Službeni glasnik BiH, broj 78/20

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17) i člana 21a. stav (2), 21b. stav (5) i 21d. stav (2) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 47 sjednici održanoj dana 30.11.2020. godine, donio je:


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU SPECIFIČNE I MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE I IZNOSA AKCIZE NA DUHAN ZA PUŠENJE ZA 2021. GODINU


Član 1.


Ovom odlukom utvrđuju se iznosi specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, koji se primjenjuju od 1. januara 2021. godine.

Član 2.


(1) Od 1. januara 2021. godine, na cigarete se plaća akciza, i to:

a) proporcionalna akciza, po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu sa članom 15. stav (1) tačka b) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17, u daljnjem tekstu: Zakon) i

b) specifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

(2) Za pakiranja različita od pakiranja navedena u stavu (1) tačka b) ovog člana specifična akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakiranju.

Član 3.


(1) U skladu sa članom 21b. stav (4) Zakona, prema evidenciji o izdatim akciznim markicama Uprave za indirektno oporezivanje, prosječno ponderirana maloprodajna cijena cigareta u periodu od 1. jula 2019. godine do 30. juna 2020. godine, iznosi 5,41 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

(2) Minimalna akciza na cigarete se izračunava u visini od 60% prosječne ponderirane maloprodajne cijene cigareta iz stava (1) ovog člana.

(3) Primjenjujući metodologiju iz stava (2) ovog člana utvrđuje se minimalna akciza u iznosu od 162,50 KM za 1.000 komada, odnosno 3,25 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

(4) Za pakiranja različita od pakiranja cigareta od 20 komada, minimalna akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakiranju.

(5) Minimalna akciza utvrđena u stavu (3) ovog člana primjenjuje se od 1.januara 2021. godine.

(6) Ukoliko je ukupna akciza na cigarete koja je obračunata u skladu sa članom 2. stav (1) ove odluke manja od minimalne akcize iz stava (3) ovog člana, plaća se minimalna akciza iz stava (3) ovog člana.

Član 4.


(1) Akciza na duhan za pušenje utvrđuje se u visini od 80% minimalne akcize, utvrđene u članu 3. stav (3) ove odluke i iznosi 130,00 KM po kilogramu.

(2) Akciza na duhan za pušenje utvrđena u stavu (1) ovog člana primjenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Član 5.


(1) Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 1. januar 2021. godine obilježene akciznim markicama izdatim od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2020. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: Uprava) do 7. januara 2021. godine.

(2) Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom duhana za pušenje dužni su popisati zalihe duhana za pušenje na dan 1. januar 2021. godine, obilježene akciznim markicama izdatim od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2020. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave do 7. januara 2021. godine.

(3) Porezni obveznici koji se bave prometom cigareta i/ili duhana za pušenje dužni su popisati količine akciznih markica za cigarete i duhan za pušenje preuzete do 31. decembra 2020. godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje do 31. decembra 2020. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave do 7. januara 2021. godine.

(4) Popisne liste iz stava (1) i (3) ovog člana treba da, pored naziva obveznika ili drugog lica koje se bavi prometom cigareta i ID broja, sadrže sve elemente utvrđene članom 67. stav (1) tačka a) Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17 i 4/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(5) Popisne liste iz stava (2) i (3) ovog člana treba da, pored naziva obveznika ili drugog lica koje se bavi prometom duhana za pušenje i ID broja, sadrže sve elemente utvrđene članom 67. stav (1) tačka c) Pravilnika.

Član 6.


(1) Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina dužni su na zatečene zalihe cigareta i duhana za pušenje utvrđene u popisnim listama iz člana 5. stav (1), (2) i (3) ove odluke obračunati akcizu shodno članu 2. stav (1) i članu 3. i 4. ove odluke, te do 17. januara 2021. godine uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize, na Jedinstveni račun.

(2) Porezni obveznici koji uvoze duhanske prerađevine nakon 1. januara 2021. godine, a za koje su akcizne markice preuzete u periodu do 31. decembra 2020. godine, ne plaćaju razliku akcize pri uvozu pod uvjetom da nadležnom carinskom organu prilikom carinjenja koje se vrši prilože kopiju Upravi dostavljene popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 1. januar 2021. godine, a poslije 17. januara 2021. godine i kopiju izvršene uplate razlike akcize iskazane u navedenoj popisnoj listi.

(3) Kalkulaciju maloprodajne cijene, formiranu shodno ovoj odluci, porezni obveznici dužni su dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave do 15. decembra 2020. godine.

(4) Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize shodno stavu (1) ovoga člana, prodavat će se po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Član 7.


(1) Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara 2021. godine.

(2) Danom početka primjene ove odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 80/19).

Broj 02-02-87-1/20
30. novembra 2020. godine


Predsjedavajući
Upravnog odbora
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!