Službeni glasnik BiH, broj 44/17

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi Zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa 86. sjednice održane 20.12.2016. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici održanoj 12.4. 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom formira se Radna grupa za izradu izmjena i dopuna Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (u daljem tekstu: Radna grupa).

Član 2.
(Članovi Radne grupe)

(1) U Radnu grupu se imenuju sljedeći članovi:

a) Željko Bogut, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;

b) Milana Popadić, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;

c) Fatima Bašić, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;

d) Milorad Kojić, Ministarstvo pravde Republike Srpske;

e) Ivan Ćosić, Federalno ministarstvo pravde;

f) Vuk Lučić, Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

g) Jadranka Lokmić-Misirača, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine;

h) Zekerija Mujkanović, Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina;

i) Lejla Čopelj, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(2) Poslove sekretara Radne grupe obavljaće Samra Kurtagić, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

(3) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavljaće Sektor za pravosudne organe, Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

(4) Ukoliko imenovani predstavnik jedne od institucija nabrojanih u stavu (1) ovog člana nije u mogućnosti da obavlja dužnost u Radnoj grupi, institucija je dužna dostaviti prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

Član 3.
(Stručna pomoć)

(1) Stručnu pomoć Radnoj grupi pružaće po jedan predstavnik iz Suda Bosne i Hercegovine, Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženja sudija Republike Srpske, Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja tužilaca Republike Srpske.

(2) Radnim sastancima Radne grupe mogu prisustvovati predstavnici Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ureda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Bosni i Hercegovini i drugih međunarodnih organizacija uključenih u proces praćenja provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Član 4.
(Konstituisanje i Poslovnik o radu)

(1) Radna grupa će donijeti Poslovnik o radu na prvom radnom sastanku, iniciranom od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, poslije donošenja ove Odluke.

(2) Radna grupa će na prvom radnom sastanku izabrati predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Radne grupe.

(3) Poslovnikom o radu regulisaće se način odlučivanja, prava i obaveze, kao i druga pitanja značajna za rad Radne grupe.

Član 5.
(Zadaci Radne grupe)

Radna grupa se uspostavlja kao privremeno, interresorno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa zadatkom da izradi i dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Prijedlog izmjena i dopuna Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Član 6.
(Rok za izvršenje zadatka)

Zadatak iz člana 5. ove Odluke, Radna grupa je dužna izvršiti do kraja maja mjeseca 2017. godine.

Član 7.
(Održavanje sastanaka)

1) Sastanke Radne grupe saziva predsjedavajući Radne grupe.

2) Sastanci će se održavati u Sarajevu, uz mogućnost održavanja i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini.

Član 8.
(Obaveza pružanja informacija)

Svi sudovi i tužilaštva kao i institucije i agencije u Bosni i Hercegovini, koje su Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina određene kao nosioci aktivnosti, dužne su, na zahtjev Radne grupe, istoj ustupati tražene informacije i podatke.

Član 9.
(Troškovi)

Svaka institucija čiji je predstavnik imenovan u Radnu grupu, snosi troškove za svog predstavnika, koji nastanu prilikom rada u Radnoj grupi.

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 108/17
12. aprila 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!