Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu članova 6. i 7. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 7/03 i 37/03) i člana 3. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 i 47/14), ministar pravde Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA I DVA ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) Ovom odlukom utvrđuju se opšti i posebni kriteriji u svezi s procedurom utvrđivanja prijedloga kandidata, kao i konačna imenovanja na mjesta pravobranioca i dva zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

(2) Pod kriterijima za izbor i imenovanje pravobranioca i dva zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine smatraju se opšti uslovi utvrđeni Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, kao i posebni uslovi utvrđeni članom 3. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine i ovom odlukom.

Član 2.


(1) Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata, kao i konačna imenovanja na mjesta pravobranioca i dva zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine, mora se sprovesti putem javnog oglasa objavljenog u "Službenom glasniku BiH" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH", te u dnevnim novinama: "Dnevni avaz", "Glas Srpske" i " Večernji list", s ciljem da bude dostupan najširoj javnosti.

(2) Oglas za popunu upražnjenje pozicije treba da sadrži:

a) opis upražnjene pozicije, uključujući i pojedinosti o ulozi potencijalnog kandidata i naknadama, uslovima službe, dužini trajanja mandata i mogućnosti ponovog imenovanja,

b) opšte i posebne uslove koje kandidati treba da ispunjavaju u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, Zakonom o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, kao i uslove utvrđene ovom odlukom,

c) uslove i kriterije koje je poželjno ispunjavati, odnosno koji će se uzimati u obzir pri konačnom odabiru,

d) spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto za podnošenje, kao i druge upute za prijavu na oglas.

(3) Krajnji rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Član 3.


(1) Odluku o raspisivanju oglasa i sam tekst oglasa utvrđuje ministar pravde Bosne i Hercegovine.

(2) Postupak oglašavanja i sprovođenje postupka vrši Odsjek za kadrovske i opšte poslove u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Član 4.


(1) Ministar pravde Bosne i Hercegovine imenuje komisiju za izbor.

(2) Komisija za izbor se sastoji od pet članova, uključujući i predsjedavajućeg, od kojih su najmanje tri državni službenici iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i dva državni službenici iz drugih institucija Bosne i Hercegovine, a koji su pokazali da poznaju odredbe Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

(3) Komisija za izbor u okviru svojih nadležnosti:

- vrši pregled prijava kandidata,

- sprovodi intervju s prijavljenim kandidatima,

- sastavlja listu kandidata i dostavlja istu ministru pravde BiH,

- vrši i druge poslove koji proizilaze iz Zakona i ove odluke.

Član 5.


Pravobranioca i dva zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 6.


Kandidat za upražnjenu poziciju iz člana 5. ove odluke dužan je ispunjavati sljedeće opšte uslove:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina, ali da nije navršio zakonski propisanu starosnu dob za penziju, odnosno da nije ostvario pravo na ličnu penziju po bilo kojem osnovu,

- da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova za koje se kandidira (uvjerenje dostavlja kandidat po prijemu),

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,

- da nije pod optužnicom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine),

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene ili zastarjele kazne,

- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana rukovodnog organa,

- da mu odlukom suda nije zabranjeno vršenje aktivnosti na poziciji na koju se kandidira.

Član 7.


Pored opštih uslova koji su predviđeni u članu 6. ove odluke, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- VII. stepen stručne spreme (VSS),

- diplomirani pravnik,

- položen pravosudni ispit,

- iskustvo u radu u pravosuđu, advokaturi i drugim državnim organima, tvrtkama (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od osam godina nakon položenog pravosudnog ispita, koji je radeći u tim organima i pravnim licima stekao visok ugled pravnog stručnjaka,

- poznavanje rada na računaru.

Član 8.


Za sve kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz članova 6. i 7. ove odluke u postupku konačnog izbora uzet će se i sljedeći kriteriji:

- dužina radnog iskustva na traženim poslovima,

- kvalitet vršenja dosadašnjih poslova,

- komunikacijske i organizacijske vještine,

- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

- rezultati rada tokom karijere.

Član 9.


Ova odluka se direktno primjenjuje u postupku konačnog imenovanja pravobranioca i dva zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine.

Član 10.


Za sva pitanja koja nisu uređena ovom odlukom, direktno se primjenjuju odredbe Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

Član 11.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2635/22
17. marta 2023. godine


Ministar
Davor Bunoza, s, r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!