Službeni glasnik BiH, broj 74/19

Na osnovu člana 30. stav (1) tačka c) i člana 30. stav (2) i člana 33. stav (2) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18), člana 50. stav 4. tačka c) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 177. sjednici, održanoj 19.9.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O VISINI REGRESA ZA GODIŠNJI ODMOR U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se visina regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Član 2.
(Visina regresa za godišnji odmor)

Zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine utvrđuje se pravo na regres za godišnji odmor za 2020. godinu u visini od 300,00 KM.

Član 3.
(Obračun i isplata regresa za godišnji odmor)

Obračun i isplata regresa za godišnji odmor za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu vrši se u skladu sa odredbama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na regres za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 38/09, 70/09 i 87/15).

Član 4.
(Institucije odgovorne za provođenje Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se institucije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 134/19
19. septembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!