Službeni glasnik BiH, broj 7/24

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22), člana 17. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i članu 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 21. vanredne sjednice, održane 28.12.2023. godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 22. vanrednoj (telefonskoj) sjednici, održanoj 29.12.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU ZA PODRŠKU NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom se odlukom odobravaju sredstva tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za podršku neprofitnim organizacijama, na osnovu podnesenih zahtjeva od strane krajnjih korisnika iz člana 4. ove odluke, u iznosu od 1.573.861,49 KM, s tim što pojedinačno dodijeljeni iznos sredstava ne može biti manji od 5.000,00 KM, niti veći od 100.000,00 KM.

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove odluke odobravaju se za podršku i pomoć neprofitnim organizacijama radi promocije i zaštite ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, udruženjima osoba sa invaliditetom, te podrške vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Član 3.
(Izvor finansiranja)

Sredstva za realizaciju ove odluke su osigurana iz sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, sa pozicije 9999-2 - Rezervisanja.

Član 4.
(Korisnici sredstava budžetske rezerve)

Sredstva iz člana 1. ove odluke dodjeljuju se korisnicima kako slijedi:

R.broj

Naziv:

Iznos sredstava:

1

Dawn sindrom Banja Luka

83.000,00 KM

2

Udruga gluhih i nagluhih osoba "Sluh" u HNŽ, Mostar

40.000,00 KM

3

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jare

5.000,00 KM

4

Udruženje građana za zaštitu imovinskih i ljudskih prava i Sloboda "Brod" Bosanski Brod

20.000,00 KM

5

Udruženje privrednika i poljoprivrednih proizvođača "Posavina" Brod

20.000,00 KM

6

Udruženje Ponos - Doboj

84.000,00 KM

7

Udruga ukopnika "Novo rastovačko groblje" Rastovača

40.000,00 KM

8

Udruženje Eko Urban Centar - Istočno Sarajevo

10.000,00 KM

9

Udruga umirovljenika Hercegbosanske županije - Livno

15.000,00 KM

10

Udruženje "Srcem za Podrinje" Zvornik

25.000,00 KM

11

Udruženje građana "Ostanak i ekonomski razvoj" Grapska Gornja

50.000,00 KM

12

Udruženje "Međunarodni centar za promociju ljudskih prava" - Trebinje

8.000,00 KM

13

Udruga roditelja s posebnim potrebama "Puž" - Livno

20.000,00 KM

14

Društvo Leipzig - Travnik

20.000,00 KM

15

Sportsko-ekološka udruga građana Osoje - Srđevići - Livno

16.000,00 KM

16

Ekološko udruženje Bistro "Hrabre žene Kruščice" - Vitez

30.000,00 KM

17

Župa sv. Franje Asiškog Bila - Livno

50.000,00 KM

18

Općinska organizacija Crveni krst - Istočna Ilidža

100.000,00 KM

19

Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Hecegbosanske županije

15.000,00 KM

20

Udruženje građana "Preživjeli genocida 11. juli 1995." - Srebrenik

27.347,50 KM

21

Vrhbosansko bogoslovno sjemenište - Sarajevo

50.000,00 KM

22

Uduženje za pomoć djeci i omladini Sunce - Pale

10.000,00 KM

23

Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovni - Sarajevo

39.045,24 KM

24

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka - Sarajevo

70.000,00 KM

25

Crveni krst - Trnovo Republika Srpska

20.000,00 KM

26

Fondacija Sveti Vukašin

37.000,00 KM

27

Udruga za prosperitet "Dobro" - Livno

50.000,00 KM

28

Crveni krst Republike Srpske

100.000,00 KM

29

Udruženje pčelara Leotar - Trebinje

40.000,00 KM

30

Gorska služba spašavanja - Ljubuški

10.000,00 KM

31

Gorska služba spašavanja - Jahorina

100.000,00 KM

32

Spasilačka služba Wolf - Foča

98.000,00 KM

33

Udruženje Pomozi.ba - Sarajevo

86.468,75 KM

34

Udruženje jednoroditeljskih porodica Iskra - Istočno Sarajevo

5.000,00 KM

35

Udruženje porodica sa četiri i više djece "Djeca su nam budućnost" Istočna Ilidža Istočno Sarajevo

5.000,00 KM

36

Udruženje građana "La Transzmanza della Pace" Milići

95.000,00 KM

37

Udruženje građana Šestougao

30.000,00 KM

38

NLP Kuća Energije

20.000,00 KM

39

Udruženje građana "Sloboda"

30.000,00 KM

 Član 5.
(Način realizacije Odluke)

(1) Korisnici iz člana 4. ove odluke zaključit će ugovore s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

(2) Ugovori iz stava (1) ovog člana, sadržavat će sve potrebne odredbe o pravima i obavezama, a minimalno moraju uključivati: iznos sredstava koji se dodjeljuje korisniku, namjenu sredstava, obavezu izvještavanja, s dokazima o namjenskom utrošku sredstava, te obavezu povrata sredstava u slučaju neizvršenja projekta ili nenamjenskog utroška sredstava.

(3) Korisnici sredstava iz člana 4. ove odluke prije potpisivanja Ugovora dužni su Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dostaviti revidirani budžet projekta i originalnu potvrdu Banke da račun korisnika nije blokiran, ne stariju od 15 dana.

(4) Ministarstvo neće zaključiti Ugovor o korištenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve s Korisnicima sredstava iz člana 4. ove odluke, koji ne dostave revidirani budžet projekta i originalnu potvrdu Banke da račun Korisnika sredstava nije blokiran.

Član 6.
(Nadležnost za realizaciju)

(1) Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(2) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora Bosne i Hercegovine, dužno je u skladu s ovom odlukom otvoriti program posebne namjene.

(3) Unos za isplatu obaveza na osnovu zaključenih ugovora iz člana 5. ove odluke Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dužno je unijeti u Informacioni sistem finansijskog upravljanja(ISFU) pravovremeno, kako bi isplata bila izvršena do 31. januara 2024. godine, odnosno do zatvaranja modula Glavne knjige - obaveze prema dobavljačima za 2023. godinu.

Član 7.
(Dostava izvještaja)

(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dužno je od korisnika sredstava iz člana 3. ove odluke, sa kojima su zaključeni ugovori o dodjeli sredstava prikupiti pojedinačne izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

(2) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dužno je, najkasnije do 31.12.2024. godine dostaviti objedinjeni izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 340/23
29. decembra 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!