Službeni glasnik BiH, broj 25/19

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici, održanoj 26. februara 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA U AGENCIJI ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom Odlukom u skladu sa odredbama Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16), propisuje se obaveza poslodavca/ Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Agencija) da obezbijedi minimum procesa rada u Agenciji za vrijeme trajanja štrajka.

(2) U skladu sa odredbama ove Odluke, obezbjeđivanje minimuma procesa rada u Agenciji za vrijeme trajanja štrajka se provodi radi zaštite javnog interesa, opšteg interesa građana, opšte sigurnosti lica i imovine.

Član 2.
(Minimum procesa rada)

(1) Zaposleni u Agenciji mogu početi štrajk, ako se osigura minimum procesa rada koji osigurava nesmetano funkcionisanje svih organizacionih jedinica Agencije.

(2) Minimum procesa rada u Agenciji za vrijeme trajanja štrajka ostvaruje se na način da se osigura kontinuirano obavljanje poslova i zadataka koji se odnose na:

a) Obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije (usklađivanje entitetskog zakonodavstva iz oblasti osiguranja, kako međusobno, tako i sa zakonodavstvom Evropske unije), kao i poslovi vezani za potrebe direktora/ice koji traže hitnost u postupanju i ne trpe odgađanje zbog zakonski propisanih rokova;

b) Obavljanje poslova koji proizilaze iz radno-pravnog statusa zaposlenih u Agenciji, a koji traže hitnost u postupanju i rješavanju, kao i rješavanje predmeta koji su vezani rokom; c) Obavljanje finansijsko-materijalnih poslova koji traže hitnost u postupanju i rješavanju (započeti postupci javnih nabavki, računovodstveni poslovi, obračun i isplata plaća i naknada, izrada zahtjeva za budžetskim sredstvima, izvještavanje o izvršenju budžeta);

d) Obavljanje poslova koji neposredno održavaju proces rada (poslovi od zaprimanja predmeta do njihovog daljeg distribuiranja u rad nadležnim organizacionim jedinicama, distribuiranje pošte od direktora/ice, distribuiranje materijala vezanih za rokove).

(3) Minimum procesa rada u Agenciji za vrijeme trajanja štrajka ostvaruje se sa 20% kadrovskih kapaciteta na nivou organizacionih jedinica ove institucije.

Član 3.
(Osiguravanje minimuma procesa rada)

(1) Ukoliko do početka štrajka ne dođe do rješavanja spora mirnim putem, zaposlene koji su dužni raditi za vrijeme štrajka radi osiguranja minimuma procesa rada, određuje direktor/ica Agencije posebnom odlukom.

(2) Rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica Agencije obavezni su:

a) Provesti minimum procesa rada iz člana 2. ove Odluke;

b) Napraviti plan i odrediti zaposlene koji će raditi za vrijeme trajanja štrajka;

c) Odrediti poslove i radne zadatke koji ne trpe odlaganje, odnosno koje je neophodno izvršavati u vrijeme trajanja štrajka.

(3) Za vrijeme trajanja štrajka direktor/ica Agencije i organizatori štrajka dužni su da sarađuju radi osiguranja minimuma procesa rada.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 38/19
26. februara 2019. godine
Sarajevo


Predsjedvajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!