Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPASILAČKO-VATROGASNOJ SLUŽBI NA AERODROMU


Član 1.


(1) U Pravilniku o spasilačko-vatrogasnoj službi na aerodromu ("Službeni glasnik BiH", br. 47/07, 85/10, 101/10 i 95/11) u članu 3. pod tačkom a) iza riječi "pravilnu organizaciju" dodaju se riječi:

a) "stručno osposoblјavanje", a nastavak teksta ostaje isti.

(2) U članku 3. nakon tačke h) dodaje se tačka i) koja glasi:

"i) obavezno istu na aerodromima kada se opslužuju operacije komercijalnog zračnog prometa."

Član 2.


Član 5. mijenja se i glasi:


(1) Nivo zaštite koji se osigurava na aerodromu za potrebe spašavanja i gašenja požara mora odgovarati kategoriji aerodroma utvrđenoj primjenom principa u Tabeli 1, osim u slučaju kada je broj kretanja zrakoplova u najvišoj kategoriji, koji uobičajeno koriste aerodrom, manji od 700 operacija u najprometnija uzastopna tri mjeseca, jer tada nivo zaštite ne smije biti manji od jedne kategorije ispod utvrđene kategorije.

(2) Jedno kretanje iz stava (1) ovog člana predstavlјa jedno polijetanje ili jedno slijetanje.

(3) Nivo zaštite koji se osigurava na aerodromu za potrebe spašavanja i gašenja požara treba da bude jednak kategoriji aerodroma koja je utvrđena primjenom principa u Tabeli 1.

(4) Kategorija aerodroma se utvrđuje iz Tabele 1 i zasniva se na najdužim zrakoplovima koji obično koriste aerodrom i širini njihovog trupa. Da bi se kategorisali zrakoplovi koji koriste aerodrom, prvo je potrebno procijeniti njihovu ukupnu dužinu i širinu trupa. Ako je, nakon odabira kategorije koja odgovara ukupnoj dužini najdužeg aviona, širina trupa tog aviona veća od maksimalne širine u Tabeli 1, kolona 3, za tu kategoriju, tada će kategorija aerodroma za taj zrakoplov biti veća za jednu kategoriju.

(5) Tokom predviđenih perioda smanjene aktivnosti, raspoloživi nivo zaštite ne smije biti niži od onog koji je potreban za najvišu kategoriju aviona za koji se planira koristiti aerodrom tokom navedenog vremena, bez obzira na broj kretanja."

Član 3.


(1) Član 6. se mijenja kako slijedi:

Stav (1) se briše.

Stav (2) postaje stav (1).

Stav (3) postaje stav (2).

Stav (4) postaje stav (3).

(2) Dodaju se novi stavovi (4), (5) i (6) koji glase:

"(4) Tokom letačkih operacija potrebno je odrediti dovolјan broj obučenog i kompetentnog osoblјa koje će biti lako dostupno za vožnju spasilačkim i vatrogasnim vozilima i za upravlјanje opremom u maksimalnom kapacitetu. Ovo osoblјe treba da bude raspoređeno tako da se osigura postizanje minimalnog vremena odziva i da se u potpunosti može održavati kontinuirana primjena sredstava za gašenje požara odgovarajućom brzinom. Takođe, potrebno je osigurati da osoblјe koristi ručna vatrogasna crijeva, merdevine i drugu spasilačku i vatrogasnu opremu koja se obično koristi u operacijama spašavanja i gašenja požara u zrakoplovu.

(5) U određivanju minimalnog potrebnog broja spasilačkog i vatrogasnog osoblјa, potrebno je izvršiti analizu resursa potrebnih za obavlјanje zadataka i dokumentovati broj članova osoblјa u aerodromskom priručniku.

(6) Smjernice o korištenju analize resursa za obavlјanje zadataka iz stava (5) ovog člana utvrđene su Priručnikom o aerodromskim uslugama (ICAO Dok. 9137) Dio 1."

Član 4.


U članu 14. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Minimalan broj spasilačko-vatrogasnog osoblјa u svakoj smjeni određuje se prema analizi resursa koja se određuje u skladu sa Priručnikom o aerodromskim uslugama (ICAO Dok. 9137) Dio 1 i isti treba biti dokumentovan u aerodromskom priručniku."

Član 5.


U članu 14. Tabela broj 2. Osoblјe spasilačko-vatrogasne službe prema kategoriji aerodroma se briše.

Član 6.


Član 19. mijenja se i glasi:


(1) Aerodrom osigurava glavna i komplementarna sredstva za gašenje požara.

(2) Glavno sredstvo za gašenje požara mora biti:

a) pjena koja zadovolјava minimalni nivo performansi A; ili

b) pjena koja zadovolјava minimalni nivo performansi B; ili

c) pjena koja zadovolјava minimalni nivo performansi C; ili

d) kombinacija ovih sredstava;

s tim da glavno sredstvo za gašenje požara na aerodromima u kategorijama 1 do 3 zadovolјava nivo performansi B ili C pjene.

(3) Komplementarno sredstvo za gašenje požara je suhi hemijski prah pogodan za gašenje uglјovodoničnih požara.

(4) Kod izbora suhog hemijskog praha koji se koristi sa pjenom, mora se paziti na njegovu kompatibilnost.

Član 7.


Član 20. mijenja se i glasi:


(1) Količina vode za proizvodnju pjene i komplementarnog sredstva koje treba osigurati na spasilačkim i vatrogasnim vozilima moraju biti u skladu sa kategorijom aerodroma utvrđenom članom 5. i Tabelom 1, s tim da se za kategorije aerodroma 1 i 2 do 100 procenata vode može zamijeniti komplementarnim sredstvom. U svrhu zamjene sredstva za gašenje požara, 1 kg komplementarnog sredstva uzima se kao ekvivalent 1,0 litru vode za proizvodnju pjene koja zadovolјava nivo performansi A.

(2) Količina vode specifikovana za proizvodnju pjene je zasnovana na stopi primjene od 8,2 L/min/m2 za pjenu koja zadovolјava nivo performansi A, 5,5 L/min/m2 za pjenu koja zadovolјava nivo performansi B i 3,75 L/min/m2 za pjenu koja zadovolјava nivo performansi C.

(3) Kada se koristi bilo koje drugo komplementarno sredstvo, potrebno je provjeriti proporcije zamjene.

(4) Na aerodromima, na kojima se planiraju operacije zrakoplovima većim od prosječne veličine u datoj kategoriji, potrebno je preračunati količinu vode i shodno tome povećati količinu vode za proizvodnju pjene i brzinu ispuštanja pjenastog rastvora.

(5) Smjernice za određivanje količine vode i brzine ispuštanja na osnovu najvećeg teoretskog aviona u datoj kategoriji dostupne su u Poglavlјu 2 Priručnika o aerodromskim uslugama (ICAO Dok. 9137) Dio 1.

(6) Smjernice o određivanju količina vode i brzina ispuštanja zasnovane na najvećoj ukupnoj dužini aviona u datoj kategoriji dostupne su u Poglavlјu 2 Priručnika o aerodromskim uslugama (ICAO Dok. 9137) Dio 1.

(7) Minimalna količina sredstava za gašenje požara data je u Tabeli 4.

Tabela 4. Minimalne upotreblјive količine sredstava za gašenje požara
Napomena - Količine vode prikazane u kolonama 2 i 4 zasnovane su na prosječnoj ukupnoj dužini zrakoplova u datoj kategoriji.

4) Količina koncentrata pjene koji se odvojeno nalaze na vozilima i koji se koriste za proizvodnju pjene mora biti proporcionalna količini osigurane vode i odabranom koncentratu pjene.

5) Količina koncentrata pjene koji se nalazi na vozilu treba da bude dovolјna da proizvede najmanje dva punjenja pjenastog rastvora.

6) Treba osigurati dopunske zalihe vode za ekspeditivnu dopunu spasilačkih i vatrogasnih vozila na mjestu nesreće zrakoplova.

7) Kada se na aerodromu osigurava kombinacija pjene različitog nivoa performansi, ukupnu količinu vode koju treba osigurati za proizvodnju pjene treba izračunati za svaku vrstu pjene, a distribuciju ovih količina treba dokumentovati za svako vozilo i primijeniti na sveukupni zahtjev koji se odnosi na gašenje požara i spašavanje.

8) Brzina ispuštanja pjenastog rastvora ne smije biti manja od brzina prikazanih u Tabeli 4.

9) Komplementarna sredstva moraju biti u skladu sa odgovarajućim specifikacijama Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

10) Brzina ispuštanja komplementarnih sredstava ne bi trebalo da bude manja od vrijednosti prikazanih u Tabeli 4.

11) Suhe hemijske prahove treba zamijeniti samo sredstvom koje ima ekvivalentne ili bolјe mogućnosti gašenja požara za sve vrste požara gdje se očekuje da će se koristiti komplementarno sredstvo.

12) Na aerodromu treba održavati rezervnu zalihu koncentrata pjene, ekvivalentnu 200 procenata količina utvrđenih u Tabeli 4, za potrebe dopunjavanja vozila.

Napomena — Koncentrat pjene, koji se na vatrogasnim vozilima nalazi u većoj količini od navedene u Tabeli 4, može doprinositi rezervi.

13) Na aerodromu treba održavati rezervnu zalihu komplementarnog sredstva, ekvivalentnu 100 procenata količine utvrđene u Tabeli 4, za potrebe dopunjavanja vozila. Potrebno je uklјučiti dovolјno potisnog plina da bi se moglo iskoristiti ovo rezervno komplementarno sredstvo.

14) Aerodromi kategorije 1 i 2, koji su zamijenili do 100 procenata vode komplementarnim sredstvom, treba da imaju rezervnu zalihu komplementarnog sredstva od 200 procenata.

15) Kada se očekuje veliko kašnjenje u dopunjavanju zaliha, količinu rezervne zalihe pod članom 5. treba povećati u skladu sa procjenom rizika.

(9) Smjernicama o provođenju analize rizika u svrhu određivanja količina rezervnih sredstava za gašenje požara utvrđene su u Dijelu 1 Priručnika o aerodromskim uslugama (ICAO Dok. 9137).

Član 8.


U članu 22. dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) Kompletno spasilačko i vatrogasno osoblјe za odziv mora imati zaštitnu odjeću i respiratornu opremu kojom im se omogućava da djelotvorno obavlјaju svoje dužnosti."

Član 9.


Član 26. stav (1) mijenja se i glasi:

(1) "Minimalna sredstva za gašenje požara na helidromu na zemlјi i objektu data su u tabelama 6 i 7. u nastavku ovog stava.

Tabela 6. Minimalna sredstva za gašenje požara na helidromu na zemlјi


Kategorija helidroma

Dužina helikoptera

m

Pjena nivo

B

Dopunska sredstva

 

 

Voda (l)

Rastvor pjene (l/min)

Prah

(kg)

Haloni

(kg)

CO2

(kg)

H1

do 15

500

250

23

23

45

H2

od 15-24

1000

500

45

45

90

H3

od 24-35

1600

800

90

90

180

 Tabela 7. Minimalna sredstva za gašenje požara na helidromu na objektu


Kategorija helidroma

Dužina helikoptera

m

Pjena nivo

B

Dopunska sredstva

 

 

Voda (l)

Rastvor pjene (l/min)

Prah

(kg)

Haloni

(kg)

CO2

(kg)

H1

do 15

2500

250

45

45

90

H2

od 15-24

5000

500

45

45

90

H3

od 24-35

8000

800

45

45

90

 Član 10.


U članu 47. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Sva vozila, osim vozila koja se odazovu prva, koja su potrebna za isporuku količina sredstava za gašenje požara, moraju osigurati kontinuiranu primjenu sredstava za gašenje požara i stići za najviše četiri minute od početnog poziva.

Član 11.


U članu 47. dodaju se novi stavovi (7) i (8) koji glase:

"(7) Da bi se operativni cilј ispunio što potpunije u uvjetima slabijim od optimalne vidlјivosti, posebno tokom operacija pri slaboj vidlјivosti, treba osigurati odgovarajuće usmjeravanje, opremu i/ili procedure za spasilačko-vatrogasne službe.

(8) Treba koristiti sistem preventivnog održavanja spasilačkih i vatrogasnih vozila kako bi se osigurala djelotvornost opreme i poštovanje predviđenog vremena odziva tokom radnog vijeka vozila."

Član 12.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 1-3-02-2-202-1/23
09. marta 2023. godine
Banja Luka


Generalni direktor
Čedomir Šušnjar, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!