (7) i (8), koji glase:

"(7) Poreznu osnovicu za usluge prijevoza putnika izvršene vozilom za prijevoz putnika (autobus, minibus i drugo vozilo licencirano za prijevoz putnika) čini onaj dio od ukupne vrijednost usluge koji se srazmjerno broju kilometara koje vozilo prelazi preko teritorije BiH oporezuje u BiH.

(8) Porezna osnovica iz stava (7) ovog člana ne može biti niža od prosječne naknade koju čini prosječan iznos vrijednosti po putniku i po jednom kilometru od 0,10 konvertibilnih maraka pomnožen sa brojem putnika koji putuju i brojem kilometara koje vozilo prelazi preko teritorije BiH. "

Član 3.


U članu 33. mijenja se stav (1) i dodaje stav (2) i glase:

" (1) Oslobađanje od plaćanja poreza iz člana 25. stav (1) tačka 2. Zakona odnosi se na svaki promet nepokretne imovine, izuzev prvog prijenosa prava raspolaganja novosagrađenim građevinskim objektom ili ekonomski djeljivom cjelinom u sklopu objekata u smislu člana 4. stav (3) tačka 4. Zakona i člana 8. stav (1) tačka b) ovog pravilnika.

(2) Oslobađanje iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na promet objekta i/ili ekonomski djeljive cjeline u sklopu objekata iz člana 8. stav (1) tačka a) ovog pravilnika, neovisno od eventualne upotrebe.

(3) Dosadašnji stav (2) postaje stav (3)."

Član 4.


Član 60. mijenja se i glasi:


"Član 60.

(Unos dobara u slobodnu zonu namijenjenih izvozu)

(1) Oslobađanje od plaćanja PDV (oporezivanje nultom stopom) iz člana 30. stav (1) i stav (2) tačka c) Zakona odnosi se na dobra koja služe za proizvodnju i/ili daljnji promet dobara namijenjenih izvozu iz Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 27. Zakona i koja se

a) uvoze u slobodnu zonu,

b) isporučuju u slobodnu zonu i u okviru slobodne zone i

c) upotrebljavaju u slobodnoj zoni.

(2) Oslobađanje iz stava (1) ovog člana odnosi se i na opremu, postrojenje i alat, koji su unose i koriste se isključivo u slobodnoj zoni za proizvodnju i/ili daljnji promet dobara.

(3) Oslobađanje iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na dobra čija se isporuka vrši putem prijenosnog i distributivnog sistema upotrebom energetskih vodova i cjevovoda (gas, električna energija, energija za grijanje ili hlađenje i voda). Na unos ovih dobara primjenjuju opće odredbe o pravu na odbitak PDV.

(4) Porezno oslobađanje iz stava (1) i (2) ovog člana obveznik može da ostvari ako posjeduje:

a) dokument preduzeća koje upravlja slobodnim zonama (u daljnjem tekstu: preduzeće) kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone-primaoca dobara postoji važeći ugovor o korištenju slobodne zone,

b) račun isporučioca dobara koja se unose u slobodnu zonu i ugovor o isporuci između korisnika zone i obveznika koji vrši promet dobara koja su bh. roba u slobodnu zonu korisniku slobodne zone,

c) izjavu korisnika zone da se radi o nabavci dobara koja su namijenjena ili služe za proizvodnju dobara namijenjenih izvozu iz Bosne i Hercegovine,

d) carinsku ispravu odnosno fakturu i drugi dokument kojim se dokazuje da su dobra unešena u slobodnu zonu, ovjeren u skladu sa carinskim propisima od strane carinskog ureda nadzornog za slobodnu zonu.

(5) Na upotrebu dobra suprotno odredbama stava (1) i (2) ovog člana obveznik je dužan obračunati PDV u poreznom periodu u kojem bi i nastala obaveza plaćanja PDV kod uvoza dobara i/ili unosa tih dobara.

(6) Uprava može propisati odgovarajuće procedure neophodne za nadzor i praćenje unosa i istupa dobara iz slobodne zone, kao i posebne evidencije o kretanju tih dobara."

Član 5.


Član 61. mijenja se i glasi:


"Član 61.

(Usluge korisnicima slobodnih zona u vezi isporuka dobara namijenjenih izvozu)

(1) Porezno oslobađanje od plaćanja PDV (oporezuje nultom stopom) iz člana 30. stav (1) tačka 3) Zakona odnosi se na prijevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu i izgradnju objekata namijenjenih obavljanju djelatnosti u slobodnoj zoni iz člana 60. stav (1) i (2) ovog pravilnika, obveznik koji vrši pružanje usluga može da ostvari ako posjeduje:

a) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća koje upravlja slobodnom zonom i korisnika slobodne zone – primaoca usluga postoji važeći ugovor o korištenju slobodne zone,

b) ugovor o pružanju usluga sa korisnikom slobodne zone – primaocem usluge,

c) račun pružaoca usluga,

d) izjavu korisnika zone da se radi o uslugama za koja bi obveznik – sticalac dobara i usluga imao pravo na odbitak ulaznog poreza kada bi te usluge nabavljao za potrebe obavljanja djelatnosti van slobodne zone,

e) ovjerenu ispravu kojom se dokazuje da usluga korisniku slobodne zone neposredno povezana sa dobrima iz člana 60. stav (1) i (2) ovog pravilnika,

f) izjavu korisnika zone da se radi o uslugama i dobrima koja su ili služe za proizvodnju dobara koja su namijenjena izvozu iz Bosne i Hercegovine."

Član 6.


U članu 76. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Momenat početka upotrebe građevinskog objekta iz člana 36. stav (3) Zakona dokazuje se knjigovodstvenom evidencijom kojom se građevina, odnosno njezini dijelovi stavljaju u upotrebu ili bilo kojom drugom dokumentacijom kojom se dokazuje korištenje nekretnine i njezinih dijelova kao što su: zapisnik o primopredaji, ugovor o najmu, ugovor o isporuci električne energije, vode i slično.

U stavu (3), na početku stava, iza riječi "Ispravka", riječi " prvobitnog odbitka" se brišu."

Član 7.


Član 78. mijenja se i glasi:


"Član 78.

(Podnošenje PDV prijave)

(1) Porezni obveznik, odnosno porezni zastupnik lica koje nema sjedište u BiH, dužan je izvršiti mjesečni

obračun PDV i isti dostaviti u PDV prijavi, do 10-og dana u narednom mjesecu po isteku poreznog

perioda.

(2) Prijava iz stava (1) ovog člana podnosi se na jedinstvenom obrascu prijave za PDV (Obrazac P PDV) koji je, zajedno sa Uputstvom o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje sastavni dio ovog pravilnika.

(3) Iznosi u PDV prijavi se iskazuju u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.

(4) Porezni obveznik PDV prijavu iz stava (1) ovog člana podnosi u elektronskom obliku posredstvom

ePortala UIO.

(5) Porezni obveznici koji imaju status "velikih obveznika indirektnih poreza" su dužni PDV prijavu iz

stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde od

poreznog perioda januar 2023. godine.

(6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana, porezni obveznici koji imaju status "velikih obveznika

indirektnih poreza" mogu i prije poreznog perioda januar 2023. godine PDV prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde, a najranije od poreznog perioda oktobar 2022. godine.

(7) Ostali porezni obveznici koji nemaju status "velikih obveznika indirektnih poreza" su dužni PDV prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde od poreznog perioda januar 2024. godine.

(8) Izuzetno od odredbe stava (7) ovog člana, ostali porezni obveznici koji nemaju status "velikih obveznika indirektnih poreza" mogu i prije poreznog perioda januar 2024. godine PDV prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde, a najranije od poreznog perioda januar 2023. godine.

(9) Da bi porezni obveznik dostavio PDV prijavu elektronskim putem upotrebom elektronskog potpisa uvjet je da ima kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane ovlaštenog tijela.

(10) PDV prijava dostavljena elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde smatra se svojeručno

potpisanom.

(11) Elektronsko dostavljanje PDV prijave vrši se u skladu sa propisima UIO."

Član 8.


Iza člana 78. dodaje se novi član 78a. koji glasi:

" Član 78a.

(Obračun i plaćanje PDV stranog prijevoznika putnika)

(1) Za svrhe obračuna i plaćanja PDV strani prijevoznik putnika je svako lice koje vrši prijevoz putnika na teritoriji BiH, a koje nema sjedište, odnosno prebivalište u BiH.

(2) Obračun i plaćanje PDV za izvršene usluge prijevoza putnika koji vrši strani prijevoznik putnika na

teritoriji BiH vrši porezni punomoćnik stranog prijevoznika koji ima sjedište na teritoriji BiH.

(3) Strani prijevoznik iz stava (2) ovog člana pri ulasku i pri izasku sa teritorije BiH popunjava Prijavu

prijevoza putnika (obrazac SPP-PDV I) koja je sastavni dio ovog Pravilnika, u dva primjerka, od kojih UIO zadržava jedan primjerak nakon ovjere.

(4) Izuzetno od stava (2) ovog člana, obračun PDV stranom prijevozniku koji nema poreznog

punomoćnika sa sjedištem na teritoriji BiH utvrđuje UIO u skladu sa stavom (5), (6) i (7) ovog člana.

(5) Strani prijevoznik iz stava (4) ovog člana pri ulasku i pri izlasku sa teritorije BiH nadležnom carinskom organu podnosi popunjenu Prijavu za obračun PDV stranom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriji BiH (obrazac SPP-PDV) koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

(6) Nadležni carinski organ, prilikom ulaska na teritoriju BiH, prema podacima iz Prijave iz stava (5) ovog člana (SPP-PDV) popunjava i stranom prijevozniku iz stava (4) ovog člana, izdaje Potvrdu o obračunatom PDV stranom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriji BiH (obrazac SPP-PDV UC) koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Potvrda se izdaje u dva primjerka od kojih nadležni carinski organ jedan primjerak zadržava za svoje potrebe.

(7) Prije napuštanja teritorije BiH nadležni carinski organ stranom prijevozniku utvrđuje konačan obračun PDV na osnovicu utvrđenu na način iz člana 22. stav (7) i (8), te mu izdaje Potvrdu o iznosu ukupno obračunatog i iznosu plaćenog PDV koji je obračunat stranom prijevozniku koji nema poreznog punomoćnika na teritoriji BiH (obrazac SPP-PDV IC) koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Potvrda se izdaje u dva primjerka od kojih nadležni carinski organ jedan primjerak zadržava za svoje potrebe.

(8) Dokaz o uplati PDV, u iznosu jednakom ukupnom iznosu utvrđenom u konačanom obračunom PDV iz stava (7), izvršenoj sa pozivom na broj Potvrde iz stava (6) ovog člana strani prijevoznik putnika dužan je predočiti nadležnom carinskom organa najkasnije u momentu napuštanja teritorije BiH."

Član 9.


Član 137. mijenja se i glasi:


"Član 137.

(Obaveze za postupanje u građevinskoj djelatnosti)

(1) Lica koja su obveznici PDV-a u skladu sa Zakonom, dužna su da na dan stupanja na snagu ovog pravilnika izvrše popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku i sačinjenje popisne liste dostave Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

(2) Popisna lista iz stava (1) ovog člana sadrži najmanje podatak o nazivu obveznika, ID broju obveznika, adresi na kojoj se nalazi objekat, ukupnu projektnu površinu objekta i/ili ekonomski djeljivih cjelina, ukupno sadržani PDV po primljenim fakturama, ukupno odbijeni PDV sa danom popisa, vrijednost izvršenih isporuka i vrijednost primljenih uplata za buduće isporuke po kojima je ispostavljena faktura, avansna faktura ili drugi dokument kojim se dokazuje vrijednost izvršenih isporuka i/ili primljenih uplata. Uz popisnu listu se prilaže specifikacija pojedinačno izdate fakture i avansne fakture ili drugog dokumenta o izvršenoj isporuci i/ili primljenoj uplati.

(3) Na prava i obaveze PDV-a u vezi sa građevinskim objektima u izgradnji nastale prije stupanja na snagu ovog pravilnika primjenjivat će se odredbe pravilnika koji je bio na snazi do početka primjene ovog pravilnika."

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-02-42-1/22
14. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Upravnog odbora UIO
Vjekoslav Bevanda, s. r.