Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 16. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 29. aprila 2014. godine, donijela je


ODLUKU


O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

1. Izdaje se privremena licenca društvu "KTG Zenica" d.o.o. Zenica za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

2. Licenca iz tačke 1. ove odluke izdaje se za period od 1. maja 2014. godine do 30. aprila 2016. godine.

3. Sastavni dio Odluke je privremena licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja sadrži Uvjete za korištenje privremene licence.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Obrazloženje


"KTG" d.o.o. Zenica (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) vlasnik je privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, upisane u Registar licenci kod ove Komisije pod registracijskim brojem: 05-28-12-33-20/12 od 16. aprila 2012. godine, čije trajanje ističe 30. aprila 2014. godine.

Shodno pravu da koristi mogućnost obnove licence i ispunjavajući obavezu iz člana 54. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12) da najkasnije 120 dana prije isteka važnosti posjedujuće licence, izrazi svoju namjeru da djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom nastavi i dalje obavljati, vlasnik licence je podnio zahtjev za izdavanje nove licence koji je zaprimljen pod brojem: 05-28-12-425/13 od 31. decembra 2013. godine. O podnijetom zahtjevu odlučuje se u skladu sa internim pravilima i propisima DERK–a i shodno članu 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini.

Zahtjev je podnijet blagovremeno, na propisanim obrascima, sa dokazom o prethodno izvršenoj uplati naknade za rješavanje zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su, podnijeti uz zahtjev ili naknadno, na traženje DERK-a, omogućili DERK-u da razumije, razmatra i odlučuje o podnijetom zahtjevu, o čemu je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-28-12-425-6/13 od 26. februara 2014. godine.

Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva, DERK je najprije 1. marta 2014. godine objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratku obavijest za javnost, sumirajući zahtjev za licencu i odredio rok do 16. marta 2014. godine za dostavljanje komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavanje licence.

DERK je konstatirao da nisu dostavljani komentari javnosti u vezi podnijetog zahtjeva za dodjelu privremene licence, niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidiralo svoj interes da učestvuje u postupku u svojstvu umješača.

Podnosilac zahtjeva nesporno ispunjava sve kriterije, uvjete i standarde propisane zakonom i pravilima i propisima DERK-a da obavlja međunarodnu trgovinu električnom energijom i da mu se omogući nastavljanje obavljanja ove djelatnosti. Međutim, DERK je posebno uzeo u obzir činjenicu da je prethodna privremena licenca, izdata na period od dvije godine, na traženje korisnika licence, suspendirana u dva navrata, u ukupnom trajanju dužem od jedne godine, što je, shodno članu 5. stav (4) Pravilnika o licencama, ocijenjeno kao potpuno opravdan razlog za ponovno izdavanje privremene licence.

Nadzor svih aspekata usklađenosti dosadašnjeg djelovanja podnosioca zahtjeva sa uvjetima i kriterijima za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, a posebno ocjena činjenice da je prethodno izdata privremena licenca bila suspendirana, dali su osnova DERK-u da pristupi obnovi, ali privremene licence, odnosno pripremi Nacrta uvjeta za korištenje privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine koja bi ponovo važila dvije godine.

Ovaj dokument je od 3. aprila 2014. godine učinjen dostupnim podnosiocu zahtjeva, kao i svim drugim zainteresiranim članovima javnosti, a omogućena im je prilika da iznesu svoje komentare i na općoj raspravi obavljenoj 10. aprila 2014. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, uz prethodnu objavu odgovarajuće obavijesti u dnevnim novinama i objavu dokumenata na internet stranici DERK-a.

Na održanoj općoj raspravi izostali su bilo čiji komentari koji su mogli utjecati da neki od uvjeta za korištenje licence budu uređeni na drugačiji način.

Imajući u vidu navedeno, pripremljen je prijedlog da se zatražena licenca izda, koji je dostavljen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a broj: 05-28-12-425-22/13 od 14. aprila 2014. godine.

Kako ni u ostavljenom roku podnosilac zahtjeva nije iznio komentare na prijedlog odluke, bilo je osnovano zaključiti da se prijedlog DERK-a smatra sačinjenim u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetnu materiju.

Na osnovu svega naprijed izloženog, te respektirajući i dokaz da je podnosilac zahtjeva prethodno ishodio dozvolu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom drugog reda na teritoriji Bosne i Hercegovine, registracijski broj: 06-03-1085/81/13 od 23. decembra 2013. godine, DERK je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

U skladu sa članom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke.

Broj 05-28-12-425-24/13
29. aprila 2014. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Mirsad Salkić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!