Službeni glasnik BiH, broj 47/14

U skladu sa članom 88. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa članom 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13 i 96/13), Vijeće je, na sjednici održanoj 27.5.2014. godine, donijelo


ODLUKU


O PRESTANKU MANDATA

Đuknić Žiki, tužiocu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, prestaje mandat tužioca navedenog tužilaštva sa danom 31.5.2014. godine, zbog podnošenja ostavke.

Ova Odluka biće objavljena u "Službenom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.

Obrazloženje


Đuknić Žika, tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dana 28.4.2014. godine, u pismenoj formi, uputio je ostavku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH na dužnost tužioca navedenog tužilaštva, sa danom 31.5.2014. godine.

Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tužioca, a jedan od razloga je u slučaju podnošenja ostavke. Prilikom podnošenja ostavke, mandat sudije ili tužioca ističe na dan kada Vijeće primi njegovu pismenu ostavku ili na dan kada ostavka treba da stupi na snagu, koji od navedenog nastupa kasnije, a što je u konkretnom slučaju dan 31.5.2014. godine.

U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu odredaba člana 88. stav 1. tačka d) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kao i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, donijeta je Odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-02-1647-2/201
27. maja 2014. godine


Predsjednik
Milorad Novković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!