Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu člana 56a stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 05.08.2019. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O KRITERIJIMA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTIMA OD JAVNOG INTERESA KOJE PROVODE UDRUŽENJA I FONDACIJE


Član 1.
(Predmet)

(1) Pravilnikom o kriterijima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se opći principi, kriteriji, postupak dodjele i ugovaranja sredstava iz budžeta Bosne i Hercegovine za projekte u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije, način ostvarivanja nadzora nad utroškom dodijeljenih budžetskih sredstava i druga pitanja od značaja za planiranje, finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uređeno.

(2) Odredbe ovoga pravilnika ne primjenjuju se na direktno finansiranje i sufinansiranje programa i djelatnosti udruženja i fondacija iz redovnih budžetskih sredstava, u skladu sa zakonom.

(3) Izrazi koji su u ovom pravilniku dati radi preglednosti u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 2.
(Definicije)

U smislu ovoga pravilnika:

a) "program" je skup zaokruženih i tematski povezanih specifičnih ciljeva usmjerenih na ostvarivanje definisanih strategijskih ciljeva javnih politika u nadležnosti institucije Bosne i Hercegovine koje se realizuju kroz projekte udruženja i fondacija, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16),

b) "projekat" je skup tematski povezanih aktivnosti udruženja i fondacija usmjerenih na realizovanje nekih od specifičnih ciljeva javnih politika i programa institucije Bosne i Hercegovine koje se provode u jasno definisanom vremenskom roku i koji su finansirani sredstvima iz tekućeg granta planiranih budžetom Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16),

c) "oblasti od javnog interesa" su oblasti definisane Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine: zaštita i promovisanje ljudskih prava, prava lica s invaliditetom, djece s poteškoćama u razvitku, zaštita i promovisanje nacionalnih manjina, jednakosti i ravnopravnosti u borbi protiv diskriminiranja, nasilja, aktivnosti djece i mladih, borba protiv različitih oblika ovisnosti, razvoj volonterstva, humanitarne aktivnosti, socijalna zaštita, zaštita okoliša, prirode, zdravlja ljudi te promovisanje umjetnosti, obrazovanja, kulture i druge oblasti koje su posebnim zakonom definisane kao oblasti od javnog interesa,

d) "udruženje i fondacija" je organizacija civilnog društva koja je osnovana i upisana u registar u skladu sa zakonima koji uređuju pravni status udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini,

e) "institucija Bosne i Hercegovine" (u daljnjem tekstu: institucija) je budžetski korisnik, odnosno ministarstvo ili upravna organizacija kao samostalna upravna organizacija, upravna organizacija u sastavu ministarstava, kao i druge institucije Bosne i Hercegovine osnovane posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave, a koje dodjeljuje budžetska sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija,

f) "nosilac projekta ili aplikant" je udruženje ili fondacija koja je nosilac prijave na javni poziv za finansiranje i sufinasiranje projekata udruženja i fondacija iz budžeta Bosne i Hercegovine i nosilac provedbe odobrenog projekta po javnom pozivu,

g) "partner" je udruženje ili fondacija koja s nosiocem projekta učestvuje u pripremi, prijavi projekta na javni poziv i provedbi projekata, i čiji se troškovi učestvovanja u provedbi projekta mogu pokrivati iz sredstava dodijeljenih za provedbu projekta.

Član 3.
(Opći principi finansiranja i sufinansiranja)

Finansiranje i sufinansiranje projekata zasniva se na sljedećim principima:

a) planiranje finansiranja i sufinansiranja,

b) finansiranje i sufinansiranje na osnovu javnog poziva,

c) jednak tretman podnosioca prijave na javni poziv,

d) proporcionalnost propisanih kriterija za finansiranje i sufinansiranje,

e) transparentnost postupka dodjele sredstava,

f) efikasan mehanizam nadzora nad utroškom odobrenih sredstava (monitoring),

g) mjerljivost učinka (evaluacija).

Član 4.
(Planiranje)

(1) Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata planiraju se u budžetu institucije iz člana 2. tačka e) ovoga pravilnika.

(2) Sredstva iz stava (1) ovoga člana planiraju se u budžetu institucije u okviru definisanog programa, ako prethodna analiza institucije i provedene javne konsultacije ukazuju da je finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja i fondacija najefikasniji način za realizovanje definisanih ciljeva javnih politika u nadležnosti institucije.

(3) Raspodjela sredstava iz stava (1) ovoga člana vrši se saglasno planu utroška sredstava institucije za tekuću budžetsku godinu.

(4) Institucija na internet stranici objavljuje godišnji plan finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja i fondacija, u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta Bosne i Hercegovine za tekuću godinu.

Član 5.
(Javni poziv)

Institucija dodjeljuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija na osnovu objavljenog javnog poziva (Aneks I).

Član 6.
(Jednak tretman podnosilaca prijave)

Institucija osigurava jednak tretman podnosilaca prijave na javni poziv iz člana 5. ovoga pravilnika.

Član 7.
(Proporcionalnost)

U definiranju dokumentacije koju je potrebno dostaviti iz člana 14. ovoga pravilnika, načina izvještavanja, načina provedbe nadzora nad realizovanjem projekata (monitoring) i načina procjene efekata provedenih projekata na realizovanje definisanih ciljeva javnih politika (evaluacija), institucija primjenjuje princip proporcionalnosti.

Član 8.
(Transparentnost)

Institucija osigurava učestvovanje javnosti i dostupnost dokumenata za učestvovanje u javnom pozivu na svojoj internet stranici u svim fazama planiranja i provedbe procedura dodjele sredstava (ugovaranja) za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija.

Član 9.
(Mjerljivost učinka)

Institucija u planiranju programa definiše jasne i mjerljive indikatore za procjenu efekata provedenog projekta na definisane strategijske ciljeve javnih politika u nadležnosti institucije.

Član 10.
(Prijava za učestvovanje na javnom pozivu)

Udruženje i fondacija podnosi prijavu za učestvovanje na javnom pozivu iz člana 5. ovoga pravilnika, pojedinačno ili u partnerstvu sa drugim udruženjima ili fondacijama.

Član 11.
(Zabrana učestvovanja na javnom pozivu)

Pravo učestvovanja na javnom pozivu iz člana 5. ovoga pravilnika nema udruženje i fondacija:

a) koja nije ispunila obaveze i opravdala utrošak sredstava u skladu sa ugovorom o dodjeli sredstava za realizovanje projekta sklopljenog sa bilo kojom institucijom u Bosni i Hercegovini u prethodnih pet godina,

b) čiji je osnivač država, entitet, Brčko distrikt, kanton, općina ili drugo javno-pravno lice,

c) koja nije podnijela nadležnom tijelu finansijski izvještaj za prethodnu fiskalnu godinu te izmirila dospijele zdravstvene i mirovinske doprinose i poreske obaveze,

d) koja se nalazi u postupku stečaja ili likvidacije,

e) koja je u roku od pet godina prije dana objavljivanja javnog poziva iz člana 5. ovoga pravilnika proglašena krivom za krivično djelo pravosnažnom presudom.

Član 12.
(Objavljivanje javnog poziva)

(1) Institucija objavljuje javni poziv iz člana 5. ovoga pravilnika na svojoj internet stranici.

(2) Institucija može objaviti javni poziv u dnevnim novinama, na društvenim mrežama i drugim izvorima i alatkama informiranja.

Član 13.
(Sadržina javnog poziva)

Javni poziv (Aneks I) obavezno sadrži:

a) pravni osnov za raspisivanje javnog poziva, uključujući i broj odluke nadležne institucije o uspostavi programa, naziv programa i referencu na budžetsku liniju iz koje se finansira program,

b) oblast od javnog interesa za koji se raspisuje javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija,

c) cilj finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja i fondacija, te njegovu vezu sa općim i specifičnim ciljevima programa institucije,

d) finansijski okvir za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija, koji sadrži: maksimalni i minimalni iznos planiranih sredstava po odobrenom projektu; maksimalni i minimalni procentualni iznos planiranih sredstava za sufinansiranje već odobrenih projekata; maksimalni procentualni iznos od odobrenih sredstava koji se može koristiti za pokriće administrativnih troškova nosilaca i partnera na projektu (indirektni troškovi nosilaca i partnera na projektu),

e) vremenski period za provedbu projekata,

f) opće kriterije za učestvovanje na javnom pozivu, te razloge za zabranu učestvovanja na javnom pozivu iz člana 11. ovoga pravilnika,

g) kalendar javnog poziva, koji sadrži: datum objave javnog poziva na internet stranici institucije; rok za podnošenje prijave i dokumentacije, planirani datum objave odluke o dodijeli sredstava na internet stranici institucije, planirani datum zaključivanja ugovora sa nosiocem odobrenog projekta,

h) listu obavezne konkursne dokumentacije,

i) način bodovanja pristiglih projekata,

j) postupak zaključenja ugovora,

k) ime i prezime, e-mail i broj telefona u instituciji nadležnoj za davanje informacija o javnom pozivu,

l) druge podatke od značaja za podnošenje prijave i odlučivanje o raspodijeli sredstava.

Član 14.
(Prijava i dokumentacija za učestvovanje na javnom pozivu)

(1) Nosilac projekta, uz prijavu za učestvovanje na javni poziv (Aneks II), dostavlja poštom Ili lično na adresu institucije:

a) za projekte čija vrijednost ne prelazi 25.000 KM:

- popunjeni obrazac prijedloga projekta (Aneks III),

- budžet projekta (Aneks IV),

- izjavu o partnerstvu u slučaju da više udruženja i fondacija zajednički podnosi prijavu projekta (Aneks VI),

- izvod iz registra udruženja i fondacija nosioca projekta, ili nosioca projekta i partnera, ukoliko više udruženja i fondacija zajednički podnosi prijavu projekta, koji nije stariji od tri mjeseca,

- pisanu izjavu nosioca projekta, ili nosioca projekta i partnera, ukoliko više udruženja i fondacija zajednički podnosi prijavu projekta, da nema pravnih prepreka za učestvovanje na javnom pozivu iz člana 11. ovoga pravilnika.

b) Za projekte čija vrijednost prelazi 25.000 KM, nosilac projekta, osim dokumenata iz stava 1. tačka a) ovoga člana, dostavlja i logičku matricu (Aneks V).

(2) Institucija može propisati i drugu dokumentaciju za učestvovanje na javnom pozivu poštujući princip proporcionalnosti iz člana 7. ovoga pravilnika.

Član 15.
(Rok za dostavu prijave i dokumentacije)

Rok za dostavu prijave za učestvovanje na javnom pozivu i propisane dokumentacije ne može biti kraći od 21 dana od dana kada su javni poziv i obrasci za prijavu objavljeni na internet stranici institucije.

Član 16.
(Komisija za ocjenu projekata)

(1) Rukovodilac institucije rješenjem osniva komisiju za ocjenu pristiglih prijedloga projekata (u daljnjem tekstu: Komisija).

(2) Komisija ima sekretara i najmanje tri člana koji se imenuju iz reda zaposlenih u instituciji, a po potrebi i druge institucije Bosne i Hercegovine ili stručne javnosti.

(3) Način rada i odlučivanja Komisije bliže se uređuje poslovnikom.

(4) Institucija osigurava tehničke uslove za rad Komisije.

Član 17.
(Nadležnosti Komisije)

(1) Komisija ima sljedeće nadležnosti:

a) provjerava da li je pristigla prijava na javni poziv uredna i potpuna, odnosno da li ispunjava formalno-pravne kriterije iz člana 18. stav (1) ovoga pravilnika,

b) pregleda i ocjenjuje pristigle prijedloge projekata koji ispunjavaju formalno-pravne kriterije u skladu sa metodologijom za ocjenu kvaliteta predloženih projekata propisanih ovim pravilnikom i aneksom XI ovoga pravilnika,

c) dostavlja rukovodiocu institucije prijedlog rang liste projekata za finansiranje i sufinansiranje, s pratećom dokumentacijom.

Član 18.
(Ispunjenost formalno-pravnih kriterija i način bodovanja projekta)

(1) Komisija ocjenjuje ispunjenost formalno-pravnih kriterija za učestvovanje na konkursu iz čl. 2. tačka d), 11. 14. i 15. ovoga pravilnika.

(2) Komisija u formi zaključka odbacuje one aplikacije koje ne ispunjavaju formalno-pravno kriterije iz stava (1) ovog pravilnika i dostavlja obavještenje aplikantima.

(3) Komisija ocjenjuje pristigle prijedloge projekata koji ispunjavaju formalno-pravne kriterije iz stava (1) ovog člana saglasno obrascu za bodovanje projekata (Aneks XI).

(4) Komisija utvrđuje prijedlog rang liste odobrenih projekata i visine sredstava po odobrenom projektu.

Član 19.
(Zabrana sukoba interesa)

(1) Prije razmatranja i bodovanja pristiglih projekata član Komisije potpisuje izjavu o nepostojanju sukoba interesa (Aneks XIII).

(2) Smatrat će se da je član komisije u sukobu interesa ukoliko je član, njegov srodnik ili bliski srodnik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sukob interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, član skupštine ili uprave udruženja, ili je član uprave fondacije koja je nosilac ili učesnik predloženog projekta.

(3) U slučaju sukoba interesa iz stava (2) ovog člana, član Komisije se izuzima iz procesa bodovanja prijedloga projekta.

Član 20.
(Odluka o dodjeli sredstava)

(1) Prijedlog odluke o dodjeli sredstava rukovodilac institucije upućuje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje donosi odluku o dodjeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja i fondacija.

(2) Rukovodilac institucije donosi prijedlog odluke o dodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija na osnovu prijedloga rang liste kojega je Komisija pripremila u skladu sa članom 18. stav (3) ovoga pravilnika, najkasnije u roku od 60 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

(3) Institucija postavlja na internet stranicu odluku i listu odobrenih projekata sa rezultatima bodovanja, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke iz stava (1) ovoga člana.

(4) Institucija pisano obavještava podnosioca prijave da je prijedlog projekta prihvaćen, te o broju bodova koji je prijedlog projekta dobio po kategorijama (Aneks XI), u roku od sedam dana od dana donošenja odluke iz stava (1) ovoga člana.

(5) Institucija pisano obavještava podnosioca prijave da je prijedlog projekta odbačen iz formalno-pravnih razloga u skladu sa članom 18. stav 1. ovoga pravilnika, odnosno da nije odobren za finansiranje ili sufinansiranje, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke iz stava (1) ovoga člana.

Član 21.
(Ugovor o dodjeli sredstava)

(1) Institucija zaključuje sa nosiocem prijedloga projekta ugovor o dodjeli sredstava u roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz člana 20. stav (1) ovoga pravilnika.

(2) Ugovor iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži:

a) podatke o ugovornim stranama,

b) naziv projekta za čiju provedbu su odobrena sredstva,

c) visinu dodiljenih sredstava, način i rokove isplate,

d) vremenski rok za izvršenje ugovora,

e) način praćenja aktivnosti na projektu,

f) obaveze nosioca projekta u svezi blagovremenog informisanja institucije o planiranim aktivnostima na projektu,

g) način i rokove podnošenja periodičnih izvještaja (kvartalni, polugodišnji) i završnog izvještaja,

h) uslove pod kojima se može vršiti prenamjena odobrenih sredstava za provedbu projekta,

i) uslove pod kojima institucija može obustaviti daljnje finansiranje projekta,

j) način rješavanja sporova iz ugovora.

(3) Ugovorom se mogu urediti i druga pitanja od značaja za regulisanje međusobih odnosa ugovornih strana.

Član 22.
(Nadzor nad provedbom)

(1) Institucija prati provedbu odobrenog projekta analizom dostavljenih periodičnih izvještaja (Aneksi VII i IX), prisustvom aktivnostima na projektu, neposrednom komunikacijom s korisnicima projekata, davanjem smjernica za korekcije uočenih nedostataka u provedbi projekata i na drugi primjeren način.

(2) Nosilac odobrenog projekta je dužan na zahtjev institucije dostaviti projektnu i finansijsku dokumentaciju na uvid.

(3) Institucija može, kada to ocijeni neophodnim, izvršiti direktnu kontrolu na terenu o načinu realizovanja odobrenog projekta i načinu utroška odobrenih sredstava.

Član 23.
(Završni izvještaji)

Ukoliko ugovorom nije drugačije propisano, nosilac odobrenog projekta dostavlja završni izvještaj o provedbi projekta (Aneks VIII) i završni finansijski izvještaj (Aneks X) u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Član 24.
(Vanjski revizor)

Za odobrene projekte u iznosu većem od 25.000 KM, korisnik je dužan angažovati nezavisnu vanjsku reviziju u svrhu kontrole utroška odobrenih sredstava.

Član 25.
(Aneksi)

Aneksi I-XIII sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 26.
(Prelazne odredbe)

Postupci dodjele sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija koji do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nisu okončani bit će provedeni po odredbama propisa koji je bio na snazi u trenutku pokretanja postupka za dodjelu sredstava.

Član 27.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 190/19
05. augusta 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.