Međunarodni ugovori, broj 1/23
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU


O REGIONALNOJ INTEROPERABILNOSTI I USLUGAMA POVJERENJA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA

Zemlje partneri sa zapadnog Balkana, Strane u ovom memorandumu o razumijevanju, dalje u tekstu kao "Strane", koje predstavljaju predstavnici na sastanku koji se održava u Tirani 2. novembra 2020. godine:

Podsjećajući na ciljeve i zadatke navedene u Regionalnoj ekonomskoj agendi koju su podržali čelnici zapadnog Balkana na samitu u Trstu 2017. godine;

Ponovo ističući obaveze sadržane u Izjavi o pružanju podrške za provođenje Digitalne agende za zapadni Balkan pokrenute 2018. godine;

Pozdravljajući objavu i značaj Ekonomskog i investicionog plana za zapadni Balkan čiji je cilj poticanje dugoročnog oporavka - uz podršku zelene i digitalne tranzicije;

Svjesni izazova koje nosi digitalna transformacija i važnosti regionalne saradnje koja uključuje ali se ne ograničava na provođenje zajedničkih projekata i radnji u cilju omogućavanja razmjene podataka i zaštićenih dokumenata između njih, pružanja podrške vladama u upravnom pojednostavljenju i omogućavanju građanima da širom regiona stječu iskustva bez granica uz manje birokratije, bolji pristup i veću sigurnost;

Potvrđujući spremnost za preduzimanje konkretnih radnji u okviru regionalne interoperabilnosti i usluga povjerenja u cilju povećanja koristi za građane i poslovne subjekte širom regiona putem standardiziranih, integriranih i na korisnika usmjerenih IKT rješenja;

Ističući potrebu za ulaganjem napora na usklađivanju zakonodavstva sa relevantnim EU acquisom i proširenjem uzajamne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, čime se stvara okvir i pruža podrška regionalnom okruženju na osnovu jednakosti, nediskriminacije i uravnoteženosti prava i obaveza u cilju izgradnje sigurnijih digitalnih autocesta u budućnosti;

Ponovo potvrđujući našu opredijeljenost da na konstruktivan i inkluzivan način doprinesemo povećanoj regionalnoj interoperabilnosti i priznavanju usluga povjerenja širom regiona;

Pozdravljajući potencijal zapadnog Balkana da kao posmatrač učestvuje u procesima EU povezanim sa revizijom Evropskog okvira interoperabilnosti i pripremama za ojačanu Strategiju interoperabilnosti vlada EU. 1;

Dogovorili smo se kako slijedi:

Član 1.
Svrha

Strane nastoje pokrenuti zajedničke radnje i inicijative usmjerene na jačanje regionalne saradnje u cilju podrške digitalnoj integraciji, razmjeni informacija na otvoren, interoperabilan, siguran i pouzdan način, pri čemu se prioritet daje regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja.

Član 2.
Principi i vrijednosti saradnje

Strane će na principu inkluzije raditi u cilju pružanja međusobne pomoći i saradnje u oblasti regionalne interoperabilnosti i usluga povjerenja, pri tom poštujući pravnu osnovu svake Strane.

Član 3.
Zadaci

Strane će zajednički i u dobroj namjeri raditi na:

- uspostavljanju, u roku od jednog mjeseca od potpisivanja ovog MoR-a, regionalne radne grupe za interoperabilnost i usluge povjerenja, kojom će koordinirati RCC, a u kojoj će učestvovati predstavnici iz resornih ministarstava i agencija nadležnih za okvir interoperabilnosti i digitalne javne usluge povjerenja;

- pokretanju procesa revizije usklađenosti Okvira interoperabilnosti na zapadnom Balkanu sa Evropskim okvirom za interoperabilnost (EIF) u cilju postizanja većeg stepena usklađenosti do održavanja Digitalnog samita 2021. godine;

- aktivnom i konstruktivnom učestvovanju u digitalnim okvirima i programima EU posvećenim interoperabilnosti, što uključuje i proces evaluacije EIF-a i pripremu buduće ojačane strategije interoperabilnosti;

- uspostavljanju redovnih radnih kontakata sa Evropskom komisijom u pogledu razvoja EU politika o interoperabilnosti i uslugama povjerenja, bez obzira na nacionalne prerogative;

- pokretanju procesa izrade minimalnih tehničkih standarda i specifikacija kako bi se omogućila razmjena podataka i/ili zaštićenih dokumenata, priznavanje usluga povjerenja i započelo, tamo gdje je to potrebno i izvodljivo, sa posebnim fokusom na otvorene izvore i njihovu ponovnu upotrebu;

- pokretanju procesa diskusija i dijaloga u pravcu priznavanja usluga povjerenja s ciljem usaglašavanja regionalnog sporazuma o priznavanju usluga povjerenja koji bi mogao biti usvojen na osnovu približavanja zakonodavstvu i standardima EU;

- preduzimanju konkretnih aktivnosti i radnji u oblasti interoperabilnosti i usluga povjerenja na osnovu usaglašene liste radnji;

- razmjenjivanju iskustva u oblasti interoperabilnosti i usluga povjerenja i stvaranju prostora za učešće u međunarodnim ili regionalnim aktivnostima u tim oblastima;

- omogućavanju obuke i programa usmjerenih na izgradnju kapaciteta osoblja.

Regionalna radna grupa za interoperabilnost i usluge povjerenja je zadužena za predlaganje konkretnih aktivnosti i radnji u oblasti interoperabilnosti i usluga povjerenja kako bi se osigurala provedba svih gore spomenutih obaveza.

Član 4.
Komunikacija između Strana

- Strane se obavezuju da će između sebe održavati kontinuiranu komunikaciju i razmjenjivati sve informacije koje su potrebne za ispunjavanje njihovih obaveza. Komunikacija će se obavljati elektronskim sredstvima komunikacije.

- Strane se obavezuju da će organizirati sastanke regionalne radne grupe u cilju razmatranja i izrade radnih praksi i procesa, okvira, standarda, zakona i propisa u oblasti regionalne interoperabilnosti i usluga povjerenja.

- Svaka Strana će imenovati dvije kontakt osobe koje posjeduju stručno znanje iz ove oblasti i koje će zajedno raditi na realizaciji konkretnih ciljeva utvrđenih u ovom memorandumu o razumijevanju.

- Kontakt osobe Strana će uložiti sve napore u cilju pravovremene komunikacije i koordinacije u pogledu svih potrebnih aktivnosti.

- Kada manje grupe Strana odluče da se angažiraju u određenim dijelovima oblasti obuhvaćenim ovim memorandumom o razumijevanju, one će o postignutom napretku i rezultatima u potpunosti obavještavati sve Strane.

Vijeće za regionalnu saradnju je zaduženo za koordinaciju aktivnosti i olakšavanje svih drugih aktivnosti koje Strane smatraju potrebnim.

Član 5.
Povjerljivost informacija i zakonitost

- Svaka Strana mora osigurati povjerljivost informacija dobijenih od drugih Strana.

- Informacije dobijene u okviru ovog memoranduma o razumijevanju se ne otkrivaju trećim stranama bez pisane saglasnosti Strane koja je te informacije pružila, osim ako se tako nalaže važećim nacionalnim zakonima.

- Strane se obavezuju da će održavati zakonitost svih aktivnosti koje se provode u skladu sa ovim memorandumom o razumijevanju, kao i da će pravovremeno obavijestiti jedna drugu kad god postoje bilo kakve posebne odredbe EU prava ili nacionalnog prava kojima bi se ograničili ili nametnuli određeni uvjeti na aktivnosti saradnje.

- Ovim memorandum o razumijevanju se ne stvaraju bilo kakve obaveze prema međunarodnom pravu i on ne predstavlja pravno obavezujući sporazum niti ograničava bilo koju Stranu potpisnicu da provodi slične aktivnosti u saradnji sa drugim javnim, privatnim ili međunarodnim organizacijama u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavnim okvirom.

Član 6.
Trajanje i važenje

Ovaj memorandum o razumijevanju se odnosi na neodređeno vrijeme. MoR se može staviti van snage i otkazati u svakom trenutku. Otkazivanje stupa na snagu po prijemu pisanog obavještenja bilo koje Strane upućenog ostalim Stranama. Sve do otkazivanja ovog memoranduma o razumijevanju, on će se primjenjivati u pogledu informacija i dokumenata koji su razmijenjeni prije datuma isteka važenja. U slučaju značajnih izmjena u nacionalnim propisima u oblasti regionalne interoperabilnosti i usluga povjerenja u državi bilo koje Strane, Strane mogu, po potrebi, krenuti sa korekcijama ovog sporazuma.

Nakon prestanka važenja ovog MoR-a Strane su obavezne primljene informacije i podatke čuvati kao povjerljive ili ih trajno uništiti.

Član 7.
Potpisivanje i stupanje na snagu

Ovaj memorandum o razumijevanju stupa na snagu danom potpisivanja svih Strana.

Ovaj memorandum o razumijevanju se zaključuje na engleskom jeziku, pri čemu svaka Strana zadržava po jedan primjerak.

Potpisano/podržano u Tirani, 2. novembra 2020. godine.

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Republiku Albaniju

Ministar komunikacija i prometa

Zamjenik ministra infrastrukture i energetike

G. Vojin Mitrović

G. Etjen Xhafaj

Za Kosovo*

Za Republiku Sjevernu Makedoniju

Ministar ekonomije i okoliša

Ministar informacionog društva i uprave

G. Blerim Kuci

G. Jeton Shaqiri

Za Crnu Goru

Za Republiku Srbiju

Ministrica javne uprave

Ministrica trgovine, turizma i telekomunikacija

Gđa Suzana Pribilović

Gđa Tatjana Matić

 * Ovo određivanje ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.


1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!