Službeni glasnik BiH, broj 81/15

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O IZMJENI UPUTSTVA O POJEDNOSTAVLJENOM CARINSKOM POSTUPKU ZA ROBU KOJA SE PRENOSI CJEVOVODOM I ELEKTRIČNIM VODOM


Član 1.


U Uputstvu o pojednostavljenom carinskom postupku za robu koja se prenosi cjevovodom i električnim vodom ("Službeni glasnik BiH", br. 34/15) u članu 5. tačka g) alineja 1) mijenja se i glasi:

"kod lokalnog uvoznog carinjenja robe koja se prenosi cjevovodom: carinska ispostava nadležna prema mjestu ulaska gasa u carinsko područje Bosne i Hercegovine ili prema mjestu sjedišta uvoznika".

Član 2.


Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-1750-1/15
02. oktobra 2015. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!