Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu čl. 4.2., 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 16. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), rješavajući po zahtjevu pravnog lica "Disam BH" d.o.o., Sarajevo, od 29. novembra 2022. godine, koji je dopunjen 11. januara 2023. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 15. marta 2023. godine, donijeta je


ODLUKA


O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

1. Pravnom licu "Disam BH" d.o.o., Sarajevo, izdaje se privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

2. Privremena licenca iz tačke 1. ove Odluke izdaje se za period od 16. marta 2023. godine do 15. marta 2025. godine i koristi se u skladu sa Standardnim uvjetima za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom ("Službeni glasnik BiH", broj 14/16).

3. Privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom sastavni je dio ove Odluke.

4. Vlasnik privremene licence je u obavezi plaćati regulatornu naknadu u periodu važenja privremene licence, na način i u rokovima utvrđenim posebnim aktom.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a njen dispozitiv bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Broj 05-28-12-305-20/22
15. marta 2023. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!