Službeni glasnik BiH, broj 77/22

Ovaj akt nije unešen na bosanskom jeziku.

На основу члана 6. став 2., те члана 7. став 6. и члана 43. Закона о спољнотрговинској политици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 7/98 и 35/04) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 79. ванредној (телефонској) сједници одржаној 28.10. 2022. године, донио је


ОДЛУКУ


О ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ ИЗВОЗА ОДРЕЂЕНИХ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА


Члан 1.
(Предмет Одлуке)

Овом Одлуком привремено се забрањује извоз одређених шумских дрвних сортимената и производа од дрвета, a све у циљу обезбјеђења неопходних количина за прерађивачку индустрију и отклањања пријетње од озбиљне или непоправљиве штете за шуме у Босни и Херцеговини и спречавања критичне несташице ових производа за становништво и привреду проузроковане кризом на свјетском тржишту енергената.

Члан 2.
(Листа производа)

(1) Привремена забрана извоза уводи се за шумске дрвне сортименте сљедећих тарифних ознака:

Редни број

Тарифна ознака

Наименовање

1.

4403 21 10 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало, четинарско:

- - од бора (Pinus spp.) при чему је најмања димензија попречног пресјека 15 cm или већа:

- - - трупци за резање

2.

4403 21 90 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало, четинарско:

- - од бора (Pinus spp.) при чему је најмања димензија попречног пресјека 15 cm или већа:

- - - остало

3.

4403 22 00 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало, четинарско:

- - од бора врсте (Pinus spp.), остало

4.

4403 23 10 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало, четинарско:

- - јела (Abies spp.) и смрека (Picea spp.), при чему је најмања димензија попречног пресјека 15 cm или већа:

- - - трупци за резање

5.

4403 23 90 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало, четинарско:

- - јела (Abies spp.) и смрека (Picea spp.), при чему је најмања димензија попречног пресјека 15 cm или већа:

- - - остало

6.

4403 24 00 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало, четинарско:

- - јела (Abies spp.) и смрека (Picea spp.), остало

7.

4403 25 10 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало, четинарско:

- - остало, при чему је најмања димензија попречног пресјека 15 cm или већа:

- - - трупци за резање

8.

4403 25 90 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало, четинарско:

- - остало, при чему је најмања димензија попречног пресјека 15 cm или већа:

- - - остало

9.

4403 91 00 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало:

- - од храста (Quercus spp.)

10.

4403 93 00 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало:

- - од букве (Fagus spp.), при чему је најмања димензија попречног пресјека 15 cm или већа

11.

4403 94 00 00

Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и окорано дрво (са скинутом кором) или са скинутом бјеликом:

- остало:

- - од букве (Fagus spp.), остало

 

 (2) Забрана извоза шумских дрвних сортимената из става (1) овог члана примјењује се до 31.01.2023. године.

(3) Привремена забрана извоза уводи се за производе од дрвета сљедеће тарифне ознаке:

Редни број

Тарифна ознака

Наименовање

1.

4401 31 00 00

Огревно дрво у облицама, цјепаницама, гранама, сноповима или у сличним облицима; иверје и сличне честице; дрвена пиљевина, отпаци и остаци од дрвета, агломерисани или неагломерисани у облице, брикете, пелете или у сличне облике:

- пиљевина, отпаци и остаци, агломерисани у облице, брикете, пелете или у сличне облике:

- - пелете од дрвета

 

 (4) Забрана извоза производа од дрвета из става (3) овог члана примјењује се до 31.01.2023. године.

Члан 3.
(Преиспитивање Одлуке)

(1) По истеку рокова забране извоза из ст. (2) и (4) члана 2. ове Одлуке Савјет министара Босне и Херцеговине ће продужавати заштитне мјере предвиђене овом Одлуком, на приједлог и на основу извјештаја о ефектима примјене ове Одлуке достављених од стране Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, а све до испуњавања циљева увођења мјера привремене забране извоза наведених у члану 1. ове Одлуке.

(2) Савјет министара Босне и Херцеговине може преиспитати примјену ове Одлуке и прије истека рокова забране извоза, у случају испуњености циљева њеног доношења, а све на основу претходно достављеног извјештаја од стране Министарства спољне трговине и економских односа БиХ.

Члан 4.
(Стављање ван снаге)

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о привременој забрани извоза одређених шумских дрвних сортимената и производа од дрвета усвојена на 76. ванредној телефонској сједници Савјета министара Босне и Херцеговине од 20.09.2022. године.

Члан 5.
(Ступање на снагу)

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ" и службеним гласилима ентитета.

СМ број 113/22
28. октобра 2022. године
Сарајево


Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Зоран Тегелтија, с. р.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!