Službeni glasnik BiH, broj 36/14

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 13. i 26. marta 2014. godine, i na 37. sjednici Doma naroda, održanoj 29. aprila 2014. godine, usvojila je


ZAKON


O PROGRAMU ZAŠTITE SVJEDOKA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Cilj Zakona)

Cilj ovog zakona je da osigura efikasnu zaštitu svjedocima prije, tokom i nakon krivičnog postupka, kako bi se svjedocima omogućilo slobodno i otvoreno svjedočenje u krivičnim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH).

Član 2.
(Značenje izraza)

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) "svjedok" je lice bez čijeg svjedočenja nema izgleda da se u krivičnom postupku istraže i utvrde činjenice ili utvrdi boravište osumnjičenog lica, ili bez čijeg svjedočenja bi to bilo znatno otežano;

b) "blisko lice" uključuje članove porodice i druga lica u bliskoj vezi sa svjedokom;

c) "mjere zaštite" su sve pojedinačne neproceduralne mjere čija je svrha zaštita svjedoka i bliskog lica od zastrašivanja, napada ili bilo kakvih opasnih posljedica zbog njegove odluke da svjedoči, odnosno sarađuje s organima pravde;

d) "program zaštite svjedoka" (u daljnjem tekstu: program) je skup pojedinačnih mjera zaštite koje su propisane ovim zakonom, a koje Odjeljenje za zaštitu svjedoka Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: Odjeljenje) preduzima za zaštitu života, zdravlja, slobode, fizičkog integriteta ili imovine lica koja su uključena u program;

e) "Komisija za primjenu programa" je tijelo propisano ovim zakonom, ovlašteno za donošenje odluke o uključivanju, prekidu, produžetku i završetku programa, kao i za vršenje drugih radnji propisanih ovim zakonom;

f) "hitne mjere" su privremene mjere zaštite i podrške definirane ovim zakonom, a koje preduzima Odjeljenje do donošenja odluke o primjeni programa, odnosno do zaključenja sporazuma o programu zaštite;

g) "Odjeljenje" je specijalizirana samostalna organizaciona jedinica Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: SIPA).

Član 3.
(Područje primjene)

(1) Program se može primijeniti kada se dokazuje neko od sljedećih krivičnih djela:

a) protiv integriteta Bosne i Hercegovine;

b) protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom;

c) terorizma;

d) koja se vrše na organiziran način (organizirani kriminal);

e) za koja se po zakonu može izreći kazna u trajanju od pet godinа ili teža kazna.

(2) Svjedoku se može osigurati zaštita uz njegov pristanak, a u skladu s ovim zakonom, ako se on, član njegove porodice ili blisko lice suočava s ozbiljnom opasnošću po život, zdravlje, slobodu i imovinu, a zbog svoje namjere da svjedoči.

(3) Svjedoku se može osigurati zaštita u skladu s odredbama ovog zakona ako se opasnost uoči nakon okončanja krivičnog postupka, te ako je opasnost posljedica činjenice da je to lice svjedočilo u toku postupka.

(4) U skladu s ovim zakonom, mjere zaštite mogu se obustaviti ako u periodu odobravanja zaštite nije bio ispunjen ili je naknadno prestao važiti neki od uslova iz st. (2) i (3) ovog člana. Obustava krivičnog postupka ne znači automatski i obustavu mjera zaštite svjedoka ako opasnost i dalje postoji.

Član 4.
(Komisija za primjenu programa)

(1) Odluku o primjeni, prekidu, produžetku i završetku programa zaštite donosi Komisija za primjenu programa zaštite (u daljnjem tekstu: Komisija). Komisija je ovlaštena za obavljanje i drugih radnji u skladu s ovim zakonom.

(2) Komisiju čine: sudija Krivičnog vijeća Suda BiH, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i načelnik Odjeljenja za zaštitu svjedoka (u daljnjem tekstu: načelnik Odjeljenja).

(3) Rukovodilac organa predlaže člana Komisije.

(4) Sudija Krivičnog vijeća Suda BiH je predsjednik Komisije po službenoj dužnosti.

(5) Članovi Komisije imenuju se na mandat od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(6) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Odjeljenje.

(7) Komisiju imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo sigurnosti).

(8) Ministarstvo sigurnosti će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenuti postupke za konstituiranje Komisije i njeno potvrđivanje od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(9) Članovi Komisije neće biti posebno plaćeni za svoj rad u Komisiji.

Član 5.
(Prestanak članstva u Komisiji)

(1) Članstvo u Komisiji prestaje:

a) istekom mandata na koje je član imenovan;

b) na lični zahtjev člana;

c) ako članu prestane funkcija ili radni odnos koji je bio osnov za njegovo imenovanje u Komisiju;

d) zbog odavanja tajnog podatka u vezi s radom Komisije ili gubitka dozvole za pristup tajnim podacima;

e) ako se u svom radu ne pridržava propisa koji se odnose na primjenu programa;

f) zbog trajne spriječenosti da obavlja posao.

(2) Odluku o prestanku članstva u Komisiji donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Komisije.

Član 6.
(Rad Komisije)

(1) Radom Komisije rukovodi predsjednik Komisije.

(2) Komisija je nezavisna u svom radu i odlučuje na sjednici jednoglasno.

(3) Komisija donosi svoj poslovnik u roku od 30 dana od dana konstituiranja.

(4) Rad i akti Komisije smatraju se povjerljivim i kao takvi moraju biti označeni.

(5) Komisija je zadužena za donošenje:
a) odluke o primjeni programa;

b) odluke o prekidu programa;

c) odluke o produžetku programa;

d) odluke o završetku programa;

e) odluke o primjeni mjera zaštite i saglasnosti na sporazum o primjeni programa.

Član 7.
(Odjeljenje za zaštitu svjedoka)

(1) Odjeljenje organizira i provodi program, te organizira i provodi hitne mjere zaštite, sklapa operativne sporazume i odgovara za njihovu primjenu.

(2) Svi organi uprave i javne ustanove Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužni su da pruže pomoć Odjeljenju i da na njegovo traženje obave radnje iz svoje nadležnosti, a koje su potrebne za preduzimanje mjera iz ovog zakona.

(3) Odluke Odjeljenja koje mogu uticati na izvršenje pritvora, izvršenje krivičnih sankcija ili bilo kakvu drugu mjeru koja sa sobom povlači lišavanje slobode mogu biti donesene uz prethodno obavljene konsultacije s rukovodiocem date institucije.

(4) Odjeljenje donosi odluke i provodi mjere koje se određuju u vezi sa svjedocima -strancima u Bosni i Hercegovini u skladu s preuzetim pravima i obavezama iz multilateralnih i bilateralnih sporazuma.

(5) U skladu s preuzetim pravima i obavezama iz multilateralnih i bilateralnih sporazuma zaključenih između Bosne i Hercegovine i drugih država, Odjeljenje može zaključiti operativne sporazume i protokole s organima uprave i institucijama drugih država koje su nadležne za provođenje sporazuma u vezi s programom zaštite svjedoka.

(6) Odjeljenje provodi zadatke povezane s programom legitimirane ovim zakonom, potiče saradnju i razmjenu informacija sa izvršnim, pravosudnim i drugim organima u Bosni i Hercegovini, kao i sa stranim vlastima i međunarodnim organizacijama odgovornim za zaštitu svjedoka.

Član 8.
(Postupak za primjenu programa)

(1) Odluku o primjeni programa donosi Komisija na obrazloženi zahtjev za primjenu programa (u daljnjem tekstu: zahtjev) glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: glavni tužilac) ili predsjednik Suda BiH.

(2) Inicijativu za podnošenje zahtjeva glavnom tužiocu ili predsjedniku Suda BiH mogu dati: nadležni sudija koji postupa u predmetu, rukovodilac kazneno-popravne institucije, ovlašteni branilac, tužilac, policijski odjel zadužen za istragu i svjedok ili blisko lice.

(3) Glavni tužilac ili predsjednik Suda BiH će u roku od pet dana od dana prijema inicijative odlučiti o podnesenoj inicijativi, te Komisiji uputiti zahtjev za uključivanje svjedoka u program.

(4) Zahtjev za primjenu programa mora sadržavati:

a) detaljne podatke o svjedoku i bliskim licima za koje se predlaže primjena programa;

b) opis i naziv krivičnog djela i procjenu postojećih dokaza;

c) opis okolnosti koje ukazuju da postoji stvarna i ozbiljna opasnost za lica za koja se predlaže primjena programa;

d) druge podatke koji su značajni za primjenu programa.

(5) Predsjednik Komisije dužan je odmah po prijemu zahtjeva od glavnog tužioca ili predsjednika Suda BiH, a najkasnije u roku od pet dana, sazvati sjednicu Komisije. Komisija može od glavnog tužioca ili predsjednika Suda BiH zatražiti da dopuni zahtjev podacima koji su značajni za primjenu programa. Komisija odlučuje o zahtjevu najkasnije u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva ili dopunjenog zahtjeva i o svojoj odluci odmah obavještava glavnog tužioca ili predsjednika Suda BiH i Odjeljenje.

(6) Prije odluke o uključivanju u program, Komisija će konsultirati Odjeljenje i zatražiti mišljenje Odjeljenja koje će sadržavati procjenu opasnosti koja prijeti svjedoku i/ili bliskim licima, psihološku i procjenu njihovog zdravstvenog stanja, predložene mjere zaštite kao i njihovo trajanje, te generalne troškove neophodne za provođenje mjera zaštite.

Član 9.
(Sporazum o primjeni programa)

(1) Kada Komisija donese odluku o primjeni programa, ovlastit će načelnika Odjeljenja da sa svjedokom i njemu bliskim licem zaključi sporazum o provođenju programa (u daljnjem tekstu: sporazum).
(2) Sporazum iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće elemente:

a) nazive sporazumnih strana;

b) izjavu svjedoka, odnosno bliskog lica o dobrovoljnom uključivanju u program;

c) izjavu da su podaci navedeni u upitniku o ličnim podacima, imovinskim prilikama i obavezama i drugim podacima (u daljnjem tekstu: upitnik) istiniti i da u slučaju davanja neistinitih podataka program može biti prekinut;

d) izjavu da je lice uključeno u program upoznato sa sporazumom i da razumije njegov sadržaj;

e) obaveze sporazumnih strana;

f) vrijeme trajanja programa;

g) klauzulu da je sporazum sačinjen u jednom primjerku i da se čuva u Odjeljenju;

h) ostale podatke značajne za primjenu programa;

i) potpise sporazumnih strana i datum zaključenja sporazuma;

j) klauzulu da obaveze proizašle iz sporazuma ne mogu biti predmet građanskog ili drugog sudskog spora.

(3) Prije zaključenja sporazuma Komisija daje saglasnost na tekst sporazuma.

(4) Primjena programa počinje danom zaključenja sporazuma.

(5) Direktor SIPA-e će, na osnovu preporuke načelnika Odjeljenja, propisati odredbe o sadržaju sporazuma u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(6) Prije zaključenja sporazuma svjedok, odnosno njemu blisko lice, popunjava upitnik. Sadržaj upitnika će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propisati direktor SIPA-e na prijedlog načelnika Odjeljenja.

Član 10.
(Mjere zaštite)

(1) Mjere kojima se osigurava zaštita svjedoka, odnosno bliskog lica su:

a) mjera fizičke i tehničke zaštite lica i imovine;

b) mjera premještanja;

c) mjera prikrivanja identiteta i podataka o vlasništvu;

d) mjera promjene identiteta.

(2) Načelnik Odjeljenja samostalno odlučuje o vrsti i trajanju mjere navedene u stavu (1) tačka a) ovog člana. U slučaju da je svjedok u pritvoru ili na izdržavanju krivične sankcije, mjere zaštite iz tačke a) ovog člana bit će provedene u saradnji s upravom kazneno-popravne institucije ili zatvorskog sistema.

(3) Ako načelnik Odjeljenja smatra da je potrebno primijeniti mjere zaštite navedene u stavu (1) tač. b), c) i d) ovog člana, podnijet će Komisiji zahtjev za odobravanje i primjenu ovih mjera. Komisija će odlučiti o ovom zahtjevu u roku od sedam dana. U slučaju da je svjedok u pritvoru ili na izdržavanju krivične sankcije, mjere zaštite iz stava (1) tač. b), c) i d) ovog člana, bit će provedene u saradnji s upravom kazneno-popravne institucije ili zatvorskog sistema.

(4) Jedna ili više mjera zaštite može se primijeniti istovremeno, a provodit će ih Odjeljenje.

(5) Odjeljenje će najmanje jednom godišnje vršiti analizu preduzetih mjera zaštite i u skladu s procjenom primjenjivati odgovarajuće mjere.

Član 11.
(Opis mjera zaštite)

(1) Mjera fizičke i tehničke zaštite lica i imovine sastoji se u sprečavanju ugrožavanja života, zdravlja, fizičkog integriteta, slobode ili imovine svjedoka, odnosno njemu bliskog lica, upotrebom fizičko-tehničkih mjera.

(2) Mjera premještanja svjedoka, odnosno njemu bliskog lica, sastoji se u privremenom ili trajnom preseljenju iz mjesta njegovog prebivališta ili boravišta u drugo mjesto u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu.

(3) Mjera prikrivanja identiteta svjedoka i bliskih lica, kao i podataka o njihovom vlasništvu obuhvata izradu i upotrebu ličnih dokumenata i dokumenata o imovini svjedoka, odnosno njemu bliskog lica u kojima su privremeno promijenjeni njegovi izvorni podaci.

(4) Mjera promjene identiteta sastoji se u izmjeni dijela ili svih ličnih podataka svjedoka, odnosno njemu bliskog lica, s tim što ova mjera može podrazumijevati i određenu promjenu njegovih fizičkih karakteristika.

(5) Bliže odredbe o pravilima, procedurama i načinu primjene mjera zaštite utvrdit će direktor SIPA-e na prijedlog načelnika Odjeljenja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 12.
(Pružanje pomoći)

(1) Odjeljenje će svjedoku, odnosno njemu bliskom licu, u toku primjene mjera zaštite pružiti potrebnu ekonomsku, pravnu, medicinsku, psihološku i socijalnu pomoć do trenutka njegovog osamostaljenja.

(2) Pomoć iz stava (1) ovog člana ne može biti veća od iznosa koji je neophodan za pokrivanje životnih troškova i uključenja u novu društvenu sredinu.

Član 13.
(Hitne mjere)

(1) Mjere iz člana 10. stav (1) tač. a), b) i c) ovog zakona mogu se primijeniti kao hitne mjere.

(2) Hitne mjere provodi Odjeljenje.

Član 14.
(Provođenje hitnih mjera)

(1) Ako glavni tužilac ili predsjednik Suda BiH, po prijemu inicijative iz člana 8. stav (2) ovog zakona, procijeni da život, zdravlje ili fizički integritet, sloboda ili imovina svjedoka, odnosno njemu bliskog lica, mogu biti odmah izloženi stvarnoj i ozbiljnoj opasnosti koja ne može biti otklonjena odgovarajućim mjerama zaštite koju policija pruža građanima, podnijet će zahtjev Odjeljenju radi primjene hitnih mjera. U odsustvu glavnog tužioca, odnosno predsjednika Suda BiH, i kada stepen opasnosti zahtijeva hitnost postupanja, zahtjev za primjenu hitnih mjera može podnijeti i postupajući tužilac ili nadležni sudija koji postupa po predmetu.

(2) Odluku o vrsti i primjeni hitnih mjera donosi načelnik Odjeljenja u roku od 24 sata od prijema zahtjeva.

(3) Prije primjene hitnih mjera, načelnik Odjeljenja pribavit će pismenu saglasnost svjedoka i bliskog lica.

(4) Hitne mjere primjenjuju se do potpisivanja sporazuma. U slučaju da Komisija odbije zahtjev za uključivanje u program, hitne mjere prestat će se primjenjivati.

Član 15.
(Povjerljivost i obrada podataka)

(1) Odjeljenje vrši obradu ličnih podataka koji se odnose na svjedoka i blisko lice, te vodi evidenciju ličnih i drugih podataka za čiju je obradu ovlašten ovim zakonom.

(2) Naziv i sadržaj evidencija iz stava (1) ovog člana detaljnije se uređuje podzakonskim aktom koji donosi rukovodilac SIPA-e, u skladu s ovim zakonom i Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11).

(3) Odluke i mjere donesene u skladu s odredbama ovog zakona dokumentiraju se i pohranjuju u spise. Spise, koji su povjerljive prirode i koji nisu dio istražnog spisa, čuva Odjeljenje. Na zahtjev Tužilaštva Bosne i Hercegovine, odnosno Suda BiH, navedeni spisi mogu se dati na uvid. Osoblje u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Sudu BiH i Odjeljenju obavezno je osigurati informacije u vezi sa zaštitom svjedoka u krivičnim postupcima u skladu s općim principima Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09 i 93/09).

Član 16.
(Zaštita ličnih podataka)

(1) Informacije do kojih za vrijeme obavljanja svojih dužnosti dođe lice koje obavlja službene dužnosti, a u vezi s mjerama za zaštitu svjedoka, smatraju se tajnim podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09).

(2) Lice ili javna služba uključena u zaštitu svjedoka ne smije bez ovlaštenja otkriti bilo kakve informacije u vezi s nekim svjedokom ili licem iz člana 2. st. (1), (2) i (3) ovog Zakona, ili u vezi s bilo kojom zaštitnom mjerom koja može biti poznata, uključujući i period nakon obustave zaštite svjedoka kao i nakon raskida njegovog ugovora o zaposlenju.

(3) Prilikom prijenosa i razmjene podataka između organa i institucija ne smije biti nikakvih posljedica po zaštitu svjedoka.

(4) Organi i institucije bez odgađanja obavještavaju Odjeljenje o svakom zahtjevu za otkrivanje zaštićenih podataka ili podataka koje oni naznače.

(5) S ciljem zaštite života, zdravlja, slobode i imovine zaštićenog svjedoka, svi podaci i informacije o licima uključenim u program, kao i podaci i informacije o osoblju i aktivnostima Odjeljenja su povjerljivi.

(6) U slučaju da se mjera iz člana 10. stav (1) ovog zakona ne može provesti drugačije, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Odjeljenje može prikriti pravi identitet svojih zaposlenika kao i vlasništvo nad predmetima koje koristi za izvođenje određenih mjera.

Član 17.
(Izrada i upotreba dokumenata sa izmijenjenim podacima)

(1) Organi uprave, javne ustanove i druge institucije koje obavljaju javne poslove, na zahtjev Odjeljenja i u skladu s podacima koje je proslijedilo Odjeljenje, u korist lica uključenih u program, izdaju ili privremeno mijenjaju potvrde ili druge dokumente neophodne za davanje ili održavanje prikrivenog identiteta i podataka o vlasništvu, kao i promijenjenog identiteta, te mogu raspolagati ovako izmijenjenim podacima.

(2) Lice uključeno u program može učestvovati u pravnim poslovima koristeći prikriveni ili promijenjeni identitet. Za zaključenje pravnih poslova koji mogu imati uticaj na treća lica, lice uključeno u program može upotrijebiti ispravu iz stava (1) ovog člana samo uz prethodnu saglasnost Odjeljenja. Ako Odjeljenje ne odobri zaključenje pravnog posla, lice uključeno u program može, uz saglasnost Odjeljenja, odrediti opunomoćenika koji će u njegovo ime zaključiti te poslove. Odjeljenje je dužno osigurati da lice uključeno u program bude dostupno u svrhu obavljanja pravnih poslova.

(3) Odredbe iz stava (1) ovog člana primjenjuju se i na zaposlene u Odjeljenju, ako je to neophodno za izvršavanje njihovih zadataka, o čemu odlučuje načelnik Odjeljenja.

(4) Nakon promjene identiteta, Odjeljenje odobrava i nadzire pristup izvornim podacima o identitetu svjedoka i bliskih lica uključenih u program i vodi računa o svim statusnim i drugim pravima i obavezama koje su u vezi sa izvornim identitetom svjedoka i bliskih lica.

(5) Organi uprave, javne ustanove i druge institucije, nadležne za vođenje evidencija i izdavanje dokumenata i isprava, dužni su u evidenciju o izvornim podacima o licu uključenom u program unijeti zabilješku da se bez saglasnosti Odjeljenja ne može obaviti bilo koja radnja koja se tiče izvornog, prikrivenog ili promijenjenog identiteta svjedoka ili bliskog lica.

(6) Organi uprave, javne ustanove i druge institucije dužni su obavještavati Odjeljenje o svim slučajevima neovlaštenog pristupa evidencijama s ciljem saznavanja prikrivenog, promijenjenog ili izvornog identiteta svjedoka i bliskog lica.

(7) Organi uprave, javne ustanove i druge institucije nadležne za vođenje evidencija i izdavanje dokumenata i isprava dužne su, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti provedbene propise o načinu i postupku izdavanja dokumenata iz st. (1) i (3) ovog člana.

(8) Originalni dokumenti izvornog identiteta i dokumenti lica uključenih u program čuvaju se u Odjeljenju.

Član 18.
(Prestanak i prekid programa)

(1) Program prestaje:

a) istekom vremena primjene programa predviđenog sporazumom;

b) smrću lica uključenog u program;

c) ako više ne postoje valjani razlozi za primjenu programa.

(2) Program se prekida:

a) ako se lice uključeno u program odrekne programa;

b) ako lice uključeno u program ne ispuni obaveze predviđene sporazumom;

c) ako tokom primjene programa bude pokrenut krivični postupak protiv lica uključenog u program za krivično djelo koje dovodi u pitanje opravdanost primjene programa i

d) ako lice uključeno u program navede neistinite podatke u upitniku ili podnese neistinite informacije Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Sudu BiH ili Odjeljenju.

(3) Komisija donosi odluku o prestanku i prekidu primjene programa na prijedlog načelnika Odjeljenja, glavnog tužioca, predsjednika Suda BiH ili svjedoka, odnosno bliskog lica.

Član 19.
(Potraživanja/zahtjevi prema trećim stranama)

(1) Mjere iz čl. 10. i 13. ovog zakona preduzete u skladu s ovim zakonom ne utiču na potraživanja lica uključenog u program prema trećim stranama.

(2) S ciljem ostvarivanja svojih prava, lice uključeno u program može imenovati opunomoćenika koji će ga zastupati uz prethodnu saglasnost Odjeljenja.

(3) U slučaju da lice uključeno u program ima potraživanja prema javnim službama, Odjeljenje obavještava ove službe i dostavlja podatke relevantne za donošenje odluke o potraživanju.

Član 20.
(Potraživanja trećih strana)

Na potraživanja trećih strana od svjedoka, odnosno bliskog lica pod zaštitom ne utiču mjere preduzete u skladu s ovim zakonom. Svjedok, odnosno blisko lice, koje je u postupku donošenja odluke o uključivanju ili se nalazi u programu zaštite, dužno je o ovim potraživanjima obavijestiti Odjeljenje.

Član 21.
(Dodatna sredstva koja dodjeljuje Odjeljenje)

Odjeljenje može dodijeliti dodatna sredstva samo ako je to neophodno za zaštitu i adekvatnu pomoć za svjedoka, odnosno bliskog lica. Povrat dodatnih sredstava vrši se samo u slučaju da su ona odobrena na osnovu namjerno dostavljene neistinite informacije.

Član 22.
(Zaštita svjedoka u drugim sudskim postupcima)

(1) U pravnim poslovima u kojima su svjedok i blisko lice učestvovali do dobivanja promijenjenog identiteta po osnovu programa svjedoka daje informacije samo o svom izvornom identitetu.

(2) Svjedok, odnosno blisko lice uključeno u program koje treba biti ispitano u okviru nekog drugog postupka nakon dobivanja novog identiteta daje informacije samo o svom novom (promijenjenom) identitetu, o čemu je dužan bez odgađanja obavijestiti Odjeljenje.

Član 23.
(Međunarodna saradnja)

(1) Međunarodna saradnja u primjeni programa ostvaruje se na osnovu prava i obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela zaključivanjem multilateralnih i bilateralnih sporazuma, te na osnovu uzajamnosti i potpisanog operativnog sporazuma.

(2) Pod uslovima iz stava (1) ovog člana Odjeljenje:

a) podnosi molbu drugoj državi za prihvat svjedoka, odnosno bliskih lica, te primjenu mjera predviđenih ovim zakonom;

b) postupa po molbi druge države za prihvat zaštićenog lica i primjenu mjera zaštite u Bosni i Hercegovini.

(3) Strani državljanin kojem se u skladu s odredbama stava (1) ovog člana osigurava zaštita, može biti protjeran iz Bosne i Hercegovine samo uz odobrenje Odjeljenja.

(4) Odjeljenje bez odgađanja obavještava nadležne organe o početku i obustavi programa za stranog državljanina.

Član 24.
(Podnošenje izvještaja Komisije i Odjeljenja)

(1) Komisija podnosi godišnji izvještaj o radu o generalnim aktivnostima Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

(2) Odjeljenje podnosi godišnji izvještaj o radu o generalnim aktivnostima Odjeljenja direktoru SIPA-e i ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(3) Odjeljenje dostavlja izvještaj o radu Komisiji svaka tri mjeseca.

Član 25.
(Finansiranje)

(1) Sredstva za provođenje ovog zakona osiguravaju se u zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a na prijedlog SIPA-e.

(2) Načelnik Odjeljenja planira godišnja sredstva za primjenu programa zaštite i hitnih mjera i dostavlja ih direktoru SIPA-e.

(3) Načelnik Odjeljenja odgovoran je za odobrena sredstva za primjenu programa zaštite i hitnih mjera, o čemu dostavlja godišnji finansijski izvještaj direktoru SIPA-e.

(4) Direktor SIPA-e, uz pribavljeno mišljenje ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine donosi provedbene propise o načinu korištenja sredstava iz stava (1) ovog člana, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 29/04).

Član 28.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-20/13
29. aprila 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!