Službeni glasnik BiH, broj 81/12

Na osnovu člana 12. stav (2), a u vezi sa članom 9. stav (1) i članom 11. stav (1) Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08 i 32/12), te Odluke o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/12), Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O ZAPOŠLJAVANJU INTERNIH REVIZORA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: CHJ), na osnovu člana 12. Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon), definira uslove za zapošljavanje lica kojа rade na uspostavljanju sistema i vršenju funkcije interne revizije u organizacijama definiranim članom 2. stav (2) Zakona.

Član 2.
(Primjena Pravilnika)

Odredbe ovog pravilnika primjenjivat će se na institucije Bosne i Hercegovine koje se finansiraju iz budžeta Bosne i Hercegovine, kao i druge organizacije na koje se primjenjuje Zakon, a koje su obavezne uspostaviti internu reviziju na način propisan Odlukom o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 49/12).

Član 3.
(Opći uslovi)

Opći uslovi za zapošljavanje lica kojа rade na uspostavljanju sistema i vršenju funkcije interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, shodno članu 12. stav (1) Zakona, propisani su Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Dodatni uslovi za zapošljavanje rukovodilaca jedinice interne revizije)

(1) Dodatni uslovi za zapošljavanje rukovodilaca jedinice interne revizije su:

a) Posjedovanje fakultetske diplome u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kojima se regulira ova oblast,

b) Dokaz o posjedovanju minimalno osam godina radnog staža, od čega minimalno pet godina na nekim od sljedećih poslova:

- poslovima revizije ili

- poslovima interne revizije ili

- poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili

- poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili

- poslovima javnih nabavki ili

- finansijsko – računovodstvenim poslovima ili

- poslovima informatičke struke,

c) Certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru verificiran od CHJ,

d) Dokaz o poznavanju rada na računaru,

e) Ovjerena izjava da imenovani nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 13. Zakona.

(2) Obaveza ispunjavanja uslova iz stava (1) ovog člana odnose se i na pomoćnika direktora za razvoj sistema interne revizije u CHJ.

Član 5.
(Imenovanje rukovodilaca jedinice interne revizije)

(1) CHJ daje saglasnost na izbor rukovodilaca jedinica interne revizije na osnovu člana 24. stav (1) tačka h).

(2) Za dobivanje saglasnosti iz stava (1) ovog člana, organizacija iz člana 2. stav (2) Zakona uz zahtjev koji podnosi CHJ, dužna je dostaviti i kopiju cjelokupne dokumentacije o provedenom konkursnom postupku kao dokaz o ispunjenosti općih i posebnih uslova kandidata.

(3) Uz zahtjev iz stava (2) ovog člana organizacija dostavlja i sljedeće dokumente u vezi sa profesionalnom praksom kandidata:

- Potvrdu o članstvu u strukovnom udruženju internih revizora,

- Potvrdu o obavljenoj kontinuiranoj edukaciji iz interne revizije u javnom sektoru,

- Potvrdu od strukovnog udruženja čiji je član da protiv njega nije vođen disliplinski i krivični postupak.

(4) CHJ može u postupku ocjene ispunjenosti uslova za davanje saglasnosti tražiti provjeru vjerodostojnosti dostavljene dokumentacije.

(5) CHJ će u roku od 15 dana od prijema kompletnog zahtjeva iz st. (2) i (3) ovog člana organizaciji uputiti akt kojim se CHJ izjašnjava u vezi imenovanja rukovodilaca jedinica interne revizije.

Član 6.
(Dodatni uslovi za zapošljavanje internih revizora)

(1) Dodatni uslovi za zapošljavanje internih revizora su:

a) Posjedovanje fakultetske diplome u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kojima se regulira ova oblast,

b) Dokaz o posjedovanju minimalno pet godina radnog staža, od čega minimalno tri godine na nekim od sljedećih poslova:

- poslovima revizije ili

- poslovima interne revizije ili

- poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili

- poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili

- poslovima javnih nabavki ili

- finansijsko – računovodstvenim poslovima ili

- poslovima informatičke struke,

c) Certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru verificiran od CHJ,

d) Dokaz o poznavanju rada na računaru,

e) Ovjerena izjava da imenovani nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 13. Zakona.

(2) Interni revizor, u smislu odredbi čl. 7. i 11. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ima status stručnog savjetnika.

(3) Obaveza ispunjavanja uslova iz st. (1) i (2) ovog člana odnosi se i na zaposlene u CHJ koji rade na poslovima razvoja sistema interne revizije.

Član 7.
(Utvrđivanje uslova za zapošljavanje)

Organizacije iz člana 2. stav (2) Zakona, obavezne su da pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji uz opis poslova i zadataka za radna mjesta internih revizora i rukovodilaca jedinica interne revizije, pored navođenja općih uslova, navedu i dodatne uslove za zapošljavanje internih revizora i rukovodilaca jedinica interne revizije utvrđene čl. 4. i 6. ovog pravilnika.

Član 8.
(Prijelazne i završne odredbe)

(1) Lica koja obavljaju poslove u vezi sa vršenjem funkcije i uspostavom sistema interne revizije, koja su u momentu objavljivanja ovog pravilnika zaposlena u nekoj od organizacija iz člana 2. stav (2) Zakona, obavezna su ispuniti uslove za sticanje certifikata shodno odredbama čl. 4. i 6. ovog pravilnika, najkasnije do 31.12.2014. godine, a prema postupku koji propiše CHJ.

(2) Na zahtjev lica iz stava (1) ovog člana koja posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora izdat od strane nekog od strukovnih udruženja, a u cilju osiguranja kontinuiteta u vršenju funkcije interne revizije u periodu od dana stupanja na snagu ovog pravilnika pa do 31.12.2014. godine, CHJ je obavezna da izda mišljenje o prihvatljivosti njegovog certifikata u smislu kvalificiranosti za obavljanje poslova iz oblasti interne revizije u navedenom periodu.

(3) Za lica kojima CHJ izda pozitivno mišljenje o prihvatljivosti njihovog certifikata, raspoređivanje na odgovarajuće poslove i zadatke, u organizacijama iz člana 2. stav (2) Zakona, vršit će se u skladu sa propisima kojima je uređena ova oblast.

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

Broj 01-1-02-4-240-1/12
05. oktobra 2012. godine
Sarajevo


Direktor
Centralne harmonizacijske jedinice
Ministarstva finansija i trezora BiH
Ranko Šakota, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!