Službeni glasnik BiH, broj 66/17

Na osnovu člana 17. stav 2. i člana 72. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 106. sjednici, održanoj 22. juna 2017. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O PLASTIČNIM MATERIJALIMA I PREDMETIMA NAMIJENJENIM ZA KONTAKT S HRANOM


DIO PRVI – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Pravilnikom o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se upotreba i uslovi stavljanja na tržište materijala i predmeta namijenjenih da direktno ili indirektno dođu u kontakt s hranom, a s ciljem osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača.

(2) Pravilnikom se utvrđuju posebni zahtjevi za proizvodnju i stavljanje na tržište plastičnih materijala i predmeta:

(a) namijenjenih da dolaze u dodir s hranom; ili

(b) koji su već u dodiru s hranom; ili

(c) za koje se može opravdano pretpostaviti da će doći u dodir s hranom.

Član 2.
(Definicije)

U smislu ovog pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) plastični materijali i predmeti su:

a) materijali i predmeti iz člana 3. tač. a), b) i c) ovog pravilnika i

b) plastični slojevi iz člana 3. tač. d) i e) ovog pravilnika;

(2) plastika je polimer kojem se mogu dodati aditivi ili druge tvari, a koji može funkcionirati kao glavni strukturni sastojak konačnih materijala i predmeta;

(3) polimer je svaka makromolekularna tvar koja se dobiva:

a) procesom polimerizacije poput poliadicije ili polikondenzacije, ili nekim drugim sličnim postupkom od monomera i drugih ulaznih sirovina; ili

b) hemijskom modifikacijom prirodnih ili sintetskih makromolekula; ili

c) mikrobnom (bakterijskom) fermentacijom;

(4) višeslojna plastika je materijal ili predmet sastavljen od dva ili više slojeva plastike;

(5) višeslojna plastika od više različitih materijala je materijal ili predmet sastavljen od dva ili više slojeva različitih materijala, od kojih je najmanje jedan plastični sloj;

(6) monomer ili druga ulazna sirovina je:

a) tvar podvrgnuta postupku bilo koje vrste polimerizacije za proizvodnju polimera; ili

b) prirodna ili sintetska makromolekularna tvar koja se koristi u proizvodnji modificiranih makromolekula; ili

c) tvar koja se koristi za modificiranje postojećih prirodnih ili sintetskih makromolekula;

(7) aditiv je tvar koja se namjerno dodaje plastičnoj masi kako bi se postigli određeni fizikalni ili hemijski učinci za vrijeme proizvodnje plastike ili u konačnom materijalu ili predmetu; predviđeno je da bude prisutan u konačnom proizvodu ili predmetu;

(8) poboljšivač tvari u proizvodnji polimera je bilo koja tvar koja se koristi za osiguravanje prikladnog medija za proizvodnju polimera ili plastike, može biti prisutna, ali nije predviđeno da bude prisutna u konačnom materijalu ili predmetu niti ima fizikalno ili hemijsko djelovanje u konačnom materijalu ili predmetu;

(9) nenamjerno dodata tvar je nečistoća u tvari koja se koristi ili međuproizvod nastao reakcijom tokom proizvodnog procesa ili produkt razgradnje ili produkt reakcije;

(10) poboljšivač tvari u polimerizaciji je tvar koja pokreće polimerizaciju i/ili kontrolira formiranje makromolekularne strukture;

(11) granica globalne migracije (OML) je maksimalno dopuštena količina nehlapivih tvari koje se otpuštaju iz materijala ili predmeta u modelni rastvor;

(12) model rastvor je medij ispitivanja koji zamjenjuje hranu; svojim reagiranjem model rastvor imitira migraciju iz materijala koji dolaze u dodir s hranom;

(13) granica specifične migracije (SML) je maksimalno dopuštena količina pojedine tvari koja se otpušta iz materijala ili predmeta u hranu ili model rastvor;

(14) granica ukupne specifične migracije (SML(T)) je maksimalno dopušten zbir pojedinih tvari koje se otpuštaju u hranu ili model rastvor izražen kao ukupna količina navedenih grupa ili tvari;

(15) funkcionalna barijera je barijera koja se sastoji od jednog ili više slojeva bilo koje vrste materijala koji osigurava da konačni materijal ili predmet zadovoljava član 5. Pravilnika o materijalima i predmetima za kontakt s hranom ("Službeni glasnik BiH", broj 42/10) u pogledu ispunjenja općih zahtijeva;

(16) nemasna hrana je hrana za koju su za ispitivanje migracije u tabeli 2. Aneksa V. ovog pravilnika određeni jedino model rastvori koji nisu model rastvori D1 ili D2;

(17) ograničenje je ograničenje korištenja tvari ili granične vrijednosti migracije ili granične vrijednosti sadržaja tvari u materijalu ili predmetu;

(18) specifikacija podrazumijeva sastav tvari, zahtjeve čistoće za pojedinu tvar, fizikalno-hemijska svojstva tvari, pojedinosti proizvodnog procesa tvari ili dodatne informacije o izražavanju graničnih vrijednosti migracije.

Član 3.
(Primjena odredbi)

Pravilnik se primjenjuje na materijale i predmete koji se stavljaju na tržište Bosne i Hercegovine koji su obuhvaćeni sljedećim kategorijama:

a) materijali i predmeti te njihovi dijelovi koji se sastoje isključivo od plastičnih masa;

b) plastični višeslojni materijali i predmeti koji su spojeni ljepilima ili na neki drugi način;

c) materijali i predmeti iz tač. a) i b) ovog člana koji su otisnuti i/ili prekriveni premazom;

d) plastični slojevi ili plastični premazi koji služe kao zaptivači u poklopcima i zatvaračima i zajedno s tim poklopcima i zatvaračima čine komplet od dva ili više sloja različitih vrsta materijala;

e) plastični slojevi u višeslojnim materijalima i predmetima od više različitih materijala.

Član 4.
(Izuzeci od primjene)

Pravilnik se ne primjenjuje na sljedeće materijale i predmete koji se stavljaju na tržište Bosne i Hercegovine:

a) ionsko izmjenjivačke smole;

b) gumu;

c) silikone.

DIO DRUGI - POSEBNE ODREDBE


Član 5.
(Stavljanje plastičnih materijala i predmeta na tržište)

Plastični materijali i predmeti mogu se staviti na tržište samo ako:

a) ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve koji su u skladu s dobrom proizvođačkom praksom tako da, pod uobičajenim i predvidivim uslovima upotrebe, njihovi sastojci ne prelaze u hranu u količinama koje bi mogle:

1) ugroziti zdravlje ljudi; ili

2) uzrokovati neprihvatljive promjene u sastavu hrane: ili u skladu s članom 5. stav 1. tačka b) Pravilnika o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom ("Službeni glasnik BiH", broj 42/10);

3) uzrokovati pogoršanje organoleptičkih svojstava hrane u skladu s članom 5. stav 1 tačka b) Pravilnika o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom.

b) ispunjavaju zahtjeve za označavanje pri čemu označavanje, reklamiranje i predstavljanje materijala ili predmeta ne smiju obmanjivati potrošača u skladu s članom 5. stav 2. Pravilnika o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom;

c) ispunjavaju zahtjeve sljedivosti koja mora biti osigurana u svim fazama radi lakše kontrole, povlačenja neispravnih proizvoda, informiranje potrošača i utvrđivanje odgovornosti u skladu s članom 11. stav 1. Pravilnika o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom;

d) proizvedeni su u skladu s posebnim propisom o dobroj proizvođačkoj praksi;

e) odgovaraju zahtjevima o sastavu i izjavi o usklađenosti iz aneksa II., III. i IV. ovog pravilnika.

Član 6.
(Lista odobrenih tvari)

Samo tvari uvrštene u Listu odobrenih tvari (u daljnjem tekstu: Lista) iz Aneksa I. ovog pravilnika mogu se namjerno upotrebljavati u proizvodnji plastičnih slojeva u plastičnim materijalima i predmetima, a Lista sadrži:

a) monomere ili druge ulazne sirovine;

b) aditive, osim bojila;

c) poboljšivače tvari u proizvodnji polimera, osim rastvarača;

d) makromolekule dobivene bakterijskom fermentacijom.

Član 7.
(Izuzeci za tvari koje nisu uvrštene u Listu)

(1) Odstupajući od člana 6. ovog pravilnika, druge tvari osim onih uvrštenih u Listu mogu se koristiti kao poboljšivači tvari u proizvodnji polimera u proizvodnji plastičnih slojeva u plastičnim materijalima i predmetima u skladu s važećim propisom kojim se regulira ova oblast.

(2) Odstupajući od člana 6. ovog pravilnika, bojila i rastvarači mogu se koristiti u proizvodnji plastičnih slojeva u plastičnim materijalima i predmetima koji su regulirani u skladu s posebnim propisom.

(3) Sljedeće tvari koji nisu uvrštene u Listu odobravaju se u skladu s pravilima iz čl. 9., 10., 11., 12. i 13. ovog pravilnika:

a) soli (uključujući dvostruke soli i kisele soli) aluminija, amonija, barija, kalcija, kobalta, bakra, željeza, litija, magnezija, mangana, kalija, natrija i cinka od odobrenih kiselina, fenola ili alkohola;

b) smjese koje se dobivaju miješanjem odobrenih tvari bez hemijske reakcije sastojaka;

c) kada se upotrebljavaju kao aditivi, prirodne ili sintetske polimerne tvari molekularne mase od najmanje 1000 Da, osim makromolekula dobivenih bakterijskom fermentacijom, koje ispunjavaju zahtjeve ovog pravilnika, ako mogu funkcionirati kao glavni strukturni sastojci konačnih materijala ili predmeta;

d) kada se upotrebljavaju kao monomer ili ulazne sirovine, pretpolimeri i prirodne ili sintetske makromolekularne tvari, kao i njihove smjese, osim makromolekula dobivenih bakterijskom fermentacijom, ako su monomeri ili ulazne sirovine potrebne za njihovu sintezu uvrštene u Listu.

(4) Sljedeće tvari koje nisu uvrštene u Listu mogu biti prisutne u plastičnim slojevima plastičnih materijala ili predmeta:

a) nenamjerno dodate tvari;

b) poboljšivači tvari u polimerizaciji.

(5) Odstupajući od člana 6. ovog pravilnika, aditivi koji nisu uvršteni u Listu mogu se i dalje koristiti kako je uređeno posebnim propisom o prehrambenim aditivima do donošenja odluke o tome da li će biti uvršteni u Listu, s tim da moraju biti uvršteni u privremenu listu koju procjenjuje Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA).

Član 8.
(Opći zahtjevi za tvari)

Tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji plastičnih slojeva u plastičnim materijalima i predmetima moraju biti tehničkog kvaliteta i čistoće prikladnih za namjeravanu i predvidivu upotrebu materijala ili predmeta. Proizvođač tvari mora poznavati sastav tvari, koji se na zahtjev mora predočiti nadležnim organima.

Član 9.
(Posebni zahtjevi za tvari)

Na tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji plastičnih slojeva u plastičnim materijalima i predmetima primjenjuju se sljedeća ograničenja i specifikacije:

(a) granica specifične migracije iz člana 11.ovog pravilnika;

(b) granica globalne migracije iz člana 12. ovog pravilnika;

(c) ograničenja i specifikacije iz Aneksa I. tačke 1. tabele 1. kolone 10. ovog pravilnika;

(d) detaljne specifikacije iz Aneksa I. tačke 4. 2. ovog pravilnika.

Tvari u nanoobliku mogu se koristiti samo ako su izričito odobrene i navedene u specifikacijama u Aneksu I. navedenom u ovom pravilniku.

Član 10.
(Opća ograničenja za plastične materijale i predmete)

Opća ograničenja za plastične materijale i predmete utvrđena su u Aneksu II. ovog pravilnika.

Član 11.
(Granice specifične migracije)

(1) Sastojci plastičnih materijala i predmeta ne smiju prelaziti u hranu u količinama koje su veće od granica specifične migracije (SML) iz Aneksa I. ovog pravilnika. Te granice specifične migracije (SML) izražavaju se u mg tvari po kg hrane (mg/kg).

(2) Za tvari za koje u Aneksu I. ovog pravilnika nisu predviđene granice specifične migracije ili druga ograničenja primjenjuje se opća granica specifične migracije od 60 mg/kg.

(3) Odstupajući od st. (1) i (2) ovog člana, aditivi koji su također odobreni kao prehrambeni aditivi i definirani Pravilnikom o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 83/08) ili kao arome definirane Pravilnikom o upotrebi aroma u hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 78/14) ne smiju migrirati u hranu u količinama koje u gotovoj hrani imaju tehničko djelovanje te ne smiju:

a) prelaziti ograničenja predviđena važećim propisom o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani i postojećim propisom o upotrebi aroma u hrani, ili u Aneksu I. ovog pravilnika za hranu za koju je odobreno njihovo korištenje u svojstvu prehrambenog aditiva ili aromatske tvari; ili

b) prelaziti ograničenja iz Aneksa I. ovog pravilnika u hrani za koju njihovo korištenje nije odobreno u svojstvu prehrambenog aditiva ili aromatske tvari.

Član 12.
(Granica globalne migracije)

(1) Sastojci plastičnih materijala i predmeta ne smiju prelaziti u model rastvore u količinama koje su veće od 10 miligrama ukupnih sastojaka otpuštenih po dm² površine koja dolazi u dodir s hranom (mg/dm²).

(2) Odstupajući od stava (1) ovog člana, sastojci plastičnih materijala i predmeta koji su namijenjeni da dolaze u dodir s hranom namijenjenom za dojenčad i malu djecu, kako je definirano Pravilnikom o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja ("Službeni glasnik BiH", br. 105/12 i 04/15) i Pravilnikom o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe za dojenčad i malu djecu ("Službeni glasnik BiH", broj 86/13) ne smiju prelaziti u model rastvore u količinama većim od 60 mg ukupnih sastojaka otpuštenih po kg model rastvora.

Član 13.
(Plastični višeslojni materijali i predmeti)

(1) Sastav svakog pojedinog plastičnog sloja u plastičnom višeslojnom materijalu ili predmetu mora biti u skladu s ovim pravilnikom.

(2) Odstupajući od stava (1) ovog člana, plastični sloj koji nije u direktnom dodiru s hranom i koji je odvojen od hrane funkcionalnom barijerom:

a) ne mora biti u skladu s ograničenjima i specifikacijama iz ovog pravilnika osim vinilhlorid monomera, kako je predviđeno u Aneksu I.ovog pravilnika; i/ili

b) može se proizvoditi s tvarima koje nisu na Listi ili na privremenoj listi.

(3) Migracija tvari iz stava (2) tačke b) ovog člana u hranu ili u model rastvor ne smije biti dokaziva mjereno sa standardnom pouzdanošću metodom analize iz člana 11. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", broj 05/13), s granicom detekcije od 0,01 mg/kg. Ta granica uvijek se izražava kao koncentracija u hrani ili u model rastvoru. Ta granica primjenjuje se na grupu spojeva ako su strukturno i toksikološki srodni, a posebno na izomere ili spojeve sa istom odgovarajućom funkcionalnom grupom, te uključuje i mogući neželjeni prijenos.

(4) Tvari koje nisu na Listi ili na privremenoj listi iz stava (2) tačke b) ovog člana ne smiju pripadati nijednoj od sljedećih kategorija:

a) tvari klasificirane kao dokazano ili sumnjivo "mutagene", "kancerogene" ili "toksične za reprodukciju", supstance u skladu s posebnim propisima u vezi s klasifikacijom, pakovanjem i etiketiranjem opasnih supstanci;

b) tvari u nanoobliku.

(5) Konačni plastični višeslojni materijal ili predmet mora biti u skladu s granicama specifične migracije iz člana 11. i granicama globalne migracije iz člana 12. ovog pravilnika.

Član 14.
(Višeslojni materijali i predmeti od više različitih materijala)

(1) U višeslojnom materijalu ili predmetu od više različitih materijala sastav svakog plastičnog sloja mora biti u skladu s ovim pravilnikom.

(2) Odstupajući od stava (1) ovog člana, u višeslojnom materijalu ili predmetu od više različitih materijala plastični sloj koji nije u direktnom dodiru s hranom i odvojen je od hrane funkcionalnom barijerom može se proizvoditi s tvarima koje nisu na Listi ili na privremenoj listi.

(3) Tvari koje nisu na Listi ili na privremenoj listi iz stava (2) ovog člana ne smiju pripadati nijednoj od sljedećih kategorija:

a) tvari klasificirane kao "mutagene", "kancerogene" ili "toksične za reprodukciju" u skladu s posebnim propisima u vezi s klasifikacijom, pakiranjem i etiketiranjem opasnih supstanci;

b) tvari u nanoobliku.

(4) Odstupajući od stava (1) ovog člana, čl. 13. i 14. ovog pravilnika ne primjenjuju se na plastične slojeve u višeslojnim materijalima i predmetima od više različitih materijala.

(5) Plastični slojevi u višeslojnim materijalima ili predmetima od više različitih materijala moraju uvijek biti u skladu s ograničenjima za vinilhlorid monomer utvrđenim u Aneksu I. ovog pravilnika.

Član 15.
(Izjava o usklađenosti)

(1) U svim fazama prodaje, osim maloprodaje, na raspolaganju mora biti pisana izjava o usklađenosti u skladu s članom 10. Pravilnika o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom, za plastične materijale i predmete, proizvode iz međufaza njihove proizvodnje, kao i za tvari namijenjene za proizvodnju tih materijala i predmeta.

(2) Pisanu izjavu iz stava (1) ovog člana koja sadržava informacije utvrđene u Aneksu IV. ovog pravilnika izdaje proizvođač ili uvoznik registriran u Bosni i Hercegovini.

(3) Pisana izjava omogućava laku identifikaciju materijala, predmeta ili proizvoda iz međufaza proizvodnje ili tvari za koje je izdata. Ona se obnavlja kad dođe do značajnih promjena u sastavu ili proizvodnji koje uzrokuju promjene migracije iz materijala ili predmeta ili kad su na raspolaganju nove naučne spoznaje.

(4) Na zahtjev nadležnih organa, proizvođač ili uvoznik registriran u Bosni i Hercegovini dužan je predočiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da su materijali i predmeti, proizvodi iz međufaza njihove proizvodnje, kao i tvari predviđene za proizvodnju tih materijala i predmeta u skladu sa zahtjevima ovog pravilnika.

(5) Dokumentacija iz stava (4) ovog člana mora sadržavati uslove i rezultate ispitivanja, izračune, uključujući modele izračuna, druge analize i dokaze o sigurnosti ili obrazloženje kojim se dokazuje usklađenost. Pravila za dokazivanje o usklađenosti navedena su u Aneksu V. ovog pravilnika.

Član 16.
(Prateći dokument)

(1) Na zahtjev, subjekat u poslovanju dostavlja nadležnim organima odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da su materijali i predmeti, proizvodi iz međufaza njihove proizvodnje, kao i tvari predviđene za proizvodnju tih materijala i predmeta u skladu sa zahtjevima ovog pravilnika.

(2) Dokumentacija obuhvata uslove i rezultate ispitivanja, izračune uključujući modele izračuna, druge analize i dokaze o sigurnosti ili obrazloženje kojim se dokazuje usklađenost. Pravila za dokazivanje usklađenosti navedeni su u Poglavlju V.

Član 17.
(Izražavanje rezultata ispitivanja migracije)

(1) Kako bi se provjerila usklađenost, vrijednosti specifične migracije izražavaju se u mg/kg uz primjenu omjera stvarne površine prema volumenu u stvarnoj ili predviđenoj upotrebi.

(2) Odstupajući od stava (1) ovog člana za:

a) spremnike i ostale predmete koji sadrže ili su predviđeni da sadrže najviše 500 mililitara ili grama ili više od 10 litara;

b) materijale i predmete za koje je zbog njihovog oblika teško procijeniti odnos između površine takvih materijala ili predmeta i količine hrane koja je s njima u dodiru;

c) plastične listove i folije koje još nisu u dodiru s hranom;

d) plastične listove i folije koje sadrže najviše 500 mililitara ili grama ili više od 10 litara, vrijednost migracije izražava se u mg/kg uz primjenu omjera površine prema volumenu od 6 dm² po kg hrane. Ovaj stav ne primjenjuje se na plastične materijale i predmete namijenjene da dolaze u dodir ili koji su već u dodiru s hranom za dojenčad i malu djecu, kako je definirano Pravilnikom o formulama za dojenčad, formulama nakon dojenja, prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe za dojenčad i malu djecu.

(3) Odstupajući od stava (1) ovog člana, za poklopce, zaptivače, čepove i slične predmete za zatvaranje vrijednost specifične migracije izražava se u:

a) mg/kg uz primjenu stvarnog sadržaja posude za koju je zatvarač predviđen ili u mg/dm² uz primjenu ukupne površine u dodiru predmeta kojim se zatvara i posude koju se zatvara, ako je poznata predviđena upotreba predmeta, uzimajući u obzir odredbe stava (2) ovog člana;

b) mg/predmetu ako je predviđena upotreba predmeta nepoznata.

(4) Za poklopce, zaptivače, čepove i slične predmete za zatvaranje, vrijednost globalne migracije izražava se u:

a) mg/dm² uz primjenu ukupne površine u dodiru predmeta kojim se zatvara i posude koja se zatvara ako je poznata predviđena upotreba predmeta;

b) mg/predmetu ako nije poznata predviđena upotreba predmeta.

Član 18.
(Potvrda usklađenosti)

(1) Za materijale i predmete koji su već u dodiru s hranom provjera usklađenosti s granicama specifične migracije provodi se u skladu s pravilima iz Aneksa V. poglavlja 1. ovog pravilnika.

(2) Za materijale i predmete koji još nisu u dodiru s hranom provjera usklađenosti s granicama specifične migracije provodi se u hrani ili model rastvorima iz Aneksa III. ovog pravilnika u skladu s pravilima iz Aneksa V. poglavlja 2. odjeljka 2.1. ovog pravilnika.

(3) Za materijale i predmete koji još nisu u dodiru s hranom metoda provjere usklađenosti s granicama specifične migracije može se provesti primjenom postupaka provjere u skladu s pravilima iz Aneksa V. poglavlja 2. odjeljka 2.2. ovog pravilnika. Ako materijal ili predmet u postupku provjera ne zadovolji granične vrijednosti migracije, odluka o neusklađenosti mora biti potvrđena provjerom usklađenosti u skladu sa stavom (2) ovog člana.

(4) Za materijale i predmete koji još nisu u dodiru s hranom provjera usklađenosti s granicom globalne migracije provodi se u model rastvorima A, B, C, D1 i D2 iz Aneksa III. ovog pravilnika u skladu s pravilima iz Aneksa V. poglavlja 3. odjeljka 3.1. ovog pravilnika.

(5) Za materijale i predmete koji još nisu u dodiru s hranom metoda provjere usklađenosti s granicom globalne migracije može se provesti primjenom postupaka provjere a u skladu s pravilima iz Aneksa V. poglavlja 3. odjeljka 3.4. ovog pravilniika. Ako materijal ili predmet u postupku provjera ne zadovolji granicu migracije, odluka o neusklađenosti mora biti potvrđena provjerom usklađenostii u skladu sa stavom (4) ovog člana.

(6) Rezultati ispitivanja specifične migracije dobiveni u hrani imaju prednost pred rezultatima dobivenim u modelnom rastvoru. Rezultati ispitivanja specifične migracije dobiveni u modelnom rastvoru imaju prednost pred rezultatima dobivenim postupcima metodom provjere.

(7) Prije uspoređivanja rezultata ispitivanja specifičnih i globalnih migracija s graničnim vrijednostima primjenjuju se faktori korekcije iz Aneksa V. poglavlja 4. ovog pravilnika u skladu s navedenim pravilima.

DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 19.
(Aneksi)

Aneksi I., II., III., IV. i V. sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 20.
(Prestanak važenja odredbi)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom ("Službeni glasnik BiH", br. 42/10 i 82/11).

Član 21.
(Prijelazni period primjene propisa)

Prijelazni period za primjenu ovog pravilnika je 24 mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 22.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 199/2017
22. juna 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
ANEKS I.Tvari
Lista odobrenih monomera, drugih ulaznih sirovina, makromolekula dobivenih bakterijskom fermentacijom, aditiva i poboljšivača tvari u proizvodnji polimera.
Tabela 1. sadrži sljedeće podatke:
Kolona 1. (broj tvari FCM): jedinstveni identifikacioni broj tvari;
Kolona 2. (ref. br.): referentni broj ambalažnog materijala
Kolona 3. (CAS broj): registarski broj prema CAS-u (Chemical Abstracts Service – Služba za dokumentaciju hemijskih proizvoda);
Kolona 4. (naziv tvari): hemijski naziv;
Kolona 5. (Primjena kao aditiv ili poboljšivač tvari u proizvodnji polimera (PPA) (da/ne)): naznaka da li je tvar odobrena za primjenu kao aditiv ili poboljšivač tvari u proizvodnji polimera (da) ili ako tvar nije odobrena za primjenu kao aditiv ili poboljšivači tvari u proizvodnji polimera (ne). Ako je tvar odobrena samo kao PPA, naznačeno je (da) i u specifikacijama je korištenje ograničeno na PPA;
Kolona 6. (Korištenje kao monomer ili druga ulazna sirovina ili makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom (da/ne)): naznaka da li je tvar odobrena za primjenu kao monomer ili druga ulazna sirovina ili makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom (da) ili ako tvar nije odobrena za primjenu kao monomer ili druga ulazna sirovina ili makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom (ne). Ako je tvar odobrena kao makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom, naznačeno je (da) i u specifikacijama se navodi da je tvar makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom;
Kolona 7. (FRF se primjenjuje (da/ne)): naznaka smiju li se rezultati migracije za tvar korigirati faktorom smanjenja konzumacije masnoća (FRF) (da) ili se ne smiju korigirati FRF-om (ne);
Kolona 8. (SML [mg/kg]): granična vrijednost specifične migracije primjenjuje se za tvar. Izražava se u mg tvari na kg hrane. Naznačeno je ND ako tvar ne migrira u količinama koje se mogu dokazati;
Kolona 9. (SML(T)) [mg/kg] (broj ograničenja grupe)): sadrži identifikacioni broj grupe tvari za koje se primjenjuje grupno ograničenje u ovom aneksu u tabeli 2. koloni 1;
Kolona 10. (ograničenja i specifikacije): sadrži ostala ograničenja osim posebno navedenih graničnih vrijednosti migracije i sadrži specifikacije u vezi s tvari. Ako su utvrđene detaljne specifikacije, upućuje se na tabelu 4;
Kolona 11. (Napomene o provjeri usklađenosti): sadrži broj napomene kojom se upućuje na detaljna pravila koja se primjenjuju za provjeru usklađenosti za tu tvar uključenu u ovom aneksu tabeli 3. koloni 1. Ako je tvar koja se nalazi na Listi kao pojedinačan spoj također obuhvaćena generičkim nazivom, ograničenja koja se primjenjuju na tu tvar su ona koja su naznačena za pojedinačni spoj. Ako se ne može dokazati granica specifične migracije (ND - non-detectable), u koloni 8. primjenjuje se granica detekcije od 0,01 mg tvari na kg hrane ako nije drugačije navedeno za pojedinačnu tvar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FCM br. tvari

Ref. br.

CAS br.

Naziv tvari

Upotreba kao aditiv ili pobolj-šivač tvari u proizvod-nji polimera (da/ne)

Upotreba kao monomer ili druga ulazna sirovina ili makromo-lekula dobivena bakterij-skom fermentacijom (da/ne)

Primje- njuje se FRF (da/ne)

SML [mg/kg]

SML(T) [mg/kg] (Br. grupnog ograni-čenja)

Ograničenja i specifikacije

Napomena o provjeri usklađe-nosti

1

12310

0266309-43-7

albumin

ne

da

ne

 

 

 

 

2

12340

-

albumin, koaguliran formaldehidom

ne

da

ne

 

 

 

 

3

12375

-

alkoholi, alifatski, monohidroksilni, zasićeni, linearni, primarni (C4- C22)

ne

da

ne

 

 

 

 

4

22332

-

smjesa (40% v/v) 2,2,4-trimetilheksan-1,6-diizocijanata i (60% v/v) 2,4,4-trimetilheksan-1,6- diizocijanata

ne

da

ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna grupa).

(10)

5

25360

-

trialkil(C5-C15)octena kiselina, 2,3-epoksipropil ester

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao epoksidna grupa. Molekularna masa je 43 Da.

 

6

25380

_

trialkil octena kiselina (C7-C17), vinil esteri (= Vinil versatat)

ne

da

ne

0,05

 

 

(1)

7

30370

-

acetilsirćetna kiselina, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

8

30401

_

acetilirani mono- i digliceridi masnih kiselina

da

ne

ne

 

(32)

 

 

9

30610

_

kiseline, C2-C24, alifatske, linearne, monokarboksilne od prirodnog ulja i masti, i njihovi mono-, di- i triglicerol esteri (uključujući razgranate masne kiseline u uobičajenom stepenu javljanja)

da

ne

ne

 

 

 

 

10

30612

_

kiseline, C2-C24, alifatske, linearne, monokarboksilne, sintetske i njihovi mono-, di- i triglicerol esteri

da

ne

ne

 

 

 

 

11

30960

_

kiseline, alifatske, monokarboksilne (C6-C22), esteri s poliglicerolom

da

ne

ne

 

 

 

 

12

31328

_

kiseline, masne, od životinjskih ili biljnih jestivih masti i ulja

da

ne

ne

 

 

 

 

13

33120

_

alkoholi, alifatski, mono., zasi­ćeni, linearni, primarni (C4-C24)

da

ne

ne

 

 

 

 

14

33801

_

n-alkil(C10-C13) benzensulfonska kiselina

da

ne

ne

30

 

 

 

15

34130

_

alkil, linearni dimetilamini s parnim brojem atoma ugljika (C12-C20)

da

ne

da

30

 

 

 

16

34230

_

alkil(C8-C22)sulfonske kiseline

da

ne

ne

6

 

 

 

17

34281

_

alkil(C8-C22) sumporne kiseline, linearne, primarne s parnim brojem atoma ugljika

da

ne

ne

 

 

 

 

18

34475

_

aluminij kalcij hidroksid fosfit, hidrat

da

ne

ne

 

 

 

 

19

39090

_

N,N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8- C18)amin

da

ne

ne

 

(7)

 

 

20

39120

_

N,N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8- C18)amin hidrokloridi

da

ne

ne

 

(7)

SML(T) izražen bez HCl.

 

21

42500

_

ugljična kiselina, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

22

43200

_

ricinusovo ulje, mono-i digliceridi

da

ne

ne

 

 

 

 

23

43515

_

hloridi kolin estera masnih kiselina kokosovog ulja

da

ne

ne

0,9

 

 

(1)

24

45280

-

pamučna vlakna

da

ne

ne

 

 

 

 

25

45440

_

stirenizirani, butilirani, krezoli

da

ne

ne

12

 

 

 

26

46700

_

5,7-di-tert-butil-3-(3,4- i 2,3- dimetilfenil)-3H-benzofuran-2- jedan koji sadrži: a) 5,7-di-_tertbutil-3-(3,4-dimetilfenol)-3Hbenzofuran-2-jedan (80 do 100% v/v) i b) 5,7-di-tert-butil-3-(2,3- dimetilfenil)-3H-benzofuran-2- jedan (0 do 20% v/v)

da

ne

ne

5

 

 

 

27

48960

_

9,10-dihidroksi stearinska kiselina i njeni oligomeri

da

ne

ne

5

 

 

 

28

50160

_

di-n-oktilkositar bis(n-alkil(C10- C16) merkaptoacetat)

da

ne

ne

 

(10)

 

 

29

50360

_

di-n-oktilkositar bis(etil maleat)

da

ne

ne

 

(10)

 

 

30

50560

_

di-n-oktilkositar 1,4-butandiol bis(merkaptoacetat)

da

ne

ne

 

(10)

 

 

31

50800

_

di-n-oktilkositar dimaleat, esterificiran

da

ne

ne

 

(10)

 

 

32

50880

_

di-n-oktilkositar dimaleat, polimeri (N = 2-4)

da

ne

ne

 

(10)

 

 

33

51120

_

di-n-oktilkositar tiobenzoat 2-etilheksil merkaptoacetat

da

ne

ne

 

(10)

 

 

34

54270

_

etilhidroksimetilceluloza

da

ne

ne

 

 

 

 

35

54280

_

etilhidroksipropilceluloza

da

ne

ne

 

 

 

 

36

54450

_

masti i ulja, iz hrane životinjskog i biljnog porijekla

da

ne

ne

 

 

 

 

37

54480

_

masti i ulja, hidrogenirani, iz hrane životinjskog i biljnog porijekla

da

ne

ne

 

 

 

 

38

55520

_

staklena vlakna

da

ne

ne

 

 

 

 

39

55600

_

staklene mikrokuglice

da

ne

ne

 

 

 

 

40

56360

_

glicerol, esteri sa sirćetnom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

41

56486

_

glicerol, esteri s kiselinama, alifatskim, zasićenim, linearnim, s parnim brojem atoma ugljika (C14-C18) i s kiselinama, alifatskim, nezasićenim, linearnim, s parnim brojem atoma ugljika (C16-C18)

da

ne

ne

 

 

 

 

42

56487

_

glicerol, esteri s maslačnom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

43

56490

 

glicerol, esteri s eruka kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

44

56495

 

glicerol, esteri s 12-hidroksistearinskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

45

56500

 

glicerol, esteri s laurinskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

46

56510

 

glicerol, esteri s linolnom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

47

56520

 

glicerol, esteri s miristinskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

48

56535

 

glicerol, esteri s nonan kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

49

56540

 

glicerol, esteri s oleinskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

50

56550

 

glicerol, esteri s palmitinskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

51

56570

 

glicerol, esteri s propionskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

52

56580

 

glicerol, esteri s ricinooleinskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

53

56585

 

glicerol, esteri sa stearinskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

54

57040

 

glicerol monooleat, ester s askorbinskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

55

57120

 

glicerol monooleat, ester s limunskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

56

57200

 

glicerol monopalmitat, ester s askorbinskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

57

57280

 

glicerol monopalmitat, ester s limunskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

58

57600

 

glicerol monostearat, ester s askorbinskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

59

57680

 

glicerol monostearat, ester s limunskom kiselinom

da

ne

ne

 

 

 

 

60

58300

 

glicin, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

62

64500

 

lizin, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

63

65440

 

manganov pirofosfit

da

ne

ne

 

 

 

 

64

66695

 

metilhidroksimetilceluloza

da

ne

ne

 

 

 

 

65

67155

 

smjesa 4-(2-benzoksazolil)-4′-(5- metil-2-benzoksazolil) stilbena, 4,4′-bis (2-benzoksazolil) stilbena i 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil) stilbena

da

ne

ne

 

 

Najviše 0,05% (m/m) (količina korištene tvari/količina u formulaciji). Smjesa dobivena u proizvodnom procesu u tipičnom omjeru od (58-62 %):(23-27 %): (13-17 %).

 

66

67600

 

mono-n-oktilkositreni tris (alkil(C10-C16) merkaptoacetat

da

ne

ne

 

(11)

 

 

67

67840

 

montana kiselina i/ili njeni esteri s etilenglikolom i/ili 1,3-butandiolom i/ili glicerolom

da

ne

ne

 

 

 

 

68

73160

 

fosforna kiselina, mono- i di-nalkil (C16 i C18) esteri

da

ne

da

0,05

 

 

 

69

74400

 

fosforasta kiselina, tris(nonil-i/ili dinonilfenil) ester

da

ne

da

30

 

 

 

70

76463

 

poliakrilna kiselina, soli

da

ne

ne

 

(22)

 

 

71

76730

 

polidimetilsil-oksan, γ-hidropropiliran

da

ne

ne

6

 

 

 

72

76815

 

poliester adipinske kiseline s esterima glicerola ili pentaeritritola s parnim brojem nerazgranatih (C12 i C22) masnih kiselina

da

ne

ne

 

(32)

Frakcija s moleku-larnom masom ispod 1 000 Da ne smije prijeći 5% (m/m).

 

73

76866

 

poliesteri 1,2-propandiola i/ili 1,3- i/ili 1,4-butandiola i/ili polipropilenglikola s adipinskom kiselinom, koji mogu biti na kraju zatvoreni sa sirćetnom kiselinom ili masnim kiselinama C12 – C18 ili n-oktanolom i/ili n-dekanolom

da

ne

da

 

(31) (32)

 

 

74

77440

 

polietilenglikol diricinoleat

da

ne

da

42

 

 

 

75

77702

 

polietilenglikolni esteri alifatskih monokarbonskihkiselina (C6-C22) i njihovih amonijevih i natrijevih sulfata

da

ne

ne

 

 

 

 

76

77732

 

polietilen glikol (EO = 1-30, uobičajeno 5) eter butil 2-cijano 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilat

da

ne

ne

0,05

 

Samo za upotrebu u PET-u

 

77

77733

 

polietilenglikol (EO = 1-30, uobičajeno 5) eter butil-2-cijano 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilat

da

ne

ne

0,05

 

Samo za upotrebu u PET-u

 

78

77897

 

polietilenglikol (EO = 1 - 50) monoalkilnieter (linearan i razgranat, C8-C20) sulfat, soli

da

ne

ne

5

 

 

 

79

80640

 

polioksialkil (C2-C4) dimetilpolisiloksan

da

ne

ne

 

 

 

 

80

81760

 

prah, ljuskice i vlakna od mjedi, bronze, bakra, nehrđajućeg čelika, kositra, željeza i slitina bakra, kositra i željeza

da

ne

ne

 

 

 

 

81

83320

 

Propilhidroksietilceluloza

da

ne

ne

 

 

 

 

82

83325

 

propilhidroksimetilceluloza

da

ne

ne

 

 

 

 

83

83330

 

propilhidroksipropilceluloza

da

ne

ne

 

 

 

 

84

85601

 

silikati, prirodni (uz izuzetak azbesta)

da

ne

ne

 

 

 

 

85

85610

 

silikati, prirodni, silanirani (uz izuzetak azbesta)

da

ne

ne

 

 

 

 

86

86000

 

silicilna kiselina, sililirana

da

ne

ne

 

 

 

 

87

86285

 

silicijev dioksid, silanirani

da

ne

ne

 

 

 

 

88

86880

 

natrijev monoalkil dialkilfenoksibenzendisulfonat

da

ne

Ne

9

 

 

 

89

89440

 

stearinska kiselina, esteri s etilenglikolom

da

ne

ne

 

(2)

 

 

90

92195

 

taurin, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

91

92320

 

tetradecil-polietilenglikol (EO = 3 - 8) eter glikolne kiseline

da

ne

da

15

 

 

 

92

93970

 

triciklodekandimetanol bis(heksahidroftalat)

da

ne

ne

0,05

 

 

 

93

95858

 

voskovi, parafinski, rafinirani, dobiveni od sirovina na bazi nafte ili sintetskih ugljikovodika, niske viskoznosti

da

ne

ne

0,05

 

Ne smije se koristiti za predmete u dodiru s masnom hranom za koje je utvrđen model rastvor Prosječna molekularna masa ne manja od 350 Da. Viskozitet na 100°C ne manji od 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s). Sadržaj ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma manjim od 25, najviše 40% (m/m).

 

94

95859

 

voskovi, rafinirani, dobiveni od sirovina na bazi nafte ili sintetskih ugljikovodika, visoke viskoznosti

da

ne

ne

 

 

Prosječna molekularna masa ne manja od 500 Da. Viskozitet na 100°C ne manji od 11 cSt (11 × 10-6 m2/s). Sadržaj mineralnih ugljikovodika s brojem ugljika manjim od 25, najviše 5% (m/m).

 

95

95883

 

bijela mineralna ulja, parafinska, od ugljikovodika na bazi nafte

da

ne

ne

 

 

Prosječna molekularna masa ne manja od 480 Da. Viskozitet na 100°C ne manji od 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s). Sadržaj mineralnih ugljikovodika s brojem ugljika manjim od 25, najviše 5% (m/m).

 

96

95920

 

drvno brašno i vlakna, neobrađena

da

ne

ne

 

 

 

 

97

72081/ 10

 

smole naftnih ugljikovodika (hidrogenirane)

da

ne

ne

 

 

Smole naftnih ugljiko-vodika hidrogeni-rane, proizvode se katalitičkom ili termičkom polimeriza-cijom diena i olefina od alifatskih, alicikličkih i/ili monoben-zenoidnih arilalkenskih tipova iz destilata krekiranih naftnih sirovina s vrelištem ne višim od 220°C, kao i čisti monomeri dobiveni iz tih destilacijskih struja koji slijede iz destilacije, hidrogenacije i dodatnih postupaka prerade. Svojstva: - viskozitet na 120°C: > 3 Pa.s, - tačka mekšanja: > 95°C određeno metodom ASTM E 28-67, - bromni broj: < 40 (ASTM D1159), - boja od 50 %-tni rastvor u toluenu < 11 po Gardnerovoj skali - preostali aromatski monomer ≤ 50 ppm.

 

98

17260 54880

0000050-00-0

formaldehid

da

da

ne

 

(15)

 

 

99

19460 62960

0000050-21-5

mliječna kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

100

2449088320

0000050-70-4

sorbitol

da

da

ne

 

 

 

 

101

36000

0000050-81-7

askorbinska kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

glukoza

ne

da

ne

 

 

 

 

103

18100 55920

0000056-81-5

glicerol

da

da

ne

 

 

 

 

104

58960

0000057-09-0

heksadeciltrimetil-amonijev bromid

da

ne

ne

6

 

 

 

105

22780 70400

0000057-10-3

palmitinska kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

106

24550 89040

0000057-11-4

stearinska kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

107

25960

0000057-13-6

urea

ne

da

ne

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

saharoza

ne

da

ne

 

 

 

 

109

23740 81840

0000057-55-6

1,2-propandiol

da

da

ne

 

 

 

 

110

93520

0000059-02-9 0010191-41-0

α-tokoferol

da

ne

ne

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

etilendiaminotetra-octena kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

linolna kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

etanol

da

da

ne

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

mravlja kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

sirćetna kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

30000

116

13090 37600

0000065-85-0

benzojeva kiselina

da

Da

ne

 

 

 

 

117

21550

0000067-56-1

metanol

ne

da

ne

 

 

 

 

118

23830 81882

0000067-63-0

2-propanol

da

da

ne

 

 

 

 

119

30295

0000067-64-1

aceton

da

ne

ne

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

dimetil sulfoksid

da

ne

ne

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

salicilna kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanol

ne

da

ne

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

1-butanol

ne

da

ne

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanol

ne

da

ne

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

etilen

ne

da

ne

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

acetilen

ne

da

ne

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

vinilhlorid

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu

 

128

10060

0000075-07-0

acetaldehid

ne

da

ne

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

etilen oksid

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu.

(10)

130

26110

0000075-35-4

vinilidenhlorid

ne

da

ne

ND

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluoretan

da

ne

ne

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

viniliden-fluorid

ne

da

ne

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

karbonilhlorid

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu.

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

hlorodifluorometan

da

ne

ne

6

 

Sadržaj hlorofluorometana manje od 1 mg/kg tvari.

 

135

24010

0000075-56-9

propilen-oksid

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu

 

136

41680

0000076-22-2

kamfor

da

ne

ne

 

 

 

 

137

66580

0000077-62-3

2,2′-metilenbis(4-metil-6-(1-metilcikloheksil)fenol)

da

ne

da

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

tri-n-butil acetil citrat

da

ne

ne

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

limunska kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

limunska kiselina, trietil ester

da

ne

ne

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-trimetilolpropan

da

da

ne

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

viniltrietoksilan

ne

da

ne

0,05

 

Samo za primjenu kao sredstvo za površinsku obradu.

(1)

143

62450

0000078-78-4

izopentan

da

ne

ne

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-metil-1,3-butadien

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu

 

21640

145

10630

0000079-06-1

akrilamid

ne

da

ne

ND

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

propionska kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

akrilna kiselina

ne

da

ne

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

hlorotrifluoretilen

ne

da

ne

ND

 

 

 

149

19990

0000079-39-0

metakrilamid

ne

da

ne

ND

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

metakrilna kiselina

ne

da

ne

 

(23)

 

 

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-hidroksifenil)propan

ne

da

ne

0,6

 

Ne koristiti za proizvodnju polikarbonatnih bočica (6) za hranjenje dojenčadi (7 13607).

 

13607

152

15610

0000080-07-9

4,4′-diklorodifenil sulfon

ne

da

ne

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4′-diaminodifenil sulfon

ne

da

ne

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4′-dihidroksidifenil sulfon

ne

da

ne

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-pinen

ne

da

ne

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

metakrilna kiselina, metil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

ftalna kiselina, dibutil ester

da

ne

ne

0,3

(32)

Samo za primjenu kao:

(a) omek-šivač u materijalima i predmetima za višekratnu upotrebu koji dolaze u dodir s nemasnom hranom;

(b) agens tehničke podrške u poliolefinima u koncentracijama do 0,05% u konačnom proizvodu.

 

158

23380

0000085-44-9

ftalni anhidrid

da

da

ne

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

ftalna kiselina, benzil butil ester

da

ne

ne

30

(32)

Samo za primjenu kao: (a) omekšivač u materijalima i predmetima za višekratnu upotrebu;

(b) omekšivač u materijalima i predmetima za jednokratnu upotrebu koji dolaze u dodir s nemasnom hranom, osim za hranu za dojenčad i malu djecu u skladu s Pravilnikom o formulama za djecu i dojenčad i formulama nakon dojenja ili prerađenu hranu na bazi žitarica i hranu za dojenčad i malu djecu u skladu s Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe.

c) agens tehničke podrške u koncentracijama do 0,1% u konačnom proizvodu.

(7)

160

84800

0000087-18-3

salicilna kiselina, 4-tert-butilfenil ester

da

ne

da

12

 

 

 

161

92160

000087-69-4

L-(+)-vinska kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

162

65520

0000087-78-5

manitol

da

ne

ne

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2′-metilen bis(4-etil-6-tert-butilfenol)

da

ne

da

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobenzamid

da

ne

ne

0,05

 

Samo za upotrebu u PET-u za vodu i napitke.

 

165

23200

0000088-99-3

o-ftalna kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

anhidrid piromelitne kiseline

ne

da

ne

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-toluen diizocijanat

ne

da

ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna grupa.

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazin

ne

da

ne

5

 

 

(1)

15310

169

16240

0000091-97-4

3,3′-dimetil-4,4′-diizocijanatbifenil

ne

da

ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna grupa.

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4′-dihidroksibifenil

ne

da

ne

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

benzojeva kiselina, metil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

benzojeva kiselina, etil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

4-hidroksibenzojeva kiselina, propil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-krezol

ne

da

ne

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

metakrilna kiselina, alil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

akrilna kiselina, metil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

etilen karbonat

ne

da

ne

30

 

SML izražen kao etilenglikol. Preostala količina od 5 mg etilen karbonata na kg hidrogela s maks. 10 g hidrogela u dodiru s 1 kg hrane.

 

178

92800

0000096-69-5

4,4′-tiobis(6-terc-butil-3-metilfenol)

da

ne

da

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2′-dihidroksi-5,5′-dihlorodifenilmetan

da

ne

da

12

 

 

 

180

17160

0000097-53-0

eugenol

ne

da

ne

 

(33)

 

 

181

20890

0000097-63-2

metakrilna kiselina, etil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

itakonska kiselina

ne

da

ne

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

metakrilna kiselina, izobutil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

metakrilna kiselina, butil ester

ne

da

ne

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

metakrilna kiselina, diester s etilenglikolom

ne

da

ne

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-tert-butilfenol

ne

da

ne

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

α-metilstiren

ne

da

ne

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

dihlorid izoftalne kiseline

ne

da

ne

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

4-hidroksibenzojeva kiselina, metil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

p-hidroksibenzojeva kiselina

ne

da

ne

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

dihlorid tereftalne kiseline

ne

da

ne

 

(28)

 

 

192

23187

-

ftalna kiselina

ne

da

ne

 

 

 

 

193

24610

0000100-42-5

stiren

ne

da

ne

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

benzil alkohol

ne

da

ne

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

benzaldehid

da

ne

ne

 

 

 

 

196

18670

0000100-97-0

heksametilentetramin

da

da

ne

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

metakrilna kiselina, cikloheksil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

difenilmetan-4,4′-diizocijanat

ne

da

ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna grupa.

(10)

199

24073

0000101-90-6

rezorcinol diglicidil eter

ne

da

ne

ND

 

Ne smije se koristiti za predmete u dodiru s masnom hranom za koju je određena model rastvor D. Samo za indirektan dodir s hranom, iza PET sloja.

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-difeniltiourea

da

ne

da

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

difenil karbonat

ne

da

ne

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

(1,3-fenilenedioksi) dioctena kiselina

ne

da

ne

0,05

 

 

(1)

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hidroksietoksi) benzen

ne

da

ne

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N′,N′,-tetrakis(2-hidroksipropil)etilendiamin

da

da

ne

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

trialiamin

ne

da

ne

 

 

40 mg/kg hidrogela u omjeru od 1 kg hrane prema maksimalno 1,5 grama hidrogela. Koristi se samo u hidrogelima namijenjenim za indirektni dodir s hranom.

 

206

11500

0000103-11-7

akrilna kiselina, 2-etilheksil ester

ne

da

ne

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

adipinska kiselina, bis(2-etilheksil) ester

da

ne

da

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hidroksifenil) acetamid

ne

da

ne

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-etil-1-heksanol

ne

da

ne

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksan

ne

da

ne

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

propionska kiselina, vinil ester

ne

da

ne

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

kaprolaktam

da

da

ne

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

1,2-propilenglikol dioleat

da

ne

ne

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

12-hidroksistearinska kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

anhidrid maslačne kiseline

ne

da

ne

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p-krezol

ne

da

ne

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-diklorbenzen

ne

da

ne

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

akrilna kiselina, izobutil ester

ne

da

ne

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

epihlorhidrin

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

metakrilna kiselina, 2,3-epoksipropil ester

ne

da

ne

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

butan

da

ne

ne

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

1-buten

ne

da

ne

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

butadijen

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu

 

224

13900

0000107-01-7

2-buten

ne

da

ne

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

akrilonitril

ne

da

ne

ND

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

etilendiamin

ne

da

ne

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

etilenglikol

da

da

ne

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3-butandiol

ne

da

ne

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

maslačna kiselina

ne

da

ne

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

dimetilaminoetanol

ne

da

ne

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

sirćetna kiselina, vinil ester

ne

da

ne

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

anhidrid sirćetne kiseline

da

da

ne

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

anhidrid jantarne kiseline

ne

da

ne

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

anhidrid maleinske kiseline

ne

da

ne

 

 

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-krezol

ne

da

ne

 

 

 

 

236

23050

0000108-45-2

1,3-fenilendiamin

ne

da

ne

ND

 

 

 

237

15910

0000108-46-3

1,3-dihidroksibenzen

ne

da

ne

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

anhidrid glutarne kiseline

ne

da

ne

 

 

 

 

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

da

da

ne

2,5

 

 

 

25420

93720

240

45760

0000108-91-8

cikloheksilamin

da

ne

ne

 

 

 

 

241

22960

0000108-95-2

fenol

ne

da

ne

3

 

 

 

242

85360

0000109-43-3

sebacinska kiselina, dibutil ester

da

ne

ne

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

izobutil vinil eter

ne

da

ne

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

pentan

da

ne

ne

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

1-penten

ne

da

ne

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

tetrahidrofuran

ne

da

ne

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

jantarna kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

maleinska kiselina

da

da

ne

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

fumarna kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-etilenbisstearamid

da

ne

ne

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-etilenbisoleamid

da

ne

ne

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

sorbinska kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diaminobutan

ne

da

ne

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

1,4-butandiol

da

da

ne

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

trioksan

ne

da

ne

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

glutarna kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

55680

257

13550

0000110-98-5

dipropilenglikol

da

da

ne

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

258

70480

0000111-06-8

palmitinska kiselina, butil ester

da

ne

ne

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

heptanska kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

sebacinska kiselina

ne

da

ne

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

dietilentriamin

ne

da

ne

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-aminoetil)etanolamin

da

ne

ne

0,05

 

Ne smije se koristiti za predmete u dodiru s masnom hranom za koju je određen model rastvor D. Samo za indirektan dodir s hranom, iza PET sloja.

 

263

13326

0000111-46-6

dietilenglikol

da

da

ne

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-okten

ne

da

ne

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

1-oktanol

ne

da

ne

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

trietilenglikol

da

da

ne

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-dekanol

ne

da

ne

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

1-dodecen

ne

da

ne

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

tetraetilenglikol

da

da

ne

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

oleinska kiselina

da

da

ne

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

erukamid

da

ne

ne

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

behenska kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

eruka kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

oktadecil izocijanat

ne

da

ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna grupa.

(10)

275

23980

0000115-07-1

propilen

ne

da

ne

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

izobuten

ne

da

ne

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

anhidrid heksakloroendometilentetrahidroftalne kiseline

ne

da

ne

ND