Međunarodni ugovori, broj 3/23

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ( Odluka PS BiH broj 01,2-21-1-1564/22 od 28. marta 2023. godine ), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 11.vanrednoj sjednici, održanoj 12. aprila 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U "KREATIVNOJ EUROPI", PROGRAMU EVROPSKE UNIJE ZA KULTURNI I KREATIVNI SEKTOR


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u "Kreativnoj Europi", programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor, potpisan dana 07.04.2022. godine u Sarajevu, i 27.04.2022. godine u Briselu na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori", na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1141-27/23
12. aprila 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Željka Cvijanović, s. r.

1 OJ L 164, 30.06.2015, str. 548–549.

2 OJ L 192, 22.07.2005, str. 9–14.

3 OJ L 189, 28.05.2021, str. 1–27.

4 Vidjeti uvodnu izjavu br. 34. Uredbe o uspostavljanju programa Kreativna Evropa.

5 OJ L95, 15.04.2010, str. 1.

6 Restriktivne mjere EU usvajaju se u skladu s članom 29. Ugovora o Evropskoj uniji ili članom 215. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

7 Odgovarajući izuzeci od principa tretmana najpovlašćenije nacije (MFN) sadržanog u članu II GATS-a su: mjere kojima se definira šta je evropsko audiovizuelno djelo i kojima je omogućeno širenje tretmana dodijeljenog državnim djelima na evropska djela; mjere kojima su omogućeni bilateralni ili multilateralni sporazumi o koprodukciji i državni tretman djela utvrđenih tim sporazumima, a naročito u vezi s distribucijom i pristupom finansijskim sredstvima; te mjere kojima su omogućene međunarodne subvencije (uključujući MEDIA i EURIMAGES) za proizvodnju i distribuciju audiovizuelnih djela.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!