Službeni glasnik BiH, broj 96/14

Na osnovu člana 9. stav (6) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercgovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 104/13 i 60/14), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 10. stav (4) Odluke o kriterijima za sufinansiranje projekata u oblasti "Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2014. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 27/14), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici, održanoj 27. novembra 2014. godine, donijelo je


ODLUKU


O DODJELI SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI "PODRŠKE TEHNIČKOJ KULTURI I INOVATORSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI" ZA 2014. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva tekućeg granta za sufinansiranje projekata u oblasti "Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2014. godinu sljedećim subjektima:

1.

Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Promocija bosanskohercegovačkih inovacija na izložbama u svijetu i na privrednim sajmovima u BiH 2014.

15.000,00 KM

2.

Savez inovatora Republike Srpske, Banja Luka

Plan aktivnosti Saveza inovatora Republike Srpske za 2014.

10.500,00 KM

3.

Udruženje poljoprivrednika Agro zemlja, Doboj

Organski peletirani supstrat za proizvodnju zdrave hrane:voća, povrća, žitarica, ukrasnog bilja i sadnog materijala, patent BAP 102810, rješenje izdano 15.03.2013. Nastavak projekta

6.000,00 KM

4.

Asocijacija inovatorki NOVA u BiH Banja Luka

Aktivnosti žena i mladih na promociji inovatorstva i tehničke kulture kroz jačanje saradnje nauke i privrede s ciljem prerastanja obrazovanja i intelektualnog kapitala u strateški razvojni resurs u Bosni i Hercegovini i zemljama u okruženju

5.000,00 KM

5.

Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology, Sarajevo

Očitanje stanja energetskih brojila putem mobilne aplikacije

5.000,00 KM

6.

Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru

Organiziranje studentskog natjecanja u razvoju mobilnih aplikacija i aplikacija u području robotike

4.000,00 KM

7.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Nelinerarno matematičko modeliranje ponašanja kamenih lučnih mostova uključujući i element veze

3.000,00 KM

8.

Koledž ujedinjenog svijeta UWC, Mostar

Spirit of the Neretva SUN- pripremne aktivnosti i registracija za međunarodno takmičenje u izgradnji višenamjenskog robota

3.000,00 KM

9.

Centar za tehničku kulturu, Mostar

Ja volim tehniku

3.000,00 KM

10.

Udruženje inovatora, Gradiška

Abeceda inovatorstva 2014.

2.000,00 KM

11.

Udruženje omladine EKOMETEO, Gradiška

Prilagođavanje softvera GenISIS web (on-line generator web bibliotečkih baza podataka) službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Implementacija softvera na serverima pod operativnim sistemima Win7 i Win8 u svrhu besplatnog korištenja u bibliotekarstvu

2.000,00 KM

12.

Hajrudin Ferizović, Bihać

Hidraulička dizalica za košnice sa pčelinjim društvima

2.000,00 KM

13.

Inova4T d.o.o. Tuzla

Web portal za inovatore

2.000,00 KM

14.

Belma Selimović, Sarajevo

Preventivna zdravstvena zaštita za mušku i žensku populaciju www.termoprost-femiterm.com

2.000,00 KM

15.

Naida Okan, Vogošća

Recikliraj i profitiraj

2.000,00 KM

16.

Udruga Školarac, Mostar

Mladi i inovatorstvo

1.500,00 KM

17.

Vladimir Branković, Banja Luka

Flammestick- vodootporni potpaljivač vatre- izrada i ispitivanje prototipa

1.000,00 KM

18.

Ivan Miličević, Broćanac

Pčela za EU

1.000,00 KM

19.

Drago Ćosić, Usora

Proizvodnja granula vodika ili hidrogena kao alternativnog goriva

1.000,00 KM

20.

Mirela Gačić, Gradiška

BPCŠ- betonski poklopac za cestovne šahtove

1.000,00 KM

 (2) Ukupno raspoloživa sredstva za tekući grant sufinansiranje projekata u oblasti "Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2014. godinu iznose 72.000,00 KM i nalaze se u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2014. godinu na poziciji "Tekući grantovi".

(3) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva u iznosu od 72.000,00 KM.

Član 2.
(Izvještaj o utrošku sredstava)

(1) U skladu sa članom 9. stav (8) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, korisnici sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke, dužni su Ministarstvu civilnih poslova dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj koji su sastavni dio Odluke o kriterijima za sufinansiranje projekata u oblasti "Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2014. godinu ("Službeni glasnik", broj 27/14).

(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana, dužan je završni narativni i finansijski izvještaj dostaviti najkasnije u roku 30 dana od dana završetka projekta.

(3) Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

(4) Korisnik je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva ili bilo kog drugog lica koje ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog zakonom ovlašćenog organa.

(5) Korisnik može izvršiti realokaciju u iznosu do 10% unutar bilo koje pojedinačno odobrene budžetske linije, što posebno navodi u izvještaju sa odobrenjem.

Član 3.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora BiH i Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 188/14
27. novembra 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!