Službeni glasnik BiH, broj 44/11

Na osnovu člana 33. st. 4. i 5. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici održanoj 27. aprila 2011. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAĆENJU REZIDUA ODREĐENIH SUPSTANCI U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA


Član l.


U Odluci o praćenju rezidua određenih supstanci u živim životinjama i proizvodima životinjskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", br. 1/04 i 40/09) u članu 2. stav 1. tačka e) mijenja se i glasi:

"e) ovlaštena laboratorija - laboratorija koja ispunjava propisane uslove koje propisuje Ured, i koju za obavljanje ispitivanja službenih uzoraka na prisutnost rezidua ovlašćuje nadležni organ entiteta i Brčko Distrikta i odgovara za njen rad ili laboratorija izvan teritorije Bosne i Hercegovine koju za obavljanje ispitivanja službenih uzoraka na prisutnost određenih rezidua odredi Ured.".

Član 2.


U članu 8. stav 2. se briše.

Član 3.


U članu 10. stav 2. iza riječi: "Veterinar u" dodaje se riječ "propisane".

U članu 10. stav 4. mijenja se i glasi:

"4. Vlasnik životinje dužan je čuvati evidenciju iz stava 2. ovog člana kao i veterinarske recepte iz stava 3. najmanje 5 godina.".

Član 4.


U članu 17. iza stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"4. Laboratorijske metode kojima se obavljaju pretrage na određene rezidue moraju biti akreditirane prema posljednjem izdanju standarda BAS EN ISO/IEC 17025.

5. Ukoliko u Bosni i Hercegovine nema referentnu laboratoriju koja ispunjava uslove iz stava 4. ovog člana, za određene metode Ured za potrebe obavljanja službenih pretraga u sklopu plana praćenja, može angažirati laboratoriju izvan BiH koja ispunjava uslove posljednjeg izdanja standarda BAS EN ISO/IEC 17025.".

Član 5.


U Aneksu IV. Strategija uzorkovanja u stavu 3. broj "1/09" zamjenjuje se brojem "37/09".

Član 6.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 58/11
27. aprila 2011. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!