Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi člana 8. stava (2) tačka e) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22) i Uputstva o načinu planiranja, odobravanja i realizacije višegodišnjih projekata u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 77/21), na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 2. sjednici, održanoj 9. februara 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU VIŠEGODIŠNJEG PROJEKTA "PROJEKT NADOGRADNJE INFORMACIJSKOG SISTEMA FINANSIJSKOG POSLOVANJA SA MODULOM "UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA" I MODULOM "CENTRALIZIRANI OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA" (MODUL HRMS I MODUL PAYROLL)"


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovom Odlukom odobrava se višegodišnji projekat "Projekt nadogradnje Informacijskog sistema finansijskog poslovanja sa Modulom "Upravljanje ljudskim potencijalima" i Modulom "Centralizirani obračun i isplata plaća" (Modul HRMS i Modul Payroll)" (u daljem tekstu: Projekat).

(2) Vrijednost Projekta iz stava (1) ovog člana iznosi 1.510.000,00 KM (sa uračunatim PDV-om).

Član 2.
(Namjena sredstva)

Sredstva iz člana 1. ove Odluke koristit će se za:

a)

nabavka licenci

(ekonomski kod 8215)

 650.000 KM

b)

usluga implementacije

(ekonomski kod 6139)

 550.000 KM

c)

garancija za implementaciju

(ekonomski kod 6139)

 20.000 KM

d)

održavanje licenci

(ekonomski kod 6137)

 290.000 KM

 Član 3.
(Izvori finansiranja i dinamika realizacije)

Projekt se finansira iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, a realizovat će se na sljedeći način:

a)

Iznos potrebnih sredstava u 2023. godini:

1.200.000 KM

 

(Ekonomski kod 8215) – nabavka licenci

650.000 KM

 

(Ekonomski kod 6139) – implementacija

550.000 KM

b)

Iznos potrebnih sredstva u 2024. godini:

310.000 KM

 

(Ekonomski kod 6139) – garancija za implementaciju

20.000 KM

 

(Ekonomski kod 6137) – održavanje licenci

290.000 KM

 Član 4.
(Ažuriranje Pregleda višegodišnjih projekata)

(1) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine će na osnovu ove Odluke za svaku fiskalnu godinu vršiti ažuriranje Pregleda višegodišnjih projekata u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine, u skladu sa odobrenim budžetom koji usvaja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

(2) Praćenje realizacije ovog višegodišnjeg Projekta vršit će se preko posebnog otvorenog projektnog koda u Informacijskom sistemu finansijskog upravljanja (ISFU sistem).

Član 5.
(Izvještavanje o realizaciji višegodišnjeg projekta)

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine će nakon završenog Projekta iz člana 1. ove Odluke dostaviti izvještaj Vjeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Ovlašćenje za izvršenje)

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM број 49/23
9. februara 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!