Službeni glasnik BiH, broj 80/22

Na osnovu člana 13. tačka e) i člana 16. stava (1) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08) i člana 17. i člana 22. stav (1) Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 91/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 09.11.2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O FORMIRANJU KOORDINACIJSKOG TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH ILI DRUGIH NESREĆA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom formira se Koordinacijsko tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Koordinacijsko tijelo BiH) i uređuju pitanja sastava, nadležnosti, funkcija, mandata, međunarodne podrške, sjedišta i finansiranja.

Član 2.
(Izrazi)

Izrazi koji su u ovoj Odluci dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene. U označavanju funkcija, zvanja i titula, upotrebljavaće se rodno osjetljivi jezik.

Član 3.
(Sastav)

(1) Sastav Koordinacijskog tijela BiH čine:

a) Nedeljko Jović, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, predsjedavajući,

b) Nedžad Branković, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjedavajućeg,

c) Željko Bogut, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine –Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, član,

d) Kemo Sarač, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, član,

e) Frano Planinić, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, član,

f) Milenko Pandurević, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, član,

g) Jusuf Džaferović, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, član,

h) Elmir Grebović, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, član,

i) Enesa Mrkaljević, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, član,

j) Murat Baručija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine – Federalna uprava civilne zaštite, član,

k) Renato Škrebo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član,

l) Mervana Hadžimurtezić, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član,

m) Goran Čerkez, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo zdravstva, član,

n) Mersudin Šećerović, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, član,

o) Milan Novitović, Vlada Republike Srpske – Republička uprava civilne zaštite, član,

p) Željko Janković, Vlada Republike Srpske – Republička uprava civilne zaštite, član,

r) Milan Latinović, Vlada Republike Srpske – Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, član,

s) Predrag Krajinović, Vlada Republike Srpske – Ministarstvo unutarnjih poslova, član,

t) Milan Gavrić, Vlada Republike Srpske – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, član,

u) Strahinja Gajić, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine – Odjel za javnu sigurnost, član,

v) Edin Ražanica, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine – Odjel za javnu sigurnost, član.

(2) Za podršku u domenu određenih pravnih, finansijskih, stručno-operativnih i drugih pitanja od interesa za zaštitu i spašavanje u Bosni i Hercegovini u slučaju prirodne ili druge nesreće, ili aktivnosti pružanja međunarodne pomoći, Koordinacijsko tijelo BiH, po potrebi, ali bez prava glasanja, poziva predstavnike iz sljedećih institucija, organa uprave i organizacija u Bosni i Hercegovini:

a) Granična policija Bosne i Hercegovine,

b) Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine,

c) Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine,

d) Državna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine,

e) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,

f) Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine,

g) Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine,

h) Ostalih ministarstava i organa uprave Bosne i Hercegovine,

i) Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, kao i druge humanitarne organizacije,

j) Organi uprave, organizacije, ustanove, akademske institucije i službe iz entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(3) Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Koordinacijskog tijela BiH ne mogu biti iz reda istog naroda.

(4) Zavisno od vrste prirodne ili druge nesreće predsjedavanje Koordinacijskim tijelom BiH preuzima predstavnik institucije koja zakonom ima utvrđenu nadležnost za tu situaciju.

(5) Za određena pitanja za koja stalni članovi nemaju nadležnost i mandat, a značajna su za donošenje odluka i djelovanje Koordinacijskog tijela BiH, Koordinacijsko tijelo BiH se obraća, poziva na sjednice i traži mišljenje i od drugih institucija i tijela uprave na nivou Bosne i Hercegovine.

(6) Prilikom pozivanja predstavnika iz stava (2) ovog člana, Koordinacijsko tijelo BiH sugeriše da prilikom imenovanja svojih predstavnika navedene institucije vode računa o rodnoj zastupljenosti.

Član 4.
(Međunarodna podrška)

Koordinacijskom tijelu BiH pri razmatranju i donošenju odgovarajućih odluka i prilikom poduzimanja mjera zaštite i spašavanja stručnu pomoć i podršku, po potrebi, i bez prava glasanja, pružaju i rezidentne međunarodne organizacije sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, kao što su:

a) UN Program razvoja – UNDP: Rezidentni predstavnik i koordinator međunarodne pomoći u prirodnoj ili drugoj nesreći,

b) Svjetska zdravstvena organizacije - WHO,

c) Fondacija UN za zaštitu djece i majki – UNICEF,

d) Međunarodna federacija Crvenog krsta/križa i polumjeseca – IFRC,

e) Organizacija za hranu i poljoprivredu – FAO,

f) Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice – UNHCR,

g) Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini,

h) Misija OSCE u Bosni i Hercegovini,

i) NATO štab u Bosni i Hercegovini,

j) Europske vojne snage u Bosni i Hercegovini (EUFOR),

k) druge relevantne međunarodne organizacije od značaja za zaštitu i spašavanje u Bosni i Hercegovini.

Član 5.
(Mandat)

(1) Mandat Koordinacijskog tijela BiH traje četiri godine od dana stupanja na snagu ove odluke, uz mogućnost produžavanja na još jedan mandat jednakog trajanja.

(2) Institucija koja iz određenih razloga povlači svog predstavnika, ili čiji predstavnik iz bilo kojeg drugog razloga prekine svoj angažman u Koordinacijskom tijelu BiH, dužna je u što kraćem vremenu, ali ne duže od 30 dana, predložiti odgovarajućim aktom novog člana, ne manje od razine dužnosti njegovog prethodnika.

Član 6.
(Nadležnost i funkcija)

(1) Koordinacijsko tijelo BiH je stručno operativno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje je nadležno za provođenje zadataka i poslova utvrđenih članom 17. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, (u daljnjem tekstu: Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju).

(2) Stručne i administrativne poslove za potrebe Koordinacijskog tijela BiH obavlja nadležna organizacijska jedinica Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(3) Koordinacijsko tijelo BiH funkcionira u skladu sa ovom Odlukom i svojim Poslovnikom o radu.

Član 7.
(Sjedište)

Sjedište Koordinacijskog tijela BiH je u Sarajevu, u objektu institucija Bosne i Hercegovine, u suterenu – I, Zgrade prijateljstva Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 1.

Član 8.
(Finansiranje)

(1) Za opremanje, obučavanje, rad i funkcioniranje Koordinacijskog tijela BiH, sredstva se osiguravaju u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, odnosno planiraju u Budžetu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, te iz drugih izvora kako je utvrđeno članom 23. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju.

(2) Izvještavanje vezano za sredstva navedena u stavu (1) ovog člana vrši Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Član 9.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 34/16, 68/17 i 20/20).

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

VM broj 116/22
9. novembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!