Službeni glasnik BiH, broj 87/13

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 48. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23. maja 2013. godine, i na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5. novembra 2013. godine, usvojila je


ZAKON


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12) u članu 10. stav 4. i članu 12. riječi: "Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "Komisija za odlučivanje o sukobu interesa" u odgovarajućem padežu.

Član 2.


Iza člana 16. naziv trećeg poglavlja mijenja se i glasi:

"Treće poglavlje - KOMISIJA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA".

Član 3.


Član 17. mijenja se i glasi:


"Član 17.

Provođenje

1. Radi provođenja ovog zakona osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Komisija).

2. Komisija se sastoji od devet članova, od kojih su po tri člana Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, te direktor i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (u daljnjem tekstu: Agencija), koji su članovi Komisije prema položaju.

3. Članove Komisije imenuju oba doma Parlamentarne skupštine BiH na prijedlog Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

4. Najmanje jednu trećinu članova Komisije čine poslanici i delegati iz opozicionih stranaka, od kojih je najmanje jedan član delegat iz Doma naroda i najmanje jedan član poslanik iz Predstavničkog doma.

5. Direktor i zamjenici direktora su članovi Komisije prema položaju, a mandat članova Komisije poslanika i delegata traje koliko i saziv Parlamentarne skupštine BiH koja ih imenuje i obavlja se po pravilima koja važe za izbor članova zajedničkih komisija Parlamentarne skupštine BiH. Član Komisije koji je poslanik - delegat može biti ponovo imenovan najviše jednom.

6. Članovi Komisije biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednik Komisije mora biti poslanik - delegat iz opozicionih stranaka.

7. Za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova iz nadležnosti Komisije uspostavlja se Ured Komisije za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Ured Komisije) pri Agenciji.

8. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutrašnja organizacija i način rada Ureda Komisije, utvrđuju se radna mjesta i opis poslova, broj državnih službenika i zaposlenika, stručni i drugi uslovi potrebni za raspored na radna mjesta. Na zaposlene u Uredu Komisije primjenjuju se propisi koji se odnose na državne službenike i zaposlenike.

9. Ako Komisija raspravlja i odlučuje o sukobu interesa člana Komisije, taj član Komisije nema pravo učešća u raspravi ni odlučivanja u konkretnom predmetu.

10. Postupak i način odlučivanja u slučaju iz stava 9. ovog člana uređuje Komisija poslovnikom o radu."

Član 4.


Iza člana 17. dodaje se član 17a. koji glasi:

"Član 17a.

Nadležnost Komisije

1. Komisija djeluje na osnovu ovog zakona, dobrih običaja, političke odgovornosti i vjerodostojnosti izabranih zvaničnika, nosilaca izvršne funkcije i savjetnika.

2. Komisija odluke donosi većinom glasova svih članova, koja podrazumijeva glasove najmanje po dva člana iz svakog konstitutivnog naroda.

3. Komisija donosi poslovnik o radu.

4. Radi primjene odredbi ovog zakona, Komisija daje mišljenja, donosi uputstva, propisuje obrasce i način vođenja registra. Komisija donosi pravilnik o načinu vođenja registra, kojim se propisuju pravila o vođenju registra i o obrascima, kao i druga pitanja neophodna za funkcioniranje registra, donosi pravilnik o postupku kojim se propisuju provedbena pravila o vođenju postupka i dostavljanju odluke te sastavljanju izvještaja.

5. Komisija donosi odluku o tome da li je određeno djelovanje ili propust povreda odredbi ovog zakona. Odluka Komisije mora biti obrazložena.

6. Komisija podnosi jednom godišnje izvještaj o radu Parlamentarnoj skupštini BiH".

Član 5.


Član 18. mijenja se i glasi:


"Član 18.

Postupak pred Komisijom

1. Komisija može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na osnovu svoje odluke povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili po službenoj dužnosti u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa izabranog zvaničnika, nosioca izvršne vlasti ili savjetnika. O pokretanju ili nepokretanju postupka Komisija donosi odluku u pisanoj formi. Komisija je dužna izvijestiti podnosioca prijave o svojoj odluci.

2. Komisija obavezno pokreće postupak iz svoje nadležnosti na lični zahtjev izabranog zvaničnika, nosioca izvršne vlasti ili savjetnika.

3. Komisija će o pokretanju postupka iz stava 1. ovog člana izvijestiti izabranog zvaničnika, nosioca izvršne vlasti ili savjetnika te obavezno zatražiti njegovo izjašnjavanje o navodima prijave koje je izabrani zvaničnik, nosilac izvršne vlasti ili savjetnik dužan dostaviti Komisiji u roku 15 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.

4. Podnosiocu prijave iz stava 1. ovog člana garantira se zaštita anonimnosti.

5. Komisija ima pravo utvrditi činjenice vlastitom istragom ili pribaviti činjenice i dokaze posredstvom drugih organa vlasti. Svi organi vlasti, institucije i sudovi na svim nivoima vlasti u BiH obavezni su Komisiji pružiti zatraženu pravnu pomoć i sve druge vidove pomoći.

6. Komisija će u slučaju sumnje o postojanju kršenja odredbi ovog zakona obavijestiti lice za koje postoji osnovana sumnja da je prekršilo ovaj zakon, tražeći od njega izjavu o navodima sadržanim u prijavi.

7. Izаbrаnоm zvaničniku, nоsiоcu izvršnе vlаsti ili sаvјеtniku i drugim učеsnicimа u pоstupku utvrđivаnjа činjеnicа i dоkаzа mоrа sе оmоgućiti zaštita integriteta ličnosti, о čеmu brine Kоmisiја.

8. Ako postoji sumnja u vezi s mogućim kršenjem ovog zakona, Komisija će dati svoje mišljenje na zahtjev svakog lica ili institucije koja to od njega zatraži.

9. Izuzev slučajeva kada je Zakonom drugačije propisano, postupak pred Komisijom, osim postupka glasanja, otvoren je za javnost. Nakon provedenog postupka Komisija je dužna konačnu odluku donijeti najkasnije u roku 15 dana od dana okončanja postupka prikupljanja činjenica i izvođenja dokaza i javno je objaviti.

10. Odluke Komisije moraju biti obrazložene i objavljuju se na njenoj internetskoj stranici".

Član 6.


Član 19. mijenja se i glasi:


"Član 19.

Upravni spor

Protiv odluke kojom se izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku izriče sankcija iz člana 20. stav 1. ovog zakona nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.".

Član 7.


Član 20. mijenja se i glasi:


"Član 20. Sankcije

1. Sankcije koje Komisija može izreći izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku su: obustava isplate dijela neto mjesečne plaće, prijedlog za razrješenje s dužnosti i poziv za podnošenje ostavke.

2. Ako se utvrdi da je izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik povrijedio odredbe čl. 4., 7., 8., 9., 10. i 11. ovog zakona, Komisija izriče sankciju obustave isplate do 50% neto mjesečne plaće vodeći brigu o težini i posljedicama povrede Zakona.

3. Ako se utvrdi da je izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik povrijedio odredbe čl. 5, 6. i 8a. ovog zakona, Komisija izriče sankciju obustave isplate do 30% neto mjesečne plaće vodeći brigu o težini i posljedicama povrede Zakona.

4. Sankcija obustave isplate dijela neto mjesečne plaće izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika ne može trajati duže od 12 mjeseci, a iznos obuhvaćen obustavom ne smije prelaziti jednu polovinu neto mjesečne plaće izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.

5. Izuzetno od odredbi stava 4. ovog člana, obustava isplate dijela neto mjesečne plaće izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika može trajati duže od 12 mjeseci sve do razrješenja s dužnosti, odnosno podnošenja ostavke ili otklanjanja razloga koji su ga doveli do sukoba interesa u skladu s članom 20a. stav 4. ovog zakona.

6. Odluka o sankciji dostavlja se lično izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku. Izvršnu odluku Komisija radi provođenja dostavlja službi koja vrši obračun plaće izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku.

7. Izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik obavezan je vratiti poklon ili novac koji je ekvivalentan vrijednosti poklona i dobit ostvarenu od naknada za obavljanje javne funkcije zbog koje je bio u sukobu interesa, o čemu Komisija donosi zaključak.

8. Ako je primjereno vrsti povrede, Komisija može tokom postupka naložiti izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku da otkloni uzroke postojanja sukoba interesa u određenom roku te, ako izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik to učini, može obustaviti postupak ili ga dovršiti i ispunjenje naloga uzeti u obzir prilikom izricanja sankcije.

9. Nakon što izrekne sankciju, Komisija daje rok od 30 dana da imenovani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik otkloni razloge koji su ga doveli do sukoba interesa.".

Član 8.


Iza člana 20. dodaje se član 20a. koji glasi:

"Član 20a.

Prijedlog za razrješenje i poziv izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku za podnošenje ostavke

1. U slučaju da i nakon isteka roka iz člana 20. stav 9. ovog zakona izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik ne otkloni razloge koji su ga doveli do sukoba interesa, Komisija bez odgađanja dostavlja obrazloženi prijedlog za razrješenje izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika nadležnom organu vlasti koji je izvršio imenovanje ili poziva izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika na podnošenje ostavke.

2. Ako je izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik razriješen javne dužnosti u skladu sa stavom 1. ovog člana, organ vlasti koji je razriješio zvaničnika o tome će obavijestiti Komisiju.

3. U slučaju neprihvatanja prijedloga Komisije za razrješenje izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika organ vlasti, nadležan za imenovanje, dužan je iznijeti razloge odbijanja prijedloga.

4. Ako izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik ne bude razriješen dužnosti, odnosno ne podnese ostavku protivno odredbama čl. 20. i 20a. ovog zakona ili ne otkloni razloge koji su ga doveli do sukoba interesa, Komisija će izricati nove sankcije obustave isplate dijela neto mjesečne plaće u skladu s ovim zakonom do otklanjanja razloga, odnosno napuštanja funkcije.

5. U slučaju kada Komisija pozove na podnošenje ostavke izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika na obavljanje javne dužnosti, poziv se objavljuje u "Službenom glasniku BiH", dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i na internetskoj stranici Komisije.

6. Novčane kazne iz čl. 20. i 20a. ovog zakona uplaćuju se u budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine."

Član 9.
Prijelazne odredbe

Svi postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona bit će okončani prema odredbama koje su važile do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako je to povoljnije za stranku u postupku.

1. U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Parlamentarna skupština BiH pokrenut će postupak imenovanja članova Komisije.

2. Komisija će u roku 15 dana od dana imenovanja članova Komisije donijeti poslovnik o radu.

3. Komisija će u roku 30 dana od dana imenovanja članova Komisije donijeti akte iz člana 17a. stav 4. ovog zakona.

4. Agencija će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona izmijeniti Pravilnik.

5. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će u roku 15 dana od dana imenovanja članova Komisije izvršiti predaju svih predmeta iz oblasti sukoba interesa kao i sve neophodne evidencije i drugo što je potrebno za rad Komisije.

6. Agencija će preuzeti zaposlene iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji su do stupanja na snagu ovog zakona obavljali poslove koji su stavljeni u nadležnost Komisije i rasporediti ih u skladu s Pravilnikom.

7. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i Agencija će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona zaključiti sporazum o preuzimanju zaposlenih, u kojem će detaljno urediti sve aspekte njihovog preuzimanja.

Član 10.
Prestanak važenja

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Pravila o vođenju postupka iz oblasti Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 65/09) i Pravilnik o načinu vođenja registra - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 70/11).

Član 11.
Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-23/13
5. novembra 2013. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Bećirović, s. r.


Prvi zamjenik
predsjedavajućeg Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!