Službeni glasnik BiH, broj 24/18

Na osnovu člana 208. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na 131. sjednici održanoj 30. januara 2018. godine i 136. sjednici održanoj 20. marta 2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNIH I IZVOZNIH DAŽBINA


GLAVA I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom propisuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u slučajevima propisanim članom 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) i ograničenja u pogledu raspolaganja robom koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, kao i za oslobađanja od plaćanja izvoznih dažbina pri izvozu.

Član 2.
(Upotreba muškog i ženskog roda)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovoj odluci bez diskriminacije odnose se i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Definicije)

(1) U svrhu primjene ove odluke pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

a) "lična imovina" je svaka imovina namijenjena za ličnu upotrebu određenog lica ili za zadovoljavanje potreba njegovog domaćinstva. Lična imovina ne smije biti takva da po svojoj prirodi ili količini ukazuje da se uvozi iz komercijalnih razloga. Ličnom imovinom naročito se smatraju:

1) predmeti domaćinstva,

2) bicikli i motocikli, privatna motorna vozila i njihove prikolice, kamp kućice, rekreacijska plovila i privatni avioni,

3) kućne zalihe namirnica i druge potrošne robe u razumnim količinama koje odgovaraju uobičajenim potrebama jednog domaćinstva, kućni ljubimci i životinje za jahanje, kao i prijenosna oprema primijenjenih i slobodnih zanimanja koja je određenom licu potrebna za obavljanje profesije ili zanimanja,

b) "predmeti domaćinstva" su lični predmeti, kućna posteljina, namještaj i oprema namijenjena za ličnu upotrebu određenog lica ili za zadovoljavanje potreba njegovog domaćinstva,

c) "alkoholni proizvodi" su proizvodi (pivo, vino, aperitivi od vinske ili alkoholne baze, konjaci, likeri ili alkoholna pića i drugi) iz tarifnog broja od 2203 do 2208 Carinske tarife Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Carinska tarifa),

d) "lični prtljag" je sav prtljag koji putnik prijavi nadležnom carinskom organu pri ulasku u carinsko područje Bosne i Hercegovine, kao i svaki drugi prtljag kojeg naknadno predoči carinskom organu nakon dolaska u to područje, pod uvjetom da može dokazati da je navedeni prtljag istovremeno prilikom odlaska iz druge države predao prijevozniku kao svoj lični prtljag radi prijevoza u Bosnu i Hercegovinu,

e) "roba nekomercijalnog karaktera" je roba za koju se određeni carinski postupak zahtijeva povremeno i čija vrsta i količina ukazuju na to da je namijenjena za privatnu, ličnu ili upotrebu u domaćinstvu primaoca ili lica koje je unosi ili je jasno da se radi o poklonima,

f) "uobičajeno prebivalište" je mjesto u drugoj državi u kojem lice živi neprekidno najmanje 185 dana u kalendarskoj godini zbog ličnih ili poslovnih veza. Prebivanje u drugoj državi samo zbog školovanja ili studija neovisno od perioda prebivanja, ne podrazumijeva, samo po sebi, prijenos uobičajenog prebivališta,

g) "putnički automobil (odnosno putničko vozilo)" je motorno vozilo koje se svrstava u tarifni broj 8703 Carinske tarife a namijenjeno isključivo za prijevoz lica,

h) "vrijednost robe" znači vrijednost utvrđena u skladu sa čl. 37. ili 38. ili 39. Zakona, bez usklađivanja u skladu sa čl. 40. i 41. Zakona,

i) "zabrana otuđenja" znači da se roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može prodati, prenijeti ili otuđiti po bilo kom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, u roku koji je za predmetno oslobađanje propisan ovom odlukom.

(2) Drugi izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci, a kojima nije određeno značenje ovom odlukom, imaju značenje koje im je određeno Zakonom.

GLAVA II - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA


Odjeljak A. Oprema koja predstavlja ulog stranog lica


Član 4.
(Oprema koja predstavlja ulog stranog lica)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se oprema koja predstavlja ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igru na sreću (član 207. tačka a) alineja 1) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka:

a) "oprema koja predstavlja ulog stranog lica" znači:

1) stalna sredstva za obavljanje registrirane djelatnosti i njihovi rezervni dijelovi, uređaji i dijelovi uređaja za zaštitu čovjekove sredine, sredstva za zaštitu na radu i ličnu zaštitu, osim putničkog automobila i njegovih rezervnih dijelova, automata za zabavu i igru na sreću i njihovih rezervnih dijelova,

2) materijal za izgradnju i popravak građevinskih objekata za obavljanje djelatnosti,

b) "automati za zabavu i igru na sreću" znače robu koja se svrstava u tarifni broj 9504 Carinske tarife.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za opremu iz stava (2) tačka a) ovog člana, koja se:

a) uvozi, a koju inostrani ulagač, na osnovu ugovora o ulaganju, investira kao svoj ulog u pravno lice, ili

b) uvozi u ime i za račun pravnog lica, ako se plaća sredstvima pribavljenim iz uloga inostranog ulagača u to pravno lice.

(4) Oprema puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati, prenijeti ili otuđiti po bilo kom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 36 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet.

(5) Oprema puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina sa kojom se postupa suprotno stavu (4) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 5.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za opremu iz člana 4. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je oprema prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu gdje će se oprema koristiti. U zahtjevu navodi i mjesto korištenja opreme, a uz isti podnosi:

a) ugovor ili drugi odgovarajući akt o ulaganju inostranog ulagača u pravno lice, na osnovu kojeg se uvozi predmetna oprema,

b) dokaz o registraciji stranog uloga kod nadležnog organa, ako je propisana obaveza registracije stranog uloga,

c) specifikaciju opreme po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje količine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerenu od korisnika oslobađanja,

d) izjavu ulagača da oprema nije starija od deset godina.

(2) Ako je propisana obaveza registracije stranog uloga kod nadležnog organa, a strani ulog se ne može registrirati prije provođenja carinskog postupka, carinski organ odobrava uvjetno oslobađanje, uz obavezu korisnika oslobađanja da, u roku do tri mjeseca od dana puštanja robe u slobodan promet, naknadno dostavi dokaz o registraciji predmetnog stranog uloga. U tom slučaju, korisnik oslobađanja mora položiti osiguranje za plaćanje carinskog duga koji bi mogao nastati ako, u odobrenom roku, ne dostavi dokaz o registraciji predmetnog stranog uloga.

(3) Rok iz stava (2) ovog člana, na zahtjev korisnika oslobađanja i uz polaganje osiguranja za plaćanje carinskog duga, može se produžiti do okončanja postupka registracije stranog uloga, uz dokaz da je u toku navedeni postupak.

(4) Ako korisnik oslobađanja, u slučaju iz stava (2) ovog člana, carinskom organu koji je donio odluku o uvjetnom oslobađanju, u odobrenom roku, ne dostavi dokaz o registraciji predmetnog stranog uloga kod nadležnog organa, na opremu puštenu u slobodan promet uz uvjetno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina po osnovu stranog uloga, carinski organ naplaćuje uvozne dažbine na osnovu elemenata za obračun tih dažbina koji odgovaraju opremi na dan prihvatanja carinske deklaracije iz stava (1) ovog člana.

(5) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak B. Oprema za proizvodnju


Član 6.
(Oprema za proizvodnju)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osuvremenjenje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost (član 207. tačka a) alineja 2) Zakona).

(2) Oprema puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati, prenijeti ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 36 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet.

(3) Oprema puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina s kojom se postupa suprotno stavu (2) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 7.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za opremu iz člana 6. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je oprema prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu gdje će se oprema koristiti. U zahtjevu navodi i mjesto korištenja opreme, a uz isti podnosi:

a) dokaz o registraciji proizvodne djelatnosti za čije će obavljanje opremu neposredno koristiti,

b) izjavu o namjeni uvoza opreme i da će tu opremu koristiti isključivo za obavljanje neposredne proizvodne djelatnosti,

c) potvrdu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se predmetna oprema ne proizvodi u Bosni i Hercegovini,

d) specifikaciju opreme po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje količine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerenu od korisnika oslobađanja i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

(2) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak C. Roba za vojne i policijske snage i kazneno - popravne ustanove


Član 8.
(Roba za vojne i policijske snage i kazneno - popravne ustanove)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba za vojne i policijske snage i kazneno - popravne ustanove koja se u potpunosti finansira od donatora (član 207. tačka a) alineja 3) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka:

a) "roba" znači robu navedenu u Carinskoj tarifi,

b) "vojne snage" znače pripadnike vojnih snaga u Bosni i Hercegovini, objekte i prostore u kojima te snage borave i rade, opremu koju koriste, kao i obrazovne, kulturne i druge ustanove u sastavu, odnosno koje pripadaju vojnim snagama,

c) "policijske snage" znače:

1) sve pripadnike redovne, sudske i drugih policija u entitetima, Brčko distriktu Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini, objekti i prostori u kojima borave i rade, opremu koju koriste, kao i obrazovne, kulturne i druge ustanove u sastavu, odnosno koje pripadaju policijskim snagama,

2) pripadnike, opremu, objekte i druge organizacione jedinice Granične policije, Državne agencije za istrage i zaštitu i Obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine,

d) "kazneno - popravne ustanove" znače opremu i objekte u kojima borave, rade ili se obrazuju lica koja su, na osnovu važećih propisa, tamo upućena.

(3) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati, prenijeti ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 36 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet.

(4) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina sa kojom se postupa suprotno stavu (3) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 9.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 8. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu gdje će se roba koristiti. U zahtjevu navodi i mjesto korištenja robe, a uz isti podnosi:

a) specifikaciju robe po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje količine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerenu od strane: korisnika oslobađanja, resornog ministarstva entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za korisnike oslobađanja iz entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno resornog ministarstva Bosne i Hercegovine za korisnike oslobađanja na nivou Bosne i Hercegovine,

b) potvrdu ministarstva finansija entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za korisnike oslobađanja iz entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno potvrdu Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine za korisnike oslobađanja na nivou Bosne i Hercegovine, da robu u potpunosti finansira donator.

(2) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak D. Roba za deminiranje


Član 10.
(Roba za deminiranje)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba za deminiranje (član 207. tačka a) alineja 4) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka:

a) "roba za deminiranje" znači robu koju će organizacija iz tačke b) ovog stava koristiti za obavljanje poslova deminiranja, osim putničkog automobila,

b) "korisnik oslobađanja" je organizacija za deminiranje akreditirana u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima o deminiranju.

(3) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati, prenijeti ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 36 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet.

(4) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina sa kojom se postupa suprotno stavu (3) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(5) Ne smatra se postupanje suprotno stavu (3) ovog člana davanje robe za deminiranje na upotrebu ili njeno trajno ustupanje organima civilne zaštite i vatrogastva iz člana 14. stav (3) tač. b), c) i d) ove odluke.

Član 11.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 10. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema sjedištu korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) dokaz o akreditaciji u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima o deminiranju,

b) specifikaciju robe po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje količine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerenu od korisnika oslobađanja i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina po zahtjevu iz stava (1) ovog člana donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na jedinstvenoj carinskoj ispravi ako se podnosi pisana (papirna) carinska deklaracija (u daljnjem tekstu: JCI).

(3) Organ civilne zaštite i vatrogastva iz člana 14. stav (3) tač. b), c) i d) ove odluke kojem se, prije isteka roka iz člana 10. stava (3) ove odluke, trajno ustupa roba za deminiranje puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, dužan je, carinskom organu kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana, podnijeti zahtjev za odobravanje oslobađanja, odnosno prijenosa prava i obaveza u vezi tog oslobađanja sa prvobitnog korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi specifikaciju robe koja se trajno ustupa, ovjerenu od strane prvobitnog korisnika oslobađanja.

(4) Odluku po zahtjevu iz stava (3) ovog člana, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak E. Roba za projekte obnove i rekonstrukcije


Član 12.
(Roba za projekte obnove i rekonstrukcije)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba za projekte obnove i rekonstrukcije Bosne i Hercegovine, ako je projekat usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i u potpunosti ga finansiraju donatori ili međunarodne banke za razvoj ili ga većim dijelom finansiraju strani donatori ili međunarodne banke za razvoj a manjim dijelom se finansira iz budžeta (član 207. tačka a) alineja 5) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka, "roba" znači roba navedena u Carinskoj tarifi.

(3) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati, prenijeti ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 36 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet.

(4) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina sa kojom se postupa suprotno stavu (3) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 13.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 12. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu gdje će se roba koristiti. U zahtjevu navodi i mjesto korištenja robe, a uz isti podnosi:

a) specifikaciju sve robe za predmetni projekat obnove i rekonstrukcije, po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje količine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerenu od korisnika oslobađanja i nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine za projekte usvojene od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U slučaju gdje nema nadležnog ministarstva, ovjeru specifikacije robe vrši Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

b) izuzetno od tačke a) ovog stava, za projekte obnove i rekonstrukcije usvojene od strane vlade entiteta do 31.12.2004. godine čija realizacija traje i poslije tog roka, ovjeru specifikacije robe vrši resorno ministarstvo entiteta,

c) potvrdu Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine da projekat u potpunosti finansiraju donatori ili međunarodne banke za razvoj ili ga većim dijelom finansiraju strani donatori ili međunarodne banke za razvoj a manjim dijelom se finansira iz budžeta za projekte usvojene od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ovisno od situacije; odnosno potvrdu ministarstva finansija entiteta da projekat u cijelosti finansira donator ili međunarodna banka za razvoj za projekte usvojene od strane vlade entiteta do 31.12.2004. godine čija realizacija traje i poslije tog roka.

(2) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak F. Oprema za organe civilne zaštite i vatrogastva


Član 14.
(Oprema za organe civilne zaštite i vatrogastva)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se oprema za organe civilne zaštite i vatrogastva namijenjena zaštiti i spasavanju civilnog stanovništva (član 207. tačka a) alineja 6) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka, pod pojmom "oprema" podrazumijeva se:

a) odjeća i obuća civilne zaštite,

b) sredstva i oprema za RHB zaštitu,

c) intendanska oprema,

d) građevinsko - instalaterski alati,

e) ronilačko - spasilačka oprema i oprema za spasavanje na vodi i pod vodom,

f) prijevozna sredstva civilne zaštite sa pripadajućom opremom, osim putničkog automobila,

g) građevinske radne mašine s pripadajućom opremom,

h) radio komunikacijska i računarska oprema s pripadajućim dijelovima,

i) vatrogasna sredstva i oprema (sva zaštitna oprema: kompleti i odijela za ulazak u vatru, oprema za zaštitu organa za disanje, oprema za zaštitu od radioaktivnih materija, oprema za zaštitu pri hemijskim akcidentima; oprema za gašenje požara: oprema za gašenje požara vodom ili pjenom, prijenosni i prijevozni aparati za gašenje požara; oprema za penjanje: vatrogasne i mehaničke ljestve; oprema za spasavanje: vazdušni jastuci, spusnice, vatrogasna užad, konopci, "samospasioci"; tehnička oprema i alati: elektroizolacioni i elektro oprema, oprema za provjetravanje i ventilaciju, razvalna oprema, oprema za detekciju i doziometriju, oprema za vezu; vatrogasna vozila: komandna, tehnička, navalna, prateća, vatrogasne cisterne i kombinirana (sa automehaničkim ljestvama, hidrauličnom zglobnom platformom ili teleskopskom platformom)),

j) sredstva i oprema za prvu medicinsku pomoć,

k) sredstva i oprema za rad štaba civilne zaštite,

l) sredstva i oprema za rad operaciono - komunikacijskih centara,

m) sredstva i oprema za snabdijevanje,

n) sredstva i oprema za zaštitu i spasavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla,

o) sredstva i oprema za spasavanje bilja i biljnih proizvoda,

p) sredstva i oprema za spasavanje sa visina,

r) sredstva i oprema za spasavanje iz ruševina,

s) sredstva i oprema za asanaciju terena,

t) sredstva i oprema za protivgradnu zaštitu,

u) sredstva i oprema za zaštitu na radu jedinica civilne zaštite,

v) sredstva i oprema za sječenje i bušenje,

z) sredstva i oprema za pronalaženje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS),

aa) letjelice za zaštitu i spasavanje i gašenje požara,

ab) sredstva i oprema za seizmologiju, hidrometeorologiju,

ac) sredstva i oprema za prihvat i smještaj ugroženog stanovništva.

(3) U svrhu primjene ovog odjeljka, pod pojmom "organi civilne zaštite i vatrogastva", kao korisnika oslobađanja, podrazumijevaju se:

a) Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,

b) Federalna uprava civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine,

c) Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske,

d) Odjel za javnu sigurnost ili drugi organ uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji je nadležan za zaštitu i spasavanje civilnog stanovništva,

e) kantonalne uprave civilne zaštite,

f) gradovi i općine (za potrebe vatrogastva i civilne zaštite),

g) dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasni savezi u entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

(4) Oprema puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati, prenijeti ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 36 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet.

(5) Oprema puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina sa kojom se postupa suprotno stavu (4) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(6) Ne smatra se postupanje suprotno stavu (4) ovog člana davanje opreme na upotrebu ili njeno trajno ustupanje organima civilne zaštite i vatrogastva iz stava (3) ovog člana, kao ni davanje opreme na upotrebu jedinicama i službama zaštite i spasavanja civilnog stanovništva koje formira korisnik oslobađanja iz stava (3) ovog člana.

Član 15.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za opremu iz člana 14. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je oprema prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema sjedištu korisnika oslobađanja.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, korisnik oslobađanja podnosi:

a) specifikaciju robe po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje količine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerenu od korisnika oslobađanja i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine,

b) korisnik oslobađanja iz člana 14. stav (3) tačka g) ove odluke, pored specifikacije robe iz tačke a) ovog stava, podnosi:

1) dokaz o registraciji i

2) izjavu da ima uspostavljenu knjigovodstvenu evidenciju koja omogućava efikasno provođenje carinskog nadzora nad upotrebom predmetne robe u skladu sa odredbama ovog odjeljka, te da će robu koristiti isključivo u svrhe za koje je odobreno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

(3) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

(4) Organ civilne zaštite i vatrogastva iz člana 14. stav (3) ove odluke kojem se, prije isteka roka iz člana 14. stav (4) ove odluke, trajno ustupa oprema puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, dužan je, carinskom organu koji je donio prvobitnu odluku o oslobađanju, podnijeti zahtjev za odobravanje oslobađanja, odnosno prijenosa prava i obaveza u vezi tog oslobađanja sa prvobitnog korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) specifikaciju opreme koja se trajno ustupa, ovjerenu od strane prvobitnog korisnika oslobađanja,

b) ako je novi korisnik oslobađanja korisnik iz člana 14. stav (3) tačka g) ove odluke, pored specifikacije robe iz tačke a) ovog stava, podnosi:

1) dokaz o registraciji i

2) izjavu da ima uspostavljenu knjigovodstvenu evidenciju koja omogućava efikasno provođenje carinskog nadzora nad upotrebom predmetne robe u skladu sa odredbama ovog odjeljka, te da će robu koristiti isključivo u svrhe za koje je odobreno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

(5) Odluku po zahtjevu iz stava (4) ovog člana, u upravnom postupku, donosi carinski organ koji je donio prvobitnu odluku o oslobađanju.

Odjeljak G. Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište iz druge države


Član 16.
(Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište iz druge države)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje uobičajeno prebivalište iz druge države u Bosnu i Hercegovinu (član 207. tačka a) alineja 7) Zakona).

(2) Korisnik oslobađanja može biti:

a) državljanin Bosne i Hercegovine koji prenosi svoje uobičajeno prebivalište iz druge države,

b) strani državljanin koji prenosi svoje uobičajeno prebivalište iz druge države i ima odobren privremeni boravak u Bosni i Hercegovini od najmanje godinu dana.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se pod sljedećim uvjetima:

a) da je korisnik oslobađanja prije prijenosa imao uobičajeno prebivalište izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine najmanje 12 mjeseci neprekidno,

b) da uvozi ličnu imovinu koja je bila u vlasništvu i koju je koristio u svom ranijem uobičajenom prebivalištu najmanje šest mjeseci prije dana prestanka uobičajenog prebivališta u drugoj državi. Rok od šest mjeseci ne odnosi se na kućne zalihe namirnica i drugu potrošnu robu,

c) da nije koristio oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz lične imovine u prethodnih pet godina. Ovaj period računa se do dana podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, neovisno da li je u tom periodu pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ostvareno u skladu sa odredbama ove odluke ili u skladu s propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke,

d) da je lična imovina namijenjena za upotrebu u istu svrhu u Bosni i Hercegovini.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za:

a) alkoholne proizvode,

b) duhan ili duhanske proizvode,

c) komercijalna prijevozna sredstva,

d) opremu i predmete koji se koriste u obavljanju djelatnosti ili zanimanja, osim prijenosne opreme primijenjenih i slobodnih zanimanja.

(5) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se samo za ličnu imovinu koja je prijavljena za puštanje u slobodan promet u roku od 12 mjeseci od dana kada je korisnik oslobađanja preseljenjem uspostavio prebivalište ili boravak u Bosni i Hercegovini. U slučaju iz stava (11) ovog člana navedeni rok od 12 mjeseci računa se od dana prvog puštanja lične imovine u slobodan promet.

(6) Ako je datum iz izjave iz člana 17. stav (1) tačka a) alineja 3) ove odluke značajnije neusklađen (tri mjeseca i više) s datumima na dokumentima koji su podnijeti kao dokaz o uobičajenom prebivalištu u drugoj državi, nadležni carinski organ može zahtijevati od korisnika oslobađanja podnošenje dodatnih dokaza o datumu njegovog fizičkog preseljenja, na primjer dokaz o eventualnoj odjavi uobičajenog prebivališta u drugoj državi, o otkazivanju zakupa stambenog prostora, akt o prestanku zaposlenja, avionska ili druga prijevozna karta, ovjera ulaska u Bosnu i Hercegovinu u putnu ispravu žigom graničnog policijskog organa i slično.

(7) Period prethodnog neprekidnog uobičajenog prebivališta u drugoj državi iz stava (3) tačka a) ovog člana za strane državljane računa se do datuma odobravanja privremenog boravka u Bosni i Hercegovini, a rok za ostvarivanje prava na korištenje oslobađanja iz stava (5) ovog člana računa se od datuma odobravanja privremenog boravka u Bosni i Hercegovini.

(8) Lična imovina može se pustiti u slobodan promet u više odvojenih pošiljki u roku iz stava (5) ovog člana.

(9) Lična imovina puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati, prenijeti ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 12 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet. Za privatno motorno vozilo i njegovu prikolicu, kamp kućicu, rekreacijsko plovilo i privatni avion taj rok iznosi 36 mjeseci.

(10) Lična imovina puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina sa kojom se postupa suprotno stavu (9) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste lične imovine i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(11) Izuzetno od stava (5) ovog člana, na zahtjev korisnika oslobađanja, carinski organ iz člana 17. stav (2) ove odluke može odobriti oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na ličnu imovinu iz stava (1) ovog člana prijavljenu za puštanje u slobodan promet i prije dana prestanka njegovog uobičajenog prebivališta u državi iz koje se namjerava preseliti, ako se pisanom izjavom obaveže da će se preseliti u roku šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i položi osiguranje za plaćanje carinskog duga koji bi mogao nastati ako do preseljenja u odobrenom roku ne dođe. Period prethodnog vlasništa i korištenja lične imovine iz stava (3) tačka b) ovog člana računa se do dana prvog puštanja lične imovine u slobodan promet.

Član 17.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za ličnu imovinu iz člana 16. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je lična imovina prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu prebivališta ili boravka korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) državljanin Bosne i Hercegovine:

1) potvrdu diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u drugoj državi, kojom se potvrđuje period neprekidnog uobičajenog prebivališta u odnosnoj drugoj državi, ili drugi odgovarajući dokument,

2) dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini ili prijava boravka u Bosni i Hercegovini,

3) izjavu: o danu preseljenja u Bosnu i Hercegovinu, te da u periodu iz stava (3) tačka c) ovog člana nije koristio oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz lične imovine i da će ličnu imovinu koristiti u istu svrhu u Bosni i Hercegovini, ovjerenu kod nadležnog organa,

4) popis lične imovine koju uvozi,

5) prema potrebi, na zahtjev carinskog organa, dokaz da je lična imovina bila u vlasništvu i da ju je koristio najmanje šest mjeseci prije prestanka uobičajenog prebivališta u drugoj državi,

b) strani državljanin:

1) akt nadležnog organa o odobravanju privremenog boravka u Bosni i Hercegovini u periodu od najmanje godinu dana,

2) dokumenta navedena u tački a) alineja 3), 4) i 5) ovog stava.

(2) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak H. Roba koja se uvozi povodom sklapanja braka


Član 18.
(Roba koja se uvozi povodom sklapanja braka)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba koja se uvozi povodom sklapanja braka - svadbena oprema, predmeti domaćinstva i pokloni, novi ili korišteni, koji pripadaju fizičkom licu koje se radi sklapanja braka preseljava iz druge države u Bosnu i Hercegovinu (član 207. tačka a) alineja 8) Zakona).

(2) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se i pokloni koji se uobičajeno daju prilikom sklapanja braka i koje lice koje ispunjava uvjete iz stava (1) ovog člana dobije od lica s uobičajenim prebivalištem u drugoj državi, s tim da vrijednost svakog pojedinačnog poklona koji se uvozi uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne smije biti veća od 2.000,00 konvertibilnih maraka.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se samo licu:

a) čije je uobičajeno prebivalište bilo izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno i

b) koje podnese dokaz o sklapanju braka.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se samo za robu koja je prijavljena za puštanje u slobodan promet:

a) najranije dva mjeseca prije datuma utvrđenog za sklapanje braka, i

b) najkasnije četiri mjeseca nakon datuma sklapanja braka.

(5) Ako je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prije sklapanja braka, korisnik oslobađanja mora položiti osiguranje za plaćanje carinskog duga koji bi mogao nastati ako do sklapanja braka ne dođe, odnosno ako carinskom organu koji je donio odluku o oslobađanju ne dostavi dokaz o sklapanju braka. Ako korisnik oslobađanja ne dostavi dokaz o sklapanju braka, carinski organ naplaćuje uvozne dažbine na osnovu elemenata za obračun tih dažbina koji odgovaraju robi na dan prihvatanja carinske deklaracije iz člana 19. stav (1) ove odluke.

(6) Roba se može pustiti u slobodan promet u nekoliko odvojenih pošiljki u roku iz stava (4) ovog člana.

(7) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za:

a) alkoholne proizvode,

b) duhan i duhanske proizvode.

(8) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati, prenijeti ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 12 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet.

(9) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina sa kojom se postupa suprotno stavu (8) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 19.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 18. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu boravka korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) dokaz o boravku u Bosni i Hercegovini,

b) dokaz o periodu neprekidnog uobičajenog prebivališta u državi iz koje se preseljava radi sklapanja braka,

c) popis robe koju uvozi,

d) dokaz o sklapanju braka ili o datumu utvrđenom za sklapanje braka, ovisno od situacije.

(2) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak I. Lična imovina naslijeđena u drugoj državi


Član 20.
(Lična imovina naslijeđena u drugoj državi)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se lična imovina koju državljanin Bosne i Hercegovine i strani državljanin stalno nastanjen u Bosni i Hercegovini naslijedi u drugoj državi (član 207. tačka a) alineja 9) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka, "lična imovina" znači ličnu imovinu iz člana 3. stav (1) tačka a) ove odluke koja predstavlja ostavštinu preminulog.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za:

a) alkoholne poizvode,

b) duhan i duhanske proizvode,

c) komercijalna prijevozna sredstava,

d) opremu i predmete koji su služili za obavljanje djelatnosti ili zanimanja, osim prijenosne opreme primijenjenih i slobodnih zanimanja koja je služila za obavljanje profesije ili zanimanja preminulog lica,

e) zalihe sirovina i gotovih i polugotovih proizvoda,

f) životinje i zalihe namirnica koje su veće od količina razumno potrebnih za uobičajene porodične potrebe.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se samo za ličnu imovinu prijavljenu za puštanje u slobodan promet najkasnije u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti odluke o nasljeđivanju, u jednoj ili više odvojenih pošiljki. Carinski organ iz člana 21. stav (3) ove odluke, na zahtjev korisnika oslobađanja, može produžiti ovaj rok u slučaju nastupanja posebnih okolnosti na koje korisnik oslobađanja nije mogao uticati a koje su mu onemogućile uvoz u navedenom roku dok traju takve okolnosti (na primjer bolest nasljednika, nemogućnost stupanja u posjed naslijeđenih predmeta i slično).

Član 21.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za ličnu imovinu iz člana 20. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je lična imovina prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. Uz zahtjev podnosi:

a) pravosnažnu odluku nadležnog organa o nasljeđivanju lične imovine koju uvozi. Izuzetno, na naslijeđene predmete koje je ostavilac lično koristio (odjeća, obuća, posteljina, kuhinjsko posuđe i pribor, kozmetika, te druge manje kućne potrepštine), kao dokaz u smislu ove tačke može se podnijeti samo izvod iz matične knjige umrlih,

b) kada je korisnik oslobađanja pravno lice iz stava (2) ovog člana: dokaz iz tačke a) ovog stava i dokaz o registraciji njegove neprofitne djelatnosti u Bosni i Hercegovini.

(2) Odredbe ovog člana primjenjuju se na odgovarajući način i na ličnu imovinu koju nasljeđem stekne pravno lice koje se bavi neprofitnom djelatnošću i ima sjedište u Bosni i Hercegovini.

(3) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina po zahtjevu iz stava (1) ovog člana donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

Odjeljak J. Školska oprema, obrazovni materijali i povezani predmeti domaćinstva


Član 22.
(Školska oprema, obrazovni materijali i povezani predmeti domaćinstva)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se školska oprema, obrazovni materijali i s tim povezani predmeti domaćinstva koji pripadaju učeniku ili studentu koji boravi u carinskom području Bosne i Hercegovine u svrhu školovanja ili studiranja i koji su namijenjeni za ličnu upotrebu tokom trajanja njegovog školovanja ili studija (član 207. tačka a) alineja 10) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka:

a) "učenik ili student" je lice koje je upisano u školsku ustanovu na području Bosne i Hercegovine da bi redovno pohađalo nastavu koja se u njoj nudi,

b) "oprema" znači odjeću, obuću i posteljinu,

c) "obrazovni materijali" znače predmete i instrumente (uključujući i prijenosne računare) koje učenik ili student uobičajeno koristi u svrhu njegovog školovanja ili studija.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se najmanje jednom tokom školske godine.

Član 23.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 22. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi ulaznom carinskom uredu. Uz zahtjev podnosi:

a) dokaz o odobravanju boravka u Bosni i Hercegovini, izdat od nadležnog organa,

b) popis predmeta koje uvozi, koji popis sadrži i izjavu korisnika oslobađanja o namjeni uvoza predmeta,

c) dokaz da je korisnik oslobađanja upisan u školsku ustanovu u toku odnosne školske godine na području Bosne i Hercegovine.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina po zahtjevu iz stava (1) ovog člana donosi se u obliku zabilješke na zahtjevu.

Odjeljak K. Roba zanemarive vrijednosti


Član 24.
(Roba zanemarive vrijednosti)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljci poslanoj direktno iz druge države primaocu u Bosni i Hercegovini (član 207. tačka a) alineja 11) Zakona).

(2) U svrhu primjene stava (1) ovog člana, "robom zanemarive vrijednosti" smatra se roba čija je ukupna vrijednost do 300,00 konvertibilnih maraka po pošiljci.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za:

a) alkoholne proizvode,

b) parfeme i toaletne vode,

c) duhan i duhanske proizvode.

Član 25.
(Zahtjev i odluka)

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 24. ove odluke odobrava usmeno carinski ured kojem je roba predočena.

Odjeljak L. Pošiljke koje fizičko lice šalje drugom fizičkom licu


Član 26.
(Pošiljke koje fizičko lice šalje drugom fizičkom licu)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba nekomercijalnog karaktera sadržana u pošiljci koju besplatno šalje fizičko lice iz druge države fizičkom licu u Bosni i Hercegovini (član 207. tačka a) alineja 12) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka, "pošiljke nekomercijalnog karaktera" smatraju se povremene pošiljke koje sadrže isključivo robu namijenjenu ličnoj upotrebi ili upotrebi članova domaćinstva korisnika oslobađanja, koja po svojoj vrsti i količini ukazuje da se ne radi o komercijalnom karakteru i da ih je pošiljalac primaocu poslao besplatno.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina primjenjuje se na robu vrijednosti do 90,00 konvertibilnih maraka po pošiljci, u koju vrijednost se uključuje i vrijednost robe iz stava (5) ovog člana.

(4) Ukoliko je ukupna vrijednost pošiljke veća od iznosa iz stava (3) ovog člana, a sadrži dva ili više predmeta, oslobađanje do tog iznosa odobrava se za one predmete za koje bi oslobađanje bilo odobreno da se uvoze odvojeno, s tim da se vrijednost pojedinačnog predmeta ne može podijeliti.

(5) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina količinski se ograničava, po pošiljci, za određenu robu kako slijedi:

a) duhan i duhanski proizvodi:

1) do 50 cigareta ili 25 cigarilosa (cigarilosi su cigare težine do 3 grama po komadu) ili

2) 10 cigara ili 50 grama duhana za pušenje ili

3) odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duhanskih proizvoda,

b) alkohol i alkoholna pića:

1) destilirana i žestoka alkoholna pića s učešćem alkohola većim od 22% volumena, nedenaturirani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80% volumena i više: 1 litra, ili

2) destilirana i žestoka alkoholna pića, aperitivi iz vina ili alkohola i slična pića s učešćem alkohola 22% volumena i manje, pjenušava i likerska vina: 1 litra ili odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih pića, i

3) ostalo vino: 2 litre,

c) parfemi do 50 ml ili toaletne vode do 250 ml.

Član 27.
(Zahtjev i odluka)

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 26. ove odluke odobrava usmeno carinski ured kojem je roba predočena.

Odjeljak M. Proizvodna sredstva i druga oprema koja se uvozi u svrhu prijenosa djelatnosti iz druge države


Član 28.
(Proizvodna sredstva i druga oprema koja se uvozi u svrhu prijenosa djelatnosti iz druge države)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se proizvodna sredstva i druga oprema koja pripada preduzeću koje definitivno prekida svoju djelatnost u drugoj državi i premješta se u carinsko područje Bosne i Hercegovine radi obavljanja slične djelatnosti (član 207. tačka a) alineja 13) Zakona).

(2) Ako je preduzeće koje se premješta poljoprivredno imanje, životinje na njemu također se pri uvozu oslobađaju od plaćanja uvoznih dažbina.

(3) U svrhu primjene ovog odjeljka, "preduzeće" znači neovisnu proizvodnu ili uslužnu privrednu jedinicu bez obzira na oblik organiziranja.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ograničeno je na proizvodna sredstva i drugu opremu koja je:

a) osim u posebnim opravdanim slučajevima, korištena u preduzeću najmanje 12 mjeseci do dana kada je preduzeće prestalo poslovati u državi iz koje je premjestilo svoju djelatnost,

b) namijenjena za korištenje u istu svrhu nakon premještanja u Bosnu i Hercegovinu,

c) odgovara vrsti djelatnosti i veličini odnosnog preduzeća.

(5) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se preduzeću čije je premještanje u carinsko područje Bosne i Hercegovine posljedica ili svrha preuzimanja od ili spajanja sa preduzećem sa sjedištem u carinskom području Bosne i Hercegovine ako nije osnovana nova djelatnost.

(6) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za:

a) prijevozna sredstva koja po svom karakteru ne predstavljaju sredstva za proizvodnju ili za uslužne djelatnosti,

b) zalihe svih vrsta namijenjenih za ljudsku potrošnju ili hranu za životinje,

c) goriva i zalihe sirovina ili gotovih proizvoda ili poluproizvoda,

d) životinje u vlasništvu trgovaca.

(7) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se samo za proizvodna sredstva i drugu opremu koja je prijavljena za puštanje u slobodan promet u roku od 12 mjeseci od dana kada je preduzeće prestalo poslovati u drugoj državi iz koje je premjestilo svoju djelatnost.

(8) Proizvodna sredstva i druga oprema puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati, prenijeti ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 36 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet.

(9) Proizvodna sredstva i druga oprema puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina sa kojom se postupa suprotno stavu (8) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(10) Odredbe ovog člana primjenjuju se na odgovarajući način i na proizvodna sredstva i drugu opremu koja pripada licu koje se bavi slobodnim profesijama i pravnom licu u neprofitnoj djelatnosti koje tu djelatnost iz druge države prenosi u carinsko područje Bosne i Hercegovine.

Član 29.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 28. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom su proizvodna sredstva i druga oprema prijavljeni za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema sjedištu korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) dokaz o prethodnom obavljanju registrirane privredne ili uslužne djelatnosti u drugoj državi iz koje je korisnik oslobađanja premjestio svoju djelatnost,

b) dokaz o danu prestanka obavljanja te djelatnosti u drugoj državi,

c) dokaz o registraciji slične djelatnosti u Bosni i Hercegovini,

d) popis upotrebljavanih proizvodnih sredstava i druge opreme koju uvozi, uz navođenje njihovog trgovačkog naziva, tarifne oznake i količine za svaku stavku pojedinačno, te ukupne vrijednosti robe koju uvozi,

e) dokaz da su proizvodna sredstva i druga oprema korištena u odnosnom preduzeću najmanje 12 mjeseci do dana kada je to preduzeće prestalo poslovati u drugoj državi.

(2) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak N. Proizvodi koje poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine dobiju na posjedima koji se nalaze u drugoj državi


Član 30.
(Proizvodi koje poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine dobiju na posjedima koji se nalaze u drugoj državi)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se poljoprivredni, stočarski, pčelarski, hortikulturni i šumski proizvodi dobiveni s posjeda koji se nalazi u pograničnom području susjedne države i koje je u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednih proizvođača iz pograničnog područja Bosne i Hercegovine, kao i priplod i ostali proizvodi dobiveni od stoke porijeklom iz Bosne i Hercegovine koja se zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja nalazi na tim posjedima (član 207. tačka a) alineja 14) Zakona).

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina stočarskih proizvoda odnosi se isključivo na stočarske proizvode dobivene od životinja porijeklom iz Bosne i Hercegovine, uključujući i životinje koje su u Bosni i Hercegovini puštene u slobodan promet.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ograničeno je na proizvode koji nisu podvrgnuti nikakvoj obradi osim one koja obično slijedi nakon žetve ili proizvodnje.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina može se odobriti samo za one proizvode koje u carinsko područje Bosne i Hercegovine unosi poljoprivredni proizvođač ili drugo lice u njegovo ime, u količinama koje odgovaraju veličini posjeda na kojem su dobiveni.

(5) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina primjenjuje se i na proizvode ribarske ili ribogojske djelatnosti koje ribari iz Bosne i Hercegovine obavljaju na jezerima ili vodenim putevima koji graniče sa Bosnom i Hercegovinom i drugom državom, kao i na proizvode lovačkih djelatnosti koje na tim jezerima ili vodenim putevima obavljaju sportisti iz Bosne i Hercegovine.

Član 31.
(Zahtjev i odluka)

(1) Ako sporazumom između Bosne i Hercegovine i susjedne države koji je u pitanju nije drugačije propisano, u svrhu oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 30. ove odluke, korisnik oslobađanja ulaznom carinskom uredu podnosi:

a) popis proizvoda koje unosi. Popis sadrži i izjavu korisnika oslobađanja da su ti proizvodi dobiveni sa posjeda u njegovom vlasništvu ili posjedu, a koji se nalazi u pograničnom području susjedne države,

b) dokaz da ima zemlju u vlasništvu ili posjedu u pograničnom području susjedne države.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina donosi se u obliku zabilješke na popisu proizvoda iz stava (1) tačka a) ovog člana, osim ako nije drugačije propisano sporazumom iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak O. Sjeme, gnojivo i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjevi koje unose poljoprivredni proizvođači iz drugih država


Član 32.
(Sjeme, gnojivo i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjevi koje unose poljoprivredni proizvođači iz drugih država)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se sjeme, gnojivo i proizvodi za obrađivanje zemlje i usjevi namijenjeni za korištenje na posjedu koji se nalazi u carinskom području Bosne i Hercegovine i graniči sa drugom državom i koje je u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednih proizvođača koje svoje glavno gazdinstvo imaju unutar druge države koje graniči sa carinskim područjem Bosne i Hercegovine (član 207. tačka a) alineja 15) Zakona).

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ograničeno je na količine potrebne za obradu posjeda.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina može se odobriti samo za sjeme, gnojivo ili druge proizvode koje u carinsko područje Bosne i Hercegovine unosi poljoprivredni proizvođač ili drugo lice u njegovo ime.

Član 33.
(Zahtjev i odluka)

(1) Ako sporazumom između Bosne i Hercegovine i susjedne države koji je u pitanju nije drugačije propisano, u svrhu oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 32. ove odluke, korisnik oslobađanja ulaznom carinskom uredu podnosi:

a) popis robe koju unosi. Popis sadrži i izjavu korisnika oslobađanja da je ta roba potrebna za obradu zemlje u njegovom vlasništvu ili posjedu, a koji se nalazi u pograničnom području Bosne i Hercegovine,

b) dokaz da ima zemlju u vlasništvu ili posjedu u pograničnom području Bosne i Hercegovine.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina donosi se u obliku zabilješke na popisu robe iz stava (1) tačka a) ovog člana, osim ako nije drugačije propisano sporazumom iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak P. Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika


Član 34.
(Roba koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se lični prtljag putnika, te roba nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu putnika koju putnici unose sa sobom iz druge države u propisanoj vrsti, količini i vrijednosti (član 207. tačka a) alineja 16) Zakona).

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se uz sljedeća količinska ograničenja po putniku i danu:

a) duhan i duhanski proizvodi:

1) do 200 cigareta, ili

2) do 100 cigarilosa (cigarilosi su cigare težine do 3 grama po komadu), ili

3) do 50 cigara, ili do 250 grama duhana za pušenje, ili

4) odgovarajuća proporcionalna kombinacija količine navedenih duhanskih proizvoda,

b) alkohol i alkoholna pića:

1) s učešćem alkohola većim od 22% volumena, ili nedenaturirani etilni alkohol s učešćem alkohola od 80% volumena i više: 1 litra, ili

2) s učešćem alkohola 22% volumena i manje: 2 litre, ili

3) odgovarajuća proporcionala kombinacija količine navedenog alkohola i pića,

c) mirno vino: 4 litre,

d) pivo: 16 litara.

(3) Putnici do 17 godina nisu oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na robu iz stava (2) ovog člana.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na ostalu robu nekomercijalnog karaktera iz stava (1) ovog člana ograničava se na predmete u vrijednosti do 600,00 konvertibilnih maraka po putniku i danu, neovisno od vrste prijevoznog sredstva kojim putnik putuje.

(5) U vrijednost robe iz stava (4) ovog člana ne uračunava se roba navedena u stavu (2) ovog člana.

(6) Vrijednost ličnog prtljaga putnika, koji se uvozi privremeno, ili se uvozi ponovno nakon privremenog izvoza, i vrijednost lijekova neophodnih za lične potrebe putnika, ne uzima se u obzir za potrebe primjene oslobađanja navedenog u stavu (4) ovog člana.

(7) Ako je vrijednost pojedinog predmeta koji se uvozi veća od vrijednosti iz stava (4) ovog člana, u svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina, vrijednost takvog predmeta ne može se podijeliti, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dva ili više lica.

(8) Odredbe ovog člana ne odnose se na:

a) lice sa uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnom području Bosne i Hercegovine i susjednih država,

b) radnika na granici ili u pograničnom području susjedne države,

c) posadu prijevoznog sredstva koje dolazi iz druge države.

(9) Radnikom na granici ili u pograničnom području smatra se ono lice čiji uobičajeni poslovi zahtijevaju da tokom radnog dana prelazi na drugu stranu granice.

(10) Ograničenje za lice iz stava (8) tač. a) i b) ovoga člana primjenjuje se u slučaju kada ova lica carinsku liniju prelaze sa pograničnom propusnicom.

(11) Obim drugih oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina za lice iz stava (8) tačka a) ovoga člana regulira se bilateralnim međunarodnim sporazumom.

Član 35.
(Zahtjev i odluka)

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 34. ove odluke ulazni carinski ured odobrava usmeno.

Odjeljak R. Obrazovni, naučni i kulturološki materijali, naučni instrumenti i uređaji


Član 36.
(Obrazovni, naučni i kulturološki materijali, naučni instrumenti i uređaji)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se obrazovni, naučni i kulturološki materijal naveden u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove odluke, bez obzira na to ko je primalac i za kakvu je upotrebu namijenjen (član 207. tačka a) alineja 17) Zakona).

(2) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se obrazovni, naučni i kulturološki materijal naveden u Prilogu 2. koji čini sastavni dio ove odluke (član 207. tačka a) alineja 17) Zakona), pod uvjetom da je namijenjen:

a) javnoj obrazovnoj, naučnoj ili kulturološkoj ustanovi ili organizaciji, ili

b) ustanovi ili organizaciji u kategorijama navedenim za svaki predmet u trećoj koloni Priloga 2. koji čini sastavni dio ove odluke, koja je od ministarstva entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture dobila potvrdu koja sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina.

(3) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se naučni instrumenti i uređaji koji nisu obuhvaćeni u stavu (2) ovog člana kada se uvoze isključivo u nekomercijalne svrhe u smislu stava (6) tačka b) ovog člana (član 207. tačka a) alineja 17) Zakona). To oslobađanje ograničeno je na naučne instrumente i uređaje koji se ne proizvode u Bosni i Hercegovini a namijenjeni su:

a) javnoj ustanovi čija je osnovna djelatnost obrazovanje ili naučno istraživanje i onim organizacionim dijelovima javne ustanove čija je osnovna djelatnost obrazovanje ili naučno istraživanje, ili

b) privatnoj ustanovi čija je osnovna djelatnost obrazovanje ili naučno istraživanje i koja je od ministarstva entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture dobila potvrdu koja sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz stava (3) ovog člana, isključivo u nekomercijalne svrhe u smislu stava (6) tačka b) ovog člana, primjenjuje se i na:

a) rezervne dijelove, komponente ili dodatke koji su posebno primjereni za naučne instrumente ili uređaje, pod uvjetom da se ti rezervni dijelovi, komponente ili dodaci ne proizvode u Bosni i Hercegovini i uvoze u isto vrijeme kada i ti instrumenti i uređaji ili, ako se uvoze naknadno, da se može utvrditi da su namijenjeni za instrumente ili uređaje:

1) koji su prethodno već uvezeni uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, pod uvjetom da su ti instrumenti i uređaji još uvijek naučnog karaktera u trenutku podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za određene rezervne dijelove, komponente ili dodatke, ili

2) koji bi imali pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u trenutku podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za određene rezervne dijelove, komponente ili dodatke,

b) alate koji će se koristiti za održavanje, provjeru, kalibraciju ili popravku naučnih instrumenata ili uređaja, pod uvjetom da se ti alati ne proizvode u Bosni i Hercegovini i da se uvoze u isto vrijeme kada i ti instrumenti i uređaji ili, ako se uvoze naknadno, da se može utvrditi da su namijenjeni za instrumente i uređaje:

1) koji su prethodno već uvezeni uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, pod uvjetom da su ti instrumenti i uređaji još uvijek naučnog karaktera u trenutku podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za alate, ili

2) koji bi imali pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u trenutku podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za alate.

(5) U svrhu primjene stava (4) tačka a) ovog člana, "dodaci" znače one proizvode koji su posebno osmišljeni za upotrebu zajedno sa određenim naučnim instrumentom ili uređajem u svrhu poboljšanja njegove efikasnosti i mogućnosti primjene.

(6) U svrhu primjene st. (3) i (4) ovog člana:

a) "naučni instrument ili uređaj" je svaki instrument ili uređaj koji je zbog svojih objektivnih tehničkih karakteristika i rezultata koje postiže uglavnom ili isključivo pogodan za naučne djelatnosti,

b) smatra se da se "uvezen u nekomercijalne svrhe" primjenjuje na naučne instrumente ili uređaje namijenjene za upotrebu u neprofitne naučno-istraživačke ili obrazovne svrhe.

(7) U svrhu primjene stava (6) tačka a) ovog člana, objektivnim tehničkim karakteristikama naučnog instrumenta ili uređaja smatraju se one karakteristike koje proizilaze iz konstrukcije tog instrumenta ili uređaja ili iz prilagođavanja standardnog instrumenta ili uređaja koje omogućava postizanje efikasnosti veće od one koju zahtijeva uobičajena industrijska ili komercijalna upotreba. Kada se na osnovu objektivnih tehničkih karakteristika nekog instrumenta ili uređaja ne može jasno utvrditi treba li se on smatrati naučnim instrumentom ili uređajem, provjerava se upotreba predmetnog instrumenta ili uređaja za koji se traži oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina. Ako se provjerom utvrdi da se predmetni instrument ili uređaj koristi u naučne svrhe, smatra se da je isti naučnog karaktera.

(8) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se oprema koju u nekomercijalne svrhe u smislu stava (9) tačka b) ovog člana uvozi, ili se uvoz vrši u njeno ime, naučno-istraživačka ustanova ili organizacija sa sjedištem u drugoj državi, i to oprema:

a) namijenjena za upotrebu od strane članova ili predstavnika te ustanove ili organizacije ili uz njihov pristanak u kontekstu i u okviru sporazuma o naučnoj suradnji čija je svrha provođenje međunarodnih naučno - istraživačkih programa u naučno - istraživačkim ustanovama sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, a koja je od ministarstva entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast prosvjete, nauke ili kulture dobila odobrenje za navedenu svrhu koje sadrži: podatke o sporazumu koji je u pitanju, o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina,

b) koja ostaje u vlasništvu lica sa prebivalištem ili sjedištem izvan Bosne i Hercegovine tokom njegovog boravka u carinskom području Bosne i Hercegovine.

(9) U svrhu primjene stava (8) ovog člana:

a) "oprema" su instrumenti i uređaji, uključujući njihove rezervne dijelove, komponente ili dodatke i alate koji se koriste za njihovo održavanje, kontrolu, kalibraciju ili popravak, koji se koriste u svrhu naučnog istraživanja,

b) smatra se da je oprema "uvezena u nekomercijalne svrhe" ako je namijenjena za upotrebu u svrhu naučnog istraživanja koje se obavlja u neprofitne svrhe.

Član 37.
(Zabrana otuđenja)

(1) Roba iz člana 36. st. (2), (3), (4) i (8) ove odluke puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa.

(2) Ako se roba iz člana 36. st. (2), (3), (4) i (8) ove odluke, koja je puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa ustanovi ili organizaciji koja ima pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema navedenim odredbama, oslobađanje se može i dalje odobriti pod uvjetom da ta ustanova ili organizacija, od dana prijema, predmetnu robu koristi u svrhu koja joj daje pravo na to oslobađanje.

(3) Osim u slučaju iz stava (2) ovog člana, roba iz člana 36. st. (2), (3), (4) i (8) ove odluke puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina sa kojom se postupa suprotno odredbi stava (1) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(4) Ustanova ili organizacija iz člana 36. st. (2), (3) i (8) ove odluke koja prestane ispunjavati uvjete na osnovu kojih je ostvarila oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ili koja robu uvezenu uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina namjerava koristiti u svrhe koje nisu predviđene ovim članom, o tome obavještava nadležni carinski organ.

(5) Roba iz člana 36. st. (2), (3), (4) i (8) ove odluke koja ostaje u posjedu ustanove ili organizacije koja prestane ispunjavati uvjete koji su joj dali pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan kada su se ti uvjeti prestali ispunjavati, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(6) Roba koju ustanova ili organizacija koja koristi oslobađanje koristi u svrhe koje nisu predviđene odredbama ovog odjeljka podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan kada se počela upotrebljavati u druge svrhe, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(7) U slučaju iz stava (2) ovog člana, ustanova ili organizacija kojoj se roba iz člana 36. st. (2), (3) i (4) ove odluke pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa, mora ispunjavati i obaveze navedene u članu 38. stav (2) tačka a) ove odluke.

Član 38.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 36. st. (2), (3) i (4) ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje po navedenim odredbama uvoznom carinskom uredu nadležnom prema sjedištu korisnika oslobađanja, odnosno prema mjestu predočenja robe u slučaju iz člana 36. stav (8) ove odluke.

(2) Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 36. st. (2), (3) i (4) ove odluke korisnik oslobađanja podnosi:

a) izjavu o sljedećem:

1) da će predmetnu robu otpremiti direktno na mjesto odredišta,

2) da će predmetnu robu evidentirati u svoje knjigovodstvo,

3) da će predmetnu robu koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe u smislu člana 36. stav (6) tačka b) ove odluke, osim za robu iz člana 36. stav (2) ove odluke,

4) da je upoznat s obavezama koje proizilaze iz predmetnog oslobađanja i da će iste ispunjavati,

5) da će omogućiti svaku vrstu kontrole koju nadležni organ smatra potrebnom u svrhu provjere ispunjavanja uvjeta za predmetno oslobađanje i upotrebe robe u svrhe za koje je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina,

b) potvrdu iz člana 36. stav (2) tačka b) ili stav (3) tačka b) ove odluke, ovisno od situacije, ne stariju od šest mjeseci, osim u slučaju kada je roba namijenjena javnoj ustanovi ili organizaciji iz člana 36. stav (2) tačka a) i stav (3) tačka a) ove odluke,

c) potvrdu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Herecgovine da se predmetna roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, za robu iz člana 36. st. (3) i (4) ove odluke,

d) u slučaju kada se roba iz člana 36. stav (4) ovog člana uvozi naknadno, podnosi i kopiju carinske deklaracije o puštanju u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina robe iz člana 36. stav (3) ove odluke,

e) kada se zahtjev odnosi na robu iz člana 36. stav (3) ove odluke, pored navedenog, zahtjev obavezno sadrži i sljedeće:

1) precizan trgovački opis predmetnog instrumenta ili uređaja od strane proizvođača, objektivne tehničke karakteristike na osnovu kojih se instrument ili uređaj smatra naučnim i njegovu osmocifrenu tarifnu oznaku Carinske tarife,

2) naziv i adresu proizvođača i, ako je moguće, dobavljača,

3) državu porijekla instrumenta ili uređaja,

4) mjesto upotrebe instrumenta ili uređaja,

5) preciznu upotrebu za koju je instrument ili uređaj namijenjen,

6) vrijednost instrumenta,

7) količinu predmetnog instrumenta ili uređaja, te

f) u slučaju iz tačke e) ovog stava, uz zahtjev mora biti priložena i dokumentacija koja sadrži sve relevantne podatke o karakteristikama i tehničkim specifikacijama instrumenta ili uređaja.

(3) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu iz člana 36. stav (8) ove odluke:

a) sadrži sljedeće podatke:

1) precizan trgovački opis predmetne opreme, količinu, vrijednost i osmocifrenu tarifnu oznaku Carinske tarife,

2) državu porijekla i državu otpreme opreme,

3) mjesto upotrebe opreme,

4) upotrebu za koju je oprema namijenjena i trajanje njene upotrebe,

b) uz zahtjev, korisnik oslobađanja, podnosi sljedeće:

1) izjavu da će predmetnu opremu koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe u smislu člana 36. stav (9) tačka b) ove odluke,

2) sporazum o naučnoj suradnji između naučno - istraživačke ustanove ili organizacije sa sjedištem u drugoj državi i u Bosni i Hercegovini,

3) važeće odobrenje iz člana 36. stav (8) tačka a) ove odluke koje se odnosi na sporazum iz alineje 2) ove tačke.

(4) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 36. stav (1) ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje po navedenoj odredbi uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. U navedenom slučaju, odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

(5) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 36. st. (2), (3), (4) i (8) ove odluke, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana, ovisno od situacije.

(6) U slučaju iz člana 37. stav (2) ove odluke, ustanova ili organizacija kojoj se roba iz člana 36. st. (2), (3), (4) i (8) ove odluke pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa dužna je, carinskom organu koji je donio prvobitnu odluku o oslobađanju, podnijeti zahtjev za odobravanje oslobađanja, odnosno prijenosa prava i obaveza u vezi tog oslobađanja sa prvobitnog korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) ako se zahtjev odnosi na robu iz člana 36. st. (2), (3) i (4) ove odluke:

1) dokumenta iz člana 38. stav (2) tač. a) i b) ove odluke,

2) izjavu prvobitnog korisnika oslobađanja da predmetnu robu pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa, koja sadrži i popis te robe,

3) kopiju prvobitne odluke o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na predmetnu robu,

b) ako se zahtjev odnosi na opremu iz člana 36. stav (8) ove odluke on sadrži podatke iz stava (3) tačka a) ovog člana, a uz isti podnosi:

1) dokumenta iz stava (3) tačka b) ovog člana,

2) izjavu prvobitnog korisnika oslobađanja da predmetnu robu pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa, koja sadrži i popis te robe,

3) kopiju prvobitne odluke o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na predmetnu robu.

(7) Odluku po zahtjevu iz stava (6) ovog člana, u upravnom postupku, donosi carinski organ koji je donio prvobitnu odluku o oslobađanju.

Odjeljak S. Laboratorijske životinje i biološke ili hemijske materije namijenjene za naučno istraživanje


Član 39.
(Laboratorijske životinje i biološke ili hemijske materije namijenjene za naučno istraživanje)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se životinje posebno pripremljene za laboratorijsku upotrebu za naučna istraživanja; biološke ili hemijske materije iz Priloga 3. koji čini sastavni dio ove odluke namijenjene isključivo naučnom istraživanju a koje se ne proizvode u Bosni i Hercegovini i uvoze se isključivo u nekomercijalne svrhe (član 207. tačka a) alineja 18) Zakona).

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ograničeno je na životinje te biološke ili hemijske materije koje su namijenjene:

a) javnoj ustanovi čija je osnovna djelatnost obrazovanje ili naučno istraživanje ili onim organizacionim dijelovima javne ustanove čija je osnovna djelatnost obrazovanje ili naučno istraživanje, ili

b) privatnoj ustanovi čija je osnovna djelatnost obrazovanje ili naučno istraživanje i koja je od ministarstva entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast nauke dobila potvrdu koja sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina.

Član 40.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 39. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. Uz zahtjev podnosi:

a) izjavu da robu uvozi isključivo u nekomercijalne svrhe za naučno istraživanje,

b) potvrdu iz člana 39. stav (2) tačka b) ove odluke, ne stariju od šest mjeseci, kada je roba namijenjena privatnoj ustanovi,

c) potvrdu uzgajivača da su životinje u pitanju posebno pripremljene za laboratorijsku upotrebu za naučna istraživanja i

d) potvrdu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se odnosne biološke ili hemijske materije ne proizvode u Bosni i Hercegovini.

(2) Odluka po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz stava (1) ovog člana donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

Odjeljak T. Terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagensi za određivanje krvne grupe i vrste tkiva


Član 41.
(Terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagensi za određivanje krvne grupe i vrste tkiva)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se terapeutske supstance ljudskog porijekla, reagensi za određivanje krvne grupe i reagensi za određivanje vrste tkiva, namijenjeni za upotrebu isključivo u nekomercijalne medicinske ili naučne svrhe (član 207. tačka a) alineja 19) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka:

a) "terapeutske supstance ljudskog porijekla" znače ljudsku krv i njene derivate (cijela ljudska krv, suha ljudska plazma, ljudski albumin i stabilne otopine proteina ljudske plazme, ljudski imunoglobulin i ljudski fibrinogen),

b) "reagensi za određivanje krvnih grupa" znače sve reagense, bili oni ljudskog, životinjskog, biljnog ili drugog porijekla, koji služe za određivanje krvnih grupa i za otkrivanje nepodudarnosti krvi,

c) "reagensi za određivanje vrste tkiva" znače sve reagense, bili oni ljudskog, životinjskog, biljnog ili drugog porijekla, koji se koriste za određivanje vrste ljudskog tkiva.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ograničava se na robu:

a) namijenjenu ustanovi ili laboratoriji koja je od ministarstva entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast zdravstva dobila potvrdu koja sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina,

b) koju prati potvrda o usklađenosti koju je izdao nadležni organ u državi izvoza, te

c) da se roba isporučuje u posudama koje nose posebnu etiketu za njihovo prepoznavanje.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se i na posebnu ambalažu neophodnu za prijevoz terapeutskih supstanci ili reagensa za određivanje krvne grupe ili vrste tkiva, kao i na sve rastvore i pribor potreban za njihovu upotrebu, ako se nalaze u pošiljci.

Član 42.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 41. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. Uz zahtjev podnosi:

a) izjavu da predmetne terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagense za određivanje krvne grupe i vrste tkiva uvozi isključivo u nekomercijalne medicinske ili naučne svrhe,

b) potvrdu iz člana 41. stav (3) tačka a) ove odluke, ne stariju od šest mjeseci,

c) potvrdu o usklađenosti izdatu od nadležnog organa u državi izvoza.

(2) Odluka po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz stava (1) ovog člana donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

Odjeljak U. Instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnosticiranje ili liječenje


Član 43.
(Instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnosticiranje ili liječenje)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnosticiranje ili liječenje koje dobrotvorne ili neprofitne organizacije ili fizička lica doniraju zdravstvenim ustanovama, bolničkim odjeljenjima ili ustanovama za medicinsko istraživanje ili koje su te zdravstvene ustanove, bolnice ili ustanove za medicinsko istraživanje kupile sredstvima koje je u cjelini obezbijedila dobrotvorna ili humanitarna organizacija ili uz pomoć dobrovoljnih priloga, kao i na njihove rezervne dijelove i komponente ili pribor i alate koji se koriste za njihovo održavanje, provjeru, kalibraciju ili popravku (član 207. tačka a) alineja 20) Zakona).

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se pod uvjetom da je utvrđeno da:

a) donacija odnosnih instrumenata ili uređaja ne skriva nikakvu komercijalnu namjeru donatora, i

b) donator nije ni na koji način povezan sa proizvođačem instrumenata ili uređaja za koje se traži oslobađanje.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, pod istim uvjetima, primjenjuje se i na:

a) rezervne dijelove, komponente ili pribor (dodatke) koji su posebno primjereni za instrumente i uređaje iz stava (1) ovog člana, pod uvjetom da se ti rezervni dijelovi, komponente ili pribor uvoze u isto vrijeme kada i ti instrumenti i uređaji ili, ako se uvoze naknadno, da se može utvrditi da su namijenjeni za instrumente ili uređaje koji su prethodno već uvezeni uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina,

b) alate koji se koriste za održavanje, provjeru, kalibraciju ili popravku instrumenata ili uređaja, pod uvjetom da se ti alati uvoze u isto vrijeme kada i ti instrumenti i aparati ili, ako se uvoze naknadno, da se može utvrditi da su namijenjeni za instrumente ili uređaje koji su prethodno već uvezeni uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

(4) U svrhu primjene ovog člana, u pogledu pozajmljivanja, iznajmljivanja ili ustupanja robe oslobođene od plaćanja uvoznih dažbina po ovom članu, korisnika oslobađanja i zabrane otuđenja, član 37. i član 38. st. (6) i (7) ove odluke primjenjuju se na odgovarajući način.

Član 44.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 43. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema sjedištu korisnika oslobađanja. Zahtjev sadrži sljedeće podatke:

a) precizan trgovački opis instrumenta ili uređaja od strane proizvođača i njegovu osmocifrenu tarifnu oznaku Carinske tarife,

b) naziv i adresu proizvođača i, ako je moguće, dobavljača,

c) državu porijekla instrumenta ili uređaja,

d) mjesto upotrebe instrumenta ili uređaja,

e) upotrebu za koju je instrument ili uređaj namijenjen,

f) ime ili naziv i adresu stranog donatora,

g) tač. a) do f) ovog stava primjenjuje se na odgovarajući način i na robu iz člana 43. stav (3) ove odluke.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, korisnik oslobađanja podnosi:

a) izjavu:

1) da će uvezenu robu koristiti isključivo za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnostikovanje ili liječenje i

2) da donacija nema nikakvu komercijalnu namjeru donatora i da donator nije ni na koji način povezan sa proizvođačem predmetne donirane opreme,

b) akt o donaciji predmetne robe ili dokaz da je roba kupljena od doniranih novčanih sredstava,

c) potvrdu ministarstva entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast zdravstva koja sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina, ne stariju od šest mjeseci,

d) u slučaju kada se roba iz člana 43. stav (3) ove odluke uvozi naknadno, podnosi i kopiju carinske deklaracije po kojoj je roba iz člana 43. stav (1) ove odluke puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

(3) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak V. Referentne supstance za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda


Član 45.
(Referentne supstance za kontrolu kvaliteta medicinskih proizvoda)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se uzorci referentnih supstanci koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija za kontrolu kvaliteta materijala koji se koriste u proizvodnji medicinskih proizvoda (član 207. tačka a) alineja 21) Zakona).

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se pod uvjetom da ih uvozi lice kojem je organ nadležan za nadzor i kontrolu proizvodnje medicinskih proizvoda, uz prethodnu provjeru ispunjenosti uvjeta iz stava (1) ovog člana, izdao potvrdu koja sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina.

Član 46.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 45. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. Uz zahtjev podnosi:

a) izjavu da će uvezenu robu koristiti isključivo za kontrolu kvaliteta materijala koji se koriste u proizvodnji medicinskih proizvoda,

b) potvrdu iz člana 45. stav (2) ove odluke, ne stariju od šest mjeseci.

(2) Odluka po zahtjevu iz stava (1) ovog člana donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

Odjeljak Z. Farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima


Član 47.
(Farmaceutski proizvodi koji se koriste na međunarodnim sportskim događajima)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se farmaceutski proizvodi za ljudsku ili veterinarsku medicinsku upotrebu za ljude ili životinje koji dolaze iz drugih država radi učešća na međunarodnim sportskim događajima organiziranim u carinskom području Bosne i Hercegovine (član 207. tačka a) alineja 22) Zakona).

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se za količine potrebne za zadovoljavanje njihovih potreba na međunarodnim sportskim događajima tokom njihovog boravka u carinskom području Bosne i Hercegovine.

Član 48.
(Zahtjev i odluka)

(1) U svrhu oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 47. ove odluke, ulaznom carinskom uredu podnosi se:

a) potvrda organizatora međunarodnog sportskog događaja u Bosni i Hercegovini koji je u pitanju, koja sadrži naziv, mjesto i vrijeme trajanja tog događaja i popis učesnika,

b) izjava sportiste ili vlasnika životinje da je potrebna upotreba predmetnih farmaceutskih proizvoda za zadovoljavanje njihovih potreba za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini, sa podacima o vrsti i količini tih proizvoda.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina donosi se u obliku zabilješke na izjavi iz stava (1) tačka b) ovog člana.

Odjeljak AA. Roba za humanitarne organizacije


Član 49.
(Roba za humanitarne organizacije)

(1) U mjeri u kojoj ne dovodi do zloupotrebe ili većih poremećaja u konkurenciji, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se sljedeće:

a) roba koja zadovoljava osnovne potrebe ljudi (hrana, lijekovi, odjeća, obuća, sredstva higijene i posteljina) koju uvoze registrirane humanitarne organizacije radi besplatne podjele u humanitarne svrhe licima kojima je prijeko potrebna pomoć zbog stanja u kojem se nalaze, a koju bez ikakve komercijalne namjere besplatno šalju lica ili organizacije registrirane izvan Bosne i Hercegovine,

b) oprema i uredski materijal koje lica ili organizacije registrirane izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine, bez ikakve komercijalne namjere pošiljaoca, besplatno šalju registriranim humanitarnim organizacijama isključivo za obavljanje njihove djelatnosti (član 207. tačka a) alineja 23) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka:

a) "humanitarnom organizacijom" smatra se organizacija registrirana kod nadležnog organa u Bosni i Hercegovini za obavljanje humanitarne djelatnosti. Humanitarnom organizacijom, bez upisa u registar humanitarnih organizacija, u slučaju kada pruža humanitarnu pomoć, smatra se i vjerska zajednica koja ima organizirano pružanje humanitarne pomoći,

b) "oprema" znači vozila hitne pomoći i specijalna vozila za prijevoz invalidnih lica, informatička oprema neophodna za rad humanitarne organizacije, šatori, montažne kuće, pokrivači, nosila, pokretne kuhinje sa priborom i slično, koja ne može biti podijeljena bespovratno, nego mora ostati u vlasništvu humanitarne organizacije.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za:

a) alkoholne proizvode,

b) duhan i duhanske proizvode,

c) kahvu i čaj,

d) motorna vozila, osim vozila hitne pomoći i specijalnih vozila za prijevoz invalidnih lica.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se samo humanitarnoj organizaciji koja ima uspostavljene knjigovodstvene procedure koje nadležnim organima omogućavaju nadzor njihovog poslovanja i koje nude sve garancije koje se smatraju neophodnim.

Član 50.
(Zabrana otuđenja)

(1) Humanitarna organizacija kojoj je odobreno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa članom 49. ove odluke ne može robu prodati ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u svrhe koje su različite od onih za koje je odobreno oslobađanje ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa.

(2) Ako se roba iz člana 49. stav (1) ove odluke pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa humanitarnoj organizaciji koja ima isto pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema članu 49. ove odluke oslobađanje se i dalje odobrava pod uvjetom da ta humanitarna organizacija predmetnu robu koristi u svrhu koja joj daje pravo na to oslobađanje.

(3) Osim u slučaju iz stava (2) ovog člana, roba iz člana 49. stav (1) ove odluke puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina a sa kojom se postupa suprotno stavu (1) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(4) Humanitarna organizacija koja prestane ispunjavati uvjete koji su joj dali pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ili koja robu puštenu u slobodan promet bez plaćanja uvoznih dažbina namjerava koristiti u svrhe koje nisu predviđene ovim članom o tome obavještava nadležni carinski organ.

(5) Roba koja ostaje u posjedu humanitarne organizacije koja prestane ispunjavati uvjete koji su joj dali pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan kada su se ti uvjeti prestali ispunjavati, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(6) Roba koju humanitarna organizacija koja je korisnik oslobađanja koristi u svrhe koje nisu predviđene ovim članom podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan kada se počela upotrebljavati u druge svrhe, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 51.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 49. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe.

(2) Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 49. stav (1) tačka a) ove odluke, korisnik oslobađanja podnosi:

a) dokaz da je registriran kao humanitarna organizacija, a za vjersku zajednicu dokaz da ima organizirano pružanje humanitarne pomoći,

b) dokaz da se roba šalje besplatno, sa specifikacijom robe,

c) izjavu:

1) da ima uspostavljenu knjigovodstvenu evidenciju o krajnjim korisnicima robe i načinu pružanja humanitarne pomoći, koja omogućava efikasno provođenje carinskog nadzora nad upotrebom predmetne robe u skladu sa ovim članom i

2) da je roba koju uvozi, suglasno pravilima humanitarne organizacije, namijenjena isključivo za besplatnu podjelu licima iz člana 49. stav (1) tačka a) ove odluke.

(3) Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za opremu i uredski materijal iz člana 49. stav (1) tačka b) ove odluke, korisnik oslobađanja podnosi:

a) dokaz iz stava (2) tačka a) ovog člana,

b) dokaz da se oprema i uredski materijal šalju besplatno, sa specifikacijom te robe,

c) izjavu:

1) da ima uspostavljenu knjigovodstvenu evidenciju koja omogućava efikasno provođenje carinskog nadzora nad upotrebom predmetne robe uvezene uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa ovim članom,

2) da će opremu i uredski materijal koristiti isključivo za obavljanje registrirane humanitarne djelatnosti.

(4) Odluka po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 49. stav (1) tačka a) ove odluke donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

(5) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 49. stav (1) tačka b) ove odluke, kao i u slučaju kada je istom carinskom deklaracijom prijavljena roba iz člana 49. stav (1) tačka a) i tačka b) ove odluke, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

(6) U slučaju iz člana 50. stav (2) ove odluke, humanitarna organizacija kojoj se roba iz člana 49. stav (1) ove odluke pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa dužna je, carinskom organu koji je donio prvobitnu odluku o oslobađanju, podnijeti zahtjev za odobravanje oslobađanja, odnosno prijenosa prava i obaveza u vezi tog oslobađanja sa prvobitnog korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) dokaz iz stava (2) tačka a) ovog člana,

b) izjavu prvobitnog korisnika oslobađanja da predmetnu robu besplatno pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa, koja sadrži i popis te robe,

c) kopiju prvobitne odluke o oslobađanju na predmetnu robu,

d) izjavu iz stava (2) tačka c) i/ili stava (3) tačka c) ovog člana, ovisno od situacije.

(7) Odluku po zahtjevu iz stava (6) ovog člana, u upravnom postupku, donosi carinski organ koji je donio prvobitnu odluku o oslobađanju.

Odjeljak AB. Roba za potrebe slijepih lica


Član 52.
(Roba za potrebe slijepih lica)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba koja je posebno izrađena za obrazovanje, naučni ili kulturni razvoj slijepih lica, a koju uvoze slijepa lica za ličnu upotrebu, ili ustanove ili organizacije ili udruženje slijepih lica koji se bave obrazovanjem slijepih lica ili pružanjem pomoći slijepim licima, a koja je navedena u Prilogu 4. koji čini sastavni dio ove odluke (član 207. tačka a) alineja 24) Zakona).

(2) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba koja je posebno izrađena za obrazovanje, naučni ili kulturni razvoj slijepih lica, a koja je navedena u Prilogu 5. koji čini sastavni dio ove odluke (član 207. tačka a) alineja 24) Zakona), pod uvjetom da je uvozi:

a) slijepo lice za ličnu upotrebu, ili

b) ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica, koji se bave obrazovanjem slijepih lica ili pružanjem pomoći slijepim licima, a koji su od organa entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast rada i socijalne zaštite dobili potvrdu koja sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz stava (2) ovog člana primjenjuje se i na rezervne dijelove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za navedenu robu, te na alate koji će se koristiti za održavanje, kalibraciju ili popravku te robe, pod uvjetom da se ti rezervni dijelovi, komponente, dodaci ili alati uvoze u isto vrijeme kada i ta roba ili, ako se uvoze naknadno, da se može utvrditi da su namijenjeni za robu koja je prethodno već uvezena uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ili da bi roba imala pravo na oslobađanje u trenutku kada se to oslobađanje traži za predmetne rezervne dijelove, komponente ili dodatke i alate.

(4) U svrhu iz stava (3) ovog člana, "dodaci" znače predmete koji su posebno napravljeni za upotrebu zajedno sa određenim proizvodom u svrhu poboljšanja njegove efikasnosti ili mogućnosti primjene.

(5) St. (3) i (4) ovog člana, član 53. i član 54. st. (1), (2), (6) i (7) ove odluke ne primjenjuju se na robu iz stava (1) ovog člana.

Član 53.
(Zabrana otuđenja)

(1) Roba koju je uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa članom 52. ove odluke uvezlo slijepo lice, ne može se prodati ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe od onih koje su navedene u tim odredbama ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa, do isteka roka od 12 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet.

(2) Ako se roba koju je uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina uvezlo slijepo lice, u roku iz stava (1) ovog člana pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa slijepom licu, ustanovi, organizaciji ili udruženju slijepih lica koji imaju pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema članu 52. ove odluke, oslobađanje se i dalje odobrava pod uvjetom da to lice, ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica, od dana prijema, predmetnu robu koristi u svrhu koja joj daje pravo na to oslobađanje.

(3) Osim u slučaju iz stava (2) ovog člana, roba koju je uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina uvezlo slijepo lice a sa kojom se postupa suprotno stavu (1) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(4) Robu koju je uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina uvezla ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica, ta ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica može pozajmiti, iznajmiti ili ustupiti, uz plaćanje ili besplatno, na neprofitnoj osnovi slijepim licima sa kojima se bave, bez plaćanja uvoznih dažbina. Zajam, iznajmljivanje ili ustupanje ne može se izvršiti pod uvjetima koji su drugačiji od navedenih, osim ako je o tome prethodno obaviješten nadležni carinski organ.

(5) Ako se roba koju je uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa članom 52. ove odluke uvezla ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica, prije isteka roka iz stava (6) ovog člana, pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa slijepom licu, ustanovi, organizaciji ili udruženju slijepih lica koji imaju pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema članu 52. ove odluke, oslobađanje se i dalje odobrava pod uvjetom da to lice, ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica, od dana prijema, predmetnu robu koristi u svrhu koja joj daje pravo na to oslobađanje.

(6) Osim u slučaju iz st. (4) i (5) ovog člana, roba koju je uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina uvezla ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica ne može se prodati ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugome na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 36 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet. Ta roba sa kojom se postupa suprotno navedenom podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(7) Ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica koji, prije isteka roka iz stava (6) ovog člana, prestaju ispunjavati uvjete koji su im dali pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ili koji robu uvezenu uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina namjeravaju koristiti u svrhe koje nisu predviđene ovim članom, o tome obavještavaju nadležni carinski organ.

(8) Roba koja ostaje u posjedu ustanove, organizacije ili udruženja slijepih lica koji, prije isteka roka iz stava (6) ovog člana, prestaju ispunjavati uvjete koji su im dali pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan kada su se ti uvjeti prestali ispunjavati, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(9) Roba koju ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica koji, prije isteka roka iz stava (6) ovog člana, koriste u svrhe koje nisu predviđene ovim članom podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan kada se počela upotrebljavati u druge svrhe, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(10) U slučaju iz stava (5) ovog člana, ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica kojima se pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa predmet koji će koristiti slijepa lica, od dana prijema predmeta, moraju ispunjavati obaveze iz člana 54. stav (1) tačka b) alineja 3) i stav (2) ove odluke.

Član 54.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 52. st. (2) i (3) ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) ako je korisnik oslobađanja slijepo lice: dokaz nadležne zdravstvene ustanove da se radi o slijepom licu,

b) ako je korisnik oslobađanja ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica koji se bave obrazovanjem ili pružanjem pomoći slijepim licima:

1) dokaz o registraciji,

2) potvrdu iz člana 52. stav (2) tačka b) ove odluke, ne stariju od šest mjeseci i

3) izjavu sačinjenu u skladu sa stavom (2) ovog člana,

c) u slučaju kada se roba iz člana 52. stav (3) ove odluke uvozi naknadno, podnosi i kopiju carinske deklaracije po kojoj je roba iz člana 52. stav (2) ove odluke puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

(2) Izjava korisnika oslobađanja iz stava (1) tačka b) alineja 3) ovog člana mora sadržavati sljedeće:

a) da će predmetnu robu otpremiti direktno na mjesto odredišta,

b) da će predmetnu robu evidentirati u svoje knjigovodstvo,

c) da će predmetnu robu isključivo koristiti za upotrebu, odnosno za obrazovanje i pružanje pomoći slijepim licima,

d) da je upoznat sa obavezama koje proizilaze iz predmetnog oslobađanja i da će iste ispunjavati,

e) da će omogućiti svaku vrstu kontrole koju nadležni organ smatra potrebnom u svrhu provjere ispunjavanja uvjeta za predmetno oslobađanje i upotrebe robe u svrhe za koje je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina.

(3) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 52. stav (1) ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje po navedenoj odredbi uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. Ovisno ko je korisnik oslobađanja, uz zahtjev podnosi:

a) ako je korisnik oslobađanja slijepo lice: dokaz nadležne zdravstvene ustanove da se radi o slijepom licu,

b) ako je korisnik oslobađanja ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica koji se bave obrazovanjem ili pružanjem pomoći slijepim licima: dokaz o registraciji.

(4) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 52. st. (1), (2) i (3) ove odluke po zahtjevu slijepog lica za ličnu upotrebu donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

(5) Odluku o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 52. st. (2) i (3) ove odluke po zahtjevu ustanove ili organizacije ili udruženja slijepih lica koji se bave obrazovanjem slijepih lica ili pružanjem pomoći slijepim licima, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana; a za robu iz člana 52. stav (1) ove odluke uvozni carinski ured nadležan prema mjestu predočenja robe u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

(6) U slučaju iz člana 53. st. (2), (4) i (5) ove odluke, slijepo lice, ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica kojima se, prije isteka roka zabrane otuđenja od 12 mjeseci odnosno 36 mjeseci, roba pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa dužni su, carinskom organu koji je donio prvobitnu odluku o oslobađanju, podnijeti zahtjev za odobravanje oslobađanja, odnosno prijenosa prava i obaveza u vezi tog oslobađanja sa prvobitnog korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) ako je korisnik oslobađanja slijepo lice:

1) dokaz nadležne zdravstvene ustanove da se radi o slijepom licu,

2) izjavu prvobitnog korisnika oslobađanja da predmetnu robu pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa, koja sadrži i popis te robe,

3) kopiju prvobitne odluke o oslobađanju na predmetnu robu,

b) ako je korisnik oslobađanja ustanova, organizacija ili udruženje slijepih lica koji se bave obrazovanjem ili pružanjem pomoći slijepim licima:

1) dokumenta iz stava (1) tačka b) ovog člana,

2) izjavu prvobitnog korisnika oslobađanja da predmetnu robu pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa, koja sadrži i popis te robe,

3) kopiju prvobitne odluke o oslobađanju na predmetnu robu.

(7) Odluku po zahtjevu iz stava (6) ovog člana, u upravnom postupku, donosi carinski organ koji je donio prvobitnu odluku o oslobađanju.

Odjeljak AC. Roba za potrebe drugih hendikepiranih lica


Član 55.
(Roba za potrebe drugih hendikepiranih lica)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba koja je posebno izrađena i prilagođena za obrazovanje, naučni ili kulturni razvoj fizički i mentalno hendikepiranih lica, koju uvozi hendikepirano lice za ličnu upotrebu, ili ustanove, organizacije ili udruženja koji se bave obrazovanjem hendikepiranih lica ili pružanjem pomoći hendikepiranim licima (član 207. tačka a) alineja 25) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog člana, "roba posebno izrađena i prilagođena" su predmeti koji omogućavaju hendikepiranim licima kompenzaciju njihovih fizičkih ili mentalnih nedostataka, ili im omogućavaju ponovno uspostavljanje njihovih društvenih aktivnosti (predmeti posebno prilagođeni za zabavu i igru hendikepiranih lica), a istovremeno, zahvaljujući svojoj konstrukciji i naknadnoj adaptaciji, posjeduju tehničke karakteristike koje ih čine upotrebljivim isključivo za hendikepirana lica.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina primjenjuje se i na rezervne dijelove, komponente ili dodatke posebno napravljene za navedenu robu, te na alate koji će se koristiti za održavanje, kalibraciju ili popravku te robe, pod uvjetom da se ti rezervni dijelovi, komponente, dodaci ili alati uvoze u isto vrijeme kada i ta roba ili, ako se uvoze naknadno, da se može utvrditi da su namijenjeni za robu koja je prethodno već uvezena uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ili da bi roba imala pravo na oslobađanje u trenutku kada se to oslobađanje traži za odnosne rezervne dijelove, komponente ili dodatke i alat.

(4) U svrhu primjene stava (3) ovog člana, "dodaci" znače predmete koji su posebno osmišljeni za upotrebu zajedno sa određenim proizvodom u svrhu poboljšanja njegove efikasnosti ili mogućnosti primjene.

(5) Roba iz st. (1) i (3) ovog člana oslobođena je od plaćanja uvoznih dažbina pod uvjetom da se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, osim kada istu uvozi hendikepirano lice za ličnu upotrebu.

(6) U svrhu primjene ovog člana, u pogledu pozajmljivanja, iznajmljivanja ili ustupanja robe oslobođene od plaćanja uvoznih dažbina po ovom članu, korisnika oslobađanja i zabrane otuđenja, član 53. i član 54. st. (6) i (7) ove odluke primjenjuju se na odgovarajući način.

Član 56.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 55. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) ako je korisnik oslobađanja hendikepirano lice: dokaz nadležne zdravstvene ustanove da se radi o hendikepiranom licu,

b) ako je korisnik oslobađanja ustanova, organizacija ili udruženje koji se bave obrazovanjem hendikepiranih lica ili pružanjem pomoći hendikepiranim licima:

1) dokaz o registraciji,

2) potvrdu od organa entiteta ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnog za oblast rada i socijalne zaštite, koja sadrži: podatke o statusu primaoca, o namjeni, vrsti i količini robe i suglasnost za uvoz te robe bez plaćanja uvoznih dažbina, ne stariju od šest mjeseci,

3) potvrdu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se predmetna roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini,

4) izjavu sačinjenu u skladu sa stavom (2) ovog člana,

c) u slučaju kada se roba iz člana 55. stav (3) ove odluke uvozi naknadno, podnosi i kopiju carinske deklaracije po kojoj je roba iz člana 55. stav (1) ove odluke puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

(2) Kada se zahtjev iz stava (1) ovog člana odnosi na robu iz člana 55. stav (1) ove odluke isti sadrži i sljedeće informacije:

a) ako zahtjev podnosi ustanova, organizacija ili udruženje koji se bave obrazovanjem hendikepiranih lica ili pružanjem pomoći hendikepiranim licima:

1) precizan trgovački opis proizvoda od strane proizvođača, objektivne tehničke karakteristike proizvoda na osnovu kojih se može identifikovati da je isti posebno namijenjen za obrazovanje, naučni ili kulturni razvoj hendikepiranog lica, te njegovu osmocifrenu tarifnu oznaku Carinske tarife,

2) naziv i adresu proizvođača i, ako je moguće, dobavljača,

3) državu porijekla proizvoda,

4) mjesto upotrebe proizvoda,

5) preciznu upotrebu za koju je proizvod namijenjen,

6) vrijednost proizvoda,

7) količinu predmetnog proizvoda, te

8) mora biti priložena dokumentacija koja sadrži sve relevantne podatke o karakteristikama i tehničkim specifikacijama proizvoda,

b) ako zahtjev podnosi hendikepirano lice:

1) precizan trgovački opis proizvoda od strane proizvođača, objektivne tehničke karakteristike proizvoda na osnovu kojih se može identifikovati da je isti posebno namijenjen za obrazovanje, naučni ili kulturni razvoj hendikepiranog lica,

2) naziv i adresu proizvođača i, ako je moguće, dobavljača,

3) državu porijekla proizvoda,

4) vrijednost i količinu proizvoda koji je u pitanju.

(3) Izjava korisnika oslobađanja iz stava (1) tačka b) alineja 4) ovog člana mora sadržavati sljedeće:

a) da će uvezenu robu otpremiti direktno na mjesto odredišta,

b) da će uvezenu robu evidentirati u svoje knjigovodstvo,

c) da će predmetnu robu isključivo koristiti za upotrebu, odnosno za obrazovanje i pružanje pomoći hendikepiranim licima,

d) da je upoznat sa obavezama koje proizilaze iz predmetnog oslobađanja i da će iste ispunjavati,

e) da će omogućiti svaku vrstu kontrole koju nadležni organ smatra potrebnom u svrhu provjere ispunjavanja uvjeta za predmetno oslobađanje i upotrebe robe u svrhe za koje je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina.

(4) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina po zahtjevu hendikepiranog lica za ličnu upotrebu donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

(5) Odluku po zahtjevu za oslobađanje ustanove ili organizacije ili udruženja koji se bave obrazovanjem hendikepiranih lica ili pružanjem pomoći hendikepiranim licima, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak AD. Roba za žrtve nesreće


Član 57.
(Roba za žrtve nesreće)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba za žrtve nesreće (član 207. tačka a) alineja 26) Zakona).

(2) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba koju uvozi organ uprave i registrirana humanitarna organizacija (u daljnjem tekstu: korisnik oslobađanja) a koja je namijenjena:

a) za besplatnu podjelu žrtvama elementarnih nepogoda koje su pogodile teritoriju Bosne i Hercegovine,

b) za besplatnu upotrebu od strane žrtava tih nepogoda, dok pri tome ostaje u vlasništvu organa uprave ili humanitarne organizacije.

(3) Roba koju za puštanje u slobodan promet uvozi agencija iz druge države koja pruža pomoć u slučaju elementarne nepogode radi zadovoljavanja svojih operativnih potreba tokom perioda pružanja navedene pomoći također ima pravo na oslobađanje iz stava (2) ovog člana pod istim uvjetima.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za materijale i opremu namijenjenu za obnovu područja pogođenih elementarnom nepogodom, kao ni za obnovu individualnih i poslovnih stambenih prostora i objekata žrtava elementarnih nepogoda.

(5) U svrhu primjene ovog člana, "humanitarnom organizacijom" smatra se organizacija registrirana kod nadležnog organa u Bosni i Hercegovini za obavljanje humanitarne djelatnosti. Humanitarnom organizacijom, bez upisa u registar humanitarnih organizacija, u slučaju kada pruža humanitarnu pomoć, smatra se i vjerska zajednica koja ima organizirano pružanje humanitarne pomoći.

(6) Oslobađanje se odobrava organu uprave ili humanitarnoj organizaciji koja ima uspostavljene knjigovodstvene procedure koje nadležnim organima omogućavaju nadzor njihovog poslovanja i koje nude sve garancije koje se smatraju neophodnim.

Član 58.
(Zabrana otuđenja)

(1) Korisnik oslobađanja robu iz člana 57. stav (2) ove odluke puštenu u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne smije prodati ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa.

(2) Ako se roba iz člana 57. stav (2) ove odluke pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa drugom korisniku oslobađanja koji i sam ima pravo na oslobađanje prema ovom članu oslobađanje se i dalje odobrava pod uvjetom da novi korisnik oslobađanja predmetnu robu koristi u svrhu koja mu daje pravo na to oslobađanje.

(3) Roba iz člana 57. stav (2) tačka b) ove odluke, nakon što je prestanu koristiti žrtve elementarne nepogode, ne smije se prodati ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa.

(4) Ako se roba iz člana 57. stav (2) tačka b) ove odluke pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa drugom korisniku oslobađanja koji i sam ima pravo na oslobađanje prema ovom članu ili, prema potrebi, humanitarnoj organizaciji koja ima pravo na oslobađanje prema članu 49. stav (1) tačka a) ove odluke oslobađanje se i dalje odobrava pod uvjetom da novi korisnik oslobađanja predmetnu robu koristi u svrhu koja mu daje pravo na to oslobađanje.

(5) Osim u slučaju iz st. (2) i (4) ovog člana, roba sa kojom se postupa suprotno st. (1) i (3) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(6) Korisnik oslobađanja koji prestane ispunjavati uvjete koji su mu dali pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ili koji robu uvezenu uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina namjerava koristiti u svrhe koje nisu predviđene ovim članom o tome obavještava nadležni carinski organ.

(7) U slučaju robe koja ostaje u posjedu korisnika oslobađanja koji prestane ispunjavati uvjete koji su mu dali pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, kada se ta roba prenese na drugog korisnika oslobađanja koji i sam ima pravo na oslobađanje prema ovom članu ili, prema potrebi, na humanitarnu organizaciju koja ima pravo na oslobađanje prema članu 49. stav (1) tačka a) ove odluke, oslobađanje se i dalje odobrava pod uvjetom da predmetnu robu koristi u svrhu koja mu daje pravo na to oslobađanje. U ostalim slučajevima, roba podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan kada su se ti uvjeti prestali ispunjavati, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(8) Roba koju korisnik oslobađanja koristi u svrhe koje nisu predviđene ovim članom podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan kada se počela koristiti u druge svrhe, a na osnovu vrste robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 59.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 57. stav (2) ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu prema mjestu predočenja robe. Uz zahtjev podnosi:

a) popis robe koju uvozi,

b) izjavu:

1) da ima organiziranu knjigovodstvenu evidenciju o načinu pružanja humanitarne pomoći, koja omogućava efikasno provođenje carinskog nadzora nad upotrebom predmetne robe u skladu sa ovim članom,

2) da je roba koja se uvozi namijenjena za besplatnu podjelu ili besplatnu upotrebu od strane žrtava elementarnih nepogoda,

c) dokaz o statusu humanitarne organizacije, kada je ona korisnik oslobađanja.

(2) Za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 57. stav (3) ove odluke, agencija iz druge države koja pruža pomoć u slučaju elementarne nepogode podnosi ulaznom carinskom uredu popis robe koju uvozi, a koji sadrži i njenu izjavu da predmetnu robu uvozi radi zadovoljavanja svojih operativnih potreba tokom perioda pružanja pomoći u slučaju elementarne nepogode koja je u pitanju. Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina donosi se u obliku zabilješke na popisu robe.

(3) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 57. stav (2) ove odluke, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

(4) U slučaju iz člana 58. st. (2) i (4) ove odluke, drugi korisnik oslobađanja kojem se roba iz člana 57. stav (2) ove odluke pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa, dužan je, carinskom organu koji je donio prvobitnu odluku o oslobađanju, podnijeti zahtjev za odobravanje oslobađanja, odnosno prijenosa prava i obaveza u vezi tog oslobađanja sa prvobitnog korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) izjavu prvobitnog korisnika oslobađanja da predmetnu robu besplatno pozajmljuje, iznajmljuje ili ustupa, koja sadrži i popis te robe,

b) kopiju prvobitne odluke o oslobađanju na predmetnu robu,

c) izjavu iz stava (1) tačka b) ovog člana,

d) dokaz iz stava (1) tačka c) ovog člana, kada je drugi korisnik oslobađanja humanitarna organizacija.

(5) Odluku po zahtjevu iz stava (4) ovog člana, u upravnom postupku, donosi carinski organ koji je donio prvobitnu odluku o oslobađanju.

Odjeljak AE. Putnički automobil koji uvozi invalidno lice


Član 60.
(Putnički automobil koji uvozi invalidno lice)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se putnički automobil, kojeg jednom u pet godina, u svrhu lične upotrebe, uvoze sljedeća invalidna lica:

a) ratni vojni invalid s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, kao i s utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% i više, ako je riječ o amputacijama i težim oštećenjima ekstremiteta koja uslovljavaju upotrebu vozila prilagođenih invalidnim licima,

b) ostala invalidna lica s tjelesnim oštećenjem od najmanje 80%, posebno organa za kretanje (donji ekstremiteti, karlica, kičma) ili organa vida, te invalidno lice kojem je utvrđen teži oblik retardiranosti ili paralize (član 207. tačka a) alineja 27) Zakona).

(2) Period od pet godina iz stava (1) ovog člana računa se do dana podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, neovisno da li je u tom periodu pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz putničkog automobila ostvareno u skladu sa odredbama ove odluke ili u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke.

(3) U svrhu primjene ovog člana, "putnički automobil prilagođen invalidnom licu" znači putnički automobil na kojem je, od strane proizvođača ili ovlaštenog servisera za vrstu predmetnog putničkog automobila, prije ulaska u carinsko područje Bosne i Hercegovine izvršeno prilagođavanje radi upotrebe od strane invalidnog lica korisnika oslobađanja. Putnički automobil serijske proizvodnje sa ugrađenim tehničkim unaprjeđenjima za upravljanje istim koja odgovaraju datoj seriji putničkog automobila, a na kojem nisu vršena bilo kakva posebna prilagođavanja za upotrebu od strane invalidnog lica korisnika oslobađanja, ne smatra se putničkim automobilom prilagođenim invalidnom licu korisniku oslobađanja.

(4) Invalidno lice može uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina uvesti putnički automobil vrijednosti do 30.000,00 konvertibilnih maraka.

(5) Putnički automobil pušten u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 36 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet.

(6) Putnički automobil pušten u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina sa kojim se postupa suprotno odredbi stava (5) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste predmetne robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

(7) U slučaju nasljeđivanja putničkog automobila oslobođenog od plaćanja uvoznih dažbina prije isteka roka zabrane otuđenja od 36 mjeseci nastaje obaveza plaćanja uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan pravosnažnosti odluke o nasljeđivanju, a na osnovu vrste predmetne robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 61.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za putnički automobil iz člana 60. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu prebivališta korisnika oslobađanja. Uz zahtjev podnosi:

a) ratni vojni invalid s najmanje 70% tjelesnog oštećenja:

1) ovjerenu kopiju rješenja nadležnog organa o utvrđenom stepenu tjelesnog oštećenja od najmanje 70% i

2) potvrdu nadležnog organa da se radi o ratnom vojnom invalidu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ne stariju od šest mjeseci,

b) ratni vojni invalid s utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% i više:

1) ovjerenu kopiju rješenja nadležnog organa o utvrđenom stepenu invalidnosti od 50% i više zbog amputacije i težeg oštećenja ekstremiteta,

2) potvrdu nadležnog organa da se radi o ratnom vojnom invalidu s utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% i više, ne stariju od šest mjeseci,

3) dokaz o prilagođenosti putničkog automobila u smislu člana 60. stav (3) ove odluke,

c) ostalo invalidno lice: dokaz o tjelesnom oštećenju od najmanje 80% organa za kretanje (donji ekstremiteti, karlica, kičma) ili organa vida, ili dokaz o utvrđenom težem obliku retardiranosti ili paralize, u zavisnosti koje ostalo invalidno lice je u pitanju.

(2) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak AF. Odlikovanja i priznanja


Član 62.
(Odlikovanja i priznanja)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se odlikovanja i priznanja dobivena u okviru međunarodnih događaja, koja po svojoj vrsti, pojedinačnoj vrijednosti i drugim obilježjima ne smiju biti takvi da ukazuju da se radi o uvozu iz komercijalnih razloga (član 207. tačka a) alineja 28) Zakona).

(2) Odlikovanjima i priznanjima, u svrhu primjene ovog člana, smatraju se:

a) odlikovanja koja vlada druge države dodijeli licu s uobičajenim prebivalištem u Bosni i Hercegovini,

b) pehari, medalje i slični predmeti simbolične prirode, koje je u drugoj državi dobilo lice s uobičajenim prebivalištem u Bosni i Hercegovini kao priznanje za njegove aktivnosti na području umjetnosti, nauke, sporta ili druge javne djelatnosti ili kao priznanje za zasluge za neki događaj i koje u carinsko područje Bosne i Hercegovine uvozi samo to lice,

c) pehari, medalje i slični predmeti prvenstveno simbolične prirode, koje besplatno daje tijelo ili lice iz druge države radi uručivanja u carinskom području Bosne i Hercegovine u iste svrhe kao i one navedene u tački b) ovog stava,

d) nagrade, trofeji i suveniri simbolične prirode, namijenjeni za besplatnu podjelu stranim licima na poslovnim konferencijama ili sličnim međunarodnim događajima; njihova priroda, jedinstvena vrijednost ili druge karakteristike ne smiju biti takvi da ukazuju da se uvoze iz komercijalnih razloga.

Član 63.
(Zahtjev i odluka)

(1) U svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 62. stav (2) tač. c) i d) ove odluke, ulaznom carinskom uredu, korisnik oslobađanja podnosi pisanu izjavu da su predmeti namijenjeni besplatnom uručivanju ili dodjeli u carinskom području Bosne i Hercegovine i povodom kojeg događaja, ovisno od situacije. Izjava sadrži i popis predmeta (vrsta i količina) koji se uvoze.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 62. stav (2) tač. c) i d) ove odluke donosi se u obliku zabilješke na izjavi iz stava (1) ovog člana.

(3) Za robu iz člana 62. stav (2) tač. a) i b) ove odluke, oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ulazni carinski ured odobrava usmeno.

Odjeljak AG. Pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa


Član 64.
(Pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se pokloni primljeni u okviru međunarodnih odnosa (član 207. tačka a) alineja 29) Zakona).

(2) Ne dovodeći u pitanje primjenu člana 34. ove odluke, gdje je primjenjiv, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba koju kao poklon u okviru međunarodnih odnosa:

a) uvozi lice pri povratku iz službene posjete drugoj državi i koju je tom prilikom dobilo kao poklon od tijela države domaćina,

b) uvozi lice koje dolazi u službenu posjetu u carinsko područje Bosne i Hercegovine radi poklona tijelima u Bosni i Hercegovini kojima dolazi u službenu posjetu.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za:

a) alkoholne proizvode,

b) duhan i duhanske proizvode.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se samo:

a) kada se takva roba poklanja povremeno,

b) kada takva roba po svojoj prirodi, vrijednosti i količini ne odražava komercijalni interes,

c) ako se ta roba ne koristi u komercijalne svrhe.

Član 65.
(Zahtjev i odluka)

(1) U svrhu ostvarivanja oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 64. stav (2) tačka a) ove odluke, korisnik oslobađanja ulaznom carinskom uredu podnosi pisanu izjavu u kojoj navodi da je robu dobio kao poklon u službenoj posjeti, državu posjete, tijelo države posjete, vrstu i količinu poklonjenih predmeta.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 64. stav (2) tačka a) ove odluke donosi se u obliku zabilješke na izjavi iz stava (1) ovog člana.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 64. stav (2) tačka b) ove odluke ulazni carinski ured odobrava usmeno.

Odjeljak AH. Roba namijenjena monarsima ili šefovima države


Član 66.
(Roba namijenjena monarsima ili šefovima države)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba namijenjena monarsima ili šefovima države (član 207. tačka a) alineja 30) Zakona).

(2) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se:

a) roba koju uvozi Protokol Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Diplomatski protokol Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Protokol predsjednika entiteta sa namjerom poklanjanja predsjednicima drugih država (uključujući i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija) ili državnim vladarima drugih država (carevima, kraljevima, monarsima i slično) koji im dolaze u službenu posjetu,

b) roba koju će državni vladari i šefovi drugih država, ili lica koja ih službeno predstavljaju koristiti ili trošiti tokom svoje službene posjete u carinskom području Bosne i Hercegovine.

(3) Stav (2) ovog člana primjenjuje se i na lica koja na međunarodnom nivou uživaju privilegije iste onima koje uživaju državni vladari ili šefovi država.

Član 67.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 66. stav (2) tačka a) ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. Uz zahtjev podnosi izjavu da je predmetna roba namijenjena za poklanjanje predsjednicima drugih država ili državnim vladarima drugih država koji im dolaze u službenu posjetu.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 66. stav (2) tačka a) ove odluke donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 66. stav (2) tačka b) ove odluke ulazni carinski ured odobrava usmeno.

Odjeljak AI. Roba uvezena u promotivne svrhe


Član 68.
(Roba uvezena u promotivne svrhe)

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba uvezena u promotivne svrhe: uzorci robe zanemarljive vrijednosti, štampani i reklamni materijal i proizvodi koji se koriste i konzumiraju na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju (član 207. tačka a) alineja 31) Zakona), u skladu sa čl. 69., 70. ili 71. ove odluke.

Član 69.
(Uzorci robe zanemarljive vrijednosti)

(1) Ne dovodeći u pitanje primjenu člana 71. stav (1) tačka a) ove odluke, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se uzorci robe bilo koje vrste koji su beznačajne vrijednosti i mogu se koristiti samo u svrhu olakšavanja naručivanja robe koju predstavljaju radi njenog uvoza u carinsko područje Bosne i Hercegovine.

(2) Uzorci, da bi imali pravo na oslobađanje, moraju se učiniti trajno neupotrebljivim za upotrebu trganjem, perforiranjem ili jasnim i neizbrisivim označavanjem, ili nekim drugim načinom, pod uvjetom da takve radnje ne unište njihovo svojstvo kao uzorka.

(3) U svrhu oslobađanja, "uzorak robe" znači bilo koji uzorak ili predmet koji predstavlja neku vrstu robe, čiji način prezentiranja i količina za robu iste vrste ili kvaliteta isključuje njenu upotrebu u bilo koje druge svrhe, osim traženja narudžbi.

Član 70.
(Štampani i reklamni materijal)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se štampani materijal kao što su katalozi, cjenovnici, uputstva za upotrebu ili brošure, pod uvjetom da se odnose na:

a) robu za prodaju ili iznajmljivanje, ili

b) usluge prijevoza, komercijalnog osiguranja ili bankarske usluge koje nudi lice koje se nalazi izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine.

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina iz stava (1) ovog člana odnosi se isključivo na štampani materijal koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) na štampanom materijalu mora biti jasno naznačeno ime firme koja proizvodi, prodaje ili iznajmljuje robu ili usluge na koje se odnose,

b) da u jednoj pošiljci nije više od jednog dokumenta ili jednog primjerka svakog dokumenta ako se pošiljka sastoji od više dokumenata, odnosno ako se pošiljka sastoji od više primjeraka istog dokumenta da ukupna težina pošiljke ne prelazi jedan kilogram,

c) da štampani materijal nije predmet zbirnih pošiljki od istog pošiljaoca istom primaocu.

(3) Predmeti za reklamne svrhe koje dobavljač besplatno šalje svojim kupcima oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina uz uvjet da:

a) nemaju nikakvu stvarnu (komercijalnu) vrijednost i

b) da se ne mogu koristiti ni u koju drugu svrhu, osim u reklamnu.

Član 71.
(Proizvodi koji se koriste ili konzumirajuna trgovačkom sajmu ili sličnom događaju)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se:

a) mali reprezentativni uzorci robe proizvedene izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine namijenjeni besplatnoj podjeli ili konzumiranju na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju,

b) roba uvezena isključivo radi njenog demonstriranja ili radi demonstriranja rada mašina ili aparata koji se prikazuju na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju,

c) razni materijali male vrijednosti kao boje, lakovi, tapete, dekorativni papir i drugi predmeti koje predstavnici drugih država koriste za postavljanje, opremanje i uređivanje privremenih izložbenih štandova, odnosno prostora na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju koji se nakon upotrebe uništavaju,

d) štampani materijal, katalozi, prospekti, cjenovnici, brošure, reklamni plakati, kalendari, ilustrirani ili ne, neuokvirene fotografije i drugi predmeti koji se dostavljaju besplatno i koriste se za besplatnu podjelu posjetiocima trgovačkog sajma ili sličnog događaja radi oglašavanja strane robe izložene na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju.

(2) U svrhu primjene stava (1) ovog člana, "trgovački sajam ili sličan događaj" znači:

a) izložbe, sajmove, priredbe i slične događaje povezane sa trgovinom, industrijom, poljoprivredom ili zanatstvom,

b) izložbe i događaji koji se prvenstveno održavaju u dobrotvorne svrhe,

c) izložbe i događaji koji se prvenstveno održavaju u naučne, tehničke, zanatske, umjetničke, obrazovne, kulturne, sportske ili vjerske svrhe ili memorijalne ili turističke aktivnosti ili u svrhu promoviranja međunarodnog razumijevanja,

d) sastanke predstavnika međunarodnih organizacija ili kolektivnih tijela,

e) službene ili komemoracijske ceremonije i okupljanja,

ali ne i izložbe organizirane u privatne svrhe u komercijalnim trgovinama ili prostorijama za prodaju strane robe.

(3) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema stavu (1) tačka a) ovog člana ograničeno je na uzorke koji:

a) se kao takvi uvoze besplatno iz druge države ili su dobiveni od robe uvezene na veliko iz te države na mjestu održavanja trgovačkog sajma ili sličnog događaja,

b) se dijele isključivo besplatno posjetiocima trgovačkog sajma ili sličnog događaja,

c) se mogu identifikovati kao reklamni uzorci male pojedinačne vrijednosti,

d) su, u slučaju namirnica i pića koji nisu pakovani na način naveden pod tačkom e) ovog stava, konzumirani na mjestu trgovačkog sajma ili sličnog događaja,

e) nisu pogodni za komercijalnu svrhu i da su, kada je to primjereno, pakovani u količinama koje su znatno manje od najmanjeg maloprodajnog pakovanja,

f) u njihovoj ukupnoj vrijednosti i količini, odgovaraju prirodi trgovačkog sajma ili sličnog događaja, broju posjetilaca i obimu učešća izlagača.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema stavu (1) tačka b) ovog člana ograničeno je na robu koja:

a) je konzumirana ili uništena na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju i

b) u svojoj ukupnoj vrijednosti i količini, odgovara prirodi trgovačkog sajma ili sličnog događaja, broju posjetilaca i obimu učešća izlagača.

(5) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema stavu (1) tačka d) ovog člana ograničeno je na štampani i reklamni materijal koji:

a) je namijenjen isključivo za besplatnu podjelu javnosti na mjestu gdje se održava trgovački sajam ili sličan događaj,

b) po svojoj ukupnoj vrijednosti i količini, odgovara prirodi trgovačkog sajma ili sličnog događaja, broju posjetilaca i obimu učešća izlagača.

(6) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema stavu (1) tač. a) i b) ovog člana ne odobrava se za:

a) alkoholne proizvode,

b) duhan i duhanske proizvode,

c) gorivo, bez obzira da li se radi o krutom, tekućem ili plinovitom gorivu.

Član 72.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja kada su u pitanju uzorci robe zanemarljive vrijednosti iz člana 69. ove odluke i štampani i reklamni materijal iz člana 70. ove odluke, a kada su u pitanju proizvodi koji se koriste i konzumiraju na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju iz člana 71. ove odluke prema mjestu održavanja trgovačkog sajma ili sličnog događaja. Uz zahtjev podnosi:

a) popis robe za koju traži oslobađanje,

b) izjavu (ili dokaz) da se štampani i reklamni materijal šalje besplatno i da će besplatno biti podijeljen u reklamne svrhe, odnosno da se besplatno šalju uzorci koji će biti upotrijebljeni isključivo u svrhu za koju se uvoze.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

Odjeljak AJ. Roba koja se uvozi za ispitivanje, analizu ili testiranje


Član 73.
(Roba koja se uvozi za ispitivanje, analizu ili testiranje)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba namijenjena ispitivanju, analizi ili testiranju, u svrhu utvrđivanja i provjere njenog sastava, svojstava, kvaliteta ili drugih tehničkih karakteristika, radi dobivanja podataka bitnih za industrijska ili komercijalna istraživanja (član 207. tačka a) alineja 32) Zakona).

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se samo za one količine robe koje nisu predmet prodaje i koje su isključivo neophodne za svrhe za koje se uvoze.

(3) Ne dovodeći u pitanje primjenu stava (5) ovog člana, oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se samo pod uvjetom da se navedena roba u potpunosti iskoristi ili uništi tokom ispitivanja, analize ili testiranja.

(4) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina nije moguće ako se radi o robi koja se koristi za ispitivanje, analize ili testiranja koji sami po sebi predstavljaju radnje za promociju prodaje.

(5) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina obuhvata robu koja nije u potpunosti iskorištena ili uništena tokom ispitivanja, analize ili testiranja, pod uvjetom da su preostali proizvodi:

a) u potpunosti uništeni pod carinskim nadzorom kako bi izgubili svaku upotrebnu vrijednost, ili

b) ako je to moguće prema važećim propisima, besplatno ustupljeni u korist države Bosne i Hercegovine i ukoliko to državi ne prouzrokuje troškove, ili

c) u primjereno opravdanim okolnostima, ponovno izvezeni iz carinskog područja Bosne i Hecegovine.

(6) U svrhe iz stava (5) ovog člana, "preostali proizvodi" znači proizvode koji su nastali kao rezultat ispitivanja, analize ili testiranja ili uvoznu robu koja nije iskorištena.

(7) Osim kada se primjenjuje stav (5) ovog člana, proizvodi preostali na kraju ispitivanja, analize ili testiranja iz stava (1) ovog člana, podliježu plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan završetka ispitivanja, analize ili testiranja, na osnovu vrste predmetne robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ. Međutim, korisnik oslobađanja može, uz pristanak i pod nadzorom nadležnog carinskog organa, na svoj trošak, pretvoriti preostale proizvode u otpatke ili ostatke, u kom slučaju su uvozne dažbine one koje su važeće za otpatke ili ostatke u trenutku pretvaranja.

(8) Odlukom kojom se odobrava oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina određuje se rok u kojem se mora obaviti ispitivanje, analiza ili testiranje i administrativne formalnosti koje je potrebno obaviti kako bi se osiguralo da se roba koristi za namijenjenu svrhu, kao i obaveza korisniku oslobađanja da prije isteka tog roka donosiocu odluke dostavi dokaz da je roba u potpunosti iskorištena ili uništena tokom ispitivanja, analize ili testiranja. Za vrijeme trajanja tog roka plaćanje carinskog duga za predmetnu robu obezbjeđuje se polaganjem osiguranja.

(9) Ako korisnik oslobađanja, do isteka roka iz stava (8) ovog člana, carinskom organu koji je donio odluku o oslobađanju ne dostavi dokaz da je roba u potpunosti iskorištena ili uništena tokom ispitivanja, analize ili testiranja ili da je sa istom postupljeno u skladu sa st. (5) ili (7) ovog člana, carinski organ naplaćuje uvozne dažbine na osnovu elemenata za obračun tih dažbina koji odgovaraju predmetnoj robi na dan prihvatanja carinske deklaracije iz člana 74. stav (1) ove odluke.

Član 74.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 73. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema sjedištu korisnika oslobađanja. Uz zahtjev, u kojem korisnik oslobađanja mora precizno navesti i svrhu uvoza predmetne robe, prilaže potvrdu ili drugi odgovarajući dokument izdat od strane organa ili ustanove koja će obaviti ispitivanje, analizu ili testiranje koja, između ostalog, sadrži: naziv i potrebnu količinu robe, svrhu ispitivanja, analize ili testiranja i rok za to potreban.

(2) Odluku po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, u upravnom postupku, donosi carinski organ kojem organizaciono pripada uvozni carinski ured iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak AK. Pošiljka poslana organu koji štiti autorska prava ili industrijska i komercijalna patentna prava


Član 75.
(Pošiljka poslana organu koji štiti autorska prava ili industrijska i komercijalna patentna prava)

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se uzorak robe koja predstavlja robnu marku (žig), patent, model (industrijski dizajn) i njihove prateće isprave, kao i obrasci koji se dostavljaju organu nadležnom za zaštitu prava intelektualne svojine (član 207. tačka a) alineja 33) Zakona).

Član 76.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 75. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. Uz zahtjev podnosi izjavu da mu se predmetna roba dostavlja u vezi sa provođenjem postupka za ostvarivanje prava po osnovu autorskog ili industrijskog vlasništva.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina po zahtjevu iz stava (1) ovog člana donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

Odjeljak AL. Turistička informativna literatura


Član 77.
(Turistička informativna literatura)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se turistička informativna literatura (član 207. tačka a) alineja 34) Zakona).

(2) Ne dovodeći u pitanje primjenu člana 36. ove odluke, od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se turistička informativna literatura i to:

a) dokumenti (prospekti, brošure, knjige, časopisi, vodiči, uokvireni ili neuokvireni plakati, neuokvirene fotografije i uvećane fotografije, ilustrirane ili neilustrirane karte, štampani prozirni plakati za izloge i ilustrirani kalendari) namijenjeni za besplatnu podjelu i čija je glavna svrha podstaknuti javnost da posjeti strane države, posebno radi prisustvovanja na kulturnim, turističkim, sportskim, vjerskim ili trgovačkim ili stručnim sastancima ili događajima, pod uvjetom da ti dokumenti ne sadrže više od 25% privatnih komercijalnih reklama, isključujući svo privatno komercijalno oglašavanje za firme iz Bosne i Hercegovine, i da su očigledno kreirani za opću javnu upotrebu,

b) popisi stranih hotela i godišnjaci koje objavljuju službene turističke agencije, ili koji se objavljuju pod njihovim pokroviteljstvom, te vozni redovi stranih prijevoznih službi, kada su takvi dokumenti namijenjeni za besplatnu podjelu i ne sadrže više od 25% privatnih komercijalnih reklama, isključujući svo privatno komercijalno oglašavanje za firme iz Bosne i Hercegovine,

c) materijal koji se dostavlja akreditiranim predstavnicima ili dopisnicima, koje su imenovale strane službene nacionalne turističke agencije, i koji nije namijenjen besplatnoj raspodjeli, a to su godišnjaci, telefonski imenici, popisi hotela, katalozi sajmova, ogledni primjerci obrtničke robe zanemarljive vrijednosti, dokumentacija o muzejima, univerzitetima, lječilištima ili sličnim ustanovama.

Član 78.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 77. stav (2) ove odluke, koji sadrži popis robe (vrsta i količina), korisnik oslobađanja podnosi ulaznom carinskom uredu.

(2) Odluka po zahtjevu donosi se u obliku zabilješke na zahtjevu.

Odjeljak AM. Razni dokumenti i predmeti


Član 79.
(Razni dokumenti i predmeti)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se razni dokumenti i predmeti (član 207. tačka a) alineja 35) Zakona).

(2) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se:

a) obrasci i dokumenta koje primaju javne službe u Bosni i Hercegovini, za obavljanje njihovih javnih ovlaštenja,

b) publikacije tijela državne uprave drugih država i publikacije službenih međunarodnih tijela, koje su namijenjene besplatnoj podjeli,

c) glasački listići za izbore koje organizuju organi drugih država,

d) predmeti koji se predaju sudovima ili organima uprave u Bosni i Hercegovini kao dokaz ili u slične svrhe,

e) primjerci potpisa i cirkularna pisma koja se šalju kao dio uobičajene razmjene obavijesti između javnih službi ili bankarskih ustanova,

f) službeni štampani materijal koji prima Centralna banka Bosne i Hercegovine,

g) izvještaji, izvodi, obavijesti, prospekti, obrasci zahtjeva i drugi dokumenti koje pravna lica iz drugih država sastavljaju i dostavljaju nosiocima ili potpisnicima vrijednosnih papira koje su ta pravna lica izdala,

h) snimljeni mediji (perforirane kartice, zvučni zapisi, mikrofilmovi i slično) korišteni za besplatan prijenos podataka primaocu, u mjeri u kojoj uvoz bez plaćanja uvoznih dažbina ne dovodi do zloupotrebe ili većih poremećaja konkurencije,

i) spisi, arhivi, štampani obrasci i drugi dokumenti koji se koriste na međunarodnim skupovima, konferencijama ili kongresima, te izvještaji sa takvih skupova,

j) nacrti, tehnički crteži, modeli, otisci, opisi i drugi slični dokumenti koji se uvoze s ciljem dobijanja novih ili izvršenja ranijih narudžbi u drugim državama ili učešća na takmičenju koje se održava u Bosni i Hercegovini,

k) dokumenta potrebna u ispitivanjima koja će na području Bosne i Hercegovine obavljati ustanove iz drugih država,

l) štampani obrasci koji se shodno međunarodnim konvencijama ili ugovorima koriste kao službeni dokumenti u međunarodnom prometu vozila ili robe (na primjer TIR i ostali),

m) štampani obrasci, etikete, karte i slični dokumenti koje putničkim agencijama u Bosni i Hercegovini dostavljaju prijevozne ili turističke firme iz drugih država,

n) korišteni štampani obrasci i karte, teretnice, tovarni listovi i drugi komercijalni i uredski dokumenti,

o) službeni štampani obrasci i materijali drugih država ili međunarodnih tijela, te obrasci koji su u skladu sa međunarodnim standardima koje udruženja iz drugih država u svrhu njihove podjele dostavljaju odgovarajućim udruženjima u Bosni i Hercegovini,

p) fotografije, dijapozitivi i odljevi za fotografije, sa ili bez opisa, koji se šalju novinskim agencijama ili izdavačima novina ili časopisa,

r) porezne i slične obavijesti kojima se dokazuje plaćanje naknada u drugim državama.

Član 80.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za dokumente i predmete iz člana 79. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. Zahtjev sadrži i opis predmetnih dokumenata i predmeta i njihovu namjenu.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina po zahtjevu iz stava (1) ovog člana donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

Odjeljak AN. Pomoćni materijali za utovar i zaštitu robe tokom prijevoza


Član 81.
(Pomoćni materijali za utovar i zaštitu robe tokom prijevoza)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se pomoćni materijali za utovar i zaštitu robe tokom prijevoza (član 207. tačka a) alineja 36) Zakona).

(2) U svrhu primjene ovog odjeljka, "pomoćni materijali" su uže, slama, tkanina, papir, karton, plastika, drvo i slično, koji se koristi za utovar i zaštitu robe (uključujući i zaštitu od vrućine) tokom prijevoza iz drugih država u carinsko područje Bosne i Hercegovine, koji se obično ne mogu ponovo koristiti.

Član 82.
(Odluka)

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 81. ove odluke odobrava ulazni carinski ured usmeno.

Odjeljak AO. Slama, krma i hrana za životinje tokom prijevoza


Član 83.
(Slama, krma i hrana za životinje tokom prijevoza)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se slama, krma i hrana za životinje tokom prijevoza (član 207. tačka a) alineja 37) Zakona).

(2) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se slama, krma i hrana za životinje bilo koje vrste tokom prijevoza, koja se prevozi prijevoznim sredstvom kojim se prevoze i žive životinje iz druge države u carinsko područje Bosne i Hercegovine, a u svrhu davanja tim životinjama tokom prijevoza.

Član 84.
(Odluka)

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 83. ove odluke odobrava ulazni carinski ured usmeno.

Odjeljak AP. Gorivo i mazivo u cestovnim motornim vozilima i posebnim spremnicima


Član 85.
(Gorivo i mazivo u cestovnim motornim vozilima i posebnim spremnicima)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se gorivo i mazivo sadržano u standardnim rezervoarima cestovnih motornih vozila ili motocikala i u posebnim spremnicima (član 207. tačka a) alineja 38) Zakona).

(2) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se:

a) gorivo u standardnim rezervoarima privatnih i komercijalnih motornih vozila i motocikala koji ulaze u carinsko područje Bosne i Hercegovine i u posebnim spremnicima tih vozila i motocikala,

b) mazivo koje se nalazi u motornim vozilima koje je potrebno za njihov normalan rad tokom odnosnog prijevoza,

c) gorivo koje se nalazi u prijenosnim rezervoarima koje imaju privatna motorna vozila i motocikli, u količini do 10 litara po vozilu.

(3) U svrhu primjene ovog odjeljka:

a) "komercijalno motorno vozilo" znači svako motorno cestovno vozilo (uključujući traktore sa ili bez prikolice), koje je po svojoj konstrukciji i opremi namijenjeno za prijevoz i može prevoziti, uz plaćanje ili besplatno:

1) više od devet lica, uključujući vozača,

2) robu.

Komercijalnim motornim vozilom smatra se i svako cestovno vozilo za posebnu namjenu osim samog prijevoza,
b) "privatno motorno vozilo" znači svako motorno vozilo koje nije obuhvaćeno definicijom iz tačke a) ovog stava,

c) "standardni rezervoari" znače:

1) rezervoari koje je proizvođač vozila trajno ugradio (fabrički) u sva motorna vozila istog tipa kao vozilo u pitanju i čija trajna ugradnja omogućava da se gorivo direktno koristi kao pogonsko gorivo, i prema potrebi, za rad sistema za hlađenje ili drugih sistema za vrijeme prijevoza,

2) plinski rezervoari ugrađeni u motorna vozila namijenjeni za direktnu upotrebu plina kao goriva i rezervoari ugrađeni u druge sisteme kojima vozilo može biti opremljeno,

3) rezervoari koje je proizvođač trajno ugradio u sve spremnike istog tipa kao i odnosni spremnik i čija trajna ugradnja omogućava da se gorivo direktno koristi za rad sistema za hlađenje ili drugih sistema za vrijeme prijevoza, kojima su opremljeni posebni spremnici,

d) "posebni spremnik" znači svaki spremnik opremljen posebnim uređajima za sistem hlađenja, sistem dovoda kisika, sistem toplotne izolacije ili druge sisteme.

(4) Gorivo iz stava (1) ovog člana može se koristiti samo u vozilu u kojem je bilo uvezeno, te se iz tog vozila ne može ukloniti, osim tokom potrebnih popravki tog vozila, te ga lice koje koristi oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može prenijeti besplatno ili uz plaćanje.

(5) Nepoštivanje odredbe stava (4) ovog člana dovodi do primjene uvoznih dažbina koje se odnose na navedenu robu po stopi na snazi na dan tog nepoštovanja, na osnovu vrste predmetne robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 86.
(Odluka)

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 85. ove odluke odobrava ulazni carinski ured usmeno.

Odjeljak AR. Materijali za gradnju, održavanje ili ukrašavanje spomen ploča ili groblja za žrtve rata


Član 87.
(Materijali za gradnju, održavanje ili ukrašavanje spomen ploča ili groblja za žrtve rata)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba namijenjena gradnji, održavanju ili ukrašavanju groblja i grobova, te spomen ploča za žrtve rata drugih država koje su pokopane u carinskom području Bosne i Hercegovine (član 207. tačka a) alineja 39) Zakona).

(2) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba bilo koje vrste, koju uvozi lice registrirano za djelatnost izgradnje i održavanje groblja i grobova u svrhu iz stava (1) ovog člana.

Član 88.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 87. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. U zahtjevu navodi mjesto korištenja robe, a uz isti podnosi:

a) dokaz o registraciji djelatnosti,

b) izjavu da će predmetnu robu koristiti isključivo u svrhe iz člana 87. stav (1) ove odluke.

(2) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina po zahtjevu iz stava (1) ovog člana donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

Odjeljak AS. Kovčezi, pogrebne urne i ukrasni pogrebni predmeti


Član 89.
(Kovčezi, pogrebne urne i ukrasni pogrebni predmeti)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se kovčezi sa tijelima i urne sa pepelom umrlog lica i ukrasni pogrebni predmeti (član 207. tačka a) alineja 40) Zakona).

(2) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađaju se:

a) kovčezi s tijelom i urne s pepelom umrlih ljudi, kao i cvijeće, vijenci i drugi uobičajeni ukrasni pogrebni predmeti koji ih prate,

b) cvijeće, vijenci i drugi ukrasni pogrebni predmeti koje lica iz druge države donose na sahranu ili radi ukrašavanja grobova koji se nalaze u carinskom području Bosne i Hercegovine, u vrsti i količini koje ne ukazuju da se radi o uvozu u komercijalne svrhe.

Član 90.
(Odluka)

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 89. ove odluke odobrava ulazni carinski ured usmeno.

Odjeljak AT. Oslobađanje po osnovu međunarodnog sporazuma


Član 91.
(Oslobađanje po osnovu međunarodnog sporazuma)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba za koju je međunarodnim sporazumom koji se primjenjuje u Bosni i Hercegovini predviđeno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (član 207. tačka a) alineja 41) Zakona).

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ostvaruje se prema uvjetima utvrđenim međunarodnim sporazumom koji je u pitanju.

(3) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 60 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet, odnosno u drugom roku ako je takav rok propisan odnosnim međunarodnim sporazumom.

(4) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina s kojom se postupa suprotno stavu (3) ovog člana podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste predmetne robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 92.
(Zahtjev i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz člana 91. ove odluke korisnik oslobađanja podnosi uz carinsku deklaraciju kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uvoznom carinskom uredu nadležnom prema mjestu predočenja robe. Uz zahtjev, ukoliko to nije drugačije propisano drugim propisom, podnosi:

a) potvrdu nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine, kojom se potvrđuje da prema odredbama međunarodnog sporazuma koji je u pitanju postoji pravni osnov za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina. Potvrda mora sadržavati:

1) podatke o odnosnom međunarodnom sporazumu (označenje sporazuma i službeni glasnik u kojem je objavljen), a ukoliko je na osnovu istog zaključen i odgovarajući podugovor, protokol ili slično, navode se i isti podaci o njima,

2) označenje odredbe odnosnog međunarodnog sporazuma kojom je propisano oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i drugih dažbina (ako je propisano), uz navođenje vrste dažbine za koju je propisano oslobađanje na uvoz, te označenje drugih uvjeta ili okolnosti koje su prema odredbama odnosnog međunarodnog sporazuma mjerodavne za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja dažbina,

b) specifikaciju robe po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje količine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerenu od korisnika oslobađanja.

(2) Izuzetno od stava (1) tačka a) ovog člana, u slučaju gdje nema nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine, potvrdu izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

(3) Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina po zahtjevu iz stava (1) ovog člana donosi se u obliku zabilješke u carinskoj deklaraciji u sistemu elektronske razmjene podataka, odnosno na JCI ako se podnosi pisana carinska deklaracija.

Odjeljak AU. Zajedničke odredbe za Odjeljak A. do Odjeljak AT.


Član 93.
(Zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i odluka)

(1) Zahtjev za oslobađanje o plaćanja uvoznih dažbina je sastavni dio carinske deklaracije, a kao dan podnošenja zahtjeva smatra se dan prihvatanja carinske deklaracije kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz predmetno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

(2) U slučajevima u kojima se odluka po zahtjevu za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina donosi u upravnom postupku, nadležni carinski organ istu donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) U carinsku deklaraciju po kojoj se roba pušta u slobodan promet uz odobreno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina upisuje se, gdje je primjenjivo, napomena o propisanoj zabrani otuđenja.

Član 94.
(Prestanak carinskog nadzora)

(1) Carinski nadzor upotrebe robe u svrhe za koje je puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema čl. 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 28., 52., 55., 60. i 91. ove odluke prestaje istekom propisanog roka zabrane otuđenja. Carinski nadzor prestaje i prije isteka propisanog roka zabrane otuđenja kada se plate potraživane dažbine, ili kada se ta roba izveze, ili uništi pod carinskim nadzorom na trošak korisnika oslobađanja.

(2) Carinski nadzor upotrebe robe u svrhe za koje je puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema članu 36. st. (2), (3), (4) i (8) i čl. 43., 49. i 57. ove odluke, kao i u slučaju prijenosa tih oslobađanja na drugog korisnika oslobađanja, prestaje kada se plate potraživane dažbine, ili kada se ta roba izveze, ili uništi pod carinskim nadzorom na trošak korisnika oslobađanja, ili kada se besplatno podijeli u svrhe za koje je odobreno oslobađanje kada je u pitanju roba iz člana 49. stav (1) tačka a) i člana 57. stav (2) tačka a) ove odluke.

(3) U slučaju prijenosa oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina s jednog na drugog korisnika oslobađanja prema čl. 10., 14., 53. i 55. ove odluke, carinski nadzor upotrebe robe u svrhe za koje je odobreno oslobađanje prestaje istekom propisanog roka zabrane otuđenja određenog prvobitnom korisniku oslobađanja.

(4) U slučajevima u kojima je do dana stupanja na snagu ove odluke odobreno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema propisima iz člana 103. tač. a) do c) ove odluke, carinski nadzor upotrebe robe u svrhe za koje je odobreno to oslobađanje prestaje istekom roka od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

(5) U drugim slučajevima u kojima je do dana stupanja na snagu ove odluke odobreno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke carinski nadzor upotrebe robe u svrhe za koje je odobreno to oslobađanje prestaje:

a) istekom roka zabrane otuđenja propisanog tim propisima. Carinski nadzor prestaje i prije isteka propisanog roka zabrane otuđenja, kada se plate potraživane dažbine, ili kada se ta roba izveze, ili uništi pod carinskim nadzorom na trošak korisnika oslobađanja,

b) izuzetno od tačke a) ovog stava, u slučajevima u kojima je ovom odlukom, za istu vrstu oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina, propisan različit rok zabrane otuđenja od tog roka propisanog propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke, carinski nadzor prestaje istekom roka zabrane otuđenja koji je povoljniji za korisnika oslobađanja.

Član 95.
(Primjena Carinske tarife)

U slučaju promjene tarifnog broja ili oznake za robu iz Priloga 1. do Priloga 5. koji čine sastavni dio ove odluke, primjenjuje se tarifni broj odnosno oznaka u koje se ta roba svrstava po Carinskoj tarifi važećoj na dan prihvatanja carinske deklaracije kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, bez izmjene tih tarifnih brojeva ili oznaka u navedenim prilozima.

GLAVA III - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA IZVOZNIH DAŽBINA


Član 96.
(Oslobađanje od plaćanja izvoznih dažbina)

Na oslobađanje od plaćanja izvoznih dažbina pri izvozu shodno članu 207. tačka b) Zakona odredbe ove odluke primjenjuju se na odgovarajući način.

Član 97.
(Primjena oslobađanja od plaćanja izvoznih dažbina)

Oslobađanje iz člana 96. ove odluke primjenjuje se ako su pri izvozu predmetne robe propisane izvozne dažbine.

GLAVA IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 98.
(Primjena odluke i nepodlijeganje količinskim ograničenjima)

(1) Odredbe Glave II ove odluke primjenjuju se na stranu robu prijavljenu za puštanje u slobodan promet kod uvoza direktno iz drugih država, kao i za stranu robu prijavljenu za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina nakon što je prethodno bila stavljena u drugi carinski postupak u kojem je zadržala carinski status strane robe.

(2) Roba koja se pušta u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa ovom odlukom ne podliježe količinskim ograničenjima koja se primjenjuju u skladu sa mjerama predviđenim propisima Bosne i Hercegovine.

Član 99.
(Mjere kojim se obezbjeđuje da se roba ne koristi u druge svrhe)

Nadležni carinski organ preduzima sve potrebne mjere kako bi obezbijedio da se roba puštena u slobodan promet, za koju je oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odobreno pod uvjetom da je korisnik oslobađanja stavi u određenu upotrebu, ne smije koristiti u druge svrhe bez plaćanja uvoznih dažbina, osim ako je takva alternativna upotreba u skladu sa uvjetima propisanim ovom odlukom.

Član 100.
(Ispunjavanje uvjeta i podnošenje dokaza)

(1) Ako odobravanje oslobađanja od plaćanja uvoznih ili izvoznih dažbina prema odredbama ove odluke podliježe ispunjavanju određenih uvjeta, korisnik oslobađanja mora, na dan podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja uvoznih ili izvoznih dažbina ispunjavati te uvjete i podnijeti dokaze o tome.

(2) Ako odobravanje prijenosa određenog oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina na drugog korisnika oslobađanja podliježe ispunjavanju određenih uvjeta u slučajevima u kojima je mogućnost prijenosa propisana ovom odlukom, novi korisnik oslobađanja mora, na dan podnošenja zahtjeva za odobravanje oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina odnosno prijenosa odnosnog oslobađanja, ispunjavati te uvjete i uz zahtjev podnijeti dokaze o tome.

Član 101.
(Carinski postupci)

Carinski postupci za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina započeti do dana stupanja na snagu ove odluke okončat će se u skladu s propisima koji su važili na dan prihvatanja carinske deklaracije kojom je roba prijavljena za puštanje u slobodan promet uz predmetno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

Član 102.
(Navođenje pravnih akata EU)

Ovom odlukom preuzimaju se odredbe:
a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16.11.2009. o uspostavi sistema oslobađanja od carina u Zajednici,

b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1224/2011 od 28.11.2011. za potrebe primjene članova 66. do 73. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sistema oslobađanja od carine u Zajednici,

c) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1225/2011 od 28.11.2011. za potrebe primjene članova od 42. do 52., 57. i 58. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sistema oslobađanja od carina u Zajednici izmijenjena i dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 504/2013 od 31.05.2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1225/2011 u pogledu dostavljanja podataka za potrebe oslobađanja od carina i

d) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 80/2012 od 31.01.2012. o izradi popisa bioloških ili hemijskih tvari predviđenog u članu 53. stavku 1. tački (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sistema oslobađanja od carina u Zajednici izmijenjena i dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 197/2013 od 7.03.2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 80/2012 o izradi popisa bioloških ili hemijskih tvari predviđenog u članu 53. stavu 1. tački (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sistema oslobađanja od carina u Zajednici.

Član 103.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti:

a) Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu stavljenu u slobodan promet koja predstavlja ulog stranog lica ("Službeni glasnik BiH", broj 19/05),

b) Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu koja se stavlja u slobodan promet za vojne i policijske snage i kazneno - popravne ustanove i za deminiranje ("Službeni glasnik BiH", br. 19/05 i 24/09),

c) Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za robu koja se stavlja u slobodan promet za projekte obnove i rekonstrukcije ("Službeni glasnik BiH", br. 19/05, 52/05 i 4/08),

d) Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pod posebnim uvjetima ("Službeni glasnik BiH", br. 19/05 i 52/05) i

e) Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine na opremu koja se stavlja u slobodan promet za organe civilne zaštite i vatrogastva ("Službeni glasnik BiH", br. 77/10, 74/12 i 87/15).

Član 104.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 38/18
30. januara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.