Službeni glasnik BiH, broj 18/23

Na osnovu člana 25. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), člana 5. stav (1) i člana 8. Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07, 49/09 i 92/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


PRAVILNIK


O PRIKUPLJANJU, SRAVNJENJU, RASPODJELI PRIHODA I IZVJEŠTAVANJU O PRIHODIMA ZA KOJE JE ODGOVORNA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom uređuje se način prikupljanja, sravnjenja, raspodjele prihoda i izvještavanja o prihodima za koje je odgovorna Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO), a koji prihodi se prikupljaju po osnovu indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi.

(2) Prikupljanje, sravnjenje, raspodjela i izvještavanje o prihodima za koje je odgovorna UIO vrši se shodno odredbama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

Član 2.
(Pravni osnov)

Pravni osnov za donošenje ovog pravilnika, sadržan je u odredbama:

a) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 49/09, 32/13 i 91/17),

b) Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07, 49/09 i 92/17),

c) Pravilnika o izračunu koeficijenta doznačavanja entitetima ("Službeni glasnik BiH", broj 62/08),

d) Pravilnika o određivanju iznosa minimalne rezerve za izmirivanje obaveza Uprave za indirektno oporezivanje u vezi sa indirektnim porezima, ostalim prihodima i taksama ("Službeni glasnik BiH", broj 12/23).

Član 3.
(Upotreba izraza u muškom i ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u pravilniku navedene u jednom rodu, bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski rod.

Član 4.
(Definicije)

U primjeni ovog pravilnika upotrebljavaju se pojmovi koji imaju slijedeće značenje:

a) "CB BiH" znači Centralna banka Bosne i Hercegovine,

b) "e-Porezi" označavaju informacioni porezni podsistem Uprave za indirektno oporezivanje,

c) "ASYCUDA WORLD" je informacioni carinski podsistem Uprave za indirektno oporezivanje,

d) "FTP server" je serverski računar koji prihvata konekcije na standardnom FTP portu,

e) "FTP" označava protokol za prijenos datoteka između dva računara na mreži,

f) "Knjigovodstvena isprava" je pisani dokument ili memorirani elektronski zapis o poslovnom događaju, koji služi kao podloga za unošenje podataka u informacione sisteme/podsisteme i praćenje nastalog poslovnog događaja,

g) "Porezni obveznik" je fizičko ili pravno lice koje je kod UIO upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza,

h) "Drugo lice" je fizičko ili pravno lice koje kod UIO nije upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, a koje može biti nosilac prava i obaveza koja su predmet reguliranja ovim Pravilnikom,

i) "Obveznik" je porezni obveznik ili drugo lice,

j) "ISOP" znači Informacioni sistem ostali prihodi,

k) "eBS" "E-Business Suite" je aplikacija Glavne knjige Jedinstvenog računa za koji je odgovorna Uprava za indirektno oporezivanje,

l) "Država" označava institucije Bosne i Hercegovine,

m) "Entiteti" znače Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska,

n) "Distrikt" označava Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,

o) "Korisnici prihoda" znače država, entiteti i Distrikt,

p) "Banka" znači komercijalna banka u sistemu Jedinstvenog računa,

r) "Jedinstveni račun" znači računi koje je UIO u ime i za račun države entiteta i Distrikta otvorila kod jedne ili više komercijalnih banaka za prikupljanje pojedinačnih prihoda i računi i podračuni kod CB BiH koji služe za evidenciju, držanje i raspodjelu prihoda prema korisnicima prihoda, kao i računi za držanje minimalne rezerve,

s) "Minimalne rezerve" su izdvojena sredstva u iznosu od 10% od dnevnih prihoda na Jedinstvenom računu za potrebe povrata i ostalih isplata proisteklih po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi poreznim obveznicima i drugim licima,

t) "Rezerve" znače ukupan iznos sredstava izdvojen za izmirenje obaveza po osnovu povrata i drugih obaveza proisteklih iz indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi.

DIO DRUGI - PRIKUPLJANJE PRIHODA


Član 5.
(Uplata prihoda)

(1) Obavezu po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO, obveznik uplaćuje na Jedinstveni račun, platnim nalogom na način propisan Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO.

(2) Iznos uplaćen na Jedinstveni račun predstavlja prihod za koji je odgovorna UIO.

Član 6.
(Računi za prikupljanje prihoda)

UIO za potrebe prikupljanja prihoda po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, u skladu sa Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO, otvara depozitne račune u bankama koje su u sistemu Jedinstvenog računa, i to:

a) depozitne račune za plaćanje obaveza po carinskoj deklaraciji;

b) depozitne račune za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske deklaracije, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratne uplate;

c) depozitne račune za plaćanje obaveza PDV-a, akcize i cestarine na proizvode domaće proizvodnje.

Član 7.
(Prijenos uplaćenih sredstava po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi)

(1) Sredstava koja su tekućeg dana uplaćena na depozitne račune iz člana 6. ovog pravilnika, banke prenose na Jedinstveni račun, otvoren kod CB BiH, do 09:00 sati ujutro narednog radnog dana.

(2) Ukoliko banka, iz bilo kojeg razloga, nije u mogućnosti pravovremeno izvršiti prijenos prikupljenih sredstava, kako je navedeno u stavu (1) ovog člana, o istom obavještava UIO i CB BiH.

(3) U slučaju navedenom u stavu (2) ovog člana, banka je dužna, dati nalog CB BiH da sa svog računa rezervi u CB BiH, sredstva doznači na račun UIO otvoren u CB BiH, u roku iz stava (1) ovog člana.

Član 8.
(Dostava elektronskih datoteka sa uplatama)

(1) Za svaki od računa navedenih u članu 6. ovog pravilnika, banke svakodnevno UIO dostavljaju i elektronsku datoteku sa svim uplatama indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, tekućeg dana, do 09:00 sati ujutro narednog radnog dana banke.

(2) Banke su dužne osigurati da ukupan iznos iz elektronske datoteke odgovara iznosu koji je banka prenijela na Jedinstveni račun, otvoren kod CB BiH.

DIO TREĆI - SRAVNJENJE PRIHODA


Član 9.
(Validacija i usuglašavanje elektronske datoteke sa uplatama)

(1) UIO vrši validaciju elektronske datoteke iz člana 8. ovog pravilnika sa propisanim formatom i sadržajem i rezultat kontrole upisuje u za to predviđeni folder na FTP serveru UIO koji je dostupan banci.

(2) Iznos sredstava dostavljen u elektronskim datotekama UIO usuglašava sa iznosom sredstava iz člana 7. stav (1) ovog pravilnika.

(3) Radnje iz stavova (1) i (2) ovog člana UIO završava do 9:15 sati.

Član 10.
(Postupanja u procesu validacije i usuglašavanja elektronske datoteke sa uplatama)

(1) Ukoliko se u postupku validacije elektronske datoteke identificira greška, banka je dužna istu ispraviti i ispravljenu elektronsku datoteku dostaviti do 09:30 sati istog dana.

(2) Ukoliko banka do 09:30 sati nije u mogućnosti da otkloni grešku i dostavi ispravnu elektronsku datoteku, obavezna je elektronskom poštom obavijestiti UIO i navesti obrazloženje problema. U tom slučaju UIO neće uzeti u obradu elektronsku datoteku taj dan, već će istu obraditi narednog radnog dana.

(3) U slučaju razlike iznosa sredstava dostavljenog u elektronskim datotekama i iznosa sredstava iz člana 7. stav (1) ovog pravilnika, UIO informaciju o utvrđenoj razlici dostavlja, putem elektronske, pošte banci radi usuglašavanja iznosa.

(4) Ukoliko je iznos u elektronskim datotekama manji od iznosa iz člana 7. stav (1) ovog pravilnika, UIO nastavlja sa obradom elektronskih datoteka, a ukoliko je iznos u elektronskim datotekama veći od iznosa iz člana 7. stav (1) ovog pravilnika, UIO obustavlja proces obrade elektronskih datoteka dok se razlika sredstava ne prenese na Jedinstveni račun otvoren kod CB BiH, a najkasnije do 9:30 sati.

(5) Ukoliko banka ne prenese sredstva na Jedinstveni račun, otvoren kod CB BiH, do roka naznačenog u stavu (4) ovog člana, UIO neće uzeti u obradu elektronsku datoteku taj dan, već će istu obraditi narednog radnog dana.

Član 11.
(Ažuriranje dužničkih podsistema)

(1) Nakon što banke izvrše prijenos uplaćenih sredstava na način propisan članom 7. ovog pravilnika, te izvrši validaciju elektronskih datoteka sa uplatama, vrši se ažuriranje primljenih podataka o uplatama po mjestima obrade i dužničkim podsistemima UIO, i to:

a) ažuriranje podsistema za uplate po carinskoj deklaraciji (Asycuda World podsistem),

b) ažuriranje podsistema za ostale prihode (ISOP podsistem),

c) ažuriranje podsistema za porez na dodanu vrijednost, akcizu i cestarinu na proizvode domaće proizvodnje (e-Porezi podsistem).

(2) Kada je izvršeno ažuriranje primljenih uplata po dužničkim podsistemima i mjestima obrade, vrši se automatizirana procedura za sravnjenje svakog pojedinačnog dužničkog podsistema.

(3) Sravnjene uplate prebacuju se na račun za sravnjene iznose, a uplate sa greškama na račun za greške. Sa računa grešaka, iznos ispravljenih grešaka vraća se na račun za sravnjene iznose ili se vrši povrat poreznom obvezniku.

SLIKA str. 5
Član 12.
(Knjigovodstveno evidentiranje uplata u eBS)

(1) Elektronske datoteke uplata iz člana 8. ovog pravilnika knjigovodstveno se evidentiraju i u eBS-u na privremeni račun za uplaćene prihode, po izvorima dužničkih podsistema.

(2) Po okončanju automatizirane procedure za sravnjenje svakog pojedinačnog dužničkog podsistema, kreiraju se datoteke sravnjenja, u koje će se izdvojiti sravnjene uplate i uplate koje nisu sravnjene, to jeste uplate sa greškama, a za potrebe knjigovodstvenog evidentiranja uplata u eBS.

(3) Sa privremenog računa za uplaćene prihode sravnjene uplate se evidentiraju prema vrstama prihoda u skladu sa kontnim planom. Uplate koje nisu sravnjene evidentiraju se na računu za greške.

(4) Uplate iz stava (3) ovog člana sravnjuju se prema sumi priliva prihoda za određeni dan.

(5) Odsjek za finansijsko upravljanje svakodnevno vrši ažuriranje knjigovodstvenog sistema sa primljenim informacijama o uplaćenim prihodima, i sravnjenje prihoda prema uplaćenim iznosima, a nakon toga za potrebe korisnika priprema izvještaj o svim uplatama prihoda prema izvorima prihoda.

Član 13.
(Knjigovodstveno evidentiranje obaveza obveznika)

(1) Nadležna organizaciona jedinica UIO vrši knjigovodstveno evidentiranje iznosa obaveze obveznika u dužnički podsistem po prijemu, odnosno izdavanju vjerodostojne knjigovodstvene isprave kojom je utvrđena obaveza, istog a najkasnije narednog radnog dana.

(2) Obaveze iz dužničkog podsistema UIO, knjigovodstveno se evidentiraju i u eBS-u po izvorima dužničkih podsistema.

Član 14.
(Usklađivanje i sravnjenje izvršenih uplata)

(1) Uplaćeni iznos se usklađuje sa obračunatom obavezom obveznika prvog radnog dana nakon što je UIO obaviještena o uplati, osim u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti na koje UIO nema uticaja.

(2) Za iznose koji nisu sravnjeni UIO vodi evidenciju uplata na računu za greške.

SLIKA str. 6
DIO ČETVRTI - RASPODJELA PRIHODA


Član 15.
(Doznačavanje prihoda korisnicima prihoda)

(1) Račun i podračuni kod CB BiH služe za evidenciju, držanje i raspodjelu prihoda korisnicima prihoda, za držanje rezerve i za držanje i raspodjelu prihoda od cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta.

(2) UIO osigurava da stanje na Jedinstvenom računu, za koji je odgovorna sadrži minimum sredstava koji je potreban da izmiri sve obaveze koje se odnose na prihode koje prikuplja, te da se raspodjela preostalog prikupljenog prihoda prema korisnicima vrši redovno, a shodno odredbama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda. Obračunate iznose UIO dnevno prenosi budžetskim korisnicima i u rezervu, putem Naloga za raspodjelu prihoda dostavljenog Centralnoj banci BiH na realizaciju.

(3) Prikupljeni prihod koji je na raspolaganju korisnicima prihoda je naplaćeni prihod po odbitku iznosa cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta i iznosa potrebne rezerve koji omogućava UIO da podmiri sve obaveze vezano za prihode koje prikuplja.

(4) UIO prikupljene prihode dnevno raspoređuje i doznačava na račune koje su otvorili korisnici prihoda, i to institucijama BiH u fiksnom iznosu i Brčko Distriktu BiH u skladu sa metodologijom propisanom Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

(5) Preostali iznos od prikupljenog prihoda, za entitete, doznačava se entitetima prema privremenim koeficijentima raspodjele sredstava sa Jedinstvenog računa za koji je odgovorna UIO, za koje koeficijente odluku donosi Upravni odbor UIO.

(6) Izuzetno, prihod od cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta, koji UIO naplati, prenosi se na poseban podračun otvoren kod CB BiH dva puta u tekućem mjesecu za uplate izvršene u prethodnom mjesecu, prema podacima iz mjesečnog izvještaja UIO, a raspodjela se vrši po metodologiji koju, posebnim aktom, propisuje Upravni odbor UIO.

SLIKA str. 7
Član 16.
(Finansiranje institucija BiH)

(1) Iznos, koji se svaki radni dan doznačava u državni budžet za finansiranje institucija BiH, izračunava se kao iznos koji je utvrđen u budžetu institucija BiH za tekuću godinu pomnožen sa koeficijentom, koji se dobije kada se 1 podijeli sa brojem radnih dana UIO u tekućoj godini.

(2) Obračun dijela prihoda za finansiranje institucija BiH vrše se na osnovu budžeta za prethodnu godinu, ako budžet BiH za sljedeću godinu nije usvojen do kraja prethodne fiskalne godine.

(3) Usvajanjem budžeta za tekuću fiskalnu godinu, UIO doznačava u državni budžet udjele izračunate na način propisan u stavu (1) ovog člana.

(4) UIO vrši korekciju ranije doznačenih iznosa u skladu sa usvojenim državnim budžetom za tekuću godinu.

Član 17.
(Raspodjela prihoda Brčko Distriktu BiH)

Udio Distrikta u preostalom iznosu Distrikta utvrđuje se prema metodologiji koja je propisana članom 15. stav (4) ovog pravilnika.

Član 18.
(Raspodjela prihoda entitetima)

Udjeli entiteta u preostalom iznosu za entitete izračunavaju se na način propisan Pravilnikom o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima, a koji preostanu nakon raspodjele prihoda prikupljenih na Jedinstveni račun UIO za:

a) cestarinu za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta,

b) rezerve,

c) institucije BiH,

d) Brčko Distrikt BiH, u skladu sa metodologijom propisanom Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.

Član 19.
(Vanjski dug entiteta i Distrikta)

(1) Iznos koji je potreban za finansiranje obaveza vanjskog duga oduzima se od udjela entiteta i Distrikta, te se direktno doznačava u državni budžet.

(2) Iznos koji se doznačava u državni budžet za servisiranje vanjskog duga je iznos određen u državnom budžetu za svaki entitet i Distrikt za tekuću godinu.

(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH obavještava UIO o iznosu koji se oduzima od dijelova preostalog iznosa entiteta i Distrikta, i kojim radnim danima se vrši ovo odbijanje.

(4) Ministarstvo finansija i trezora BiH, najkasnije prvog radnog dana u kvartalu, osigurava UIO plan otplate koji odobrava Upravni odbor.

Član 20.
(Hitne procedure)

Ukoliko se sravnjenje primljenih uplata, za određeni dan, ne može izvršiti automatskom procedurom na način propisan članovima 11. i 12. ovog pravilnika iz razloga što se automatske procedure ne mogu koristiti ili ukoliko sistem ne funkcionira iz bilo kojeg drugog razloga, neophodno je da se na dnevnom nivou osiguraju sljedeće aktivnosti:

a) Raspodjela prihoda korisnicima prihoda,

b) Povrat sredstava obveznicima.

DIO PETI - POVRAT SREDSTAVA


Član 21.
(Određivanje iznosa rezerve)

(1) UIO povrat sredstava vrši u skladu sa Pravilnikom o određivanju iznosa minimalne rezerve za izmirivanje obaveza Uprave za indirektno oporezivanje u vezi sa indirektnim porezima, ostalim prihodima i taksama.

(2) Rezerva za određeni radni dan predstavlja ukupno izdvojena sredstva neophodna za izmirivanje obaveza UIO.

Član 22.
(Knjigovodstveno evidentiranje povrata sredstava u eBS)

(1) Za odobreni povrat sredstava iz dužničkih podsistema kreiraju se datoteke zaduženja i raspoloživih iznosa koje sadrže iznose odobrene za svakog obveznika.

(2) Datoteke iz stava (1) ovog člana učitavaju se u eBS, nakon čega otpočinje sistemska automatizirana procedura knjigovodstvenog evidentiranje povrata sredstava u eBS.

(3) Odobravanjem povrata sredstava u dužničkim podsistemima kreiraju se datoteke povrata, a u slučaju da obveznik ima evidentiran dug prema UIO, i datoteke kompenzacija za određeni dan.

DIO ŠESTI - IZVJEŠTAVANJE


Član 23.
(Izvještaji)

(1) UIO kontinuirano izvještava korisnike prihoda o prikupljenim, doznačenim i raspoređenim prihodima a na osnovu evidencija koje se vode u knjigovodstvenom sistemu UIO.

(2) Za potrebe korisnika prihoda, UIO sačinjava dnevne, mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun.

(3) Korisnici prihoda obavještavaju UIO o institucijama koje su ovlaštene za prijem izvještaja propisanih ovim pravilnikom.

Član 24.
(Dnevni izvještaj o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO)

Uprava korisnicima prihoda elektronskom poštom dostavlja na dnevnoj osnovi izvještaj o prikupljenim i raspoređenim prihodima.

Član 25.
(Mjesečni izvještaj o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO)

(1) Mjesečni izvještaj o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO dostavlja se korisnicima prihoda nakon što se okončaju knjigovodstvene aktivnosti za određeni mjesec.

(2) Mjesečni izvještaj o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO prikazuje sve uplate prihoda i povrate, prema vrsti prihoda i iznos prihoda koji je u izvještajnom periodu raspoređen korisnicima prihoda.

(3) U slučaju razlika između prihoda koji se raspoređuje svakodnevno i prihoda raspoređenog po mjesečnom izvještaju, UIO vrši adekvatna usklađivanja na sljedeći način:

a) Ukoliko se u mjesečnom izvještaju o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO utvrdi da je manje prihoda uplaćeno korisniku, UIO treba da uplati taj manje uplaćeni dio iznosa tom korisniku i to odmah nakon što se UIO ukaže na tu grešku,

b) Ukoliko se u mjesečnom izvještaju o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO utvrdi da je korisniku uplaćeno više prihoda, UIO traži od korisnika povrat tog iznosa i to odmah nakon što se ukaže na tu grešku,

c) Korekcije prethodnih poravnanja se evidentiraju u knjigovodstvu i navode u izvještaju o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO za mjesec u kojem se dogodila navedena ispravka.

(4) Mjesečni izvještaj o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO, dostavlja se korisnicima prihoda najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Član 26.
(Godišnji izvještaj o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO)

(1) UIO za korisnike prihoda priprema godišnji izvještaj o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO koji sadrži podatke o prikupljenim i raspoređenim prihodima.

(2) Godišnji izvještaj o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO, korisnicima prihoda dostavlja se najkasnije do 01.04. tekuće, za prethodnu godinu.

(3) Korisnici prihoda mogu dostaviti primjedbe na godišnji izvještaj o naplaćenim i raspoređenim prihodima na Jedinstveni račun UIO, najkasnije u roku od dva mjeseca od dana prijema godišnjeg izvještaja.

(4) Poslije 31.12. tekuće godine dalje korekcije se više ne unose u godišnje evidencije za prethodnu godinu.

Član 27.
(Mjesečni izvještaj o izdvajanju sredstava rezerve)

(1) UIO mjesečno dostavlja Upravnom odboru UIO izvještaj o izdvojenim sredstvima za rezerve za potrebe povrata i ostalih isplata proisteklih po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi poreznim obveznicima i drugim licima.

(2) UIO dostavlja Upravnom odboru UIO izvještaj iz stava (1) ovog člana do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Član 28.
(Mjesečni izvještaj o dugu)

(1) UIO za potrebe korisnika prihoda priprema mjesečni izvještaj o dugu nakon što se okončaju knjigovodstvene aktivnosti za izvještajni period, a na osnovu preuzetih podataka iz informacionih podsistema UIO.

(2) Izvještaj o dugu predstavlja saldo na kraju mjeseca odnosno saldo sa početka mjeseca uvećan za dugove utvrđene tokom mjeseca, umanjen za uplate ili otpisane iznose u vezi dugova koji su utvrđeni u prethodnom mjesecu.

(3) Pojedinačni iznosi ispod 25.000,00 KM mogu se navesti u izvještaju o dugu kao jedna suma, ali se navodi broj takvih slučajeva.

(4) Informacija sadrži identifikacioni broj, naziv i adresu dužnika kao i iznos duga i datum knjiženja.

(5) Mjesečni izvještaj o dugu dostavlja se korisnicima prihoda najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Član 29.
(Ostali izvještaji i informacije)

(1) UIO nakon svakog kvartala dostavlja korisnicima prihoda kvartalni izvještaj koji sadrži opis pojedinačno otkrivenih predmeta prijevare i nepravilnosti u iznosu preko 10.000,00 KM prihoda.

(2) Kvartalni izvještaj iz stava (1) ovog člana dostavlja se najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni kvartal.

(3) UIO po zahtjevu korisnika prihoda, Upravnog odbora UIO i nadležnih institucija, sačinjava i dostavlja i ostale izvještaje i informacije u vezi sa prihodima prikupljenim na Jedinstveni račun UIO i raspoređenim prihodima.

DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 30.
(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prikupljanju, sravnjenju, raspodjeli prihoda i izvještavanju ("Službeni glasnik BiH", broj 05/05).

Član 31.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-234-5/23
08. marta 2023. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!