Službeni glasnik BiH, broj 96/14

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 85. stav (12) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Herecegovine, uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici održanoj 27.11.2014. godine, donijelo je


UPUTSTVO


O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU SISTEMA KVALIFIKACIJE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim uputstvom se uređuju uslovi i načini uspostavljanja i vođenja sistema kvalifikacije u skladu sa članom 85. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Sistem kvalifikacije može uspostaviti i voditi sektorski ugovorni organ iz člana 5. Zakona.

Član 2.
(Definicija)

Sistem kvalifikacije je sredstvo za formiranje i vođenje liste kandidata koji zadovoljavaju kvalifikacione kriterije i pravila tokom perioda trajanja sistema kvalifikacije, koji se može koristiti kao pretkvalifikaciona faza ograničenog postupka ili pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci.

Član 3.
(Područje primjene sistema kvalifikacije)

(1) Sektorski ugovorni organ može uspostaviti različite sisteme kvalifikacije za različite robe, usluge ili radove.

(2) Sistem kvalifikacije se može uspostaviti i voditi za robe, usluge ili radove za koje sektorski ugovorni organ ima potrebu na učestaloj ili redovnoj osnovi s ciljem skraćivanja vremenskih rokova za dodjelu ugovora.

(3) Sektorski ugovorni organ može navesti robe, usluge ili radove koje pokriva sistem u obliku zasebnih roba, usluga ili radova ili ih može definirati kroz lotove (grupe). Grupe treba definirati upotrebom objektivnih kriterija.

(4) U obavještenju o postojanju sistema kvalifikacija ili u dokumentaciji koja se tiče sistema kvalifikacija, sektorski ugovorni organ navodi da li se zahtijevaju pojedinačni elementi koje pokriva sistem ili grupe koje su definirane u sistemu.

Član 4.
(Nivoi kvalifikacija)

(1) Sektorski ugovorni organ može predvidjeti da kvalifikacije uključuju jedan ili više nivoa kvalifikacije.

(2) Ukoliko kvalifikacije uključuju više od jednog nivoa kvalifikacije, sektorski ugovorni organ uključuje slijedeće podatke u dokumentaciju koja se odnosi na sistem kvalifikacije:

a) broj nivoa kvalifikacije;

b) slučajeve u kojima nivoi kvalifikacija mogu biti upotrijebljeni;

c) kvalifikacione kriterije koji se koriste na različitim nivoima kvalifikacije.

(3) Kandidati koji se nisu kvalifikovali u početni nivo kvalifikacije, ne mogu se kvalifikovati u naredne nivoe kvalifikacije.

Član 5.
(Proceduralna pravila za uspostavljanje i vođenje sistema kvalifikacije)

(1) Prilikom uspostavljanja i vođenja sistema kvalifikacije sektorski ugovorni organ preduzima slijedeće:

a) donosi odluku o uspostavljanju i vođenju sistema kvalifikacije;

b) priprema dokumentaciju koja se odnosi na sistem kvalifikacije;

c) objavljuje obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije;

d) dostavlja zainteresovanim kandidatima dokumentaciju koja se odnosi na sistem kvalifikacije;

e) obavještava kandidata u pisanoj formi o odluci koju je donio o kvalifikaciji kandidata;

f) formira i vodi listu kandidata koje poziva za učešće u postupku javne nabavke kada ima potrebu za robama, uslugama ili radovima koji su predmet sistema kvalifikacije;

g) ažurira listu kandidata tokom perioda trajanja sistema kvalifikacije na način da dodaje kandidate koji su se u međuvremenu kvalifikovali, odnosno da briše kandidate koji su u međuvremenu izgubili kvalifikaciju.

(2) Sektorski ugovorni organ imenuje ovlaštenu osobu za provođenje aktivnosti iz stava (1) ovog člana. Sektorski ugovorni organ može dodijeliti aktivnosti iz tač. b) i e) stava (1) ovog člana komisiji za nabavke u skladu sa članom 13. Zakona.

Član 6.
(Pokretanje uspostavljanja sistema kvalifikacije)

Sektorski ugovorni organ pokreće uspostavljanje sistema kvalifikacije donošenjem odluke u pisanoj formi koja obavezno sadrži:

a) pravni osnov za uspostavljanje sistema kvalifikacije;

b) robe, usluge i radove na koje će se sistem kvalifikacije primjenjivati;

c) period trajanja sistema kvalifikacije.

Član 7.
(Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije)

(1) Obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije predstavlja obavještenje kojim se zainteresovani kandidati pozivaju da dostave zahtjeve za kvalifikaciju.

(2) U skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu "E-nabavke" ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14), obavještenje iz stava (1) ovog člana, kako je primjereno, sadrži podatke o:

a) sektorskom ugovornom organu, adresi za dostavljane zahtjeva za kvalifikaciju, preuzimanju dokumentacije i dodatnim informacijama;

b) zajedničkoj nabavci ili nabavci u ime drugih ugovornih organa;

c) predmetu sistema kvalifikacije;

d) lotovima, u slučaju podjele na lotove;

e) predmetu sistema kvalifikacije iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke u skladu sa članom 38. stav (2) Zakona;

f) trajanju sistema kvalifikacije;

g) uslovima koje ponuđači treba da ispune u pogledu njihovih kvalifikacija kao i način prema kojima će svaki od tih uslova biti provjeren. Kada je opis uslova i načina provjere uslova opširan, dovoljno je dati sažetak te uputiti na dokumentaciju koja se odnosi na sistem kvalifikacije;

h) rezervisanim ugovorima, kada je to prikladno;

i) kriteriju za dodjelu ugovora;

j) dodatne informacije, ako postoje.

Član 8.
(Dokumentacija koja se odnosi na sistem kvalifikacije)

(1) Dokumentacija koja se odnosi na sistem kvalifikacije sadrži:

a) obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije;

b) kvalifikacijske kriterije i pravila, te načine njihove provjere;

c) uputu o načinu podnošenja zahtjeva za učešće u sistemu kvalifikacije;

d) uslove i metode za zaštitu povjerljivih podataka u skladu sa članom 11. Zakona.

(2) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana dostupna je svim zainteresiranim kandidatima za sve vrijeme trajanja sistema kvalifikacije.

Član 9.
(Upis u sistem kvalifikacije)

(1) Zahtjev za učešće u sistemu kvalifikacije može se podnijeti za sve vrijeme trajanja sistema kvalifikacije.

(2) Sektorski ugovorni organ ažurira listu kvalifikovanih kandidata priznavanjem kvalifikacije svakom kandidatu koji je u međuvremenu podnio zahtjev i koji ispunjava kvalifikacione kriterije.

(3) U slučaju nastupanja promjene lične situacije kandidata u smislu člana 45. Zakona i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti u smislu člana 46. Zakona, kvalifikovani kandidat je dužan o tome obavijestiti sektorski ugovorni organ koji je uspostavio sistem kvalifikacije u roku od 7 dana od dana nastupanja promjene.

(4) Evidencija o kvalificiranom ponuđaču se čuva. Može se podijeliti na kategorije u skladu s tipom ugovora za koji je kvalifikacija važeća.

Član 10.
(Odluka o prestanku/osporavanju kvalifikacije)

(1) Sektorski ugovor organ može donijeti odluku o prestanku/osporavanju kvalifikacije samo ako:

a) kandidat prestane ispunjavati kvalifikacione kriterije iz čl. 45. i 46. Zakona;

b) kandidat prestane ispunjavati kvalifikacione kriterije iz čl. 47. do 52. Zakona;

c) utvrdi da je kandidat dostavio pogrešne informacije o ispunjavanju kvalifikacionih kriterija.

(2) Odluka iz stava (1) ovog člana dostavlja se kandidatu u pisanoj formi u roku ne dužem od 15 dana od dana donošenja odluke i uključuje razloge donošenja takve odluke.

Član 11.
(Upotreba sistema kvalifikacije)

(1) Sistem kvalifikacije predstavlja pretkvalifikacijsku fazu ograničenog ili pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci.

(2) Poziv za dostavu ponuda obavezno se upućuje svim kandidatima koji se nalaze na listi kvalifikovanih kandidata i može biti upućen najranije 30 dana nakon dana slanja na objavu obavještenja iz člana 7. ovog uputstva.

(3) Ugovorni organ će donijeti odluku o pokretanju ograničenog postupka ili pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona.

(4) U slučaju ograničenog postupka, primjenjivat će se aktivnosti iz člana 26. stav (2) od tačke e) do tačke j) Zakona.

(5) U slučaju pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci, nakon poziva za dostavu ponuda, primjenjivati će se aktivnosti iz člana 27. stav (1) od tačke d) do tačke i) Zakona.

Član 12.
(Pravna zaštita)

(1) U skladu sa članom 97. Zakona i na način iz člana 99. Zakona, svaki privredni subjekt koji ima ili koji je imao interes u sistemu kvalifikacije, može podnijeti žalbu na:

a) uspostavljeni sistem kvalifikacija i može zahtijevati uklanjanje diskriminatornih kvalifikacionih kriterija i pravila iz obavještenja o uspostavljanju sistema kvalifikacije i dokumentacije koja se odnosi na sistem kvalifikacije;

b) negativnu odluku o kvalifikaciji;

c) odluku o prestanku/osporavanju kvalifikacije.

(2) Žalbe se izjavljuju u rokovima iz člana 101. Zakona.

Član 13.
(Završne odredbe)

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 27.11.2014. godine.

VM broj 189/2014
27. novembra 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!