Službeni glasnik BiH, broj 27/19

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), te člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O NAČINU POSTUPANJA SA PRIJAVAMA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I PRIJAVAMA AKCIZE I RAZREZOM POREZA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI


GLAVA I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim Uputstvom se bliže utvrđuju pravila u postupku kreiranja poreznih prijava u podsistemu ePorezi i postupanje sa poreznim prijavama za određeni porezni period te način kreiranja razreza poreza po službenoj dužnosti na osnovu porezne prijave koju Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu UIO) donosi u ime poreznog obveznika i koja se automatski kreira u podsistemu ePorezi.

Član 2.
(Pravni osnov)

(1) Podnošenje PDV prijave i PDA prijave regulirano je odredbama:

a) člana 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17),

b) člana 27. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14 i 91/17),

c) člana 78. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17),

d) člana 34. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17 i 04/18).

(2) Podnošenje izmijenjene ili dopunske prijave regulirano je odredbama člana 75. i 76. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13).

(3) Razrez indirektnih obaveza na osnovu porezne prijave koju u ime poreznog obveznika donosi UIO, a koji se automatski proizvodi u podsistemu ePorezi - razrez poreza po službenoj dužnosti, reguliran je članom 57. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13).

Član 3.
(Definicije)

Pojmovi koji se koriste u ovom Uputstvu imaju sljedeće značenje:

a) Pod pojmom "porezna prijava" podrazumijeva se prijava za porez na dodanu vrijednost i prijava domaće akcize,

b) Pod pojmom "PDV prijava" podrazumijeva se prijava samooporezivanja koju podnosi obveznik indirektnih poreza koji je u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza upisan po osnovu poreza na dodanu vrijednost,

c) Pod pojmom "PDA prijava" podrazumijeva se prijava samooporezivanja koju podnosi proizvođač akciznih proizvoda, kao i pravno lice ili preduzetnik, sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda iz člana 4. stav (2) tačka a), b), c), d), e) i g) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji je u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza upisan po osnovu akcize,

d) Pod pojmom "ePortal" podrazumijeva se servis za korištenje elektronskih usluga UIO,

e) Pod pojmom "ePorezi" podrazumijeva se porezni podsistem informacionog sistema UIO,

f) Pod pojmom "razrez poreza po službenoj dužnosti" podrazumijeva se podnošenje porezne prijave u ime poreznog obveznika od strane UIO koja se automatski proizvodi u podsistemu ePorezi (popunjavanjem polja 51 i 71 PDV prijave i kolone I i III prijave domaće akcize),

g) Pod pojmom "kreiranje porezne prijave" podrazumijeva se sačinjavanje praznog obrasca porezne prijave u podsistemu ePorezi,

h) Pod pojmom "storniranje" podrazumijeva se poništavanje,

i) Pod pojmom "kontrolna grupa" podrazumijeva se Grupa za reviziju i kontrolu Odsjeka za poreze u regionalnom centru ili Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika u Sektoru za poreze,

j) Pod pojmom "kontrolirani porezni period" podrazumijeva se period koji je obuhvaćen nalogom za potpunu ili djelimičnu kontrolu sa razrezom.

GLAVA II. KREIRANJE I POSTUPANJE SA POREZNIM PRIJAVAMA


Član 4.
(Kreiranje poreznih prijava)

(1) Kreiranje poreznih prijava za određeni porezni period vrši se automatski u podsistemu ePorezi istekom poreznog perioda za koji je obveznik dužan podnijeti poreznu prijavu.

(2) Porezne prijave iz stava (1) ovog člana se kreiraju za sve obveznike registrirane za PDV i domaću akcizu.

(3) Za poreznog obveznika koji je registriran po službenoj dužnosti ili po zahtjevu, a kome nisu kreirane porezne prijave u skladu sa odredbama stava (1) ovog člana, automatski se kreiraju nedostajuće porezne prijave, počev od datuma koji je u rješenju o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza označen kao datum početka porezne obaveze.

(4) Kreiranje poreznih prijava se vrši na jeziku i pismu koji je obveznik odabrao za komunikaciju sa UIO.

Član 5.
(Postupak sa izmijenjenim ili dopunskim prijavama)

(1) Porezni obveznik podnosi izmijenjenu ili dopunsku prijavu u skladu sa odredbama člana 75. i 76. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13).

(2) U slučaju da porezni obveznik podnosi izmijenjenu prijavu ima mogućnost da nakon što je prethodno izmijenio prijavu za određeni porezni period istu ponovo izmijeni ili dopuni.

(3) U slučaju da porezni obveznik podnosi dopunsku prijavu ima mogućnost da nakon što je prethodno dopunio prijavu za određeni porezni period istu ponovo samo dopuni.

(4) Ako je iznos za plaćanje u izmijenjenoj ili dopunskoj PDV prijavi manji od prijavljenog u prethodno podnesenoj PDV prijavi ili ako se u izmijenjenoj ili dopunskoj PDV prijavi povećava kredit ili povrat u iznosu od 3.000,00 KM i više, u podsistemu ePorezi se nakon knjiženja takve prijave generira obavještenje.

(5) Obavještenje iz stava (4) ovog člana dostavlja se šefu nadležne kontrolne grupe, koja je dužna izdati nalog za kontrolu za porezni period koji je predmet izmjene ili dopune u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja.

(6) Za porezni period za koji je otvoren nalog za potpunu ili djelimičnu kontrolu sa razrezom, porezni obveznik ne može podnijeti izmijenjenu ili dopunsku prijavu o čemu se obavještava putem ePortala.

(7) Za porezni period za koji je otvoren nalog za potpunu ili djelimičnu kontrolu sa razrezom i donesena odluka koja nije konačna, porezni obveznik ne može podnijeti izmijenjenu ili dopunsku prijavu o čemu se obavještava putem ePortala.

(8) U obavještenju iz stava (7) ovog člana porezni obveznik dobija upute da u ovom slučaju nadležnoj organizacionoj jedinici koja je donijela odluku može dostaviti žalbu ili dopunu žalbe ukoliko je ona već podnesena u rokovima i na način propisan odredbama člana 136. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13).

(9) Porezni obveznik ne može podnijeti izmijenjenu ili dopunsku prijavu za porezni period koji je obuhvaćen potpunom ili djelimičnom kontrolom sa razrezom i za koje je donesena konačna odluka, o čemu se obavještava putem ePortala.

(10) U obavještenju iz stava (9) ovog člana porezni obveznik dobija upute da u ovom slučaju nadležnoj organizacionoj jedinici koja je donijela konačnu odluku može podnijeti zahtjev ili prijedlog za primjenu nekih od vanrednih pravnih lijekova definiranih odredbama člana 141. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, a u slučajevima koji nisu regulirani ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe člana 238. do 258. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16).

(11) U slučaju da porezni obveznik dostavi izmijenjenu ili dopunsku PDV prijavu za porezni period u kojem je postupak povrata u toku, ista će se knjižiti nakon završetka postupka povrata.

Član 6.
(Način postupanja sa izvještajem o dospjeloj i plaćenoj akcizi)

(1) Podaci iz redovne PDA prijave proizvođača - obveznika domaće akcize na duhanske prerađevine evidentirani u podsistemu e-Porezi na način predviđen Uputstvom o elektronskom podnošenju prijava samooporezivanja ("Službeni glasnik BiH", broj 04/18) smatraju se evidencionim i isti se usuglašavaju sa podacima iz izvještaja o visini dospjele i plaćene obaveze akcize za isti porezni period, koji sačinjava Odsjek za poslovne usluge u regionalnom centru na obrascu "Izvještaj o obračunatoj i plaćenoj akcizi" koji je sastavni dio ovog Uputstva.

(2) Obrazac "Izvještaj o dospjeloj i plaćenoj akcizi" koji je sastavni dio ovog Uputstva, Odsjek za poslovne usluge najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dostavlja Grupi za obradu poreznih prijava, koja najkasnije do 12. u tekućem mjesecu u podsistemu ePorezi mijenja podatak zaduženja iz redovne PDA prijave iz stava (1) ovog člana i obveznika zadužuje za obavezu plaćanja iznosa akcize, koja je obračunata na preuzete akcizne markice.

Član 7.
(Ispravka greške pri unosu poreznih prijava koje nisu podnesene elektronskim putem)

(1) Ukoliko ovlašteno službeno lice, tj. inspektor u toku kontrole utvrdi da se podaci u poreznim prijavama poreznog obveznika koje nisu podnesene elektronskim putem, razlikuju od podataka koji su evidentirani u podsistemu ePorezi, na njegov zahtjev Grupa za obradu poreznih prijava vrši poređenje podataka u originalnoj poreznoj prijavi, sa podacima evidentiranim u podsistemu ePorezi te ukoliko se utvrdi da je došlo do greške prilikom unosa, službenik Grupe za obradu poreznih prijava vrši ispravku greške, o čemu sačinjava službenu zabilješku.

(2) Ukoliko porezni službenik po službenoj dužnosti ili sam porezni obveznik prilikom pregleda podataka koji su mu dostupni na ePortalu, utvrdi da se podaci u poreznim prijavama poreznog obveznika koje nisu podnesene elektronskim putem, razlikuju od podataka koji su evidentirani u podsistemu ePorezi, službenik Grupe za obradu poreznih prijava vrši poređenje podataka u originalnoj poreznoj prijavi sa podacima evidentiranim u podsistemu ePorezi te ukoliko se utvrdi da je došlo do greške prilikom unosa, vrši se ispravka greške, o čemu se sačinjava službena zabilješka.

Član 8.
(Vođenje knjige protokola i izvještavanje)

(1) Knjiga protokola redovnih, dopunskih i izmijenjenih prijava vodi se elektronski u podsistemu ePorezi, a sadrži najmanje sljedeće podatke: redni broj, ID broj, naziv obveznika, porezni period, adresa, grad, kontakt telefon, e-mail, regionalni centar, vrsta porezne prijave (PDV ili PDA prijava), model porezne prijave (redovna, izmijenjena, dopunska), datum dostavljanja porezne prijave, broj protokola.

(2) Izvještaj o kreiranim i podnesenim poreznim prijavama izrađuje se u podsistemu ePorezi, a sadrži najmanje sljedeće podatke: broj kreiranih poreznih prijava, broj podnesenih poreznih prijava, broj nedostajućih poreznih prijava, broj i iznos poreznih prijava u kojima je iskazana obaveza, broj i iznos poreznih prijava u kojima je iskazan zahtjev za povrat, broj i iznos poreznih prijava u kojima je iskazan kredit.

(3) Izvještaj o poreznim prijavama koje su podnesene elektronskim putem ali nisu proknjižene na poreznu karticu, izrađuje se automatski u sistemu, a sadrži najmanje sljedeće podatke: ID broj obveznika, naziv obveznika, regionalni centar, adresa sjedišta, kontakt telefon, email adresa i porezni period na koji se odnosi porezna prijava.

(4) Izvještaj o poreznim obveznicima kojima je izvršen razrez poreza po službenoj dužnosti kreira se automatski u sistemu, a sadrži najmanje sljedeće podatke: ID broj obveznika, naziv obveznika, regionalni centar, adresa sjedišta, grad, poštanski broj, kontakt telefon, email adresa i porezni period za koji je izvršen razrez, iznos razreza, datum obračunatog razreza, status obvaznika (aktiva/pasivan) ime i prezime odgovornog lica, naziv ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili ime i prezime knjigovođe, broj telefona ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili knjigovođe.

Član 9.
(Dostava podataka drugim organizacionim jedinicama)

Odsjek za obradu poreznih prijava i Grupa za obradu poreznih prijava dostavljaju izvještaje, analize i druge podatke vezano za porezne prijave organizacionoj jedinici Uprave ili trećoj strani u skladu sa zakonskim propisima, a imajući u vidu član 52. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

GLAVA III. RAZREZ POREZA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI


Član 10.
(Postupanje u slučaju nepodnošenja porezne prijave)

(1) Za poreznog obveznika, za koga nije evidentiran prijem redovne porezne prijave do 15-og u mjesecu za prethodni porezni period, u podsistemu ePorezi se automatski pokreće kreiranje razreza poreza po službenoj dužnosti.

(2) UIO putem ePortala dostavlja obvezniku obavještenje o kreiranom razrezu poreza po službenoj dužnosti iz stava (1) ovog člana narednog dana od dana kreiranja razreza.

(3) Ukoliko obveznik podnese poreznu prijavu nakon prijema obavještenja iz stava (2) ovog člana, a najkasnije do isteka mjeseca u kojem je izvršen razrez, u podsistemu ePorezi se vrši automatsko storniranje razreza poreza i sporednih poreznih obaveza proisteklih iz razreza.

(4) Porezna prijava iz stava (3) ovog člana smatra se izmijenjenom jer je naknadno podnesena sa svrhom da zamijeni poreznu prijavu koju je UIO donijela u ime poreznog obveznika.

(5) Ukoliko obveznik ne podnese poreznu prijavu ni nakon prijema obavještenja iz stava (2) ovog člana do isteka mjeseca u kojem je izvršen razrez, u podsistemu ePorezi prestaje automatsko kreiranje poreznih prijava za naredne porezne periode.

(6) Automatsko kreiranje poreznih prijava u slučaju iz stava (5) ovog člana omogućava se nakon što obveznik podnese poreznu prijavu za porezni period za koji je izvršeno kreiranje razreza poreza po službenoj dužnosti.

Član 11.
(Iznos razreza poreza po službenoj dužnosti)

(1) Visina poreza na dodanu vrijednost iz člana 10. ovog Uputstva za obveznike PDV-a utvrđuje se u iznosu koji predstavlja prosjek prijavljene porezne obaveze iz zadnje tri uzastopno podnesene PDV prijave, podnesene prije poreznog perioda za koji se vrši razrez poreza po službenoj dužnosti.

(2) U slučaju da se ne može utvrditi iznos poreza u skladu sa stavom (1) ovog člana, razrez poreza po službenoj dužnosti se vrši na način da razrezana visina poreza iznosi 17% od mjesečnog prometa, koji je porezni obveznik prijavio u dostavljenom zahtjevu za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.

(3) Ukoliko razrez poreza iz stava (1) i (2) ovog člana iznosi manje od 2.000,00 KM, isti se utvrđuje najmanje u tom iznosu.

(4) Visina poreza iz člana 10. ovog Uputstva za obveznike domaće akcize i cestarine utvrđuje se u iznosu od 10.000,00 KM za svaku vrstu prihoda za koju je obveznik registriran.

Član 12.
(Postupanje kontrolnih grupa Sektora za poreze)

Ukoliko je kontrolom od strane kontrolnih organizacionih jedinica Sektora za poreze obuhvaćen period u kojem je kreiran razrez poreza po službenoj dužnosti, u koraku popunjavanja poreznih prijava po kontroli od strane postupajućeg inspektora vrši se po službenoj dužnosti automatsko storniranje razrezanog poreza i sporednih poreznih obaveza.

Član 13.
(Postupanje sa razrezom poreza po službenoj dužnosti u slučaju deregistracije ili oduzimanja ID broja)

Za poreznog obveznika koji je deregistriran po službenoj dužnosti ili po zahtjevu ili kome je oduzet ID broj, a kome je izvršen razrez poreza po službenoj dužnosti nakon datuma navedenog u dispozitivu rješenja o deregistraciji ili oduzimanju ID broja, automatski se vrši storniranje eventualno razrezanog poreza po službenoj dužnosti i sporednih obaveza proisteklih iz razreza.

GLAVA IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 14.
(Prestanak primjene)

(1) Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje se primjenjivati Objašnjenje o načinu postupanja kod prijema i obrade PDV prijava za porez na dodanu vrijednost i prijava akcize, broj 01-02-2-761-8/10 od 22.11.2010. godine, 01-02-2-2582/11 od 29.12.2011. godine, 02-2-1409/14 od 19.06.2014. godine, 02-2-1409-7/14 od 22.10.2014. godine i 01-02-2-1035-1/15 od 19.06.2015. godine i Instrukcija o razrezu poreza na dodanu vrijednost, akcize i cestarine po službenoj dužnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 68/12 i 04/18).

(2) Unos izmijenjenih i dopunskih prijava, koje su zaprimljene putem ePortala, a nisu obrađene prije donošenja ovog Uputstva, okončat će se u skladu sa odredbama ovog Uputstva.

(3) Storniranje razreza poreza po službenoj dužnosti za obveznike koji su deregistrirani ili im je oduzet ID broj prije donošenja ovog Uputstva, okončat će se u skladu sa odredbama ovog Uputstva.

Član 15.
(Stupanje na snagu)

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", od kada se i primjenjuje.

Broj 01-02-2-901/19
28. marta 2019. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!