Službeni glasnik BiH, broj 39/23

Na osnovu člana 29. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja objavljuje


IZMJENE I DOPUNE SPISKA


AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 17/23) (u daljem tekstu: Spisak) mijenja se kako slijedi:

1. U dijelu D Spiska dodaje se slijedeći unos:

Broj

Trivijalni nazivi

Identifikacijski brojevi

Hemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Stupanje na snagu

Rok važenja odobrenja

Posebne odredbe

42.

Trichoderma atroviride AGR2

Nije primjenjivo

Nominalni sadržaj Trichoderma atroviride AGR2 u tehničkom proizvodu i formulaciji: Minimalno: 5 x 1011 CFU/kg

Nominalno: 1 x 1012 CFU/kg

Maksimalno: 1 x 1013 CFU/kg Nema značajnih nečistoća

22.2.2023.

21.2.2038.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principa za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U toj ukupnoj procjeni potrebno je obratiti posebnu ažnju na sljedeće:

- specifikaciju komercijalno proizvedenog tehničkog materijala u sredstvima za zaštitu bilja, uključujući cjelovitu karakterizaciju relevantnih sekundarnih metabolita,

- zaštitu korisnika i radnika, uzimaju u obzir da se smatra da mikroorganizmi sami po sebi mogu uzrokovati preosjetljivost. Može se preporučiti upotreba lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu disajnog sistema kako bi se smanjila izloženost preko kože i udisanjem.

 2. U dijelu A Spiska briše se unos 89. za Pseudomonas chlororaphis soj MA 342.

3. U dijelu B Spiska dodaje se slijedeći unos:

Broj

Trivijalni nazivi

Identifikacijski brojevi

Hemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Stupanje na snagu

Rok važenja odobrenja

Posebne odredbe

156.

Pseudomonas chlororaphis

soj MA 342

Zbirka kulture: NCIMB, UK: NCIMB 40616

Nije primjenjivo

Količina sekundarnog metabolita 2,3-deepoksi-2,3-didehidro-rizoksina (DDR) u sredstvu za kontrolu mikrobnih štetnih organizama (MPCA) ne smije premašiti LOQ (2,0 μg/ml).

1.3. 2023.

28.2. 2038.

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid za tretiranje sjemena u zatvorenom uređaju za tretiranje sjemena.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principa za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U toj ukupnoj procjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- nivo metabolita 2,3-deepoksi-2,3-didehidro-rizoksina (DDR) u sredstvu za kontrolu mikrobnih štetnih organizama (MPCA), koja ne smije premašiti 2 μg/ml;

- zaštitu korisnika sredstva i radnika, uzimajući u obzir da se smatra kako Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, kao i svaki drugi mikroorganizam, može uzrokovati preosjetljivost, te posebno pazeći na izloženost udisanjem;

- Proizvođač mora osigurati strogo održavanje okolišnih uslova i analizu kontrole kvaliteta tokom proizvodnog postupka radi poštovanja graničnih vrijednosti mikrobiološke kontaminacije iz radnog dokumenta SANCO/12116/2012.

Uslovi upotrebe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.

 4. U dijelu A Spiska briše se unos 210. za abamektin.

5. U dijelu B Spiska dodaje se slijedeći unos:

Broj

Trivijalni nazivi

Identifikacijski brojevi

Hemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Stupanje na snagu

Rok važenja odobrenja

Posebne odredbe

157

Abamektin

CAS br.: 71751-41-2

Avermektin B1a

CAS br.: 65195-55-3

Avermektin B1b

CAS br.: 65195-56-4

Abamektin

CIPAC br.: 495

Avermektin B1a

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-butil]-21,24-dihidroksi-5′,11,13,22-tetrametil-2-okso-(3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosid

Avermektin B1b

(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihidroksi-6′-izopropil-5′,11,13,22-tetrametil-2-okso-(3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosid

≥ 850 g/kg abamektina (zbroj avermektina B1a i avermektina B1b), najmanje 800 g/kg avermektina B1a i najviše 200 g/kg avermektina B1b

1.4.2023.

31.3.2038.

Mogu se odobriti samo upotrebe koje omogućavaju kontrolisanu razmjenu materijala i energije s okolinom i sprečavaju oslobađanje sredstava za zaštitu bilja u okoliš, posebno upotrebe u trajnim staklenicima.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U toj ukupnoj procjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- zaštitu korisnika i radnika te moraju osigurati da uslovi upotrebe uključuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, npr. nošenje rukavica;

- efekat fotolize na nivoe ostataka pesticida na kulturama. Posebno je važno osigurati da dostupna ispitivanja ostataka na kulturama odražavaju najkritičnije stanje u pogledu ostataka. Prema potrebi, zavisno od zone, primjenjuju se sezonska ograničenja razdoblja primjene (npr. reprezentativne upotrebe isključuju primjenu od novembra do februara).

 6. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 74., ciram, datum se zamjenjuje datumom 15.3.2025.;

7. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 90., mepanipirim, datum se zamjenjuje datumom 15.3.2025.;

8. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 123., klodinafop, datum se zamjenjuje datumom 15.12.2025.;

9. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 124., pirimikarb, datum se zamjenjuje datumom 15.3.2025.;

10. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 125., rimsulfuron, datum se zamjenjuje datumom 15.8.2025.;

11. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 127., tritikonazol, datum se zamjenjuje datumom 15.3.2025.;

12. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 130., ciprodinil, datum se zamjenjuje datumom 15.3.2025.;

13. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 131., fosetil, datum se zamjenjuje datumom 15.3.2025.;

14. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 132., trineksapak, datum se zamjenjuje datumom 15.12.2024.;

15. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 133., diklorprop-P, datum se zamjenjuje datumom 15.3.2025.;

16. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 134., metkonazol, datum se zamjenjuje datumom 15.3.2025.;

17. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 135., pirimetanil, datum se zamjenjuje datumom 15.3.2025.;

18. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 136., triklopir, datum se zamjenjuje datumom 15.12.2024.;

19. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 137., metrafenon, datum se zamjenjuje datumom 15.12.2024.;

20. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 138., Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, datum se zamjenjuje datumom 15.8.2024.;

21. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 139., spinosad, datum se zamjenjuje datumom 15.3.2025.;

22. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 193., Bacillus thuringiensis subsp. aizawai soj ABTS-1857 i soj GC-91, datum se zamjenjuje datumom 15.8.2024.;

23. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 194., Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, datum se zamjenjuje datumom 15.8.2024.;

24. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 195., Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki soj ABTS 351, soj PB 54, soj SA 11, soj SA 12, soj EG 2348, datum se zamjenjuje datumom 15.8.2024.;

25. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 197., Beauveria bassiana soj ATCC 74040, soj GHA, datum se zamjenjuje datumom 30.9.2025.;

26. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 198., Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), datum se zamjenjuje datumom 15.8.2024.;

27. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 204., Trichoderma atroviride (prije T. harzianum) soj T11, datum se zamjenjuje datumom 15.4.2025.;

28. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 206., Trichoderma harzianum soj T-22, soj ITEM 908, datum se zamjenjuje datumom 15.4.2025.;

29. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 207., Trichoderma asperellum (prije T. harzianum) soj ICC012, soj T25, soj TV1, datum se zamjenjuje datumom 15.4.2025.;

30. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 208., Trichoderma gamsii (prije T. viride) soj ICC080, datum se zamjenjuje datumom 15.4.2025.;

31. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 213., fenpiroksimat, datum se zamjenjuje datumom 15.6.2026.;

32. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 300., malation, datum se zamjenjuje datumom 31.7.2026.;

33. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 313., piridaben, datum se zamjenjuje datumom 31.7.2026.;

34. U dijelu A Spiska briše se red 116. za oksamil. 1

Izmjene Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH objavljuju se u "Službenom glasniku BiH" u skladu sa izmjenama spiska u Evropskoj uniji.

Ovim Izmjenama Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH preuzimaju se odredbe:

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/216 оd 1. februara 2023. o odobravanju aktivne materije niskog rizika Trichoderma atroviride AGR2 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/223 оd 27. januara 2023. o produženju odobrenja aktivne materije Pseudomonas chlororaphis soj MA 342 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/515 оd 8. marta 2023. o produženju odobrenja aktivne materije abamektin u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/689 оd 20. marta 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produženja roka važenja odobrenja aktivnih materija Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai sojevi ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki sojevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 i EG 2348, Beauveria bassiana sojevi ATCC 74040 i GHA, klodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, malation, mepanipirim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, piridaben, pirimetanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (prije "T. harzianum") sojevi ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (prije "T. harzianum") soj T11, Trichoderma gamsii (prije "T. viride") soj ICC080, Trichoderma harzianum sojevi T-22 i ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ciram.

‒ Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/741 оd 5. aprila 2023. o neproduženju odobrenja aktivne materije oksamil u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011.

Navođenje odredbi Uredbi vrši se isključivo u svrhu praćenja i informisanja o preuzimanju pravne tečevine Europske unije u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Izmjene i dopune Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH stupaju na snagu narednog dana od dana potpisivanja.

Broj 08-02-2-79-19/23
4. maja 2023. godine
Sarajevo


Direktor
Dr. Goran Perković, s. r.

1 Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (oksamil) je zabranjen a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 30.9.2023. godine

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!