Službeni glasnik BiH, broj 89/15

Na osnovi člana 7. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", br. 1/02 i 10/02), Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 61. sjednici održanoj od 1. do 3. aprila 2014. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA


Član 1.


U Poslovniku o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", br. 4/03, 33/03, 31/06, 99/96 i 53/11), u članu 10. iza stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

"Izuzetno, u slučaju spriječenosti ostalih članova Komisije, predsjedavajući može ovlastiti izvršnog funkcionera da obavlja pojedine poslove iz člana 9. ovog poslovnika".

Član 2.


Iza člana 16. dodaje se novi član 16a. koji glasi:

"Član 16a.

Izuzetno od člana 16. stav 1 ovog poslovnika, Komisija može i izvan sjednice, usaglašavanjem putem e-maila, donijeti odluke, zaključke i druge akte iz člana 33. ovog poslovnika, izuzev odluka o nacionalnim spomenicima (odluke o proglašenju i njihove izmjene, dopune ili ukidanje, negativne odluke, odluke o privremenim granicama nacionalnog spomenika i sl.).

Zahtjev za usaglašavanje putem e-maila u smislu prethodnog stava dostavlja izvršni funkcioner ili, po njegovom ovlaštenju, pomoćnici izvršnog funkcionera ili drugi ovlašteni saradnik.

Članovi Komisije dužni su dostaviti odgovor na zahtjev za usaglašavanje u roku od pet dana od dana dostavljanja, a istekom tog perioda će se smatrati da su saglasni sa prijedlogom iako nisu dostavili odgovor.

Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju kada članu Komisije iz opravdanih razloga nije dostupan internet, rok iz prethodnog stava se može produžiti na prijedlog izvršnog funkcionera, ili se od člana Komisije može zahtijevati odgovor telefonskim putem. O usmenom odgovoru sačinjava se službena zabilješka".

Član 3.


U članu 20. st. 1 i 2 riječ "deset" zamjenjuje se riječju "sedam".

Član 4.


U članu 23. stav 1 iza riječi "funkcionera" dodaje se zarez i riječi: "pomoćnici izvršnog funkcionera".

U stavu 2 riječi: "zainteresirane stranke" zamjenjuju se riječima ""zainteresirana lica iz člana 37. stav 1 ovog poslovnika".

Član 5.


U članu 24. iza stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

"Izuzetno, uz saglasnost svih članova Komisije, sjednica Komisije može se održati i ako su prisutna tri člana Komisije, s tim da se putem e-maila, skypea, "videomosta" ili na drugi sličan način, pribavi mišljenje ostalih članova Komisije o svim tačkama dnevnog reda koja su neposredno vezana za nacionalne spomenike. Ukoliko član Komisije daje mišljenje putem skypea ili "videomosta", potrebno je da to mišljenje naknadno dostavi i pismenim putem".

Član 6.


U članu 25. stav 2 iza riječi "članova" dodaje se riječ: "Komisije".

Član 7.


U članu 28. riječi: "mora biti detaljnije razmotreno" zamjenjuje se riječima: "će biti detaljnije razmotreno na jednoj od narednih sjednica Komisije, a na osnovi rezultata dodatnog istraživanja, odnosno novih podataka ili dokumentacije."

Član 8.


U članu 34. stav 1 mijenja se i glasi:

"Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima, odluke o privremenim granicama nacionalnih spomenika, odluke kojima se utvrđuje da dobro ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom, odluke kojima se odluke o proglašenju mijenjaju, dopunjavaju, ispravljaju ili stavljaju van snage, kao i odluke o produženju režima zaštite iz člana 39. stav 3 ovog poslovnika objavljuju se u "Službenom glasniku BiH" (dispozitiv odluke) i na službenoj web-stranici Komisije (kompletna odluka sa obrazloženjem)".

Član 9.


U članu 35. iza stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

"Komisija vodi Listu podnesenih peticija koja se objavljuje na službenoj web-stranici Komisije. Lista sadrži sljedeće podatke: naziv dobra, podnosilac peticije, datum podnošenja peticije i način rješavanja peticije (proglašeno dobro, donesena negativna odluka, peticija odbačena, peticija povučena, produžen režim zaštite i dr.)".

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

U stavu 4 koji postaje stav 5 riječi: "u službenim glasilima Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta Brčko" mijenjaju se i glase: "na službenoj web-stranici Komisije."

U stavu 5 koji postaje stav 6 riječ "odlučiti" zamjenjuje se riječima: "donijeti zaključak".

Iza stava 6 dodaje se novi stav 7 koji glasi:

"Komisija će donijeti zaključak o odbacivanju peticije i u sljedećim slučajevima:

- za dobra za koja se nedvojbeno može utvrditi da su nastala nakon 1991. godine, a za koja u peticiji nisu navedeni i dokumentacijom potvrđeni podaci koji svjedoče o izuzetnoj vrijednosti tog dobra (umjetničkoj, estetskoj, simboličkoj i sl.);

- ako se iz peticije ne može utvrditi ko je podnosilac;

- ako podnosilac peticije na zahtjev Komisije ne otkloni nedostatke u peticiji u utvrđenom roku;

- ako je za isto dobro ranije podnesena peticija ili dobro već ima status nacionalnog spomenika (proglašeno odlukom Komisije ili je uvršteno na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH)".

Član 10.


Iza člana 35. dodaje se novi član 35a. koji glasi:

"Član 35a.

Ako podnosilac peticije podnese pismeni zahtjev za povlačenje peticije, Komisija će donijeti zaključak o obustavljanju postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom.

Izuzetno od prethodnog stava, Komisija može odlučiti o odbijanju zahtjeva za povlačenje peticije ako procijeni da se radi o dobru izuzetne historijske, umjetničke, simboličke ili druge vrijednosti".

Član 11.


U članu 37. na kraju stava 1 dodaje se nova rečenica: "Stav zainteresiranih lica nije obavezujući za Komisiju".

Iza stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

"Ako je vlasnik predloženog nacionalnog spomenika nepoznat, ili je nepoznata adresa vlasnika, Komisija će objaviti obavještenje o pokretanju postupka proglašenja u "Službenom glasniku BiH" ili putem objavljivanja na oglasnoj ploči nadležne općine".

Član 12.


Iza člana 39. dodaju se novi čl. 39a. i 39b. koji glase:

"Član 39a.

Komisija vodi Listu ugroženih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i utvrđuje hitne mjere zaštite spomenika.

Kriteriji za utvrđivanje najugroženijih spomenika su:

- spomenik nije bio potpuno srušen u toku rata, tako da je integritet dobra moguće očuvati zahvatima koji su priznati u nauci;

- spomenik predstavlja rijedak ili jedinstven primjerak određenog tipa ili stila;

- spomenik ima izrazito veliku vrijednost;

- spomenik ima veliki značaj za obnovu građanskog povjerenja i za implementaciju mirovnog sporazuma u Bosni i Herecgovini;

- opasnost uzrokovana ljudskim djelovanjem ili djelovanjem prirode predstavlja prijetnju da spomenik izgubi svoja najznačajnija svojstva ili da u potpunosti nestane.

Kriteriji za skidanje sa Liste iz stava 1 ovog člana su:

- prestanak okolnosti zbog kojih je spomenik bio ugrožen;

- osigurana su sredstva za intervencije na spomeniku;

- dobro je nepovratno izgubilo svojstva koja su ga kvalificirala da bude proglašen nacionalnim spomenikom.

Član 39b.


Komisija će donijeti interna pravila kojima će se detaljnije regulirati postupanje sa peticijama, postupak uvrštavanja spomenika na Listu najugroženih spomenika, monitoringa najugroženijih spomenika i skidanja sa Liste, praćenje provođenja odluka o proglašenju te druga pitanja vezana za proglašenje i zaštitu nacionalnih spomenika.

Aktom iz prethodnog stava utvrdit će se obrasci peticija, odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima, odluka kojima se utvrđuje da dobro ne ispunjava kriterije za proglašenje, odluka kojima se odluke o proglašenju mijenjaju, dopunjavaju ili stavljaju van snage, te drugih akata koje Komisija donosi u vezi sa nacionalnim spomenicima".

Član 13.


Član 40a. mijenja se i glasi:

"Komisija može odlučiti o izmjeni ili dopuni ranije donesene odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom u sljedećim slučajevima:

a) ako naknadno sazna ili dobije činjenice, podatke ili dokumentaciju kojima nije raspolagala u momentu donošenja odluke (podaci su postojali, ali nisu bili dostupni Komisiji). Pod činjenicom ili podatkom u smislu ove tačke ne smatra se planiranje ili izvođenje novih građevinskih ili sličnih zahvata;

b) ako je stanje spomenika izmijenjeno usljed dosljedno provedenih mjera zaštite utvrđenim odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika;

c) ako je stanje spomenika izmijenjeno usljed nezakonito ili nestručno provedenih radova ili u drugim slučajevima koji su u suprotnosti sa mjerama zaštite utvrđenim odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika;

d) ako je potrebno dodatno precizirati mjere zaštite ili druge odredbe odluke ili izvršiti usklađivanje odluka sa međunarodnim aktima ili standardima;

e) u drugim slučajevima, na osnovi zaključka Komisije o opravdanoj potrebi izmjene ili dopune odluke.

Postupak donošenja izmjena i dopuna odluka u slučajevima iz prethodnog stava vrši se na način i u postupku propisanom za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (obavezno pribavljanje stavova zainteresiranih lica iz člana 37. stav 1 ovog poslovnika). Postupak može pokrenuti Komisija po službenoj dužnosti ili zainteresirano lice podnošenjem obrazloženog pismenog zahtjeva.

Sadržaj odluke iz stava 1 ovog člana, kao i obrazloženja te odluke, bit će utvrđen internim aktom iz člana 39b. ovog poslovnika".

Član 14.


Iza člana 40a. dodaje se novi član 40b. koji glasi:

"Član 40b.

Komisija može odlučiti ukinuti status nacionalnog spomenika ako utvrdi da je spomenik naknadnim nezakonitim ili nestručnim intervencijama, ili usljed prirodnih ili tehničkih katastrofa izgubio svojstva koja su ga kvalificirala da bude proglašen nacionalnim spomenikom.

Postupak ukidanja statusa nacionalnog spomenika u smislu prethodnog stava vrši se na način i u postupku propisanom za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (obavezno pribavljanje stavova zainteresiranih lica iz člana 37. stav 1 ovog poslovnika). Postupak može pokrenuti zainteresirano lice ili Komisija po službenoj dužnosti.

Sadržaj odluke iz stava 1 ovog člana, kao i obrazloženja te odluke, bit će utvrđen internim aktom iz člana 39b. ovog poslovnika".

Član 15.


Član 41. mijenja se i glasi:


"Sekretarijat dostavlja odluku o utvrđivanju nacionalnog spomenika nadležnom zemljišnoknjižnom uredu radi upisa zabilježbe o proglašenju u zemljišne knjige".

Član 16.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03.1-2.14-43/14-7
1. aprila 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća Komisije
Ljiljana Ševo, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!