Službeni glasnik BiH, broj 39/23

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa čl. 12., 14., 16. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića broj 216, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesenoj dana 16.09.2022. godine pod brojem: UP-06-26-1-024-1/22, na 117. (stotinusedamnaestoj) sjednici održanoj dana 15.03.2023. godine, donijelo je


RJEŠENJE
1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na maloprodajnim tržištima fiksne telefonije, fiksnog širokopojasnog pristupa internetu i distribucije medijskih sadržaja na teritoriji Tuzlanskog i Zeničko – dobojskog kantona, koja će nastati sticanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo nad privrednim subjektom "TX TV" d.o.o. za telekomunikacije Tuzla.

2. Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

3. Obavezuje se privredni subjekt "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo da plati administrativnu taksu na Rješenje u iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

4. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je, dana 16.09.2022. godine pod brojem: UP-06-26-1-024-1/22, zaprimilo Prijavu namjere koncentracije (u daljem tekstu: Prijava) privrednog subjekta "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića broj 216, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Podnosilac prijave ili Telemach BH d.o.o. Sarajevo), podnesenu putem punomoćnika, advokata Nihada Sijerčića iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 1/B2 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u kojoj se navodi da će Podnosilac prijave steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom "TX TV" d.o.o. za telekomunikacije Tuzla, Fočanska 1N, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina (TX TV ili Ciljno društvo), u smislu člana 12. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu: Zakon).

Pravni osnov namjeravane koncentracije je Pismo namjere, potpisano dana 13.09.2022. godine između privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo kojeg zastupa Admir Drinić, direktor, kao Kupca i fizičkih lica, Sabahudina Bešića i Muhameda Tokače, kao Prodavaca udjela i vlasnika 5%, odnosno 95% udjela u privrednom subjektu TX TV d.o.o. Tuzla, pri čemu Prodavci žele da prodaju i prenesu Kupcu 100% svojih udjela u Ciljnom društvu.

Prijava namjere koncentracije je podnesena u zakonom propisanom roku, u smislu člana 16. stav (1) Zakona.

Podnosilac prijave je samoinicijativno dostavio nedostajuće podatke i dokumentaciju u odnosu na predmetnu Prijavu, i to podnescima zaprimljenim pod brojevima: UP-06-26-1-024-2/22 od dana 23.09.2022. godine, UP-06-26-1-024-3/22 od dana 28.09.2022. godine i UP-06-26-1-024-4/22 od dana 18.10.2022.

Konkurencijsko vijeće je, dana 05.12.2022. godine pod brojem UP-06-26-1-024-11/22, uputilo Podnosiocu prijave dodatni Zahtjev za dostavom podataka, na koji je Podnosilac prijave odgovorio podneskom zaprimljenim dana 28.12.2022. godine pod brojem UP-06-26-1-024-13/22, te podneskom zaprimljenim dana 04.01.2023. godine pod brojem UP-06-26-1-024-14/22. Također, dodatni zahtjev za dostavom podataka je upućen i aktom broj: UP-06-26-1-024-17/22 od dana 20.02.2023. godine, na koji je Podnosilac prijave odgovorio podneskom zaprimljenim pod brojem: UP-06-26-1-024-18/22 dana 22.02.2023. godine.

U prijavi se navodi da će Podnosilac prijave istu podnijeti i u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Konkurencijsko vijeće je, u skladu sa članom 16. stav (4) Zakona dana 21.11.2022. godine, u dnevnim novinama objavilo Obavještenje o podnesenoj prijavi koncentracije (akt broj: UP-06-26-1-024-6/22 od 16.11.2022. godine)(u daljem tekstu: Obavještenje), u kojem su navedeni podaci o namjeravanoj koncentraciji, te su pozvane sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na relevantnim tržištima na dostavljanje pisanih komentara u vezi provođenja iste. U odnosu na naprijed navedeno Obavještenje, Konkurencijsko vijeće je, dana 29.11.2022. godine pod brojem: UP-06-26-1-024-8/22, zaprimilo podnesak privrednog subjekat Mtel a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića br. 2 , 78000 Bnaja Luka, Bosna i Hercegovina, kojim je isti dostavio primjedbe u odnosu na predloženo relevantno tržište u geografskom smislu.

Nakon kompletiranja Prijave koncentracije, Konkurencijsko vijeće je dana 14.02.2023. godine izdalo Potvrdu o kompletnoj i urednoj prijavi, u smislu člana 30. stav (3) Zakona, aktom broj: UP-06-26-1-014- 15/22.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekti "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, 71000 Sarajevo, ul. Džemala Bijedića broj 216, Bosna i Hercegovina i privredni subjekt "TX TV" d.o.o. za telekomunikacije Tuzla, Fočanska 1N, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

1.1. "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo


(Podnosilac prijave)


Privredni subjekt "Telemach BH", Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića broj 216, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, skraćena oznaka firme: "Telemach BH" d.o.o. Sarajevo, registrovan je kod Općinskog suda u Sarajevu, pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0620-08, JIB 420029890007.

Telemach BH d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt u privatnom vlasništvu, te čini dio United Groupe. United Groupa je pod krajnjom kontrolom fondova koje savjetuje društvo BC Partners LLP, međunarodni privatni investicioni fond sa sjedištem u Londonu.

Djelatnost privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo je pružanje telekomunikacionih usluga.

Privredni subjekt Telemach BH d.o.o. Sarajevo je aktivan kao kablovski operater u Bosni i Hercegovini. Osnovne aktivnosti istog se tiču distribucije audiovizuelnog medijskog sadržaja krajnjim korisnicima preko CATV,OTT i DTH platforme.

Privredni subjekt Telemach d.o.o. je nosilac sljedećih dozvola Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine:

- Dozvola za obavljanje djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža, broj: DMON – 13/13 od 01.01.2011. godine;

- Dozvola za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu, broj: DPIU-TS/006/13 od 21.01.2011. godine;

- Dozvola za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, broj: DFTU – 10/13 od 18.04.2011. godine i

- Dozvole za distribuciju audiovizuelnih i medijskih usluga radija.

Povezana društva privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo navedena su u tački 1.3. ovog Rješenja.

1.2. "TX TV" d.o.o. za telekomunikacije Tuzla (ciljno društvo)


Privredni subjekt "TX TV" d.o.o. za telekomunikacije Tuzla, Fočanska 1N, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, skraćena oznaka firme "TX TV" d.o.o. Tuzla, je registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, pod matičnim brojem (MBS): 1-13820, JIB: 4209790200005.

Vlasnici privrednog subjekta "TX TV" d.o.o. za telekomunikacije su fizička lica: Sabahudin Bešić, sa 5% udjela u kapitalu i Muhamed Tokača, sa 95% udjela u kapitalu.

Privredni subjekt TX TV d.o.o. se bavi pružanjem usluga kablovske distribucije audiovizuelnih medijskih sadržaja i interneta, odnosno djeluje kao kablovski operator na područjima Tuzlanskog i Zeničko – dobojskog kantona. Osnovne aktivnosti koje obavlja tiču se distribucije audiovizuelnog medijskog sadržaja krajnjim korisnicima preko CATV platforme. Kompanija koristi vlastitu i zakupljenu mrežu za pružanje usluga krajnjim korisnicima, uključujući call-centar.

Privredni subjekt TX TV d.o.o. je nosilac sljedećih dozvola Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine:

- Dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa Internetu broj DPIU-TS/015/13 od 01.04.2013. godine;

- Dozvole za obavljanje djelatnosti operatera javnih elektronskih komunikacijskih mreža broj 22/13 od 01.04.2013. godine za obavljanje djelatnosti operetora javnih telekomunikacijskih mreža, uz rješenje broj UP1: 02-29-1-663/17 i aneks P.D.1.4 DMON - 22/13 od 07.08.2017. godine, kojim se odobrava nacionalno područje obavljanja djelatnosti;

- Dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga broj DFTU-12/20 od 03.12.2020. godine;

- Dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija 361-DP od 09.02.2017. godine.

U Prijavi se ističe se da privredni subjekt TX TV d.o.o., kao Ciljno društvo predmetne koncentracije, ne djeluje na tržištu usluga mobilne telefonije, kao i da usluge fiksne telefonije, fiksnog širokopojasnog pristupa internetu i distribucije medijskog sadržaja pruža na području pokrivenosti svoje mreže

Privedni subjekt TX TV d.o.o. nema podružnice, niti povezane privredne subjekte u Bosni i Hercegovini.

1.3. Povezana društva privrednog subjekta Telemach BH d.o.o Sarajevo u Bosni i Hercegovini


Povezana društva privrednog subjekta Telemach d.o.o registrovana u Bosni i Hercegovini su sljedeći privredni subjekti: Adria News d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, Adria News BH Production d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, CAS Media d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, Direct Media Komunikacije d.o.o., Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, Nova BH d.o.o. Sarajevo, Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, Multiplex Service BH d.o.o., Bistrik 9, 71000 Sarajevo, M&H Company d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, HKB net d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo i KATV HS d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo.

1.3.1. Adria News d.o.o.


Privredni subjekt Adria News d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0149-14, JIB: 4201954280004.

Osnivač privrednog subjekta Adria News d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Adria News S.a.r.l., 18 rue du Strasbourg, L – 2560 Luxembourg, Luxembourg.

Pretežna poslovna djelatnost privrednog subjekta Adria News d.o.o. Sarajevo je konsalting.

1.3.2. Adria News BH Production d.o.o.


Privredni subjekt Adria News BH Production d.o.o., Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0313-14, JIB: 4201979860005.

Osnivač privrednog subjekta Adria News BH Production d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Adria News d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo.

Pretežna poslovna djelatnost privrednog subjekta Adria News d.o.o. Sarajevo je produkcija medijskih sadržaja.

1.3.3. CAS Media d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt CAS Media d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0625-15, JIB: 4202137280007.

Osnivač privrednog subjekta CAS Media d.o.o. Sarajevo je United Media S.a.r.l., 16 – 18 rue du Strasbourg, L – 2560 Luxembourg, Luxembourg.

Pretežna poslovna djelatnost privrednog subjekta CAS Media d.o.o. Sarajevo je marketing.

1.3.4. "DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE" Društvo sa ograničenom odgovornošću


Privredni subjekt DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE d.o.o., Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0523-18, JIB: 4202538860006.

Osnivač privrednog subjekta DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE d.o.o. je privredni subjekt DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI d.o.o. Beograd, ul. Antifašističke borbe br.13b, Beograd, Republika Srbija.

Pretežna poslovna djelatnost privrednog subjekta DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE d.o.o. je konsalting.

1.3.5. "Nova BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo


Privredni subjekt Nova BH d.o.o. Sarajevo, Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0500-08, JIB: 4201224800002.

Osnivač privrednog subjekta Nova BH d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Direct Media Kominikacije d.o.o., Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo.

Pretežna poslovna djelatnost privrednog subjekta Direct Media Kominikacije d.o.o. je emitovanje TV programa

1.3.6. Multiplex Service BH Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo


Privredni subjekt Multiplex Service BH d.o.o., Bistrik 9, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0676-18 , JIB: 4202560360009.

Osnivači privrednog subjekta Multiplex Service BH d.o.o. su privredni subjekti "DASTO-SEMTEL" d.o.o. Bijeljina, ul. Račanska 98, 76300 Bijeljina i "NOVA BH" d.o.o. Sarajevo, ul. Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo.

Pretežna poslovna djelatnost privrednog subjekta Multiplex Service BH d.o.o. je operater multipleksa za digitalno emitovanje.

1.3.7. Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu elektroopremom "M&H" Company d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt M&H Company d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0254-13, JIB: 420101873006.

Osnivač privrednog subjekta M&H Company d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo.

Pretežna poslovna aktivnost privrednog subjekta M&H Company d.o.o. Sarajevo su telekomunikacije.

1.3.8. Društvo za usluge, projektovanje, promet, unutrašnju i vanjsku trgovinu "HKB net" d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt HKB net d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0246-15, JIB: 4200946050001.

Osnivač privrednog subjekta HKB net d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo.

Pretežna poslovna djelatnost privrednog subjekta HKB net d.o.o. Sarajevo su telekomunikacije.

1.3.9. KABLOVSKA TELEVIZIJA "HS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge, promet, unutrašnju i vanjsku trgovinu Sarajevo


Privredni subjekt KATV HS d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0133-15, JIB: 4200710440003.

Osnivači privrednog subjekta KATV HS d.o.o. Sarajevo su privredni subjekt Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo i fizička lica, Abaz Fadil i Kabanica Jovanka.

Pretežna poslovna djelatnost privrednog subjekta KATV HS d.o.o. Sarajevo su telekomunikacije.

1.3.10. Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu elektroopremom "M&H" Company d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt M&H Company d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0254-13, JIB: 420101873006.

Osnivač privrednog subjekta M&H Company d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo.

Pretežna poslovna djelatnost privrednog subjekta M&H Company d.o.o. Sarajevo su telekomunikacije.

2. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10) i Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10).

Konkurencijsko vijeće, na osnovu člana 43. stav (7) Zakona, može koristiti sudsku praksu Evropskog suda i odluke Evropske komisije, kao i kriterije i standarde iz Uredbe Vijeća EK broj 139/2004 o kontroli koncentracije između privrednih subjekata, Obavještenje Evropske Komisije o konceptu koncentracija privrednih subjekata, te Smjernice za ocjenu horizontalnih /vertikalnih koncentracija.

3. Pravni osnov i oblik koncentracije


Kao pravni osnov ove koncentracije Podnosilac prijave je, u smislu člana 30. stav (1) tačka a) Zakona i člana 9. tačka f) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata, dostavio Pismo namjere, potpisano dana 13.09.2022. godine između privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo, kojeg zastupa Admir Drinić, direktor (u daljem tekstu: Kupac) i fizičkih lica, Sabahudina Bešića, vlasnika 5% udjela u privrednom subjektu TX TV d.o.o. Tuzla i Muhameda Tokače, vlasnika 95% udjela u privrednom subjektu TX TV d.o.o. Tuzla (u daljem tekstu: Prodavci), pri čemu Kupac želi da stekne od Prodavca, a Prodavci žele da prodaju i prenesu Kupcu svoje udjele u privrednom subjektu TX TV d.o.o. Tuzla (100% udjela), čime će Kupac steći pojedinačnu kontorolu nad istim. Nadalje, Podavac i Kupci su u tekstu Pisma namjere označeni zajedničkim nazivom "Strane" ili individualno "Strana".

U članu 1. Pisma namjere, navodi se da će se transakcija sprovesti po okončanju due diligence procesa i pregovora između Strana, zaključivanjem ugovora o kupoprodaji i prijenosu udjela na način da, nakon prodaje, Kupac preuzme sve udjele koje Prodavci imaju u TX TV.

Prema članu 2. Pisma namjere, Strane utvrđuju da neće sprovesti predmetnu koncentraciju, sve dok Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine i drugi nadležni organi u regiji, ne izdaju rješenje kojim se predmetna koncentracija ocjenjuje dopuštenom.

Pravni oblik koncentracije Podnosilac prijave predstavlja sticanje kontrole jednog privrednog subjekta nad drugim privrednim subjektom sticanjem većine prava glasa, odnosno Podnosilac prijave stiče pojedinačnu kontorolu nad privrednim subjektom TX TV, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) Zakona.

4. Obaveza prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

U skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata, učesnici koncentracije sa sjedištem i prebivalištem u Bosni i Hercegovini su obavezni prijaviti namjeravanu koncentraciju u koliko su ispunjeni uslovi iz člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

Ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata, učesnika koncentracije, na dan 31.12.2021. godine su sljedeći:

Tabela br. 1

Ukupni godišnji prihod u 2021. godini (KM)

 

BC Partners

TX TV d.o.o. Tuzla

BiH

 (..)*$$$(..)* - Podatak označava poslovnu tajnu$$$

(..)

Svijet

(..)

-

 Izvor: Podaci iz prijave

Prema navedenim podacima (Tabela 1.) privredni subjekti učesnici koncentracije ispunjavaju uslove ukupnog godišnjeg prihoda, iz člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

5. Relevantno tržište koncentracije


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta u proizvodnom smislu, relevantno tržište obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvata cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Prema članu 3. stav (3) Zakona, relevantno geografsko tržište obuhvata cjelokupan ili značajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda i/ili usluga pod jedanakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim relevantnim geografskim tržištima.

Relevantno tržište predmetne koncentracije, uzimajući u obzir aktivnosti i djelatnosti učesnika predmetne koncentracije i Ciljnog društva, predstavljaju sljedeća relevantna tržišta:

- Maloprodajno tržište fiksne telefonije,

- Maloprodajno tržište fiksnog širokopojasnog pristupa internetu i

- Maloprodajno tržište distribucije medijskih sadržaja.

Također, kao relevantno geografsko tržišta predmetne koncentracije posmatra se teritorij Tuzlanskog i Zeničko – dobojskog kantona, s obzirom na područje djelovanja Ciljnog društva ove koncentracije, te činjenicu da isti ima rasprostranjenu mrežnu infrastrukturu za pružanje svojih usluga na teritoriji Tuzlankog i Zeničko – dobojskog kantona u kojima i posluje, odnosno na kojima će se manifestirati značajniji utjecaj na strukturu samog relevantnog tržišta.

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem predmetne koncentracije smatraju se maloprodajna tržišta fiksne telefonije, fiksnog širokopojasnog pristupa internetu i distribucije medijskih sadržaja u Tuzlanskom i Zeničko – dobojskom kantonu.

6. Analiza relevantnog tržišta


Prema podacima iz Prijave, učesnici koncentracije i tržišni konkurenti su na relevantnom maloprodajnom tržištu distribucije medijskog sadržaja na područjima Zeničko – dobojskog i Tuzlanskog kantona u 2021. godini prisutni sa sljedećim tržišnim udjelima:

Tabela br. 2

Maloprodajno tržište distribucije medijskog sadržaja u Zeničko – dobojskom i Tuzlanskom kantonu

R.br.

Učesnik koncentracije

Zeničko – dobojski kanton

Tuzlanski kanton

Ukupno

Broj korisnika

%

Broj korisnika

%

Broj korisnika

%

1.

Telemach BH

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

2.

TX TV

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

3.

Telecom BH

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

4.

KTG E-G-E

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

5.

MEDIA SKY

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

6.

NEON SOLUCIJE

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

7.

Wirac.net

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

8.

Ostali

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

Ukupno (1-8)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

Ukupno (1+2)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

 Izvor: Podaci iz Prijave

Zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom maloprodajnom tržištu distribucije medijskog sadržaja na području Zeničko – dobojskog kantona u 2021. godini je iznosio (..)%, dok je na području Tuzlanskog kantona zajednički tržišni iznos u 2021. godini (..)%.

Prema iskazanom broju korisnika učesnika koncentracije u oba kantona, ukupan zajednički tržišni udio na maloprodajnom tržištu distribucije medijskog sadržaja na područjima Zeničko - dobojskog i Tuzlanskog kantona iznosi (..)%.

Prema podacima iz Prijave, učesnici koncentracije i tržišni konkurenti su, na relevantnom maloprodajnom tržištu fiksnog širokopojasnog pristupa internetu na područjima Zeničko – dobojskog i Tuzlanskog kantona u 2021. godini, prisutni sa sljedećim tržišnim udjelima:

Tabela br. 3

Maloprodajno tržište fiksnog širokopojasnog pristupa internetu u Zeničko – dobojskom i Tuzlanskom kantonu

R.br.

Privredni subjekt

Zeničko – dobojski kanton

Tuzlanski kanton

Ukupno

Broj korisnika

%

Broj korisnka

%

Broj korisnika

%

1.

Telemach BH

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

2.

TX TV

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

3.

BH Telecom

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

4.

KTV E-G-E

(..)

(..)

-

0

(..)

(..)

5.

MEDIA SKY

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

6.

NEON

SOLUCIJE

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

7.

Wirac.net

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

8.

Ostali

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

Ukupno (1-8)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

Ukupno (1+2)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

 Izvor: Podaci iz Prijave

Zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom maloprodajnom tržištu fiksnog širokopojasnog pristupa internetu na području Zeničko – dobojskog kantona u 2021. godini je (..)%, dok je na području Tuzlanskog kantona zajednički tržišni udio u 2021. godini (..)%.

Prema iskazanom broju korisnika učesnika koncentracije u oba kantona, ukupan zajednički tržišni udio na maloprodajnom tržištu fiksnog širokopojasnog pristupa internetu na području Zeničko – dobojskog i Tuzlanskog kantona iznosi (..)%.

Prema podacima iz Prijave, učesnici koncentracije i tržišni konkurenti su, na relevantnom maloprodajnom tržištu fiksne telefonije na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini, prisutni sa sljedećim tržišnim udjelima:

Maloprodajno tržište fiksne telefonije u Tuzlanskom kantonu

R. br.

Privredni subjekt

Tuzlanski kanton

Broj korisnika

%

1.

Telemach BH

(..)

(..)

2.

TX TV

(..)

(..)

3.

BH Telecom

(..)

(..)

4.

MEDIA SKY d.o.o.

(..)

(..)

5.

NEON SOLUCIJE

(..)

(..)

6.

Ostali

(..)

(..)

 

Ukupno (1-5)

(..)

(..)

 

Ukupno (1+2)

(..)

(..)

 Tabela br. 4 Izvor: Podaci iz Prijave

Zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom maloprodajnom tržištu fiksne telefonije na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini je iznosio (..)%.

Podnosilac prijave napominje da se procjena tržišnih udjela zasniva na broju korisnika, pri čemu isti navodi da je raspolagao sljedećim egzaktnim parametrima: (..).

Nadalje, Podnosilac prijave ističe da RAK ne objavljuje podatke o tržišnim udjelima operatera na kantonalnim nivoima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da su procjene izvršene i na osnovu najboljih saznanja stečenih putem vlastitih zaposlenika na terenu.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće smatra da je Podnosilac prijave u Prijavi dostavio podatke u dobroj namjeri bez svjesne namjere dostavljanja nepreciznih i netačnih podataka.

Podnosilac prijave ističe i činjenicu da na teritoriji kantona koji čine relevantno geografsko tržište trenutno postoji značajan tržišni udio dominantnih telekom operatera, koji ostaju glavni konkurenti učesnika koncentracije. S obzirom na moć dominantnih operatera sa značajnom tržišnom snagom, nadalje se ističe da je potpuno isključena mogućnost bilo kakvog narušavanja tržišne konkurencije od strane učesnika koncentracije.

8. Ocjena koncentracije


Konkurencijsko vijeće je analizom relevantnih podataka, u smislu člana 17. Zakona, ocijenilo da provođenjem koncentracije neće doći do stvaranja dominantne pozicije učesnika koncentracije. S obzirom da provođenjem predmetne koncentracije neće doći do promjene strukture relevantnog tržišta, odnosno stvaranja dominantnog položaja njenih učesnika, samim tim ova koncentracija neće dovesti do negativnih efekata na ostale stvarne i potencijalne konkurente.

Analizom efekata koncentracije utvrđeno je da ista može dovesti do povećanja kvaliteta usluga koje se nude potrošačima na relevantnom tržištu, odnosno izvjesno je da će se povećati broj proizvoda i usluga koje se nude korisnicima, na način da će Podnosilac prijave biti u mogućnosti omogućiti veći broj proizvoda/usluga, u odnosu na trenutno dostupne (više TV kanala, EON usluga koju pruža privredni subjekt Telemach BH, i sl.). Predmetna koncentracija također može doprinijeti stvaranju konkurenta koji je sposoban da konkuriše dominantnijim operaterima (incumbent operatertima) na relevantnom tržištu, što konsekventno ima pozitivne efekte na istom, i to na način da se kroz konsolidaciju i okrupnjavanje lokalnog kablovskog operatera, odnosno sticanjem kontrole privrednog subjekta Telemach d.o.o. nad Ciljnim društvom koncentracije, stvara alternativni ponuđač bundle usluga koji će efektivno konkurisati ostalim tržišnim učesnicima.

Konkurencijsko vijeće je prilikom ocjene koncentracije razmotrilo i pristigli komentar na Obavještenje o predmetnoj koncentraciji, odnosno razmotrene su primjedbe privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, koji smatra da kao relevantno tržište predmetne koncentracije u geografskom smislu treba posmatrati isključivo teritorij Bosne i Hercegovine. Privredni subjekt Mtel a.d. Banja Luka navodi da je relevantni pravni regulatorni okvir za pružanje usluge distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, kao i usluga pristupa internetu, isti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, te da je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) u pogledu maloprodajnog tržišta distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, zaključila da je kao geografsko tržište relevantna teritorija Bosne i Hercegovine. Privredni subjekt Mtel a.d. u svom podnesku dalje navodi da je Podnosilac prijave definisao relevantno tržište na nivou kantona isključivo sa ciljem da prikrije stvaranje dominantnog položaja na tržištu distribucije medijskog sadržaja na području Bosne i Hercegovine, kao i da, prema podacima RAK-a o broju korisnika usluge distribucije medijskog sadržaja u Bosni i Hercegovini na dan 30.11.2021. godine, tržišno učešće privrednog subjekta Telemach BH i njegovih povezanih lica iznosi 39,27%, odnosno da bi dopuštanje predmetne koncentracije imalo za posljedicu da Telemach grupa na tržištu distribucije medijskog sadržaja u Bosni i Hercegovini ostvari tržišni udio od 41,71%. Nadalje, privredni subjekt Mtel a.d. Banja Luka u svom podnesku ukazuje na tri rješenja Konkurencijskog vijeća kojima se odobrava koncentracija, a u kojima su utvrđena relevantna tržišta proizvoda u geografskoj dimenziji određena kao teritotrij Bosne i Hercegovine, te navodi da je ovaj organ u 13 postupaka utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja ili zabranjenog sporazuma u sektoru telekomunikacija, kao relevantno geografsko tržište definisao teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. U konačnici, privredni subjekt Mtel a.d. je predložio da se kao relevantno geografsko tržište u predmetnoj koncentraciji odredi tržište cijele Bosne i Hercegovine, te da se donese rješenje kojim se predmetna koncentracija ocjenjuje nedopuštenom.

Konkurencijsko vijeće je sa dužnom pažnjom razmotrilo navode privrednog subjekta Mtel a.d., međutim naprijed navedene primjedbe nisu ocijenjene kao relevantne. Privredni subjekt Mtel a.d. je u svom podnesku naveo odluke Konkurencijskog vijeća koje su donesene temeljem postupaka u kojima se utvrđivalo postojanje zabranjenog konkurencijskog djelovanja (utvrđivanje zabranjenih sporazuma i zloupotreba dominantnog položaja), a koji su provedeni po različitom činjeničnom i pravnom osnovu, jednako kao i odluke o dopuštenosti koncentracija, koje se ocjenjuju u svakom pojedinačnom slučaju, temeljem relevantnih propisa. Imajući u vidu da Konkurencijsko vijeće u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, za svaki slučaj posebno određuje relevantno tržište u proizvodnom i geografskom smislu, pa tako i u predmetnoj koncentraciji, primjedbe privrednog subjekta Mtel a.d. nisu bile od utjecaja na ocjenu dopuštenosti iste.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da predmetna koncentracija ne sprječava, ne ograničava, niti narušava tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

9. Administrativna taksa


Podnosilac prijave na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. stav (1) tarifni broj 107. tačka d) pod 1) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18), je dužan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Podnosilac prijave je dužan dokaz o obavljenoj uplati administrativne takse dostaviti prije ili prilikom preuzimanja ovog rješenja, u skladu sa članom 3. st. (1) i (2) pod b) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem.

U slučaju da Podnosilac prijave ne izvrši uplatu administrativne takse, Konkurencijsko vijeće će putem Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine zatražiti prisilnu naplatu iste.

10. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Rješenja.

Broj UP-06-26-1-024-19/22
15. marta 2023. godine
Sarajevo


Predsjednik
Nebojša Popić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!