Službeni glasnik BiH, broj 69/18

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u skladu sa tačkom 1.1. Politike o saradnji sa iseljeništvom ("Službeni glasnik BiH", broj 38/17), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 151. sjednici održanoj 01.08.2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU OKVIRNE STRATEGIJE SARADNJE SA ISELJENIŠTVOM ZA PERIOD 2019-2023. GODINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom se formira Radna grupa za izradu Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom za period 2019-2023. godine (u daljnjem tekstu: Radna grupa).

Član 2.
(Članovi Radne grupe)

(1) U Radnu grupu se imenuju:

a) Kemo Sarač, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, predsjednik

b) Milanko Tošić, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjednika

c) Isma Stanić, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, članica

d) Ana Judi Galić, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, članica

e) Mitar Kovačević, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, član

f) Dag Đumrukčić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, član

g) Frano Planinić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, član

h) Branimir Mandić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, član

i) Adnan Husić, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, član

j) Dragica Knežević, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, članica

k) Ammar Miraščija, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, član

l) Milijana Lale, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, članica

m) Vanja Bjelica Prutina, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, članica

n) Feriha Imamović, Centralna banka Bosne i Hercegovine, članica

o) Božo Zovko, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, član

p) Željko Rajić, Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, član

r) Samir Zuko, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, član

s) Radoslav Ćorović, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, član

t) Maida Bećirović, Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, članica

u) Nihad Bajramović, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, član

v) Goran Rakić, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, član

z) Selma Čvorak, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, sekretar

(2) U rad Radne grupe mogu se uključiti i predstavnici drugih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, zavisno od potreba rješavanja pitanja koja će biti obuhvaćena Okvirnom strategijom saradnje sa iseljeništvom za period 2019-2023. godine (u daljnjem tekstu: Okvirna strategija), a koja se tiču iseljeništva.

(3) Predsjednik i zamjenik predsjednika Radne grupe zaduženi su za rukovođenje Radnom grupom i planiranje aktivnosti.

(4) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

(5) Ukoliko imenovani predstavnik jedne od institucija iz stava 1. ovog člana nije u mogućnosti da obavlja funkciju u Radnoj grupi, institucija je dužna dostaviti prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

Član 3.
(Nadležnost)

(1) Radna grupa se formira kao privremeni, međuresorni i stručni organ Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa zadatkom da izradi prijedlog Okvirne strategije.

(2) Okvirnom strategijom će se definisati odnosi saradnje Bosne i Hercegovine sa iseljeništvom u oblastima koje obuhvataju ključne segmente razvoja društva, te će se u tom smislu definisati i prioritetni ciljevi. Okvirna strategija kao dokument će sadržavati i prateći dokument-akcioni plan, kojim će se identifikovati nosioci poslova i aktivnosti, vremenski okvir, te potrebna finansijska sredstva za provođenje planiranih aktivnosti.

(3) Radna grupa će sarađivati sa radnim grupama za izradu strategija saradnje sa iseljeništvom uspostavljenim na ostalim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, u cilju izrade kompatibilnog dokumenta, a uz stalnu komunikaciju i koordinaciju rada radnih grupa od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Rok za izradu, poslovnik o radu)

(1) Radna grupa je dužna izvršiti zadatak do decembra 2018. godine, i izvještaj o radu dostaviti ministrici za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

(2) Radna grupa će na prvom sastanku donijeti Poslovnik o radu.

(3) Poslovnikom o radu će se regulisati djelokrug rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Radne grupe.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 159/18
01. augusta 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!