Službeni glasnik BiH, broj 67/15

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 17. sjednici održanoj 30. jula 2015. godine, donijelo je


ODLUKU


O OSNIVANJU KOMISIJE ZA DEMINIRANJE U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom osniva se Komisija za deminiranje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Komisija) kao centralno tijelo za poslove deminiranja i utvrđuje njena odgovornost, djelokrug rada i način finansiranja.

(2) Komisija je u sastavu Ministarstva civilnih poslova i za svoj rad odgovara ministru civilnih poslova.

(3) Sjedište Komisije je u Sarajevu.

Član 2.
(Imenovanje i mandat članova Komisije)

(1) Komisija se sastoji od tri člana koje posebnom odlukom imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine iz reda zaposlenih radnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(2) Članove Komisije imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na period od dvije godine.

(3) Članovi Komisije imenuju se iz tri konstitutivna naroda na prijedlog ministra civilnih poslova.

Član 3.
(Zadaci Komisije)

Komisija izvršava slijedeće zadatke:

a) predstavlja Bosnu i Hercegovinu na svim konferencijama, domaćim i međunarodnim koje se odnose na realizaciju obaveza Bosne i Hercegovine na implementaciji konvencija iz oblasti protivminskog djelovanja;

b) vrši nadzor nad radom Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BHMAC) uključujući održavanje centralne baze podataka, svih srodnih baza podataka i kapaciteta za izradu mapa, a koji se pobliže uređuje Poslovnikom o radu Komisije;

c) usmjerava vladama entiteta resurse koje donatori stave na raspolaganje;

d) odobrava Standarde za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (u daljem tekstu: NUS) u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Standardi BiH);

e) predlaže kvalifikovane i kompetentne kandidate za mjesta direktora, pomoćnika direktora BHMAC-a koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;

f) odobrava i koordinira operacije uklanjanja mina u područjima koja prelaze međuentitetsku liniju razgraničenja;

g) predlaže finansijski plan i budžet Komisije za odobrenje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine;

h) obavlja ostale zadatke koji se odnose na koordinaciju aktivnosti na deminiranju na teritoriji Bosne i Hercegovine koje odredi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;

i) na prijedlog direktora, odobrava interne propise BHMAC-a;

j) poboljšava saradnju između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske;

k) podnosi izvještaje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministru civilnih poslova i redovno izvještava Odbor donatora o aktivnostima Komisije, kao i napretku operacija deminiranja, saglasno izvještajima koje dostavi Centar za uklanjanje mina;

l) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o deminiranju u Bosni i Hercegovini, zaključcima i odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Donošenje odluka)

(1) Komisija donosi odluke konsenzusom i sastaje se najmanje jednom mjesečno.

(2) Predsjedavanje Komisijom se rotira među članovima Komisije u skladu sa poslovnikom o radu Komisije.

Član 5.
(Finansiranje)

Komisija se finansira iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Komercijalne aktivnosti)

Komisija kao organizacija i članovi Komisije pojedinačno ne mogu biti angažovani ni u kakvim komercijalnim aktivnostima za sticanje profita i ne mogu vršiti nikakve raspodjele profita ili dividendi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, entitetskim vladama niti njihovim službenicima.

Član 7.
(Sukob interesa)

Nijedan član Komisije ne smije biti povezan sa rukovođenjem, niti imati finansijski interes u bilo kojem poslu koji ima veze sa uklanjanjem mina i/ili eksplozivnih ubojnih sredstava.

Član 8.
(Poslovnik o radu)

Komisija donosi poslovnik o radu, kojim se uređuju uslovi i način rada Komisije, uz prethodnu saglasnost ministra civilnih poslova.

Član 9.
(Prestanak važnosti)

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02).

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 113/15
30. jula 2015. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!