Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav 1. i člana 40.a. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", br. 4/03, 33/03, 31/06, 99/06 i 53/11), na sjednici održanoj od 1. do 3. aprila 2014. godine donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKOG SPOMENIKA "MRAMORJE" - GRUPA OD 39 STEĆAKA U DONJIM ČEVLJANOVIĆIMA, OPĆINA ILIJAŠ, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Odluci o proglašenju historijskog spomenika "Mramorje" - grupa od 39 stećaka u Donjim Čevljanovićima, općina Ilijaš, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 53/08) u tački I stavu 1. riječi: "Historijski spomenik 'Mramorje' - grupa od 39 stećaka u Donjim Čevljanovićima" zamjenjuju se riječima: "Srednjovjekovni nadgrobnici - stećci u sklopu zaštićenog pejsaža Bijambare".

Stav 2. mijenja se i glasi: "Nacionalni spomenik čini grupa od 39 stećaka, premještenih sa lokaliteta Mramorje iz Donjih Čevljanovića na lokalitet Dolovi u zaštićenom pejsažu Bijambare, općina Ilijaš".

U stavu 3. riječi: "k.č. 427/1, posjedovni list broj 14, z.k. izvadak broj 81" mijenjaju se i glase: "dio k.č. 1622 (novi premjer), k.o. Bijambare, što odgovara k.č. 770/77 (stari premjer), posjedovni list broj 14, zk uložak broj 1094".

II.


U tački III, stavu 1, alineja 3. mijenja se i glasi: "dopušteno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno mišljenje nadležne službe zaštite".

Iza alineje 3. dodaju se nove al. 4, 5. i 6, koje glase:

- radovi na uređenju lokaliteta i radovi na saniranju oštećenja dopušteni su isključivo uz prethodno izrađen plan sanacije, restauracije i konzervacije, i odobrenja nadležnog ministarstva i nadzora nadležne službe zaštite;

- izvršiti korekcije na tercijarnoj skici i uraditi je po uzoru na primarnu skicu;

- izvršiti pravilno pozicioniranje ukrašenih stećaka i stećaka u formi sanduka, prema primarnoj skici.

Iza alineje 4. koja postaje alineja 7. dodaju se nove alineje 8. i 9, koje glase:

- nije dopušteno čišćenje stećaka od lišaja i mahovine, kao ni uklanjanje patine;

- izuzetno od prethodne alineje, dopušteno je čišćenje stećaka i nišana u slučaju da je ono neophodno za istraživanje epigrafskih ili dekorativnih elemenata stećaka i nišana, uz prethodno izrađen elaborat i odobrenje nadležnog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na biološkim, hemijskim, fizičkim i drugim analizama za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te sadržavati odgovarajuće konzervatorske mjere i procjenu utjecaja načina čišćenja na kamen.

U alineji 5. koja postaje alineja 10. iza riječi "osigurana" dodaje se riječ "fizička".

Stav 2. se briše.

III.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

Broj 05.2-2.5-58/14-2
1. aprila 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća Komisije
Ljiljana Ševo, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!