Službeni glasnik BiH, broj 8/17

Na osnovu člana 46. stav 3. tačka d) Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 87. sjednici održanoj 29. decembra 2016. godine, usvojilo je


PREGLED


POVREDA I ODGOVARAJUĆIH KAZNI KOJE IZRIČE REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE


POGLAVLJE I. UVODNE NAPOMENE


Član 1.
(Predmet)

Ovim Pregledom utvrđuju se povrede Zakona o komunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakon), kodeksa, pravila, odluka i drugih akata Regulatorne agencije za komunikacije (u daljnjem tekstu: propisi Agencije) i uslova dozvola koje u okviru svoje nadležnosti donosi i izdaje Regulatorna agencija za komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija), kao i odgovarajuće kazne koje Agencija može izreći u postupku rješavanja kršenja Zakona, propisa Agencije i uslova izdatih dozvola.

Član 2.
(Definicije)

Izrazi koji se koriste u ovom Pregledu imaju značenje utvrđeno Zakonom i propisima Agencije, posebno Pravilnikom o postupku rješavanja kršenja uslova dozvola i propisa Regulatorne agencije za komunikacije ("Službeni glasnik BiH", broj 18/05).

Član 3.
(Nadležnost)

(1) Agencija je ovlaštena za vođenje postupaka i rješavanje svih predmeta koji se tiču povreda Zakona, propisa Agencije i uslova izdatih dozvola (u daljnjem tekstu: kršenja), kao i za izricanje odgovarajućih izvršnih mjera u skladu sa Zakonom i ovim Pregledom.

(2) Postupak iz stava (1) ovog člana vodi se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o postupku rješavanja kršenja uslova dozvola i propisa Agencije.

POGLAVLJE II. MATERIJALNO-PRAVNE ODREDBE


Član 4.
(Prava i obaveze)

(1) Svi korisnici dozvola Agencije imaju prava propisana odgovarajućom dozvolom Agencije i dužna su pridržavati se Zakona, svih propisa Agencije i uslova dozvole.

(2) Sva druga fizička i pravna lica dužna su poštivati Zakon, sve propise Agencije i omogućiti korisnicima dozvole Agencije neometano korištenje njihovih prava utvrđenih dozvolom Agencije.

(3) Korisnici dozvole Agencije se mogu kazniti zbog kršenja Zakona, propisa Agencije i uslova izdate dozvole, a lica iz stava 2. ovog člana za kršenje Zakona i propisa Agencije.

(4) Nisu odgovorna i ne mogu biti kažnjena fizička i pravna lica koja po osnovu posebnih zakona u Bosni i Hercegovini nisu odgovorna u krivičnom, građanskom, odnosno prekršajnom postupku.

Član 5.
(Svrha kažnjavanja)

Svrha kažnjavanja jeste:

a) zaštita javnog interesa;

b) zaštita slobode izražavanja i raznolikosti mišljenja uz poštivanje općeprihvaćenih standarda ponašanja, nediskriminacije, pravičnosti, tačnosti i nepristrasnosti;

c) zaštita emiterskih i javnih telekomunikacionih mreža i usluga, te interesa korisnika istih usluga;

d) sprečavanje aktivnosti koje bi mogle prouzrokovati štetu, opasnost po život i zdravlje ljudi, javnu bezbjednost, javni red i mir, javni moral, odnosno poremećaje u privredi;

e) obezbjeđenje poštivanja Zakona i propisa Agencije;

f) sprečavanje nelegalnog pružanja telekomunikacionih usluga i nelegalnog emitovanja ili distribucije radio i TV programa;

g) uticaj na počinioca, kao i na ostale da ubuduće ne čine kršenja.

Član 6.
(Vrste izvršnih mjera)

Za kršenje odredbi Zakona, propisa Agencije i uslova izdatih dozvola mogu se izreći mjere upozorenja, novčana kazna i druge izvršne mjere propisane Zakonom.

Član 7.
(Mjere upozorenja)

Mjere upozorenja kao specifična vrsta mjera koje izriče Agencija su: usmeno upozorenje i pismeno upozorenje.

Član 8.
(Svrha i razlozi izricanja mjera upozorenja)

(1) Usmeno ili pismeno upozorenje može se izreći za kršenje koje je pričinjeno pod naročito olakšavajućim okolnostima i kad se svrha kažnjavanja može postići bez izricanja novčane kazne ili drugih izvršnih mjera.

(2) Svrha izricanja mjera upozorenja je opomena počiniocu da ubuduće ne čini kršenja.

(3) Pri odlučivanju hoće li izreći usmenu ili pismenu mjeru upozorenja Agencija će, vodeći računa o svrsi iste, posebno uzeti u obzir stepen odgovornosti kršitelja, kao i druge okolnosti pod kojima je kršenje učinjeno.

Član 9.
(Novčana kazna)

(1) Novčana kazna se izriče u određenom iznosu, koji mora biti u granicama propisanim Zakonom i ovim Pregledom.

(2) Pod ponovljenom povredom, u smislu člana 46. stav (3) tačka d) Zakona, podrazumijeva se povreda iste odredbe istog propisa (Zakona, propisa Agencije ili uslova dozvole) ponovljena u periodu od najviše dvije godine.

Član 10.
(Suspenzija dozvole)

(1) Suspenzija dozvole ili određenih prava iz dozvole, izriče se kao samostalna izvršna mjera u vremenskom trajanju do tri mjeseca, za kršenje koje Agencija ocijeni kao teže kršenje Zakona i propisa Agencije, i u slučaju i pod uslovima kršenja pravila Agencije koji propisuju takvu vrstu kazne.

(2) Suspenzija dozvole može se izreći i kao dodatna mjera, ako je za izvršeno kršenje ili neko od kršenja u sticaju propisana novčana kazna u iznosu od 10.000,00 KM i više.

Član 11.
(Oduzimanje dozvole)

(1) Oduzimanje dozvole izriče se kao samostalna izvršna mjera za kršenje koje Agencija ocijeni kao najteže kršenje Zakona i propisa Agencije, kao i zbog aktivnosti u komunikacijama kojim bi se mogla prouzrokovati veća materijalna šteta, izazvati opasnost po život i zdravlje ljudi, javnu bezbjednost, javni red i mir, javni moral i poremećaje u privredi.

(2) Oduzimanje dozvole može se izreći i kao dodatna mjera, ako je za izvršeno kršenje ili neko od kršenja u sticaju propisana novčana kazna u iznosu od 20.000,00 KM i više.

Član 12.
(Namjera i nehat)

(1) Namjerna povreda postoji kad je kršitelj bio svjestan svog djela i htio njegovo učinjenje (direktni umišljaj), kao i kad je kršitelj bio svjestan da zbog njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica, ali je pristao na njeno nastupanje (eventualni umišljaj).

(2) Povreda iz nehata postoji kad je kršitelj bio svjestan da zbog njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica, ali je olako držao da ona neće nastupiti ili da će je moći spriječiti (svjesni nehat), kao i kad kršitelj nije bio svjestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice, iako je prema okolnostima i prema svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti (nesvjesni nehat).

Član 13.
(Opća pravila za određivanje kazne)

(1) Agencija će kršitelju odrediti kaznu u granicama koje su propisane ovim Pregledom za to kršenje, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), a naročito: odgovornost kršitelja, pobude iz kojih je kršenje učinjeno, težinu povrede, okolnosti pod kojima je kršenje učinjeno, ponašanje kršitelja nakon izvršenog kršenja, kao i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje kazne.

(2) Kod određivanja kazne za ponovljeno kršenje, posebno će se uzeti u obzir da li je ranije djelo iste vrste kao i novo djelo, da li su oba djela učinjena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranije izvršenog kršenja.

(3) Pri određivanju novčane kazne, Agencija će uzeti u obzir tržišnu snagu operatora telekomunikacija, veličinu populacije koju pokriva radio ili TV stanica, odnosno broj pretplatnika kablovskog distributera, kao i visinu prihoda kršitelja u prethodnoj fiskalnoj godini.

(4) Bruto finansijski prihod ostvaren kršenjem uzimat će se u obzir samo kada se može približno tačno izračunati i kada se ukupno kršenje svodi samo na protivpravno sticanje dobiti.

(5) U slučaju da se prilikom utvrđivanja stepena odgovornosti kršitelja, uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti kao i druge okolnosti pod kojima je kršenje učinjeno, ocijeni:

a) da izricanje novčane kazne nije neophodno radi ostvarivanja svrhe kažnjavanja i zaštite javnog ili drugog interesa, kršitelju se mogu umjesto novčane kazne izreći druge izvršne mjere (usmena ili pismena upozorenja, inspekcijski pregled sredstava za koje je izdata dozvola ili konkretan zahtjev za preduzimanje određene radnje ili obustavu), u vezi sa čl. 7. i 8. ovog Pregleda;

b) da izricanje novčane kazne nije dovoljno radi ostvarivanja svrhe kažnjavanja i zaštite javnog ili drugog interesa, kršitelju se uz novčanu kaznu mogu dodatno izreći i druge izvršne mjere (nalog za obustavu emitovanja ili pružanja javnih telekomunikacionih usluga na period ne duži od tri mjeseca ili oduzimanje dozvole), u skladu sa čl. 10. i 11. ovog Pregleda.

Član 14.
(Određivanje jedinstvene kazne)

(1) Ako je kršitelj jednom radnjom ili sa više radnji učinio više kršenja za koja se istovremeno vodi postupak, Agencija će najprije utvrditi kazne za svako od tih kršenja, pa će za sva kršenja izreći jedinstvenu kaznu.

(2) Jedinstvena kazna izriče se po sljedećim pravilima:

a) ako se za djela u sticaju utvrde samo novčane kazne, jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedine utvrđene novčane kazne, ali ne smije dostignuti zbir utvrđenih novčanih kazni, niti preći iznos od 150.000,00 KM za prvo kršenje, odnosno 300.000,00 KM za ponovljeno kršenje;

b) ako se za jedno ili više kršenja u sticaju utvrde novčane kazne od 150.000,00 KM, jedinstvena kazna ne smije preći iznos od 150.000,00 KM za prvo kršenje, odnosno 300.000,00 KM za ponovljeno kršenje;

c) ako se za neko od kršenja u sticaju utvrdi izvršna mjera oduzimanja dozvole, a za druga kršenja novčane kazne, izreći će se jedinstvena novčana kazna po odredbama tač. a) i b) ovog stava i dodatna mjera oduzimanja dozvole;

d) ako se za neko od kršenja u sticaju utvrdi izvršna mjera suspenzija dozvole, a za druga kršenja novčane kazne, izreći će se jedinstvena novčana kazna po odredbama tač. a) i b) ovog stava i dodatna mjera suspenzija dozvole;

e) ako se za neka kršenja u sticaju utvrdi mjera upozorenja, a za druga kršenja novčane kazne, izreći će se jedinstvena novčana kazna po odredbama tač. a) i b) ovog stava.

Član 15.
(Zastara)

(1) Pokretanje i vođenje postupka rješavanja kršenja Zakona, propisa Agencije ili uslova dozvole zastarijeva u roku od jedne godine od saznanja za povredu i učinioca.

(2) Izricanje sankcija zbog kršenja Zakona, propisa Agencije ili uslova dozvole zastarijeva protekom roka od dvije godine od učinjene povrede (apsolutna zastara).

Član 16.
(Sredstva od naplaćenih kazni)

Novčane kazne koje naplati Agencija u ostvarivanju svog prava da primijeni izvršne mjere prihod su budžeta Bosne i Hercegovine.

DIO DRUGI - KAZNENE ODREDBE


POGLAVLJE I. PREGLED POVREDA I KAZNI U EMITOVANJU


Odjeljak A. Kršenje Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija


Član 17.
(Primjena propisa Agencije)

Izrazi koji se koriste u Odjeljku A. POGLAVLJE I. ovog pregleda imaju značenje definisano Kodeksom o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija (u daljnjem tekstu: Kodeks).

Član 18.
(Osnovni principi)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na osnovne principe, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 19.
(Govor mržnje)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na govor mržnje, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 20.
(Pravičnost i nepristrasnost)

Televizijska/radijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na pravičnost i nepristrasnost, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 60.000,00 KM

Član 21.
(Pravo na odgovor)

Televizijska/radijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na pravo na odgovor, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 22.
(Lažni ili zavaravajući audiovizuelni i radijski programi)

Televizijska/radijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na lažan ili zavaravajući audiovizuelni i radijski program, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Član 23.
(Nasilje i druga štetna ponašanja)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na nasilje i druga štetna ponašanja, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Član 24.
(Reality programi i pseudoreality programi)

Televizijska/radijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na emitovanje reality i pseudoreality programa, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 25.
(Upozorenja za publiku)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na upozorenja za publiku, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Član 26.
(Prozelitizam)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na sadržaje koji se bave prozelitizmom, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM.

Član 27.
(Paranormalne i parapsihološke pojave)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na sadržaje koji se bave paranormalnim i parapsihološkim pojavama, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Član 28.
(Alternativna medicina)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na sadržaje koji se bave alternativnom medicinom, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Član 29.
(Nadriljekarstvo)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na sadržaje koji se bave nadriljekarstvom, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Član 30.
(Izvještavanje o sudskim procesima)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na izvještavanje o sudskim procesima, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Član 31.
(Učešće publike u audiovizuelnim i radijskim programima)

Televizijska/radijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na učešće publike u audiovizuelnim i radijskim programima, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Član 32.
(Zaštita privatnosti)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na zaštitu privatnosti, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 33.
(Označavanje repriza, snimaka i arhivskog materijala)

Televizijska/radijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na označavanje repriza, snimaka i arhivskog materijala, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM.

Član 34.
(Sadržaji pružalaca medijskih usluga namijenjeni maloljetnicima)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na sadržaje pružalaca medijskih usluga namijenjene maloljetnicima, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 35.
(Učešće maloljetnika u sadržajima pružalaca medijskih usluga)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na učešće maloljetnika u sadržajima pružalaca medijskih usluga, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 36.
(Izvještavanje o krivičnim djelima/postupcima u koje su umiješani maloljetnici)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na izvještavanje o krivičnim djelima/postupcima u koje su umiješani maloljetnici, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 37.
(Sadržaji koji bi mogli ozbiljno narušiti fizički, psihički ili moralni razvoj maloljetnika)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na sadržaje koji bi mogli ozbiljno narušiti fizički, psihički ili moralni razvoj maloljetnika, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 38.
(Sadržaji za koje je vjerovatno da bi mogli ozbiljno narušiti fizički, psihički ili moralni razvoj maloljetnika)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na sadržaje za koje je vjerovatno da bi mogli ozbiljno narušiti fizički, psihički ili moralni razvoj maloljetnika, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 39.
(Pornografski sadržaji)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na prikazivanje pornografskog sadržaja bez tehničke zaštite, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 40.
(Povrede u izbornom periodu)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši primjenjive odredbe Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 75.000,00 KM.

Odjeljak B. Kršenje Kodeksa o komercijalnim komunikacijama

Član 41.
(Primjena propisa Agencije)

Izrazi koji se koriste u Odjeljku B. POGLAVLJE I. ovog pregleda imaju značenje definisano Kodeksom o komercijalnim komunikacijama (u daljnjem tekstu: Kodeks).

Član 42.
(Opći principi komercijalnih komunikacija)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na opće principe komercijalnih komunikacija, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Član 43.
(Poređenje i tvrdnje o cijenama)

Pružalac medijske usluge koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na poređenje i tvrdnje o cijenama, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 44.
(Komercijalne komunikacije određenih proizvoda i usluga)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na komercijalne komunikacije određenih proizvoda i usluga, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 45.
(Komercijalne komunikacije i maloljetnici)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na komercijalne komunikacije i maloljetnike, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Član 46.
(Jačina zvuka komercijalnih komunikacija)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na jačinu zvuka komercijalnih komunikacija, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 47.
(Raspored televizijskog oglašavanja i teletrgovine)

Televizijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na raspored televizijskog oglašavanja i teletrgovine, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Član 48.
(Trajanje televizijskog oglašavanja i teletrgovine)

Televizijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na trajanje televizijskog oglašavanja i teletrgovine, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 49.
(Oglašavanje na dijelu ekrana, telepromocija i virtuelno oglašavanje)

Televizijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na oglašavanje na dijelu ekrana, telepromociju i virtuelno oglašavanje, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Član 50.
(Raspored oglašavanja i teletrgovine u programima radija)

Radijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na raspored oglašavanja i teletrgovine u programima radija, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Član 51.
(Trajanje oglašavanja i teletrgovine u programima radija)

Radijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na trajanje oglašavanja i teletrgovine u programima radija, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 52.
(Radiopromocija)

Radijska stanica koja prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na radiopromociju, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Član 53.
(Opći principi u vezi sa sponzorstvom)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na opće principe u vezi sa sponzorstvom, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 54.
(Zabranjeno sponzorisanje)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranjeno sponzorisanje, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 55.
(Opći principi u vezi sa plasmanom proizvoda)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na opće principe u vezi sa plasmanom proizvoda, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 56.
(Označavanje plasmana proizvoda)

Pružalac medijskih usluga koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na označavanje plasmana proizvoda, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 57.
(Javni RTV servisi)

Javni RTV servis koji prekrši odredbe Kodeksa koje se odnose na trajanje oglašavanja i teletrgovine, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Odjeljak C. Kršenja Pravila o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga

Član 58.
(Primjena propisa Agencije)

Izrazi koji se koriste u Odjeljku C. POGLAVLJE I. ovog pregleda imaju značenje definisano Pravilom o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga (u daljnjem tekstu: Pravilo).

Član 59.
(Programski uslovi)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na programske uslove, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 60.
(Evropska djela)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na evropska djela, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 61.
(Evropska djela nezavisnih producenata)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na evropska djela nezavisnih producenata, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 62.
(Bosanskohercegovačka djela)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na bosanskohercegovačka djela, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 63.
(Pravo na kratku informaciju)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na pravo na kratku informaciju, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 64.
(Identifikacija)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na identifikaciju, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Član 65.
(Upotreba materijala zaštićenog autorskim ili drugim pravima)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na upotrebu materijala zaštićenog autorskim ili drugim pravima, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 66.
(Vođenje finansijske evidencije)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na vođenje finansijske evidencije, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Član 67.
(Upućivanje informacija Agenciji i registar Agencije)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na upućivanje informacija Agenciji i registar Agencije, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 68.
(Prijenos dozvole)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na prijenos dozvole, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 69.
(Prigovori primljeni od javnosti)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na prigovore primljene od javnosti, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Član 70.
(Važenje dozvole i obnova)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na važenje dozvole i obnovu, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 71.
(Programske obaveze javne televizijske stanice)

Javna televizijska stanica koja prekrši odredbe Pravila koje se odnose na programske obaveze, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 72.
(Uredničko vijeće javne televizijske stanice)

Javna televizijska stanica koja prekrši odredbe Pravila koje se odnose na uredničko vijeće, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Član 73.
(Finansijska odgovornost javne televizijske stanice)

Javna televizijska stanica koja prekrši odredbe Pravila koje se odnose na finansijsku odgovornost, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Član 74.
(Odvojenost javne televizijske stanice od političkih subjekata)

Javna televizijska stanica koja prekrši odredbe Pravila koje se odnose na odvojenost od političkih subjekata, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 75.
(Naziv javne televizijske stanice)

Javna televizijska stanica koja prekrši odredbe Pravila koje se odnose na naziv javne televizijske stanice, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 76.
(Programske obaveze pružaoca audiovizuelne medijske usluge na zahtjev)

Pružalac audiovizuelne medijske usluge na zahtjev koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na programske obaveze, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Član 77.
(Identifikacija pružaoca audiovizuelne medijske usluge na zahtjev)

Pružalac audiovizuelne medijske usluge na zahtjev koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na obavezu identifikacije, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Član 78.
(Uvid u sadržaj audiovizuelne medijske usluge na zahtjev)

Pružalac audiovizuelne medijske usluge na zahtjev koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na obaveze u vezi sa čuvanjem i dostavljanjem na uvid sadržaja audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 79.
(Primjena tehničkih uslova televizijskog emitovanja)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na primjenu tehničkih uslova televizijskog emitovanja, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Odjeljak D. Kršenje Pravila o pružanju medijskih usluga radija


Član 80.
(Primjena propisa Agencije)

Izrazi koji se koriste u Odjeljku D. POGLAVLJE I. ovog pregleda imaju značenje definisano Pravilom o pružanju medijskih usluga radija (u daljnjem tekstu: Pravilo).

Član 81.
(Neprofitni radio)

Korisnik dozvole za neprofitni radio koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na emitovanje komercijalnih komunikacija, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 82.
(Upotreba FM predajnika male snage)

Korisnik dozvole za upotrebu FM predajnika male snage koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na emitovanje komercijalnih komunikacija, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 83.
(Programski uslovi)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na programske uslove, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 84.
(Tehnički uslovi)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na tehničke uslove, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 85.
(Identifikacija u eteru)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na identifikaciju, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 86.
(Upotreba materijala zaštićenog autorskim ili drugim pravima)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na upotrebu materijala zaštićenog autorskim ili drugim pravima, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.

Član 87.
(Vođenje finansijske evidencije)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na vođenje finansijske evidencije, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 88.
(Upućivanje informacija Agenciji i registar Agencije)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na upućivanje informacija Agenciji i registar Agencije, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 89.
(Prijenos dozvole)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na prijenos dozvole, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 90.
(Prigovori primljeni od javnosti)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na prigovore primljene od javnosti, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 91.
(Važenje dozvole i obnova)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na važenje dozvole i obnovu, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 92.
(Programske obaveze javne radiostanice)

Javna radiostanica koja prekrši odredbe Pravila koje se odnose na programske obaveze, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 93.
(Uredničko vijeće javne radiostanice)

Javna radiostanica koja prekrši odredbe Pravila koje se odnose na uredničko vijeće, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 94.
(Finansijska odgovornost javne radiostanice)

Javna radiostanica koja prekrši odredbe Pravila koje se odnose na finansijsku odgovornost, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 95.
(Odvojenost javne radiostanice od političkih subjekata)

Javna radiostanica koja prekrši odredbe Pravila koje se odnose na odvojenost od političkih subjekata, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.

Član 96.
(Naziv javne radiostanice)

Javna radiostanica koja prekrši odredbe Pravila koje se odnose na naziv javne radiostanice, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.

Član 97.
(Identifikacija pružaoca medijske usluge radija na zahtjev)

Pružalac medijske usluge radija na zahtjev koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na obavezu identifikacije 9, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 98.
(Uvid u sadržaj medijske usluge radija na zahtjev)

Pružalac medijske usluge radija na zahtjev koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na obaveze u vezi sa čuvanjem i dostavljanjem na uvid sadržaja medijskih usluga radija na zahtjev, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

Odjeljak E. Kršenje Pravila o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija


Član 99.
(Primjena propisa Agencije)

Izrazi koji se koriste u Odjeljku E. POGLAVLJE I. ovog pregleda imaju značenje definisano Pravilom o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija (u daljnjem tekstu: Pravilo).

Član 100.
(Osnovni principi)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na osnovne principe, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 101.
(Naknade)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na obaveze dostavljanja podataka o broju pretplatnika radi obračuna naknade za dozvolu, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 102.
(Važenje dozvole i obnova)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na važenje dozvole i obnovu, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 103.
(Pravo na distribuciju)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na pravo na distribuciju, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 104.
(Obaveza distribucije programa javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na obavezu distribucije programa javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 105.
(Obaveze u vezi sa distribucijom audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na obaveze u vezi sa distribucijom audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 106.
(Obaveze u vezi sa sadržajima distribuiranih audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na obaveze u vezi sa sadržajima distribuiranih audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 107.
(Zabrana modifikacije)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na zabranu modifikacije, kaznit će se novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 75.000,00 KM.

Član 108.
(Info kanal)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na info kanal, kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 109.
(Pretplatnički ugovori i cijena usluge)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na pretplatnički ugovor i cijenu usluge, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.

Član 110.
(Vođenje finansijske evidencije)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na vođenje finansijske evidencije, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.

Član 111.
(Izvještaji i informacije)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na dostavljanje izvještaja i informacija Agenciji, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.

Član 112.
(Prijenos dozvole)

Korisnik dozvole koji prekrši odredbe Pravila koje se odnose na prijenos dozvole, kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 50.000,00 KM.

POGLAVLJE II. PREGLED POVREDA I KAZNI U TELEKOMUNIKACIJAMA


Član 113.
(Značenje pojmova)

Pojmovi korišteni u POGLAVLJU II. imaju sljedeća značenja:

a) Operator označava pravno lice koje obavlja djelatnost operatora javne elektroničke telekomunikacijske mreže ili davaoca javne telekomunikacijske usluge na osnovu izdate dozvole Agencije, registracije ili na osnovu generalne saglasnosti;

b) Usluga označava javnu telekomunikacijsku uslugu koju pruža operator;

c) Mreža označava javnu elektroničku komunikacijsku mrežu koja je pod kontrolom operatora i koja je namijenjena za pružanje usluga.

Odjeljak A. Povrede u vezi sa obavljanjem djelatnosti bez dozvole ili saglasnosti


Član 114.
(Nezakonit rad mreže)

(1) Operator za kojeg se pravosnažnom odlukom nadležnog organa utvrdi da je bez pribavljene upotrebne dozvole pustio u rad mrežu ili dio takve mreže, po dostavljanju takve odluke nadležnog organa Agenciji, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 100.000,00 KM.

(2) Operator za kojeg se pravosnažnom odlukom nadležnog organa utvrdi da je u radu mreže odstupio od odobrenih uslova građenja ili instaliranja mreže ili dijela takve mreže, po dostavljanju takve odluke nadležnog organa Agenciji, kazit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 30.000,00 KM.

(3) Operator za kojeg se pravosnažnom odlukom nadležnog organa utvrdi da je u radu mreže bez zakonito pribavljenog prava izgradio ili instalirao mrežu ili dio takve mreže na tuđoj stvari, ili bespravno iskoristio tuđu stvar kao sredstvo pružanja mreže, po dostavljanju takve odluke nadležnog organa Agenciji, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 115.
(Rad po prestanku prava)

(1) Operator koji nastavi sa radom mreže, njenog dijela ili sa pružanjem usluge ili obavljanjem djelatnosti u telekomunikacijama nakon izvršnosti odluke Agencije kojom se suspenduje ili prestaje da važi dozvola, registracija ili prijava o obavljanju djelatnosti, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 150.000,00 KM.

(2) Pri određivanju visine novčane kazne za povredu iz stava (1) ovog člana, izrečena novčana kazna bit će dvostruko veća od iznosa naknade za korištenje dozvole za datu vrstu mreže ili usluga koju bi počinilac povrede bio dužan platiti da je u periodu učinjenja povrede zakonito obavljao djelatnost.

Odjeljak B. Povrede u vezi sa sigurnošću rada


Član 116.
(Ugrožavanje sigurnosti rada)

(1) Ukoliko se pravosnažnom odlukom nadležnog organa utvrdi da javna elektronička komunikacijska mreža, dio takve mreže ili telekomunikacijski uređaj namijenjen za pružanje usluge ne ispunjava standarde sigurnosti i pouzdanosti rada, ili ugrožava sigurnost ljudi ili imovine, po dostavljanju takve odluke nadležnog organa Agenciji, kaznit će se za učinjenu povredu odgovorni operator novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 150.000,00 KM.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, Agencija može izdati i nalog o suspenziji rada mreže, dijela mreže ili telekomunikacijskog uređaja za pružanje usluge.

Odjeljak C. Povrede prava korisnika javnih telekomunikacijskih usluga


Član 117.
(Narušavanje prava korisnika telekomunikacijske usluge)

(1) Operator koji nepoštivanjem propisa o obavljanju djelatnosti izvrši povredu prava pojedinačnog korisnika usluge, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(2) Operator koji nepoštivanjem propisa o obavljanju djelatnosti povrijedi prava većeg broja ili svih korisnika određene usluge, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

(3) Operator koji ne izvršava propisane obaveze obezbjeđenja adekvatne pristupačnosti mreža i usluga licima sa onesposobljenjima, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

(4) Operator koji ne provodi propisane opće mjere zaštite sigurnosti i privatnosti korisnika usluga ili posebne mjere zaštite djece i mladih, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 100.000,00 KM.

(5) Operator koji vrši diskriminaciju korisnika javnih telekomunikacijskih usluga po rasnom, nacionalnom, spolnom, političkom ili drugom osnovu zaštićenom međunarodnim pravnim dokumentima, Ustavom ili zakonom, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 150.000,00 KM.

(6) Osim novčane kazne, za povredu iz ovog člana Agencija može počiniocu povrede izreći nalog za izvršenje posebne radnje u cilju sprečavanja učinjenja nove povrede ili otklanjanja posljedica povrede.

Odjeljak D. Povrede posebnih obaveza u telekomunikacijama


Član 118.
(Neobezbjeđenje funkcije broja 112)

Operator za kojeg se u postupku iz nadležnosti Agencije ili na osnovu obavijesti dostavljene Agenciji, od strane drugog nadležnog organa, utvrdi da u obavljanju djelatnosti u telekomunikacijama ne ispunjava propisane obaveze radi ostvarivanja funkcije broja za hitne pozive 112, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 119.
(Nepoštivanje obaveza u vezi sa zakonitim presretanjem i sigurnošću)

Operator koji ne ispunjava obaveze u vezi sa zakonitim presretanjem telekomunikacija, po dostavljanju obavijesti nadležnog organa Agenciji o istom, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 120.
(Nepostupanje po nalogu za blokiranje telekomunikacijskog prometa)

(1) Operator koji nakon izvršnosti odluke iz nadležnosti Agencije, kojom se nalaže blokiranje telekomunikacijskog prometa prema određenoj javnoj telekomunikacijskoj mreži, usluzi, domaćem ili međunarodnom broju ili adresi, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

(2) Operator koji ne postupi po nalogu nadležnog organa, izdatom u skladu sa posebnim propisima radi onemogućavanja pristupa određenom sadržaju raspoloživom putem usluge, ili ne izvrši blokiranje telekomunikacijskog prometa prema naznačenoj adresi, po dostavljanju obavijesti od strane nadležnog organa Agenciji o nepoštivanju naloga, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Odjeljak E. Povrede u vezi sa međuoperatorskim odnosima


Član 121.
(Međuoperatorski ugovori)

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 150.000,00 KM kaznit će se za učinjenu povredu operator, ako:

a) bez zaključenog međuoperatorskog ugovora stupi u poslovni odnos, povodom korištenja javne elektroničke telekomunikacijske mreže ili pružanja javne telekomunikacijske usluge sa drugim operatorom telekomunikacija, ili

b) zaključi međuoperatorski ugovor koji ne sadrži obavezne elemente određene propisima Agencije, ili

c) u propisanom roku i formi ne dostavi Agenciji informaciju o zaključenom međuoperatorskom ugovoru ako je prema propisima Agencije operator dužan dostavljati takve informacije.

Član 122.
(Narušavanje prava drugog operatora)

Operator koji u roku određenom nalogom Agencije ne prestane da čini povredu prava koja prema Zakonu, propisima Agencije, uslovima dozvola ili pojedinačnim odlukama Agencije pripadaju drugom operatoru, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 123.
(Ometanje telekomunikacijske mreže ili usluge)

(1) Operator koji svojim djelovanjem ometa na zakonit način izgrađenu i korištenu mrežu ili zakonito pruženu uslugu, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

(2) Operator koji u roku određenom nalogom Agencije ne prestane sa ometanjem iz stava (1) ovog člana, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 124.
(Uskraćivanje kapaciteta)

Operator koji suprotno Zakonu, propisima Agencije, uslovima dozvola ili pojedinačnim odlukama Agencije uskrati telekomunikacijske kapacitete ili ne pruži telekomunikacijsku uslugu koju je dužan pružiti drugom operatoru, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Odjeljak F. Povrede u vezi sa posebnim telekomunikacijskim uslugama


Član 125.
(Propust u vezi sa prijenosom telefonskih brojeva)

(1) Operator koji ne ispunjava obaveze prema korisniku javne telefonske usluge u vezi sa prijenosom telefonskih brojeva na način određen propisima Agencije, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(2) Operator koji ne nudi prijenos telefonskih brojeva u rokovima i na način određen propisima Agencije, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 126.
(Neobavještavanje o značajnim smetnjama)

Operator koji propusti da obavijesti Agenciju o značajnim smetnjama u radu njegove mreže ili usluge, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 127.
(Kršenje u vezi sa posebnim uslugama)

Operator koji ne nudi posebnu telekomunikacijsku uslugu u rokovima i na način na koji je dužan da nudi prema Zakonu, propisima Agencije, uslovima dozvola ili pojedinačnim odlukama Agencije, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Odjeljak G. Povrede u vezi sa tržištem telekomunikacija


Član 128.
(Prijevremeno i netransparentno nuđenje usluge)

(1) Operator koji na tržištu nudi usluge, prije pribavljanja propisane saglasnosti ili prije obaveznog obavještavanja Agencije, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

(2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i operator koji nema transparentne uslove poslovanja, ponude i cijene usluga.

Član 129.
(Neispunjavanje općih i posebnih obaveza)

(1) Operator koji ne ispunjava opće obaveze na tržištu telekomunikacija određene Zakonom, propisima Agencije ili uslovima dozvola, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

(2) Operator koji ne ispunjava posebne obaveze na tržištu telekomunikacija nametnute odlukama Agencije, uslovima dozvola ili posebnim mjerama koje se donose u skladu sa propisima Agencije, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 130.
(Neispunjavanje kvaliteta usluge)

Operator koji na tržištu nudi uslugu koja ne ispunjava propisane standarde kvaliteta usluge, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM.

Član 131.
(Uzrokovanje poremećaja na tržištu)

Operator koji namjerno ili nesavjesnim postupanjem suprotno Zakonu, propisima Agencije, uslovima dozvola ili pojedinačnih odluka Agencije uzrokuje poremećaj na tržištu javnih telekomunikacijskih usluga, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Odjeljak H. Povrede u vezi sa administrativnim obavezama operatora


Član 132.
(Nedostavljanje obaveznih izvještaja i informacija)

Operator koji u rokovima određenim propisima Agencije ili po nalogu Agencije ne dostavi izvještaj, izjašnjenje ili podatke na način i u formi kako je naloženo, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 133.
(Ostale povrede u telekomunikacijama)

Operator koji, na način i u formi kako je propisano, ne izvršava obaveze uspostavljene propisima Agencije ili uslovima dozvola u dijelu koji nije posebno obuhvaćen povredama iz POGLAVLJA II. DIO DRUGI, kaznit će se za učinjenu povredu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 150.000,00 KM.

Član 134.
(Ponovljene povrede)

(1) Za ponovljenu povredu iz POGLAVLJA II. kaznit će se operator novčanom kaznom koja neće biti manja od dvostrukog iznosa minimalne, a najviše dvostrukim iznosom maksimalno propisane novčane kazne za datu povredu.

(2) Ako je za povredu iz POGLAVLJA II. umjesto novčane kazne operatoru izrečen nalog za izvršenje posebne radnje u protivvrijednosti novčane kazne, za ponovljenu povredu ili nepoštivanje već izrečenog naloga, kaznit će se operator najviše do dvostrukog iznosa prvobitno izrečene novčane kazne ili će mu se zamijeniti prvobitni nalog novim nalogom u visini najviše do dvostruke protivvrijednosti prvobitno naložene posebne radnje.

(3) Iznos izrečene novčane kazne ili naloga za ponovljenu povredu ne može dostići maksimalnu novčanu kaznu koja se prema Zakonu može izreći za ponovljenu povredu.

Odjeljak I. Kršenja u vezi sa korištenjem radiofrekvencijskog spektra i ostala kršenja


Član 135.
(Kršenja u korištenju radiofrekvencijskog spektra)

(1) Ko koristi radiofrekvencije bez propisane dozvole Agencije, odnosno izričitog prava predviđenog Zakonom ili drugim propisom zasnovanim na Zakonu, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM za fizičko lice, odnosno od 10.000,00 KM do 150.000,00 KM za pravno lice.

(2) Fizičko ili pravno lice koje kao nosilac dozvole u radiokomunikacijama, bez prethodne saglasnosti Agencije neovlašteno promijeni tehničke parametre propisane dozvolom Agencije, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 25.000,00 KM.

(3) Fizičko ili pravno lice koje ne osigura ispravno funkcionisanje svoje opreme u skladu s propisanim standardima i normama, neispravnom opremom ili njenim korištenjem ometa rad radiostanica ili sistema veza, i ako nakon upozorenja Agencije ne otkloni u naloženom roku tehničko-tehnološke nedostatke opreme ili ne prestane koristiti frekvenciju, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM za fizičko lice, odnosno od 10.000,00 KM do 150.000,00 KM za pravno lice.

(4) Fizičko ili pravno lice koje, kao korisnik radiofrekventnog spektra, bez prethodne saglasnosti Agencije ili u suprotnosti sa dozvolom, na bilo koji način omogući drugom licu da koristi radiofrekvencijski spektar koji mu je dodijeljen, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM za fizičko lice, odnosno od 15.000,00 KM do 150.000,00 KM za pravno lice.

(5) Fizičko, odnosno pravno lice koje, bez prethodne saglasnosti Agencije ili u suprotnosti sa dozvolom, neovlašteno priključi radiouređaj na javnu telekomunikacijsku mrežu, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM za fizičko lice, odnosno od 10.000,00 KM do 150.000,00 KM za pravno lice.

(6) Ukoliko je neko od kršenja iz st. (1) – (5) ovog člana počinio operater telekomunikacija sa značajnom tržišnom snagom na telekomunikacionom tržištu i time stekao ili je mogao steći znatnu korist ili ugroziti konkurenciju, kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 150.000,00 KM za prvo kršenje, odnosno od 50.000,00 KM do 300.000,00 KM za svako naredno kršenje.

(7) Ukoliko kršenjima iz st. (1), (2) i (3) ovog člana nije pričinjena šteta po zdravlje ili imovinu, a kršenje je pričinjeno iz nehata i ispravljanje kršenja se može postići putem izdavanja naloga za preduzimanje konkretne aktivnosti, Agencija je ovlaštena da izda takav nalog, uz izricanje pismene opomene pod prijetnjom sankcije za slučaj ponavljanja istog ili sličnog kršenja.

Član 136.
(Kršenja u vezi sa radio i telekomunikacionom terminalnom opremom)

(1) Ko u javnu telekomunikacijsku ili emitersku mrežu instalira radio i telekomunikacijsku terminalnu opremu koja ne ispunjava propisane uslove, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana ne odnose se na:

a) radioopremu koja služi samo za prijem, odnosno koja se namjerava koristiti isključivo za prijem zvuka i TV emiterskih usluga;

b) radio i telekomunikacijsku terminalnu opremu koja je regulisana posebnim propisima i namijenjena je za upotrebu u civilnoj avijaciji, upravljanju vazdušnim saobraćajem i u pomorskom transportu;

c) radio i telekomunikacijsku terminalnu opremu koja se koristi isključivo za potrebe javne bezbjednosti i odbrane;

d) radioopremu koju sastavljaju radioamateri, sa izuzetkom opreme koja se slobodno prodaje na tržištu, pri čemu se zbirka komponenata namijenjenih za sastavljanje od strane radioamatera entuzijasta i fabrički proizvedene radioopreme, koju radioamateri prepravljaju i koriste, ne smatra opremom koja se slobodno prodaje na tržištu.

POGLAVLJE III. PREGLED POVREDA I KAZNI U RADIOMONITORINGU, IT I KONTROLI POŠTIVANJA USLOVA DOZVOLA


Odjeljak A. Kršenje ograničavanja emisija elektromagnetnog zračenja


Član 137.
(Izdavanje potvrde o sigurnosti)

Korisnik dozvole koji ne dostavi Agenciji izjavu o sigurnosti o ograničavanju emisija elektromagnetnog zračenja u skladu sa propisanim zahtjevima Agencije, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM.

Član 138.
(Postavljanje oznake upozorenja)

Korisnik dozvole koji ne postupi po nalogu Agencije i ne postavi oznaku upozorenja o području povećanog rizika od elektromagnetnog zračenja, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM.

Član 139.
(Usklađenost emisija elektromagnetnog zračenja)

Korisnik dozvole koji ne postupi po naloženim mjerama za otklanjanje nedostataka ograničenja emisija elektromagnetnog zračenja, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM.

Odjeljak B. Povrede u vezi sa Registrom korisnika dozvola Agencije


Član 140.
(Nedostavljanje podataka u Registar)

Korisnik dozvole koji ne dostavi i ne ažurira podatke radi evidentiranja izmjena u Registru korisnika dozvola Agencije, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

POGLAVLJE IV. PREGLED OSTALIH POVREDA I KAZNI KOJE IZRIČE AGENCIJA


Član 141.
(Kontrola)

(1) Korisnik dozvole koji ovlaštenim licima Agencije ne omogući kontrolu općih i posebnih uslova dozvola, pristup i kontrolu sredstavima i opremi koje koristi za pružanje usluga ili servisa za koje je Agencija izdala dozvolu, kao i provjeru postupanja korisnika po izdatim nalozima, zahtjevima, instrukcijama, propisima Agencije i Zakonu, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

(2) Fizička ili pravna lica koja ovlaštenim licima Agencije ne omoguće pristup i kontrolu sredstava i opreme kojom se bez dozvole pružaju usluge iz nadležnosti Agencije ili korištenjem navedene opreme izazivaju štetne smetnje u radiofrekvencijskom spektru, telekomunikacionoj mreži ili na bilo koji način ometa rad korisnika dozvole Agencije, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM za fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM za pravno lice.

Član 142.
(Kršenje propisa Agencije i uslova dozvole)

Korisnik dozvole, operator, davalac usluge, kao i drugo fizičko ili pravno lice koje postupi suprotno propisima Agencije i uslovima dozvole ili pruža usluge bez propisane dozvole, registracije ili saglasnosti Agencije, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM za fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM za pravno lice.

Član 143.
(Nepostupanje po nalozima Agencije)

Korisnik dozvole, operator, davalac usluge kao i drugo fizičko ili pravno lice koje ne postupi po nalozima izdatim od strane Agencije, kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM za fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 5.000,00 KM do 50.000,00 KM za pravno lice.

DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 144.
(Prijelazna odredba)

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pregleda prestaje da važi Pregled povreda i odgovarajućih kazni koje izriče Regulatorna agencija za komunikacije ("Službeni glasnik BiH", broj 35/09).

(2) Svi postupci rješavanja kršenja Zakona, propisa Agencije i uslova dozvola koji do dana stupanja na snagu ovog Pregleda nisu pravosnažno okončani, završit će se po odredbama Pregleda povreda i odgovarajućih kazni koje izriče Regulatorna agencija za komunikacije, koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Član 145.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pregled stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 346/16
29. decembar 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!