Službeni glasnik BiH, broj 95/12

Na osnovu člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 7. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju održanoj 21. novembra 2012. godine, donijeta je


ODLUKA


O FORMI I SADRŽAJU OBRAZACA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LICENCI


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom propisuje se naziv, forma i sadržaj obrazaca zahtjeva za izdavanje licenci u postupku koji provodi Državna regulatorna komisija za električnu energiju (u daljem tekstu: DERK).

Član 2.
(Vrste obrazaca)

(1) Zahtjevi za izdavanje licenci u postupku koji provodi DERK, podnose se na obrascima u koje se unose podaci o ispunjavanju kriterija za izdavanje licence i primjeni svih standarda licence.

(2) Obrasci na kojima se podnose zahtjevi za izdavanje licenci u postupku koji provodi DERK su:

a) Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti prijenosa električne energije (obrazac LI-PEE);

b) Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti nezavisnog operatora sistema (obrazac LI-NOS);

c) Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom (obrazac LI-MT);

d) Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potrebe (obrazac LI-MTVP);

e) Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji BiH (obrazac LI-TISBiH);

f) Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom nekvalificiranih kupaca (obrazac LI-SNK);

g) Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije (obrazac LI-D);

h) Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije za objekte instalirane snage preko 1 MW (obrazac LI-P); i

i) Zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije (obrazac LI-IOP).

Član 3.
(Dostupnost obrazaca)

Obrasci propisani ovom odlukom sastavni su dio ove odluke a mogu se dobiti u sjedištu DERK-a ili preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice DERK-a.

Član 4.
(Prestanak važenja ranije odluke)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju obrazaca za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci ("Službeni glasnik BiH", broj 38/05).

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj 05-02-2-296-20/12
21. novembra 2012. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Milorad Tuševljak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!