Službeni glasnik BiH, broj 18/23

Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici, održanoj 9. februara 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O OTVARANJU PRIVREMENIH TARIFNIH KVOTA PRI UVOZU MINERALNIH ĐUBRIVA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom otvaraju se privremene tarifne kvote prilikom uvoza mineralnih đubriva (u daljnjem tekstu: Tarifne kvote) koje su utvrđene u Zakonu o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), te se utvrđuju kriteriji za primjenu i raspodjelu istih.

Član 2.
(Iznos količina i korištenje privremenih tarifnih kvota)

(1) Količine privremenih tarifnih kvota otvaraju se u iznosu kako slijedi:

RB

Tarifna oznaka

Naziv

Količina tarifne kvote

Carinska stopa unutar tarifne kvote

1

3102 30 10 00

Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:

- amonijum nitrat, uključujući i amonijum nitrat u vodenom rastvoru: - u vodenom rastvoru

30.000 t

0%

2

3102 30 90 00

Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:

- amonijum nitrat, uključujući i amonijum nitrat u vodenom rastvoru; - ostali

40.000 t

0%

3

3102 40 10 00

Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:

- mješavine amonijum nitrata sa kalcijum karbonatom ili sa drugim neorganskim neđubrivim materijama:

- sa sadržajem po masi azota ne većim od 28%

95.000 t

0%

4

3105 20 10 00

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto-mase ne veće od 10 kg:

- mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa- azot, fosfor i kalijum:

- sa sadržajem azota preko 10% po masi u suhom bezvodnom proizvodu

95.000 t

0%

5

3105 20 90 00

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto-mase ne veće od 10 kg:

- mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa- azot, fosfor i kalijum:

- ostali

40.000 t

0%

6

3105 30 00 00

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto-mase ne veće od 10 kg:

- diamonijum hidrogenortofosfat (diamonijum fosfat)

30.000 t

0%

7

3105 40 00 00

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto-mase ne veće od 10 kg:

- amonijum dihidrogenortofosfat (monoamonijum fosfat) i njegove mješavine sa diamonijum hidrogenortofosfatom (diamonijum fosfat)

40.000 t

0%

 (2) Carinske stope na robe navedene u stavu (1) ovog člana ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.

(3) Korištenje privremenih tarifnih kvota iz stava (1) ovog člana može se vršiti do iskorištenja količina propisanih ovom Odlukom ili do 31.12.2023. godine.

Član 3.
(Kriteriji za primjenu privremenih tarifnih kvota i način raspodjele)

(1) Osnovni kriterij za uvoz roba iz člana 2. stav (1) ove Odluke je da se radi o uvozu za potrebe poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Bosne i Hercegovine kao krajnjih korisnika.

(2) Uvoz robe iz člana 2. stav (1) ove Odluke vrši registrirani poljoprivredni proizvođač koji je dužan prilikom uvoza priložiti dokaz o registriranoj poljoprivrednoj djelatnosti izdat od strane nadležnog organa, kao i Izjavu da će predmetnu robu koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji.

(3) Uvoz robe iz člana 2. stav (1) ove Odluke može vršiti i subjekt ovlašten za poslove uvoza koji je prilikom istog dužan da priloži Izjavu kojom potvrđuje da će predmetnu robu stavljati u promet isključivo na tržištu Bosne i Hercegovine i to za potrebe poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Bosne i Hercegovine kao krajnjih korisnika. Ovi subjekti su dužni da, u slučaju kontrole od strane nadležnih organa, osiguraju potrebnu dokumentaciju kojom se može dokazati postupak stavljanja u promet robe u skladu sa odredbama ove Odluke.

(4) Raspodjela kvota u skladu sa ovom Odlukom vrši se prema hronološkom redoslijedu datuma prihvatanja prijave za stavljanje robe u slobodan promet.

Član 4.
(Praćenje i primjena)

(1) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Ministarstvo) zadužuje se da prati primjenu ove Odluke.

(2) U svrhu praćenja primjene Odluke, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine će, na zahtjev Ministarstva, da dostavi podatke o uvozu roba iz člana 2. ove Odluke.

Član 5.
(Preispitivanje Odluke)

Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj Odluci, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može dva puta godišnje da preispituje primjenu ove Odluke i na osnovu činjenica utvrđenih u tom postupku, na prijedlog Ministarstva, da donese Odluku o prestanku primjene Odluke o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva, ako to više nije u interesu privrede u Bosni i Hercegovini ili zbog izmijenjenih okolnosti i ekonomskih trendova na tržištu.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 39/23
9. februara 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!