Službeni glasnik BiH, broj 67/16

Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 101/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 07.07. 2016. godine, donijelo je


ODLUKU


O KRITERIJIMA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA ZA PODRŠKU IZGRADNJI PARTNERSTVA IZMEĐU NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NADLEŽNIH INSTITUCIJA ZA PROVOĐENJE KONVENCIJE O PREVENCIJI I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, postupak i način dodjele grant sredstava za 2016. godinu namijenjenih za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini.

Član 2.
(Sredstva)

Sredstva u iznosu od 50.000,00 KM osigurana su tekućim grantom u okviru budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), koja su namijenjena za izgradnju partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, raspoređuju se prema utvrđenoj namjeni.

Član 3.
(Pravo na podnošenje projektnih prijedloga)

(1) Učešće u Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane nevladine organizacije u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

(2) Podnosioci projektnih prijedloga moraju biti pravno lice neprofitabilnog karaktera registrirano u BiH u skladu sa važećim zakonskim propisima (udruženje/udruga ili fondacija).

(3) Podnosioci projektnih prijedloga mogu aplicirati sa više projekata, ali sredstva mogu biti dodijeljena samo za jedan projekat.

Član 4.
(Namjena sredstava)

(1) Sredstva odobrena nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koristit će se za aktivnosti koje će doprinijeti ciljevima Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2015.-2018. godine, a odnose se na:.

a. Podršku ženama žrtvama nasilja na osnovu spola, uključujući i nasilje u porodici (unaprjeđenje kapaciteta i koordinacije svih subjekata zaštite kroz multisektorski pristup pružanju usluga žrtvama, uključujući i usluge sigurnih kuća; psihosocijalna podrška žrtvama; rad sa počiniocima nasilja);

b. Prevencija nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kroz promotivno i edukativno djelovanje (edukacija u osnovnim i srednjim školama, promotivne akcije i kampanje podizanja svijesti o uzrocima i posljedicama nasilničkog ponašanja, uključivanje muškaraca u borbu protiv nasilja);

c. Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici sa posebnim naglaskom na pripadnice ranjivih grupa (kursevi, prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje za pokretanje biznisa, start-up podrška, plasman i prodaja proizvoda)

(2) Krajnji korisnici projekata su osobe koje su žrtve bilo kojeg oblika nasilja na osnovu spola, uključujući i nasilje u porodici.

Član 5.
(Raspodjela sredstava)

(1) Sredstva se nevladinim organizacijama dodjeljuju putem Javnog poziva za nevladine organizacije (u daljem tekstu: Javni poziv) i u skladu s kriterijima definisanim ovom Odlukom.

(2) Iznos koji se odobrava iz raspoloživih budžetskih sredstava može biti od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM po projektnom prijedlogu.

(3) Korisnici sredstava prilikom podnošenja projektnog prijedloga mogu:

a) učestvovati sa vlastitim sredstvima

b) vlastita sredstva udružiti s partnerima i ista moraju biti prikazana u projektnom prijedlogu.

Član 6.
(Troškovi projekta)

(1) Ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 10% od ukupnog traženog iznosa za projekt, a u zavisnosti od namjene grant sredstava.

(2) U budžetu projekta (Obrazac III), koji je sastavni dio ove Odluke mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traži finansiranje od strane Ministarstva, a koje aktivnosti će biti finansirane vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih izvora.

Član 7.
(Postupak i način dodjele sredstava)

(1) Ministarstvo će po stupanju na snagu ove Odluke, na svojoj internet stranici www.mhrr.gov.ba putem Javnog poziva objaviti postupak i način dodjele sredstava za nevladine organizacije za 2016. godinu.

(2) Obavijest o objavi Javnog poziva objaviti će se u tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini.

(3) Postupak i način dodjele grant sredstava će se vršiti u skladu sa ovom Odlukom.

(4) Nositelj ukupne realizacije i koordinator Projekta u Ministarstvu je Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Član 8.
(Način podnošenja projektnih prijedloga)

(1) Projekti se dostavljaju putem pošte na adresu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo u zatvorenim kovertama, sa naznakom za Javni poziv za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, ISKLJUČIVO NA OBRASCU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA koji se može preuzeti u prostorijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i dostupan je na stranici www.mhrr.gov.ba

(2) Rok za podnošenje prijava je maksimalno 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Ministarstva

Član 9.
(Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga)

(1) Prilikom razmatranja projektnih prijedloga vrednovati će se sljedeće:

a) Relevantnost projekta

 

1) Da li su ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati usklađeni sa zahtjevom Javnog poziva

do 5 bodova

2) Da li su jasno definisane ciljne grupe, krajnji korisnici i njihove potrebe

do 5 bodova

3) Da li će aktivnosti predviđene projektom imati konkretan uticaj na ciljne grupe

 

do 5 bodova

4) Da li je identificiran broj krajnjih korisnika

do 5 bodova

5) Da li projekat rezultira direktnom podrškom žrtvama nasilja na osnovi spola i nasila u porodici

do 5 bodova

6) Da li projekat rezultira uspostavljenim modelom saradnje između nevladinih organizacija i institucija u prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici

do 5 bodova

b) Kvalitet i logika projekta

 

1) Da li je projekat logičan i da li su jasno definisani ciljevi i očekivani rezultati projekta

do 5 bodova

2) Da li su predložene aktivnosti izvodljive i dosljedne ciljevima i očekivanim rezultatima

do 5 bodova

3) Da li projekt sadrži objektivno mjerljive indikatore rezultata aktivnosti

do 5 bodova

c) Budžet projekta

 

1) Da li je predloženi budžet realan i zadovoljavajući u odnosu na očekivane rezultate

do 5 bodova

2) Da li su procijenjeni troškovi jasno prate nevedene aktivnosti i da li su neophodni za implementaciju projekta

do 5 bodova

d) Administrativni i finansijski kapaciteti podnosioca prijave

 

1) Administrativni kapaciteti podnosioca prijave (odgovarajuća organizaciona struktura koja omogućava kvalitetno i efikasno upravljanje projektom, ekspertiza, prethodno iskustvo u upravljanju projektima)

do 5 bodova

2) Finansijski kapaciteti podnosioca prijave (ukupni izvori finansiranja na osnovu kojih se usklađuje rezultat poslovanja veći od traženog iznosa za realizaciju projekta)

do 5 bodova

e) Dodatni kriteriji

 

1) Da li je projekat povezan sa lokalnim politikama/planovima za ravnopravnost spolova

do 5 bodova

2) Učešće u sufinansiranju ili sufinansiranje od strane partnerskih institucija

do 5 bodova

f) Održivost projekta

 

1) Da li su očekivani rezultati projekta održivi i nakon završetka projekta

do 5 bodova

 (2) Maksimalan broj bodova nakon izvršenog vrednovanja projektnog prijedloga može iznositi 80 bodova.

Član 10.
(Sadržaj projektne dokumentacije)

(1) Podnosilac projektnog prijedloga za dodjelu grant sredstava obavezan je dostaviti sljedeću obaveznu dokumentaciju i obrasce koji su sastavni dio ove Odluke:

a) Obrazac projektnog prijedloga - Obrazac I Smjernica;

b) Plan aktivnosti - Obrazac II Smjernica;

c) Budžet projekta -Obrazac III Smjernica;

d) Logički okvir -Obrazac IV Smjernica;

e) Podaci o podnosiocu projektnog prijedloga -Obrazac V Smjernica;

f) Uvjerenje o poreskoj registraciji i ID broj (ovjerene kopije);

g) Ugovor s bankom o otvaranju transakcionog računa (ovjerena kopija);

h) Statut (ovjerena kopija).

(2) Pored navedenog, potrebno je da nevladine organizacije i udruženja dostave i sljedeću obaveznu dokumentaciju:

a) Rješenje o registraciji (ovjerena kopija);

b) Bilans stanja za prethodnu godinu (ovjerena kopija);

c) Bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija);

(3) U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora, ukoliko postoje.

(4) Svi Obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i ovjereni od strane odgovorne osobe podnosioca projektnog prijedloga.

Član 11.
(Komisija za odabir korisnika grant sredstava)

(1) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva, ovom Odlukom potvrđuje izbor članova Komisije za odabir projekata utroška grant sredstava za izgradnju partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (u daljem tekstu: Komisija).

(2) Komisija kao privremeno tijelo se sastoji od (pet) članova i sekretara Komisije bez prava odlučivanja i to:

a) Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, predsjedavajuća Komisije,

b) Sanja Škuletić Malagić, savjetnica ministrice, članica Komisije,

c) Milanko Tošić, savjetnik zamjenika ministrice, član Komisije,

d) Dalida Međedović, pomoćnica ministrice, članica Komisije,

e) Kika Babić-Svetlin, stručna savjetnica, članica Komisije

(3) Za sekretara Komisije imenuje se Sanja Dakić, stručna saradnica u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva.

(4) Osnovni zadatak Komisije je da izvrši evaluaciju i vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga, te sačini rang listu projektnih prijedloga/korisnika sa prijedlogom odluke o dodjeli grant sredstava.

(5) Ostali zadaci, način rada i odlučivanja, prava i obaveze članova Komisije će se regulisati Poslovnikom o radu Komisije.

(6) Konačan izvještaj o radu Komisija će dostaviti Ministrici za ljudska prava i izbjeglice BiH nakon donošenja Odluke Vijeća ministara BiH o dodjeli grant sredstava.

Član 12.
(Odluka o rasporedu i dodjeli grant sredstava)

Odluku o rasporedu i dodjeli grant sredstava na prijedlog Ministarstva donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i ista će biti objavljena na web stranici Ministarstva.

Član 13.
(Ugovor o saradnji)

(1) Na osnovu Odluke iz člana 12. Ministarstvo zaključuje Ugovor o saradnji sa svakim korisnikom granta, kojim će se definisati uslovi, svrha, način korištenja sredstava, izvještavanje, odgovornosti ugovorenih strana i druga pitanja važna za implementaciju projekata.

(2) Prije potpisivanja ugovora, odabrani korisnici grant sredstava su dužni Ministarstvu dostaviti popunjenu i ovjerenu bjanko mjenicu bez protesta na iznos granta sa mjeničnom izjavom, kao instrument osiguranja izvršenja ugovora.

(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom iz stava (1) i (2) ovog člana, gubi pravo na korištenje grant sredstava i ista će biti dodijeljena narednom podnosiocu projektnog prijedloga na rang listi.

Član 14.
(Obavijest o rezultatima)

Obavijest o rezultatima odabira projektnih prijedloga kao i obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju projektnih prijedloga će se dostaviti svim podnosiocima prijava.

Član 15.
(Način utroška dodijeljenih sredstava)

Nevladine organizacije kojima su dodijeljena sredstva putem Javnog poziva odgovaraju za namjensko trošenje sredstava.

Član 16.
(Izvještavanje)

(1) Korisnik sredstava dužan je voditi izdvojenu dokumentaciju o realizaciji projekta koji se finansira, a u slučaju potrebe, istu učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva.

(2) Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, u obrascu za izvještavanje koji je sastavni dio ove Odluke (ObrazacVII) najkasnije do 31.01.2017. godine.

(3) Izvještaj će osigurati informacije o projektnim aktivnostima, postignućima i rezultatima, kao i o troškovima i rеlеvаntnim plаćаnjimа nastalim u toku provedbe, koji će biti potkrijeplјeni оdgоvаrајućоm finansijskom dokumentacijom.

(4) Ministarstvo će nakon dostavljanja izvještaja i prateće dokumentacije izvršiti kontrolu reаlizacije i finansijski monitoring za svaki odobreni projekat iz granta.

(5) Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne dostavi izvještaj, Ministarstvo će pokrenuti postupak za povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Član 17.
(Preostala sredstva)

(1) Ukoliko korisnik grant sredstava nije utrošio cjelokupna dodijeljena sredstva za realizaciju odobrenog projekta može ih naknadno utrošiti u skladu sa projektnim prijedlogom uz prethodno odobrenje Ministarstva, u protivnom je obavezan u roku od 10 dana od dana saznanja izvijestiti Ministarstvo o iznosu neutrošenih grant sredstava, kako bi dobio upute o načinu na koji će izvršiti povrat dijela grant sredstava.

(2) Korisnik grant sredstava je dužan u roku od 10 dana uplatiti preostala neutrošena grant sredstva prema uputama Ministarstva.

Član 18.
(Odgovornost za realizaciju Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 19.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 177/16
07. jula 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.