Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 3. stava (3) Instrukcije o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2023. godine, broj 05-16-2-8338-2/22 od 28. 12. 2022. godine, a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s 56. redovne sjednice održane 26.10.2022. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici, održanoj 23. februara 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u iznosu od 600.000,00 KM s PDV-om.

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove odluke namijenjena su za saniranje i prevenciju sigurnosnih propusta na IK sistemu, a u cilju podizanja nivoa sigurnosti.

Član 3.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Izvještavanje)

Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine će Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava uz sačinjavanje kvartalnih i godišnjih izvještaja.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 48/23
23. februara 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!