Službeni glasnik BiH, broj 43/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 7. stava (4) Odluke o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 85/12 i 66/19) i člana 6. stava (2) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 28.5.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O VISINI NOVČANE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom utvrđuje se visina novčane naknade za rad članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor), imenovanih ispred nevladinih organizacija navedenih u članu 3. Odluke o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 85/12 i 66/19).

Član 2.
(Visina naknade)

(1) Naknada za rad članova Odbora koji su imenovani ispred nevladinih organizacija utvrđuje se na mjesečnom nivou u iznosu od 200,00 KM (neto).

(2) Naknada iz stava (1) ovoga člana se isplaćuje za mjesec u kojem je održana sjednica Odbora, pod uslovom da je član Odbora prisustvovao sjednici Odbora, uz primjenu ograničenja propisanih članom 39. st. (3), (4) i (5) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18).

(3) Isplatu naknada za rad iz stava (1) ovoga člana odobrava rješenjem ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na osnovu izvještaja o održanoj sjednici - zapisnika sa sjednice Odbora.

(4) Član Odbora ostvaruje prava na naknadu u skladu s odredbama ove odluke u periodu mandata na koji je imenovan.

Član 3.
(Osiguranje sredstava)

Sredstva za isplatu naknada iz člana 1. ove odluke planiraju se i isplaćuju na teret budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Izvršenje)

Za izvršenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 124/20
28. maja 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!